Teksti suurus:

Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2019, 3

Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord

Vastu võetud 08.07.2013 nr 31
RT I, 10.07.2013, 69
jõustumine 15.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2019RT I, 18.04.2019, 101.05.2019

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 6 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud kultuuriväärtusega asja (edaspidi hoiulevõetud asi) märgistamise ja säilitamise kord.

  (2) Määrust kohaldatakse muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekoguga (edaspidi infosüsteem) liitunud muuseumile.

§ 2.   Museaali ja hoiulevõetud asja märgistamine

  (1) Museaal ja hoiulevõetud asi märgistatakse enne nende hoidlasse paigutamist.

  (2) Museaali märgistus koosneb muuseumi nime unikaalsest lühendist, mis määratakse muuseumi liitumisel infosüsteemiga, ja museaali numbrist.

  (3) Hoiulevõetud asja märgistus koosneb muuseumi nime unikaalsest lühendist, mis määratakse muuseumi liitumisel infosüsteemiga, hoiulevõetud asjade üldisest tähtlühendist ja hoiulevõetud asja ajutisest numbrist.

  (4) Muuseumikogust väljaarvatud museaali ja hoiuleandjale tagastatud asja numbrit ei kasutata uue museaali ja hoiulevõetud asja tähistamiseks.

  (5) Museaalile kantakse selle numbrile vastav märgistus viisil, mis ei kahjusta museaali välimust ega seisundit.

  (6) Museaali, mille märgistamine on tehniliselt võimatu, ning hoiulevõetud asja puhul kasutatakse märgistussedeleid või kantakse märgistus museaali ja hoiulevõetud asja ümbrisele.

  (7) Digitaalse museaali puhul kantakse märgistus faili nimesse.

§ 3.   Museaali ja hoiulevõetud asja säilitamine

  (1) Muuseumi hoidlate ja näituseruumide tehnilised ja kliimatingimused ning museaali ja hoiulevõetud asja vedamise korraldus peavad tagama museaali ja hoiulevõetud asja säilivuse.

  (2) Riigimuuseumi ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutava muuseumi hoidlates ja näituseruumides on kohustuslik elektrooniline valvesignalisatsioonisüsteem ja automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

  (3) Muuseumikogusse kuuluvaid relvi ja nende laskemoona säilitatakse ja eksponeeritakse vastavalt relvaseaduse § 25 lõike 10 alusel kehtestatud korrale.

  (4) Hoiulevõetud asja säilitamise ja kasutamise tingimused lepivad hoiuleandja ja muuseum kokku nende vahel sõlmitavas kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise aktis.

  (5) Kui museaal ja hoiulevõetud asi viiakse nende püsiasukohast muuseumis ajutiselt teise asukohta või nende püsiasukohta muuseumis muudetakse, määratakse infosüsteemis museaalile ja hoiulevõetud asjale uus asukoht.

  (6) Kui asukoha muutust ei registreeritud mõne muu muuseumiseaduse § 5 lõike 5 alusel kehtestatud kultuuriministri määruses „Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord” nimetatud aktiga, loob muuseum infosüsteemis hoiustamisakti.

  (7) Hoiustamisakti või selle väljatrüki allkirjastavad museaali ja hoiulevõetud asja eest vastutav isik ja infosüsteemi kande tegija.

§ 4.   Museaalide ja hoiulevõetud asjade inventuur

  (1) Museaali ja hoiulevõetud asja allesoleku ja seisundi kontrollimiseks viib riigimuuseum ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutav muuseum läbi inventuure arvestusega, et kõik museaalid ja hoiulevõetud asjad oleksid üle kontrollitud vähemalt üks kord iga viie aasta järel.

  (2) Muuseumi põhjendatud taotluse korral võib Muinsuskaitseamet käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega käskkirjaga pikendada.
[RT I, 18.04.2019, 1 - jõust. 01.05.2019]

  (3) Muuseumi juht moodustab inventuuri läbiviimiseks käskkirjaga komisjoni, mis koosneb vähemalt kahest liikmest, kinnitab inventuuri läbiviimise aja ja määrab inventuuri eest vastutava isiku või isikud.

  (4) Inventuuri läbiviimine toimub museaalide ja hoiulevõetud asjade nimekirja alusel.

  (5) Inventuuri tulemuste kohta kannab muuseum inventuuri ja selle käigus kontrollitud asjade kohta muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel kehtestatud kultuuriministri määruse „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus” (edaspidi infosüsteemi põhimäärus) §-s 24 nimetatud andmed ning loob nende põhjal infosüsteemis inventuuriakti.

  (6) Inventuuriakti või selle väljatrüki allkirjastavad inventuuri läbiviimise komisjoni liikmed ja varaliselt vastutavad isikud ning kinnitab muuseumi juht oma allkirjaga.

§ 5.   Muuseumikogu korralduse põhimõtted

  (1) Muuseumi juht kinnitab muuseumikogu korralduse põhimõtted, milles sätestatakse muuseumisisene töökorraldus käesolevast määrusest ning infosüsteemi põhimäärusest tulenevate nõuete täitmiseks.

  (2) Muu hulgas sätestatakse muuseumikogu korralduse põhimõtetes:
  1) infosüsteemi kasutajate õigused ja kohustused käesolevas määruses ning infosüsteemi põhimääruses sätestatud tegevuste osas;
  2) hoiulevõetud asjade eest vastutajad või nende määramise kord;
  3) hoidlate ja näituseruumide säilitustingimuste andmete, sealhulgas temperatuuri- ja niiskusrežiimi registreerimise kord;
  4) hoidlate kasutamise kord;
  5) muuseumikogu kasutamise, sealhulgas kasutajate teenindamise ja päringutele vastamise kord;
  6) digiteerimistööde korraldus;
  7) riskianalüüsi läbiviimise kord ning ohuplaani või hädaolukorra lahendamise kava koostamise ja rakendamise kord;
  8) vajaduse korral muuseumisiseste museaale puudutava teabe süstematiseerimiseks kasutatavate andmekogude pidamise kord.

§ 6.   Vastutus

  Museaalide ja hoiulevõetud asjade märgistamist ja säilitamist korraldab ning muuseumikogu seisundi eest vastutab peavarahoidja, peavarahoidja ametikoha puudumisel muuseumi juhi käskkirjaga määratud töötaja.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json