Teksti suurus:

Meretöö seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.03.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.03.2022 otsus nr 79

Meretöö seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2022

Meretöö seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Töötasu maksmise kohustus laevapere liikme ebaseadusliku kinnipidamise korral

(1) Reederil, kelle laeval peab meresõiduohutuse seaduse § 1113 lõike 1 punkti 1 kohaselt olema meretöötunnistus või kellele see sama sätte lõike 2 alusel väljastatakse, on kohustus jätkata laevapere liikmele, keda peetakse seoses laeva vastu suunatud piraatlusjuhtumi või relvastatud rööviga laeva pardal või sellest väljaspool ebaseaduslikult kinni, töötasu ja muude tasude maksmist, millele tal on õigus tulenevalt meretöölepingust, kollektiivlepingust või seadusest.

(2) Laeva vastu suunatud relvastatud rööv käesoleva seaduse tähenduses on laeva või laeva pardal viibivate isikute või vara vastu suunatud mis tahes isiklikul eesmärgil riigi sisevetes, saartevahelises meres või territoriaalmeres toime pandud vägivallategu või ebaseaduslik kinnipidamine või mis tahes muu rüüstamistegu või sellega ähvardamine või sellisele tegevusele kihutamine või selliste tegevuste tahtlik soodustamine.

(3) Piraatlus käesoleva seaduse tähenduses on karistusseadustiku § 110 lõikes 1 kirjeldatud teod ning nendele tegudele kaasaaitamine või kihutamine.

(4) Kui reeder ja laevapere liige on töötasu kandmises kolmanda isiku pangakontole käesoleva seaduse § 23 lõike 2 alusel varem kokku leppinud, tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel jätkata kolmandale isikule maksete tegemist.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 4 sätestatud kohustus kehtib kogu laevapere liikme kinnipidamise aja vältel kuni tema vabastamiseni ja nõuetekohase kojusõiduni käesoleva peatüki 6. jaos sätestatu kohaselt. Kui laevapere liige kinnipidamise ajal sureb, kehtib nimetatud kohustus kuni laevapere liikme surmani.”;

2) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 693 järgmises sõnastuses:

§ 693. Meretöölepingu kehtivus laevapere liikme ebaseadusliku kinnipidamise korral

Meretöölepingu kehtivus pikeneb ajal, kui laevapere liiget peetakse seoses laeva vastu suunatud piraatlusjuhtumi või relvastatud rööviga laeva pardal või sellest väljaspool ebaseaduslikult kinni, sõltumata sellest, kas kumbki pool on teavitanud meretöölepingu ülesütlemisest või tähtajalise meretöölepingu tähtaeg on möödunud.”.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json