Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 18.05.2011, 3

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vastu võetud 12.05.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” (RT I 2004, 44, 312; 2009, 63, 415) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „piirivalvepiirkond” sõnaga „prefektuur” vastavas käändes;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad „väikelaeva kapten” sõnadega „väikelaeva juht” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laevaagent või laeva kapten on kohustatud laeva saabumisest teavitama prefektuuri, Maksu- ja Tolliametit, Veeteede Ameti koordinatsioonikeskust, Terviseameti piirkondlikku talitust, Põllumajandusametit, Veterinaar- ja Toiduametit ning sadamakaptenit:
1) välisvetest sadamasse saabumisest vähemalt kakskümmend neli tundi enne laeva sadamasse saabumist või vahetult pärast väljumist eelmisest sadamast, kui merereisi kestus on alla kahekümne nelja tunni;
2) välisvetesse suundumisest vähemalt neli tundi enne laeva sadamast lahkumist;
3) ootamatust saabumisest sadamasse või lahkumisest sadamast viivitamata.

(2) Laevaagent või laeva kapten esitab vähemalt neli tundi enne laeva sadamasse saabumist täpsustavad andmed järgmiselt:
1) prefektuurile laeva nimi ja lipuriik, laevapere liikmete arv, reisijate arv, last, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu;
2) Terviseameti piirkondlikule talitusele laevapere liikmete arv, reisijate arv, millisest sadamast laev saabub või millisesse sadamasse laev suundub, nakkushaigete või nakkuskahtlaste isikute olemasolu.

(3) Lõikes 1 nimetatud asutustega kooskõlastatud sõiduplaanide alusel saabuvad ja lahkuvad laevad ei pea nimetatud asutusi teavitama sadamasse saabumisest või sadamast lahkumisest, välja arvatud juhul, kui laeva pardal on nakkuskahtlusega isik. Maksu- ja Tolliamet kooskõlastab ainult regulaarlaevaliinide sõiduplaane laevaühingu taotluse menetlemise käigus vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), artiklitele 313a ja 313b.

(4) Merematket või reisijatevedu korraldava laeva kapten on kohustatud peale lõigetes 1 ja 2 sätestatud andmete elektrooniliselt edastama prefektuurile laevapere liikmete ja reisijate nimekirja vähemalt üks tund enne laeva sadamasse saabumist.

(5) Sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on kohustatud teavitama prefektuuri kaks tundi enne laeva sisenemist sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse.

(6) Laeva kapten või tema esindaja on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit sisemerel või piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes liikumisel laeva igast saabumisest ja lahkumisest hiljemalt kaks tundi enne saabumist sadamasse või lahkumist sadamast.

(7) Käesolevas paragrahvis nimetatud Maksu- ja Tolliameti teavitamise kohustuse täitmise täpsemad juhised avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „ja piirkonna üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust” sõnadega „ning Maksu- ja Tolliametit”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 1 lõikes 6 nimetatud kohustus ei kehti regulaarlaevaliinil sõitvatele laevadele.

(5) Paragrahvi 1 lõikes 6 nimetatud kohustus ei kehti järgmistele laevadele, kui nad ei välju Eesti majandusvööndist või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest:
1) sadamalaevastik;
2) kalalaevad;
3) punkerdamist teostavad punkerlaevad;
4) „Meresõiduohutuse seaduse” kohaselt määratletud kohalikus rannasõidus sõitvad reisilaevad;
5) Eesti teadus- ja arendusasutuse omandis või kasutuses olevad laevad, mida kasutatakse selle asutuse põhitegevuse läbiviimiseks vastavalt „Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses” sätestatule.”;

6) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast on laevaagendil, laeva kaptenil või reederil kohustus esitada järgmised dokumendid:
1) ülddeklaratsioon (lisa 1) – § 1 lõikes 1 nimetatud asutustele;
2) munsterroll (lisa 2) ja reisijate nimekiri (lisa 3) – prefektuurile, Maksu- ja Tolliametile, sadamakaptenile, Terviseameti piirkondlikule talitusele;
3) tervisedeklaratsioon – Terviseameti piirkondlikule talitusele;
4) lastideklaratsioon (lisa 4) – Põllumajandusametile ning Veterinaar- ja Toiduametile;
5) laeva varude deklaratsioon (lisa 5) – Põllumajandusametile, Veterinaar- ja Toiduametile ning Maksu- ja Tolliametile;
6) lasti manifest (lisa 6) – Põllumajandusametile, Veterinaar- ja Toiduametile, Maksu- ja Tolliametile ning prefektuurile. „Tolliseaduse” alusel ettenähtud juhtudel ja korras esitatakse lasti manifest Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt;
7) konossemendid (lisa 7) – Maksu- ja Tolliametile, Põllumajandusametile ning Veterinaar- ja Toiduametile;
8) laevapere vara deklaratsioon (lisa 8) – Maksu- ja Tolliametile;
9) teatis sadamas äraantavate laevaheitmete liigi ja koguse kohta – sadamakaptenile;
10) teatis sadamas äraantavate toidujäätmete kohta, näidates ära nende liigi ja koguse – Veterinaar- ja Toiduametile;
11) AFS-tunnistus või AFS-deklaratsioon – Veeteede Ametile.

(2) Maksu- ja Tolliametile dokumentide esitamisel on laeva sissesõidul sadamasse ja enne väljasõitu sadamast järgmised erisused:
1) regulaarlaevaliinid ja merematket teostavad laevad võivad esitada lõikes 1 nimetatud dokumente Maksu- ja Tolliametiga eelnevalt kokkulepitud mahus ja viisil;
2) sadamalaevastik, välja arvatud Eesti sadamate vahelist kaubavedu teostavad punkerlaevad, kohalikku rannasõitu sõitvad reisilaevad ning kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist, territoriaalmerest või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest, esitavad lõikes 1 nimetatud dokumendid Maksu- ja Tolliameti nõudmisel;
3) rahvusvahelise veo osa korral kahe või enama Eesti sadama vahel esitatakse Maksu- ja Tolliametile ülddeklaratsioon, konossemendid ja lasti manifest.

(3) Maksu- ja Tolliametile edastatakse dokumendid digitaalallkirjastatult, välja arvatud juhul, kui need esitatakse lõike 1 punktis 6 nimetatud viisil elektrooniliselt.

(4) Lõikes 1 nimetatud dokumendid esitatakse enne lastitööde algust, kuid hiljemalt kuus tundi pärast sissesõitu sadamasse, kui õigusaktist ei tulene teisiti.

(5) Regulaarset sõiduplaanikohast reisi teostav laev, mille sadamas viibimine ei ületa ühte ööpäeva, võib Veterinaar- ja Toiduametile tema nõusolekul laeva varude deklaratsiooni esitamisest loobuda.

(6) Sadamast väljumisel esitatakse dokumendid vähemalt üks tund enne väljasõitu.

(7) Rahvusvahelistel liinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni kaheks nädalaks.

(8) Eesti siseliinidel regulaarset ühendust pidavad reisi- ja kaubalaevad, sadamalaevastik ja kalalaevad, mis ei välju Eesti majandusvööndist või piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest, võivad ülddeklaratsiooni vormistada kuni üheks kuuks.

(9) Lõigetes 7 ja 8 kehtestatud erisus ei kehti nende ülddeklaratsioonide suhtes, mille esitamiskohustus on Maksu- ja Tolliametile.

(10) Laeva sadamast väljumisel ei nõuta laevapere vara deklaratsiooni.”;

7) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad „sadama üle tollijärelevalvet teostavat tolliasutust” sõnadega „Maksu- ja Tolliametit”;

8) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui väikelaeval on deklareeritavat kaupa, esitab väikelaeva juht Maksu- ja Tolliametile lõbusõidulaeva deklaratsiooni (lisa 9).”;

9) paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 7 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 76 lõikes 2 asendatakse sõnad „sadama üle tollijärelevalvet teostav tolliasutus” sõnadega „Maksu- ja Tolliamet”.

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json