Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.05.2012
Avaldamismärge:RT I, 18.05.2012, 1

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määruse nr 284 „Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.05.2012 nr 37

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1996. a määrusega nr 284 kinnitatud „Kultuuriministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 13 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult asekantslerite ja kantslerile alluvate nõunike tööd, osakonnajuhatajate kaudu avalike suhete osakonna, meediaosakonna, finants- ja varahaldusosakonna, arendus- ja personaliosakonna, õigusosakonna, välissuhete osakonna ja üldosakonna tööd ning asekantslerite kaudu kunstide osakonna, spordiosakonna, kultuuriväärtuste osakonna ja kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;”;

2) punkti 13 täiendatakse alapunktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) koordineerib Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemist ministeeriumi pädevuses olevates küsimustes;”;

3) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

17. Ministeeriumi koosseisus on nelja asekantsleri ametikohad: spordi asekantsler, kaunite kunstide asekantsler, kultuuriväärtuste asekantsler ja kultuurilise mitmekesisuse asekantsler.”;

4) punkti 19 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Spordi asekantsler:”;

5) punkti 191 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kaunite kunstide asekantsler:”;

6) punkti 192 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kultuuriväärtuste asekantsler:”;

7) punkti 193 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler:”;

8) punkti 193 alapunktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib osakonnajuhataja kaudu kultuurilise mitmekesisuse osakonna tööd;
2) teeb ettepanekuid talle alluva osakonnajuhataja edutamiseks ning talle ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;”;

9) punkti 193 alapunktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) valvab talle alluva osakonna ülesannete täitmise üle;
6) viseerib ja kinnitab tema juhitavas osakonnas koostatud dokumendid kooskõlas ministeeriumi asjaajamiskorraga;”;

10) punkti 193 alapunktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

11) punkti 26 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) finants- ja varahaldusosakond;”;

12) punkti 27 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) finants- ja varahaldusosakonnal – ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamine, kontroll eelarvevahendite sihipärase kasutamise üle, riigivaraga seotud küsimuste lahendamine ning ministeeriumi ja tema valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatavate riigiasutuste raamatupidamise korraldamine;”;

13) punkti 27 alapunktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) üldosakonnal – ministeeriumi dokumendiregistri pidamine, asjaajamise ja haldustöö, infotehnoloogiaalase tegevuse ja infotehnoloogia valdkonna arendamise korraldamine;
6) välissuhete osakonnal – maailmas eesti kultuuri tutvustamise korraldamine ja kultuurisuhete arendamise koordineerimine teiste riikidega, välissuhete korraldamine välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes, riikidevaheliste kultuurikoostöölepingute ettevalmistamine ning sõlmimise korraldamine, nende lepingute täitmise kontroll ning rahvusvahelistes kultuuriprogrammides osalemise analüüsimine ja kontrollimine;”.

Andrus Ansip
Peaminister

Rein Lang
Kultuuriminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json