Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2019, 8

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” ja 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse eeskiri” muutmine

Vastu võetud 17.04.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

(1) Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 6 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;
2) lisas esitatud Raeküla metsise püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

(2) Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruses nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;
2) lisas esitatud Linkaevu lendorava püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3. Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 9. septembri 2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/865 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5. Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.

 

1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json