Teksti suurus:

Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2016, 14

Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta

Vastu võetud 17.03.2016 nr 34

Määrus kehtestatakse sadamaseaduse § 30 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta.

§ 2.  Reostustõrjeplaani koostamine

  (1) Sadama pidaja peab koostama akvatooriumilt reostuse avastamise, lokaliseerimise ja likvideerimise (edaspidi reostustõrje) kohta sadama reostustõrjeplaani.

  (2) Kui sadamas tegutseb vedellasti käitlev ohtlik või suurõnnetuse ohuga ettevõte, võetakse reostustõrjeplaani koostamisel arvesse ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani.

§ 3.  Nõuded vedellasti käitleva sadama reostustõrjeplaani sisu kohta

  (1) Vedellasti käitleva sadama reostustõrjeplaan peab sisaldama järgmist:
  1) andmeid sadama maa-ala ja akvatooriumi kohta;
  2) sadama maa-ala ja akvatooriumi skemaatilist joonist, kuhu on märgitud reostustõrjevahendite paiknemine ja lisaks sadamasisesed teed koos liiklusskeemiga reostusjuhtumitele reageerimise korral;
  3) poomide paigalduse võimalikud skeemid, et lokaliseerida operatiivselt reostusallikas;
  4) andmeid kaitse- või hoiualal asetsemise või nendega piirnemise kohta;
  5) andmeid valdavate ilmastikuolude kohta;
  6) andmeid ohtlikku vedellasti käitleva operaatori (edaspidi operaator) asukoha, operaatori poolt käideldava vedellasti liigi, torutrassi, lastimis- ja lossimisseadmete, voolikühenduste ning sulgurseadmete ja muude avariiseadmete kohta;
  7) kokkuvõtet sadama akvatooriumi reostusohu riskihinnangust;
  8) võimaliku reostusmahu arvutusi laevade lastimisel ja lossimisel ning muudel juhtudel;
  9) sadamas paiknevate reostustõrjevahendite nimekirja ja tehnilist kirjeldust;
  10) väljaspool sadamat asuvate reostustõrjevahendite nimekirja, tehnilist kirjeldust, hoiustamise kaugust, hoiustaja nime, kontaktandmeid, reostustõrjevahendite tööle rakendamise aega ja vahendite valdaja nõusolekut nende kasutamiseks;
  11) reostustõrje eest vastutavate isikute ülesannete jaotust, ülesannete täitmiseks vajaliku väljaõppe kirjeldust ja reostustõrje meeskonna suurust;
  12) infot reostustõrjeks valmisoleku kohta ja reostustõrjega seotud tegevuste kirjeldust.

  (2) Lõike 1 punktis 12 nimetatud info peab sisaldama:
  1) reostuse avastamisest teavitamise korda, mis sisaldab nii sadamasisest kui ka sadama ja ametiasutuste vahelist teavitamise skeemi ja kontaktandmeid;
  2) tegevuskava ja valmisoleku kirjeldust reostuse olemasolul sadama akvatooriumil;
  3) sadama pidaja tegevuste loetelu ja kirjeldust reostustõrjel sadama akvatooriumil;
  4) operaatori tegevuste loetelu ja kirjeldust reostustõrjel sadama akvatooriumil;
  5) sadama pidaja ja operaatori vahelise koostöö korraldust reostustõrjel, sealhulgas infot tegevuste juhtimise, reostustõrjevahendite kasutamise, jäätmete kogumise ja käitlemise korraldamise kohta;
  6) sadama pidaja ja sadamaseaduse § 30 lõikes 2 loetletud ametiasutuste koostöö korraldust reostustõrjel, sealhulgas infot tegevuste juhtimise, ametiasutuste kaasamise, varustuse kasutamise, jäätmete kogumise ja käitlemise kohta;
  7) teavet võimaliku reostuse akvatooriumilt välja levimise riskide ja kiiruse kohta, arvestades seda soodustavaid ilmastikuolusid;
  8) teavet reostustõrjel tekkivate jäätmete kogumise ja edasise käitlemise kohta;
  9) teavet reostustõrjeplaani kohaldamiseks kavandatud õppuste kohta.

§ 4.  Üldised nõuded vedellasti käitleva sadama reostustõrjevahendite kohta

  (1) Sadamas kasutatavate reostustõrjevahendite valikul tuleb lähtuda nende tehnilistest näitajatest. Reostustõrjevahendid peavad tagama reostustõrje, arvestades reostustõrjeplaanis sisalduva riskihinnangu ja tõenäoliselt esineda võiva reostuse mahuga.

  (2) Tõkkepoomide ja korjetehnika valikul tuleb arvestada akvatooriumi hoovuse ja lainetusega.

  (3) Reostustõrjevahendid peavad olema töökorras ja nendele peab olema tagatud reostustõrje eest vastutavate isikute juurdepääs.

  (4) Reostustõrjevahendeid tuleb ladustada ja hooldada vastavalt valmistaja tehase poolt tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatule. Reostustõrjevahendite korrasoleku eest vastutav isik dokumenteerib kõik reostustõrjevahenditega seotud tegevused, sealhulgas õppused ja hooldused.

  (5) Sadamas reostustõrje eest vastutavatel isikutel peab olema reostustõrjega seotud ülesannete täitmiseks vajalik väljaõpe ja nad peavad olema osalenud reostustõrjeplaani kohaldamiseks korraldatud õppusel. Õppus peab toimuma vähemalt kord aastas ja see peab hõlmama ka reostustõrjevahendite kasutust.

§ 5.  Nõuded vedellasti mittekäitleva sadama reostustõrjeplaani sisu ja -vahendite kohta

  (1) Vedellasti mittekäitleva sadama reostustõrjeplaan peab sisaldama järgmist:
  1) andmeid sadama maa-ala ja akvatooriumi kohta;
  2) sadama maa-ala ja akvatooriumi skemaatilist joonist, kuhu on märgitud info reostustõrjevahendite paiknemise kohta;
  3) andmeid kaitse- või hoiualal asetsemise või nendega piirnemise kohta;
  4) andmeid valdavate ilmastikuolude kohta;
  5) kokkuvõtet sadama akvatooriumi reostusohu riskihinnangust;
  6) võimaliku reostusmahu arvutust laevade punkerdamisel ning muudel juhtudel;
  7) sadamas ja väljaspool sadamat asuvate reostustõrjevahendite nimekirja, tehnilist kirjeldust, hoiustamis- ja ladustamistingimusi. Väljaspool sadamat asuvate reostustõrjevahendite korral peab reostustõrjeplaan sisaldama infot hoiustamise kauguse, hoiustaja nime, kontaktandmete ja reostustõrjevahendite tööle rakendamise aja kohta ning vahendite valdaja nõusolekut nende kasutamiseks;
  8) reostuse avastamisest teavitamise korda, sealhulgas sadama ja ametiasutuste vahelise teavitamise skeemi, kontaktandmeid ning infot jäätmete kogumise ja hilisema jäätmekäitluse kohta;
  9) reostustõrje eest vastutavate isikute ülesannete jaotust, ülesannete täitmiseks vajaliku väljaõppe kirjeldust ja meeskonna suurust.

  (2) Sadamas, kus varustatakse laevu kütusega, peab vastutav isik korraldama absorbeerivate materjalide kasutusvalmiduse punkerdamiskoha vahetus läheduses ja tagama, et neid osatakse operatiivselt kasutada.

  (3) Sadamas kasutatavate reostustõrjevahendite valikul tuleb lähtuda nende tehnilistest näitajatest. Reostustõrjevahendid peavad tagama reostustõrje, arvestades reostustõrjeplaanis sisalduva riskihinnangu ja tõenäoliselt esineda võiva reostuse mahuga. Reostustõrjevahendid peavad olema töökorras ja nendele peab olema tagatud reostustõrje eest vastutavate isikute juurdepääs.

  (4) Reostustõrjevahendeid tuleb ladustada ja hooldada vastavalt valmistaja tehase poolt tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatule. Reostustõrjevahendite korrasoleku eest vastutav isik dokumenteerib kõik reostustõrjevahenditega seotud tegevused, sealhulgas õppused ja hooldused.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Marko Pomerants
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json