Teksti suurus:

Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 18.04.2019, 10

Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 14.07.2006 nr 52
RTL 2006, 59, 1059
jõustumine 29.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
20.11.2014RT I, 25.11.2014, 1205.12.2014
20.12.2016RT I, 21.12.2016, 3131.12.2016
17.04.2019RT I, 18.04.2019, 828.04.2019

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punkti 17 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi lendorava (Pteromys volans) isendite väljaspool kaitsealasid ja hoiualasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) Adraku Avinurme vallas Adaraku ja Lepiksaare külas;
  2) Kõveriku Avinurme vallas Lepiksaare külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  3) Tolmu Avinurme vallas Lepiksaare ja Kõrve külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  4) Paadenurme Avinurme vallas Paadenurme, Maetsma ja Kiissa külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  5) Lõpe Iisaku vallas Lõpe külas;
  6) Kuuse-Jaani Iisaku vallas Lõpe ja Taga-Roostoja külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  7) Kukemurrumetsa Lohusuu vallas Piilsi külas;
  8) Kivistiku Tudulinna vallas Tagajõe külas;
  9) Kellassaare Tudulinna vallas Kellassaare külas;
  10) Kruusoja Tudulinna vallas Peressaare külas;
  11) Pasuna Tudulinna vallas Peressaare ja Kiissa külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  12) Peressaare Tudulinna vallas Peressaare külas;
  13) Küüska Tudulinna vallas Peressaare külas;
  14) Kautvere Tudulinna vallas Oonurme külas;
  15) Oonurme Tudulinna vallas Oonurme külas;
  16) Jalastu Sonda vallas Nüri külas ja Lüganuse vallas Sirtsi külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  17) Jõemaa Mäetaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  18) Jõemetsa Avinurme vallas Kõrve külas ja Lohusuu vallas Jõemetsa külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  19) Kaanisoo Sonda vallas Nüri külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  20) Koolma Lüganuse vallas Piilse ja Virunurme külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  21) Mihklimurru Tudulinna vallas Oonurme külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  22) Murru Tudulinna vallas Kellassaare külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  23) Muru Avinurme vallas Maetsma ja Kiissa külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  24) Mädamänniku Iisaku vallas Lõpe külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  25) Mäe Mäetaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  26) Nissipõllu Mäetaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  27) Nüri Sonda vallas Nüri külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  28) Ojadevahe Avinurme vallas Kiissa külas ja Tudulinna vallas Kellassaare külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  29) Pärnamäe Tudulinna vallas Peressaare, Oonurme ja Kellassaare külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  30) Põldemasaare Tudulinna vallas Oonurme külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  31) Roogendiku Tudulinna vallas Roostoja külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  32) Saarevälja Mäetaguse vallas Metsküla külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  33) Suuremurru Iisaku vallas Lõpe ja Tammetaguse külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  34) Võhkassaare Tudulinna vallas Oonurme külas ja Lüganuse vallas Koolma külas.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (2) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
  1) Väljaotsa Vinni vallas Kaukvere külas;
  2) [kehtetu - RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  3) Eigale Vinni vallas Kaukvere külas;
  4) Suigu Vinni vallas Suigu külas;
  5) Palasi Vinni vallas Palasi külas;
  6) Kõrma Rägavere vallas Kõrma külas;
  7) [kehtetu - RT I, 25.11.2014, 12 - jõust. 05.12.2014]
  8) [kehtetu – RT I, 18.04.2019, 8 - jõust. 28.04.2019]
  9) Aadumäe Laekvere vallas Paasvere külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  10) Kastevälja Rägavere vallas Viru-Kabala ja Uljaste külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  11) Matsi Rägavere vallas Uljaste külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  12) Miila Rägavere vallas Uljaste ja Miila külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  13) Udriku Vinni vallas Palasi külas;
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]
  14) Uljaste-Liiva Rägavere vallas Uljaste külas.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (21) Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kaukvere külas ja Ida-Viru maakonnas Tudulinna vallas Oonurme külas võetakse kaitse alla Kaukvere lendorava püsielupaik.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (3) Lendorava püsielupaikade piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas2.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse. Aadumäe ja Mihklimurru püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduses» sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine;
  2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  3) jahipidamine;
  4) kalapüük;
  5) telkimine ja rahvaürituse korraldamine;
  6) lõkke tegemine püsielupaiga valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  7) sõidukiga sõitmine teedel ning jalgrattaga ka radadel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
  8) maastikusõiduki ja ujuvvahendiga sõitmine.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (6) [Kehtetu - RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (7) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
  1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
  2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, sh kujundusraie ja muud lendorava elutingimuste säilitamiseks vajalikud tegevused;
  3) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (8) Püsielupaiga piiranguvööndis on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
  1) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
  2) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
  3) lageraie tingimusel, et lageraielangi pindala on kuni 0,5 hektarit ja laius kuni 30 meetrit ning kavandatavat lageraielanki ümbritseb vähemalt 60 meetri raadiuses metsamaal püsielupaiga piires puistu kõrgusega vähemalt 15 meetrit;
  4) rajatise, kaasa arvatud ajutise rajatise püstitamine.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (9) Piiranguvööndis on raied lubatud 1. septembrist 15. märtsini, v.a valgustus- ja kujundusraie, millel ajaline piirang puudub.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

  (10) Piiranguvööndis tuleb valik-, valgustus- ja harvendusraiel arvestada järgmisi tingimusi:
  1) lehtpuude osakaal puistu esimeses rindes ei tohi jääda alla 15%;
  2) kui haava osakaal puistus on alla 15%, tuleb säilitada kõik haavad ning kõik neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud;
  3) kui haava osakaal puistus on üle 30%, siis tuleb kujundada segapuistu haava osakaaluga vähemalt 15%, kusjuures säilitada tuleb kõik üle 50 aasta vanused haavad ja õõnsustega haavad ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]


1
[Kehtetu - RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

3 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2, 4–9 ja 11–13 ning sama paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju linnu- ja loodusalade kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
[RT I, 21.12.2016, 31 - jõust. 31.12.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json