Teksti suurus:

Vanglas daktüloskopeerimise ja sõrmejälgede kaardi edasisaatmise ning DNA-proovi võtmise ja edasisaatmise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2015, 8

Vanglas daktüloskopeerimise ja sõrmejälgede kaardi edasisaatmise ning DNA-proovi võtmise ja edasisaatmise kord

Vastu võetud 10.03.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 18 lõigete 4 ja 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse kinnipeetava daktüloskopeerimise ja sõrmejälgede kaardi riiklikule sõrmejälgede registrile edasisaatmise ning temalt DNA-proovi võtmise ja riiklikule DNA-registrile edasisaatmise kord.

  (2) Kinnipeetav daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul kinnipeetava vanglasse vastuvõtmisest arvates, kui neid toiminguid ei ole tehtud eelvangistuse ajal või varem kriminaalmenetluse käigus või juhul, kui on vaja kontrollida eelnevalt võetud jälgede või proovide andja isikusamasust.

  (3) Käesolevas määruses sätestatut kohaldatakse ka vahistatutele, kui vangistusseadusest ei tulene teisiti.

  (4) Kinnipeetava daktüloskopeerib asjakohaste oskustega isik vähemalt ühe vanglateenistuse ametniku või töötaja juuresolekul. Daktüloskopeerija peab olema läbinud riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötleja korraldatud daktüloskopeerimisalase koolituse.

  (5) DNA-proovi võtab vanglas tervishoiutöötaja või muu asjakohaste oskustega isik vähemalt ühe vanglateenistuse ametniku või töötaja juuresolekul. Proovi võtja peab olema läbinud riikliku DNA- registri volitatud töötleja korraldatud DNA-proovi võtmise koolituse.

  (6) Enne daktüloskopeerimist ja DNA-proovi võtmist selgitatakse kinnipeetavale daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise eesmärki, õiguslikku alust ja toimingu sooritamise viisi.

§ 2.  Daktüloskopeerimine

  (1) Daktüloskopeerimine käesoleva määruse tähenduses on kinnipeetavalt tema sõrmejälgede ja peopesajälgede võtmine.

  (2) Daktüloskopeerimisel saadud andmed kantakse Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 90 „Riikliku sõrmejälgede registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 4 lõikega 3 kehtestatud sõrmejälgede kaardile või hõivatakse digitaalselt automaatse sõrmejälgede tuvastamise süsteemi (Automated Fingerprint Identification System – AFIS) registreerimisjaamaga.

  (3) Sõrmejälgede kaardile jälgede võtmiseks kasutatakse sõrmejäljepastat ja -rullikut või spetsiaalset sõrmejäljepatja.

  (4) Sõrmejälgede kaardi esimesele küljele võetakse vastavatesse lahtritesse kindlaksmääratud järjestuses kõik isiku sõrmejäljed pöörates ja kontrolljäljed vajutades ning kaardi tagumisele küljele peopesa ja kirjutaja-peopesa jäljed vajutades.

  (5) Enne jälgede võtmist võib isiku käenaha papillaarkurrustikku töödelda jäljekujutise kvaliteeti parandavate vahenditega.

  (6) Võetud jäljekujutis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema terviklik ja kontrastne;
  2) kajastama võimalikult maksimaalselt sõrme esimese lüli ja peopesa naha papillaarkurrustiku ala;
  3) kujutis ei tohi olla määrdunud ega libisenud.

§ 3.  Daktüloskopeerimisel saadud andmete edastamine

  (1) Daktüloskopeerimisel saadud andmed edastatakse 30 päeva jooksul kinnipeetava daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale andmete riiklikku sõrmejälgede registrisse kandmiseks.

  (2) Sõrmejälgede kaardi teine eksemplar lisatakse kinnipeetava isiklikku toimikusse.

§ 4.  DNA-proovi võtmine

  (1) DNA-proovi võtmine käesoleva määruse tähenduses on kinnipeetavalt süljeproovi võtmine.

  (2) Proovi võtmise vahend on ühekordse kasutatavusega vatipulk, mille võib ühekorrapakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmist.

  (3) Proov võetakse kahe vatipulgaga kinnipeetava suuõõne kaapimise teel, vältides proovi saastumist. Prooviga vatipulgad paigutatakse ja kinnitatakse eraldi ühte proovi hoidmiseks ettenähtud ühekorrakarpi.

  (4) Proovi hoidmiseks ettevalmistatud karbile märgitakse proovi andnud kinnipeetava nimi ja isikukood, proovi võtja nimi ja proovi võtmise kuupäev ning täidetakse Vabariigi Valitsuse 7. juuni 2013. a määruse nr 91 „Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 9 lõikega 2 kehtestatud DNA-proovi võtmise vorm.

  (5) Karp suletakse selle vigastuseta avamist välistaval viisil. Karpi ja sellega seotud vormi hoitakse koos.

  (6) Kui kinnipeetav keeldub allkirja andmisest DNA-proovi võtmise vormile, teeb proovi võtja keeldumise kohta sellekohase märke, mida kinnitavad allkirjaga kõik proovi võtmise juures viibinud vanglateenistuse ametnikud või töötajad.

  (7) DNA-proovi võtmise kohta tehakse märge kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmekogusse.

§ 5.  DNA-proovi säilitamine ja edastamine

  (1) Karpi, mis sisaldab DNA-proovi, säilitatakse ja edastatakse kaitstuna otsese päikesevalguse ja soojus- või niiskusallika eest, samuti pakendit kahjustava mehaanilise mõjutuse eest. Prooviga karpi ei tohi paigutada kilekotti.

  (2) Proove säilitatakse ja edastatakse viisil, millega on välistatud nende hoidmise või edastamisega mitteseotud isikute juurdepääs.

  (3) Pakendatud proov koos DNA-proovi võtmise vormiga edastatakse 30 päeva jooksul proovi võtmisest arvates riikliku DNA-registri volitatud töötlejale andmete riiklikku DNA-registrisse kandmiseks

  (4) Proovide transpordi korraldab vangla.

§ 6.  Daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi võtmisel sunni kohaldamine

  (1) Kui kinnipeetav keeldub daktüloskopeerimisest või DNA-proovi andmisest, hoiatab vanglateenistuse ametnik kinnipeetavat sunni kohaldamisest selgelt, arusaadavalt ja kuuldavalt.

  (2) DNA-proovi võtab tervishoiutöötaja.

  (3) Vahetu sunni kohaldamise korral peab DNA-proovi võtmise või daktüloskopeerimise juures olema lisaks toimingu tegijale vähemalt kaks vanglateenistuse ametnikku või töötajat.

  (4) Kinnipeetava suhtes sunni kohaldamise ja tema terviseseisundi kontrolli tulemus protokollitakse justiitsministri 5. septembri 2011. a määruse nr 44 „Järelevalve korraldus vanglas” sätestatud korras.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 2. veebruari 2007. a määrus nr 8 „Vanglas DNA-proovi võtmise ja edasisaatmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json