Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2015, 9

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 12.03.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 21 lõike 2 alusel.

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „1–10” tekstiosaga „1–9”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

4) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

5) määruse lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

6) määruse lisas 9 asendatakse esimese tabeli esimeses reas tekstiosa „Kalakasvatus sumpades” tekstiosaga „Vesiviljelus sumpades” ja teise tabeli esimeses reas tekstiosa „Kalakasvatus tiikides” tekstiosaga „Vesiviljelus tiikides ja basseinides”;

6) määruse lisa 10 tunnistatakse kehtetuks.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Vormid 1a, 1b, 2a ja 2b

Lisa 2 Vormid 6, 6a ja 6b

Lisa 3 Vorm 8

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json