Teksti suurus:

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 7

Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.03.2016 nr 25

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 19 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemist ja andmist, toetuse kasutamise ja aruandluse kontrolli ning kehtestab toetuse taotluse ja aruande andmekoosseisu.

§ 2.   Toetus

  (1) Tarbijakaitsetegevuse toetamiseks eraldatakse toetust riigieelarves ettenähtud vahendite piires.

  (2) Toetus on mõeldud tarbija nõustamise ja teavitamise ning tarbijate kollektiivsete huvide esindamisega seonduvate kulude katteks.

  (3) Käesolevas määruses kehtestatud nõuetele vastav ühendus taotleb ja võib saada toetust kolmeaastaseks perioodiks. Toetuse suurus ja konkreetse aasta tegevused lepitakse kokku iga aasta kohta eraldi toetuse saajaga sõlmitava lepingu lisas.

§ 3.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlejaks on mittetulundusühingute seaduse kohaselt asutatud ja registreeritud ühendus, kelle tegevus on oluline tarbija õiguste ja huvide edendamise ning tarbijakaitsealase teabe ja nõustamise kättesaadavuse parandamiseks ning kes:
  1) on võimeline esindama tarbijate huve üleriigilisel tasandil ja osalema Euroopa Komisjoni otsusega 2009/705/EÜ, millega asutatakse Euroopa tarbijate nõuanderühm (ELT L 244, 16.09.2009, lk 21–24), moodustatud Euroopa tarbijate nõuanderühmas;
  2) osaleb tarbijapoliitika kujundamises ja elluviimises;
  3) tegutseb üle-eestiliselt, korraldab ja arendab koostööd teiste tarbijaühenduste ja muude vabaühendustega.

  (2) Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlga.

§ 4.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Toetuse saamiseks esitab taotleja määruse lisas 1 toodud andmekoosseisule vastava taotluse.

§ 5.   Taotluse esitamine

  Allkirjastatud taotlus esitatakse Tarbijakaitseametile hiljemalt taotletava toetuse eraldamise aasta 30. aprilliks.

§ 6.   Taotluse menetlus

  (1) Tarbijakaitseamet kontrollib esitatud taotluse vastavust kehtestatud nõuetele.

  (2) Tarbijakaitseametile esitatud taotlust hindab Tarbijakaitseameti peadirektori (edaspidi peadirektor) moodustatud komisjon, kes teeb peadirektorile ettepaneku taotluse rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (3) Kui taotlus ei ole nõuetekohane, teavitatakse taotlejat kõrvaldamist vajavast puudusest ning määratakse mõistlik tähtaeg puuduse kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda taotluses esinenud puudust talle antud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlus, millest teavitatakse taotlejat.

  (4) Kui esitatud taotluse rahastamise maht jääb riigieelarves tarbijaühenduse toetamiseks eraldatud vahenditest väiksemaks, võib Tarbijakaitseamet välja kuulutada täiendava taotlusvooru ning määrata selle läbiviimise tähtaja.

  (5) Täiendava taotlusvooruga esitatud taotluse menetlus toimub vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule.

  (6) Tarbijakaitseamet võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavate toetuse eraldamisega seotud andmete esitamist.

  (7) Tarbijakaitseametil on õigus taotlusvoor ära jätta või vastuvõetud taotluse menetlusest loobuda juhul, kui riigieelarves ei ole vahendeid tarbijaühenduse toetamiseks.

  (8) Esitatud taotlust ei tagastata.

§ 7.   Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Tarbijakaitseameti peadirektor otsustab käskkirjaga taotluse rahastamise või rahastamisest keeldumise hiljemalt taotletava toetuse eraldamise aasta 15. juuniks.

  (2) Taotluse mitterahastamise otsuse puhul teavitatakse taotlejat kirjalikult rahastamisest keeldumise põhjusest 5 tööpäeva jooksul mitterahastamise otsuse tegemise päevast alates.

  (3) Toetuse kasutamise täpsemad tingimused ning poolte õigused ja kohustused määratakse Tarbijakaitseameti ja toetuse saaja vahel sõlmitava lepinguga (edaspidi leping). Lepingu lisas nimetatakse rahastatav tegevus ja selle tegevuse eelarve kuluartiklite lõikes. Tarbijakaitseamet saadab toetuse saajale allkirjastamiseks lepinguprojekti 15 tööpäeva jooksul peadirektori käskkirja allkirjastamise päevast alates.

  (4) Lepingu allkirjastatud koopia avaldab Tarbijakaitseamet oma veebilehel.

  (5) Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut Tarbijakaitseametile 15 tööpäeva jooksul selle allkirjastamiseks saatmise päevast alates, on Tarbijakaitseameti peadirektoril õigus toetuse eraldamise otsus tühistada.

§ 8.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud kõiki Eesti tarbijaühendusi süstemaatiliselt asjakohasel viisil teavitama Euroopa tarbijate nõuanderühma tööst ning korraldama vajadusel tarbijaühenduste arvamuste ja ettepanekute koondamist ning edastamist Euroopa Komisjonile.

  (2) Toetuse saaja peab raamatupidamises eraldi kuluarvestust talle eraldatud riigieelarveliste vahendite kasutamise kohta.

  (3) Toetuse saaja informeerib viivitamatult Tarbijakaitseametit olukorrast, kui lepingu täitmine osutub võimatuks. Sellisel juhul sõlmitakse vajadusel Tarbijakaitseameti ja toetuse saaja vahel 15 tööpäeva jooksul kokkulepe lepingu muutmiseks, mis vormistatakse lepingu lisana.

  (4) Toetuse saaja esitab Tarbijakaitseametile lepingus määratud tähtpäevaks määruse lisas 2 toodud andmekoosseisule vastava tegevus- ja finantsaruande saadud toetuse kasutamise kohta lepingu lisas nimetatud rahastatava tegevuse kuluartiklite lõikes.

  (5) Juhul kui toetuse saaja lõpetab oma tegevuse, kuid osa riigieelarvelise toetusena saadud rahast jääb kasutamata, on toetuse saaja kohustatud kandma kasutamata jäänud raha tagasi Tarbijakaitseameti nimetatud Rahandusministeeriumi kontole 10 tööpäeva jooksul oma tegevuse lõpetamise päevast alates.

§ 9.   Toetuse ja aruandluse kontroll

  (1) Tarbijakaitseametil on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lepingu tingimuste kohaselt.

  (2) Kui Tarbijakaitseametile esitatud tegevus- ja finantsaruanne ei ole nõuetekohane, teavitatakse toetuse saajat kõrvaldamist vajavast puudusest ning määratakse 10-tööpäevane puuduse kõrvaldamise tähtaeg.

  (3) Kui selgub, et eraldatud toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt või kui toetuse saaja esitab tegevus- ja finantsaruandes eksitavat informatsiooni või rikub muul viisil lepingust tulenevaid kohustusi, on Tarbijakaitseametil õigus nõuda toetusena eraldatud raha tagastamist riigieelarvesse.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Taotluse andmed toetuse saamiseks

Lisa 2 Tegevus- ja finantsaruande andmed toetuse kasutamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json