Teksti suurus:

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2015, 17

Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord

Vastu võetud 17.01.2007 nr 9
RTL 2007, 6, 108
jõustumine 26.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
13.01.2011RT I, 20.01.2011, 623.01.2011
14.02.2012RT I, 22.02.2012, 325.02.2012
15.04.2013RT I, 23.04.2013, 101.07.2013
23.05.2013RT I, 29.05.2013, 501.06.2013
12.03.2015RT I, 18.03.2015, 921.03.2015

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 21 lõike 2 alusel.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab veeseaduse § 8 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 ja 13 nimetatud juhtudel veekasutuse aruande esitamise korra, esitatavate andmete ulatuse ja veekasutuse aruande vormi.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 2.   Veekasutuse aruanne

  Veekasutuse aruanne (edaspidi aruanne) on dokument, milles sisalduvad statistilise suunitlusega andmed veekasutaja vee erikasutuse kohta.

§ 3.   Aruande vorm ja esitamise tähtaeg

  (1) Aruanne esitatakse vastavalt vee erikasutuse iseloomule määruse lisades 1–9 ja 12 esitatud vormil.
[RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

  (2) Lisades 1–9 ja 12 märgitud andmete kohta esitab veekasutaja aruande, mis käsitleb aruandja veealast tegevust aruandeaastal, järgmise aasta 1. märtsiks.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

  (4) Keskkonnaagentuur koostab käesoleva määruse lisades esitatud andmete alusel oma veebilehelt avatava ja täidetava aruandevormi hiljemalt 1. veebruariks.
[RT I, 29.05.2013, 5 - jõust. 01.06.2013]

§ 4.   Aruande esitamine ja aruandes sisalduvate andmete kontrollimine

  (1) Veekasutaja esitab aruande, kui Keskkonnaagentuuri hallatava veebipõhise andmebaasi autoriseeritud kasutaja, täites selleks andmebaasis asjakohase vormi. Juhul kui nimetatud võimalus puudub, esitab veekasutaja allkirjastatud aruande paberil või vastavalt «Digitaalallkirja seadusele» digitaalselt vee erikasutusloa andjale.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013, sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ asendatud sõnaga „Keskkonnaagentuur“ – jõust. 1.06.2013]

  (2) Kui aruandjal puudub võimalus esitada aruanne veebipõhiselt, kannab tema paberil esitatud andmed veebipõhisesse andmebaasi vee erikasutusloa andja kuu aja jooksul pärast aruande esitamise tähtaega.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Vee erikasutusloa andja kontrollib aruande täitmist 20. päeva jooksul aruande esitamisest. Esitatud aruandega nõustumisel kinnitab vee erikasutusloa andja aruande.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Kui vee erikasutusloa andja ei nõustu aruandes esitatud andmetega, teavitab ta aruande esitajat puudustest 20. päeva jooksul aruande esitamisest, määrates puuduste kõrvaldamiseks uue tähtaja.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 5.   Riigi koondaruanne

  Keskkonnaagentuur koostab lisade 1–9 ja 12 kohaselt esitatud andmete põhjal vee erikasutuse riigisisese koondaruande aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks ja esitab selle Keskkonnaministeeriumile ning teeb avalikuks oma veebilehel.
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013, sõnad „Keskkonnateabe Keskus“ asendatud sõnaga „Keskkonnaagentuur“ – jõust. 1.06.2013]

§ 6.   Määruse rakendamine
[Kehtetu - RT I, 20.01.2011, 6 - jõust. 23.01.2011]

§ 7.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Vorm 1

Lisa 2 Vormid 1a, 1b, 2a ja 2b
[RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

Lisa 3 Vorm 3

Lisa 4 Vorm 4

Lisa 5 Vormid 5a, 5b, 5c

Lisa 6 Vormid 6, 6a, 6b
[RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

Lisa 7 Vormid 7, 7a, 7b

Lisa 8 Vorm 8
[RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

Lisa 9 Vormid 9a, 9b
[RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

Lisa 10
[Kehtetu - RT I, 18.03.2015, 9 - jõust. 21.03.2015]

Lisa 11
[Kehtetu - RT I, 22.02.2012, 3 - jõust. 25.02.2012]

Lisa 12 Vorm 12
[RT I, 23.04.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json