Teksti suurus:

Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2015, 4

Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised

Vastu võetud 12.03.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 52 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täiendavad juhised majandusliku mõjuga tolliprotseduuride (seestöötlemine, töötlemine tollikontrolli all, ajutine import ja välistöötlemine) rakendamiseks.

2. peatükk Majandusliku mõjuga tolliprotseduuri rakendamise luba 

§ 2.  Loa taotlemine

  (1) Majandusliku mõjuga tolliprotseduuri (edaspidi tolliprotseduur) rakendamise loa (edaspidi luba) saamiseks esitab isik tollile komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), lisas 67 toodud vormile vastava taotluse tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis või kirjalikult.

  (2) Taotlusele lisatakse taotletava tolliprotseduuri ja kavandatavate toimingutega seotud järgmised dokumendid:
  1) ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 515 nimetatud arvestuse pidamise sise-eeskirjad;
  2) tolliprotseduuri kokkuvõtte vormi näidis;
  3) töövõtuleping, kui töötlemine toimub selle alusel;
  4) töötlemise koha asendiplaan;
  5) vedelike töötlemiseks ette nähtud mahutipargi ja torustike skeem koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega ning mõõtmisteks sobivate mõõtevahendite loetelu;
  6) Tehnilise Järelevalve Ameti teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutite ja neid laadimissõlmedega ühendavate torustike kohta;
  7) tagatissumma määramiseks vajalikud andmed.

  (3) Täiendavate andmete esitamise vajadusest teavitab toll loa taotlejat kirjalikult.

§ 3.  Töövõtuleping

  Kui taotlus on seotud töövõtulepinguga, peab töövõtuleping sisaldama vähemalt:
  1) andmeid tellija kohta;
  2) andmeid loa taotleja ja kauba töötleja (töövõtja) kohta;
  3) töötlemistoimingu kirjeldust;
  4) importkauba või ajutiselt välja veetava kauba kogust, väärtust ja kirjeldust;
  5) kompensatsioonitoodete kogust, väärtust, kirjeldust, tulemimäära ning kaasnevate toodete ja loomuliku kao protsenti;
  6) andmeid töötlemistoimingul tekkivate kaasnevate toodete kasutamise kohta.

§ 4.  Peatatud kehtivusega luba

  Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa tolliprotseduurile suunata. Tolliprotseduuril olevat kaupa võib edasi töödelda või kasutada.

3. peatükk Tolliprotseduuri rakendamine 

§ 5.  Importkauba, kompensatsioonitoodete ja töödeldud toodete identifitseerimine

  Importkauba, kompensatsioonitoodete ja töödeldud toodete identifitseerimiseks on tollil õigus:
  1) nõuda deklarandilt või kauba töötlejalt selgitavaid dokumente, fotosid, skeeme, jooniseid ja muid materjale;
  2) kontrollida töötlemise kohas töötlemiseks sisse veetud kaupa ja kompensatsioonitooteid või töödeldud tooteid ning loa omaniku või kauba töötleja raamatupidamisdokumente.

§ 6.  Töötlemise koht

  (1) Seestöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise korral tehakse töötlemistoiminguid tolli aktsepteeritud kohas (edaspidi töötlemise koht).

  (2) Majandusliku vajaduse korral ja tollijärelevalvet kahjustamata võib toll lubada töötlemise kohas hoida või töödelda ka muud kaupa.

§ 7.  Arvestus

  Kaup kantakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 515 nimetatud arvestusse kauba tolliprotseduurile suunamisel. Arvestuses peab igal hetkel kajastuma kauba tegelik kogus ja selle asukoht.

§ 8.  Arvestuses kajastatavad andmed

  Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 516 sätestatule kajastatakse arvestuses:
  1) kauba arvestuse kandenumber ja kande kuupäev;
  2) kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, liiduvälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või registrikood või selle puudumisel elu- või asukoha aadress.

§ 9.  Kauba omaniku vahetumine töötlemisel

  Kauba omaniku vahetumisel lisatakse arvestusse järgmised andmed:
  1) paragrahvi 8 punktis 2 nimetatud andmed kauba uue omaniku kohta;
  2) omaniku vahetumist tõendava dokumendi number ja kuupäev;
  3) kauba kogus;
  4) kauba uus statistiline väärtus.

§ 10.  Tolliprotseduuri kokkuvõtte esitamine

  Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 521 nimetatud tolliprotseduuri kokkuvõte esitatakse tollile elektrooniliselt ning see peab sisaldama sama artikli lõikes 2 nimetatud andmeid. Tolli loal võib kokkuvõtte koostada ka järgneva tollikäitlusviisi rakendamiseks esitatud tollideklaratsioonil, kui tolliprotseduuri kokkuvõte sisaldab kõiki sama artikli lõikes 2 nimetatud andmeid.

§ 11.  Kaubanduslikku väärtust omavate kaasnevate toodete vabasse ringlusse lubamine

  Peatamissüsteemiga seestöötlemise korral tekkinud kaasnevatele toodetele, millel on kaubanduslik väärtus, rakendatakse järgnevat tollikäitlusviisi.

§ 12.  Kauba vedu

  Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 511–513 nimetatud kauba üleandmisel tuleb kaup ühest kohast teise vedada mõistliku aja jooksul, arvestades veo lähte- ja sihtkohta.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määrus nr 147 „Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised” tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Maris Lauri
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json