Teksti suurus:

Liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti vormi kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.05.2011, 5

Liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti vormi kehtestamine

Vastu võetud 12.05.2011 nr 62

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 70 lõike 10 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti (edaspidi ekspertiisiakt) vorm, mis on toodud määruse lisas.

§ 2.  Ekspertiisiakti vormistamine

  (1) Ekspertiisiakt vormistatakse statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga tervishoiuteenuse osutaja ekspertiisiplangile ja sellele lisatakse õiend ekspertiisi maksumuse kohta.

  (2) Ekspertiisiakt koostatakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks antakse liiklusjärelevalve ametnikule ja teist säilitatakse statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga tervishoiuteenuse osutaja juures viis aastat.

  (3) Isikul on õigus saada ekspertiisiakti ärakiri.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 17. juuli 2001. a määrus nr 241 „Haigus- või väsimusseisundi tuvastamise kord” (RT I 2001, 67, 394) tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json