Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2019, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 16 „Nõuded vedelkütusele“ muutmine

Vastu võetud 11.04.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 8 lõike 1 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. märtsi 2010. a määruses nr 16 „Nõuded vedelkütusele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Bensiin, diislikütus ja parafiinne diislikütus peab vastama atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud määruses toodud nõuetele.“;

2) paragrahvi 2 lõiked 21 ja 22 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistus

(1) Bensiini tähistuseks on ring, mille sees on märge EX, kus E märgib, et bensiin sisaldab etanooli ning X on asendatud numbriga, mis märgib bensiini maksimaalset etanoolisisaldust mahuprotsentides.

(2) Diislikütuse tähistuseks on ruut, mille sees on märge BX, kus B märgib, et diislikütus sisaldab biodiislikütust ning X on asendatud numbriga, mis märgib diislikütuse maksimaalset biodiislikütuse sisaldust mahuprotsentides.

(3) Kui kütuse tarnija täidab vedelkütuse seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustuse osaliselt või terviklikult tarnijatevahelise või biometaani lõpptarbimisse andnud isikuga sõlmitud kokkuleppega, ei pea enne kokkuleppe sõlmimist paigaldatud tähistusel lõike 1 või lõike 2 kohast tähistust kokkuleppe kehtivuse ajal muutma, kui vastava kütuse biokütuse füüsiliselt maksimaalne osa ei ole märgistusele kantust suurem.

(4) Parafiinse diislikütuse tähistuseks on ruut, mille sees on märge XTL.

(5) Bensiini tähistusele paigutatakse märge, mis on sõltuvalt bensiini oktaaniarvust uurimismeetodil järgmine:
1) bensiin 91 – oktaaniarvuga vähemalt 91, kuid alla 95;
2) bensiin 95 – oktaaniarvuga vähemalt 95, kuid alla 98;
3) bensiin 98 – oktaaniarvuga vähemalt 98.

(6) Kütuse müüja märgib kütuse tähistuse tankurile ja tankuri püstolile.

(7) Tankurile lisatud tähistusele märgitakse viide Eesti standardile, millele käideldav kütus vastab.

(8) Tähistus peab olema mustas kirjas valgel või hõbedasel taustal.

(9) Bensiini tähistuse näide sõltuvalt oktaaniarvust ja etanooli sisaldusest mahuprotsentides, diislikütuse tähistuse näide sõltuvalt biodiislikütuse sisaldusest mahuprotsentides ja parafiinse diislikütuse tähistuse näide on esitatud käesoleva määruse lisas „Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse näited“.“;

4) määrust täiendatakse lisaga „Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse näited“ (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 2019. aasta 1. mail.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Bensiini, diislikütuse ja parafiinse diislikütuse tähistuse näited

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json