Teksti suurus:

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
09.04.2013 otsus nr 254

Looduskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.03.2013

§ 1.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kaarti, millele on kantud loodusobjekti asukoht või piir ja loodusväärtused, mille kaitse eesmärgil loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek esitatakse;”;

2) paragrahvi 8 lõiked 3–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaitse alla võtmise algataja korraldab ettepanekus nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi, kaasates selleks vastava ala eriteadmistega isiku (edaspidi ekspert).

(4) Kui ekspertiisi tulemusest nähtub, et loodusobjektil puuduvad käesoleva seadusega sätestatud kaitse alla võtmise eeldused või kaitse alla võtmine ei ole otstarbekas, võib kaitse alla võtmise algataja keelduda kaitse alla võtmise menetluse algatamisest, edastades ettepaneku tegijale kaitse alla võtmise algatamisest keeldumise otsuse koos eksperdi arvamusega.

(5) Kui loodusobjektil on käesoleva seadusega sätestatud kaitse alla võtmise eeldused ja kaitse alla võtmine on otstarbekas, algatatakse kaitse alla võtmise menetlus kooskõlas käesoleva seaduse §-s 9 sätestatuga.”;

3) paragrahvi 8 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Haldusakti andmise menetlus peatatakse kuni loodusobjekti kaitse alla võtmise või kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuid mitte kauemaks kui 28 kuuks haldusakti andmise menetluse peatamise otsuse tegemisest arvates.”;

4) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse algatab ja menetluse läbiviija määrab Keskkonnaministeerium, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul, arvestades käesoleva seadusega sätestatud eeldusi loodusobjekti kaitse alla võtmiseks.

(2) Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatab ja viib läbi kohalik omavalitsus.”;

5) paragrahvi 9 lõigetes 3, 5 ja 6 asendatakse sõna „algataja” sõnadega „menetluse läbiviija”;

6) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) kaitse alla võtmise menetluse läbiviija kohta;
6) loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse edasise käigu ja tõenäoliste menetlustähtaegade ning menetluse tõenäolise lõppemise aja kohta.”;

7) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Menetlusosaline käesoleva seaduse tähenduses on kaitse alla võetava loodusobjekti piires oleva või seda sisaldava kinnisasja omanik ja kohalik omavalitsus ning muu isik, kes on osalenud kaitse alla võtmise menetluses.”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses ettepaneku või vastuväite esitamisel tuleb märkida selgelt väljendatud ettepanek või vastuväide ning põhjendused:
1) loodusväärtuste esinemise või puudumise kohta;
2) kaitsekorra põhjendatuse kohta;
3) info kehtivate haldusaktide või pooleliolevate haldusakti andmise menetluste kohta, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist;
4) muud olulised asjaolud, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist.”;

9) paragrahvi 9 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Avaliku väljapaneku kestel kirjalikult esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele vastab menetluse läbiviija 30 päeva jooksul pärast väljapaneku lõppemist, kuid juhul, kui toimub avalik arutelu, enne avaliku arutelu toimumist.”;

10) paragrahvi 10 lõigetest 2 ja 6 jäetakse välja sõna „määrusega”;

11) paragrahvi 10 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kohaliku omavalitsuse tasandil võtab kaitstava loodusobjekti kaitse alla volikogu:
1) kehtestatud üldplaneeringu või detailplaneeringu alusel;
2) ilma planeeringut koostamata.”;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Loodusobjekti kaitse alla võtmise otsuse seletuskirjas esitatakse:
1) põhjendused kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) põhjendused loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) põhjendused kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiri kulgemise kohta;
5) põhjendused kaitsekorra kohta;
6) kaitse alla võtmise menetluse kirjeldus, sealhulgas menetlusetappide kronoloogiline loetelu, ärakuulamise tulemused ja menetluse käigus tehtud ettepanekute tulemusel tehtud muudatused koos põhjendustega.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud seletuskiri, välja arvatud kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide kaitse alla võtmise otsuse seletuskiri, avaldatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel. Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavate loodusobjektide kaitse alla võtmise otsuse seletuskiri avaldatakse valla- või linnavalitsuse veebilehel.

(6) Loodusobjekti kaitse alla võtmise otsus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist või otsuses sätestatud ajal.”;

13) seadust täiendatakse §-dega 111 ja 112 järgmises sõnastuses:

§ 111. Kaitse alla võtmisest keeldumine

(1) Kui menetluse kestel selgub, et loodusobjekti, mille kaitse alla võtmine algatati, ei ole otstarbekas või võimalik kaitse alla võtta, keeldutakse kaitse alla võtmisest. Loodusobjekti kaitse alla võtmisest keeldumise otsustab keskkonnaminister käskkirjaga ning loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmisest keeldumise otsustab kaitse alla võtmise menetluse algataja.

(2) Kaitse alla võtmisest keeldumise otsus jõustub selle allakirjutamisel.

§ 112. Kaitse alla võtmise ja sellest keeldumise otsuse kättetoimetamine

(1) Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija toimetab kaitse alla võtmise otsuse ja selle seletuskirja menetlusosalisele kätte kümne päeva jooksul pärast otsuse avaldamist Riigi Teatajas ning kaitse alla võtmisest keeldumise otsuse kümne päeva jooksul pärast otsuse allakirjutamist.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid toimetatakse menetlusosalisele kätte elektrooniliselt, kui loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluse käigus on isik selleks nõusoleku andnud. Elektroonilisel kättetoimetamisel on isik kohustatud elektronposti teel viivitamata kinnitama dokumentide kättesaamist.

(3) Kui elektrooniline kättetoimetamine ei ole võimalik või isik ei ole elektroonilisel kättetoimetamisel kinnitanud dokumentide kättesaamist, toimetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid menetlusosalisele kätte väljastusteatega tähtkirjaga.

(4) Kui elektrooniline kättetoimetamine ei ole võimalik ja väljastusteatega tähtkirjaga saatmine ei ole otstarbekas või võimalik, toimetab menetluse läbiviija käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid kätte haldusmenetluse seaduse §-des 28–32 kehtestatud korras.”;

14) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 14 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) jahiulukeid lisasööta.”;

16) paragrahvi 16 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kaitsealal või hoiualal asuva või kaitstavat looduse üksikobjekti või püsielupaika sisaldava kinnisasja või selle osa võõrandamisel või asjaõigusega koormamisel peab asjakohane leping sisaldama järgmist loodusobjektiga seotud teavet:”;

17) paragrahvi 18 lõike 4 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kui tegevus toimub maatükil, mille kohta taotletakse jooksval aastal rändel viibivate lindude tekitatud kahju hüvitamist käesoleva seaduse § 61 lõike 1 alusel.”;

18) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsekohustuse teatis on pruunkaru talvitumispaika või I kaitsekategooria liigi isendite kasvukohta või elupaika sisaldava või selle piiresse jääva kinnisasja omanikule, kinnistusraamatusse kantud valdajale, riigivara valitsejale või volitatud asutusele (edaspidi koos valdaja) väljastatav teabedokument.”;

19) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) andmeid kaitstava loodusobjekti valitseja kohta;”;

20) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Keskkonnaamet väljastab kaitsekohustuse teatise kohe pärast pruunkaru talvitumispaiga või I kaitsekategooria liigi kasvukoha või elupaiga avastamise teate saamist.”;

21) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kaitsekohustuse teatist ei toimetata kätte Riigimetsa Majandamise Keskusele.”;

22) paragrahvi 24 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 31 lõike 2 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) maastikukaitseala eritüübina kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes ning kaitseala piiranguvööndis, mille kaitse-eesmärk on kaitsta parki, arboreetumit ja puistut, puuvõrade ja põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutamine ja raie ilma kaitseala valitseja nõusolekuta;”;

24) paragrahvi 31 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaitse-eeskirjaga võib piiranguvööndis seada tingimusi maastikuilme ning koosluse loodusliku tasakaalu, liikide ja vanuse mitmekesisuse säilitamiseks ning keelata puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Kui kaitse-eeskirjaga on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt, võib kaitseala valitseja seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab.”;

25) paragrahvi 36 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 36. Läbi- ja juurdepääsu tagamine

(1) Rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja on kohustatud tagama läbipääsu kogu kallasraja ulatuses veeseaduse § 10 tähenduses.”;

26) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Rannal või kaldal asuva kinnisasja valdaja võib kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul kallasrada tõkestada põhjendatud vajaduse korral, nagu loomade karjatamine või maa kuivendamine, kuid ta peab tagama tõkkest üle- või läbipääsu kallasrada mööda liikumiseks.”;

27) paragrahvi 56 lõikes 5 asendatakse sõna „toidukaupade” tekstiosaga „vahetult tarbijale toodete, nagu toidukaupade, kosmeetika ja ravimite”;

28) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Hülgetoodetega tehtavad tehingud, mis ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 36–39) ning komisjoni määruses (EL) nr 737/2010, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 (hülgetoodetega kauplemise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 216, 17.08.2010, lk 1–10), kehtestatud tingimustele, on keelatud.”;

29) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Nõukogu määruse (EÜ) nr 708/2007 võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses (ELT L 168, 28.06.2007, lk 1–17) artiklis 5 nimetatud pädev asutus on Keskkonnaamet.”;

30) seadust täiendatakse §-ga 631 järgmises sõnastuses:

§ 631. Hülgetoodetega kauplemist kontrolliv asutus

Komisjoni määruse (EL) nr 737/2010 artikli 9 lõikes 1 nimetatud pädev asutus on Keskkonnaministeerium.”;

31) paragrahvi 69 punktis 1 asendatakse tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25)”;

32) paragrahvis 70 ja § 91 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ”;

33) seadust täiendatakse peatükiga 101 järgmises sõnastuses:

101. peatükk
JÄRELEVALVE

§ 702. Järelevalve

(1) Järelevalvet käesolevast seadusest tulenevate nõuete täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon ja kohaliku omavalitsuse üksus või asutus keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras.

(2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus käesoleva seaduse täitmise tagamiseks teha ettekirjutusi. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 32 000 eurot.”;

34) seadust täiendatakse §-ga 745 järgmises sõnastuses:

§ 745. Hülgetoodetega tehtavate tehingute nõuete rikkumine

(1) Hülgetoodete turulelaskmise või impordi nõuete, mis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1007/2009 artiklis 3 ning komisjoni määruses (EL) nr 737/2010, rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 6400 eurot.”;

35) paragrahvi 75 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§-des 71–744” tekstiosaga „§-des 71–745”;

36) paragrahvi 75 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§-s 741” tekstiosaga „§-des 741 ja 745”;

37) seadust täiendatakse §-ga 751 järgmises sõnastuses:

§ 751. Konfiskeerimine

(1) Keskkonnainspektsioon ja kohus võivad käesoleva seaduse §-des 71 ja 741–745 sätestatud väärtegude toimepanemise vahendi ning väärteo vahetuks objektiks olnud isendi ja eseme suhtes kohaldada konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

(2) Keskkonnaministeerium otsustab, kas konfiskeeritud isend või ese, mis kuulub kaitsealuste liikide või võõrliikide hulka või millega kauplemist reguleerib loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsioon, antakse tasuta üle Keskkonnaministeeriumi määratud asutusele või võõrandatakse või hävitatakse vastavalt väärteomenetluse seadustiku §-s 206 kehtestatud korrale.”;

38) paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 16–18 järgmises sõnastuses:

„(16) Kui haldusakti andmise menetlus on peatatud käesoleva seaduse § 8 lõike 6 alusel enne 2013. aasta 1. maid, loetakse haldusakti andmise menetlus peatatuks kuni loodusobjekti kaitse alla võtmise või sellest keeldumise otsuse tegemiseni, kuid mitte kauemaks kui 28 kuuks alates 2013. aasta 1. maist.

(17) Enne 2013. aasta 1. maid algatatud kaitse alla võtmise menetlustele kohaldatakse edasisel menetlusel 2013. aasta 1. maist kehtivaid nõudeid.

(18) Käesoleva seaduse § 9 lõike 1 alusel algatatud pooleli olevates kaitse alla võtmise menetlustes, mille avalik väljapanek on toimunud rohkem kui kaks aastat enne 2013. aasta 1. maid, või kui menetluse ajal on asjaolud muutunud, korraldatakse uus avalik väljapanek käesoleva seaduse § 9 lõigetes 7–9 sätestatud korras. Kaitse alla võtmise menetluse läbiviija avaldab käesoleva seaduse § 9 lõike 4 kohase teabega teate avaliku väljapaneku toimumise kohta Keskkonnaameti kodulehel, ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja kohalikus ajalehes.”;

39) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „EÜ Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitsest (EÜT L 103, 25.04.1979, lk 1–18)” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25)”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. mail.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json