Teksti suurus:

Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 3

Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded1

Vastu võetud 27.02.2015 nr 17
RT I, 03.03.2015, 4
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT I, 18.03.2016, 121.03.2016

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 ning Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 123 „Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks” § 1 lõike 1 punkti 11 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 251–308) kohaldamisalas olevad liftid ja lifti ohutusseadised peavad turule laskmisel ja kasutusele võtmisel vastama direktiivis sätestatud nõuetele.

  (2) Lifti ja selle ohutusseadise nõuetele vastavust tuleb tõendada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusakti kohaselt.

  (3) Lifti kabiini liikumistsooni ala- ja ülaosas peab olema vaba ruum, mis välistab kabiini ülemises või alumises piirasendis muljumisohu. Kui vaba ruumi olemasolu ei ole võimalik tagada, tuleb võimalik muljumisoht välistada teisi kohaseid abinõusid rakendades.
[RT I, 18.03.2016, 1 - jõust. 21.03.2016]

§ 2.   Turujärelevalveasutus

  Käesolevas määruses sätestatud nõuete üle teeb järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud korras.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/33/EL lifte ja lifti ohutusseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 251–308)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json