Teksti suurus:

Jalatsi ning rõiva ja tekstiiltoote märgistamise nõuded

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.05.2021, 2

Jalatsi ning rõiva ja tekstiiltoote märgistamise nõuded1

Vastu võetud 13.05.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 5 lõike 71 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tarbijale pakutava või müüdava jalatsi ning rõiva ja tekstiiltoote märgistamise täpsemad nõuded.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) kaitsejalatsile, millele kohaldub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/425, mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (ELT L 81, 31.3.2016, lk 51–98);
  2) mänguasjajalatsile ja -rõivale ning -tekstiiltootele;
  3) kantud jalatsile ja rõivale ning muule kasutatud tekstiiltootele, kui pakkuja või müüja neid sellistena määratleb.

§ 2.  Jalats

  Käesoleva määruse tähenduses loetakse jalatsiks iga tallaga toode ja selle toote määruse lisas 1 nimetatud eraldi turustatavaid peamised osised, mis on mõeldud jala katmiseks või kaitsmiseks.

§ 3.  Nõuded jalatsi märgistusele

  (1) Jalatsi peamiste osiste määratlused ja nende märgistamiseks kasutatavad piktogrammid ning kirjalikud märked on esitatud määruse lisas 1.

  (2) Jalatsi märgistus peab sisaldama teavet piktogrammide või kirjalike märgetena jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalide kohta, mis moodustavad vähemalt 80 protsenti jalatsi pealse, voodri ning sisetalla välispinnast ja vähemalt 80 protsenti välistalla mahust. Jalatsis kasutatavate materjalide määratlused, vastavad piktogrammid ja kirjalikud märked on esitatud määruse lisas 2.

  (3) Jalatsi pealses kasutatud materjali märgistamisel ei arvestata selles kasutatud aksessuaare ja tugevdusi nagu pahkluu toestused, randid, ornamendid, pandlad, ehispaelad, paelaaugu toestused ja muud samalaadsed lisandid.

  (4) Kui jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalide puhul on nende osatähtsus alla 80 protsendi, peab märgistus sisaldama teavet jalatsi valmistamisel kasutatud kahe põhilise materjali kohta.

  (5) Teave jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalide kohta esitatakse iga jalatsipaari vähemalt ühel jalatsil või ühe jalatsi juures piktogrammina või eestikeelse kirjaliku märkena. Nimetatud teave võib olla jalatsile trükitud, kleebitud või pressitud või esitatud jalatsi külge kinnitatud etiketil. Määruse lisa 2 kohased piktogramm või kirjalik märge kasutatud materjalide kohta peab asetsema kõrvuti määruse lisa 1 kohase jalatsi vastavaid peamisi osiseid kujutava piktogrammi või kirjaliku märkega.

§ 4.  Nõuded rõiva ja tekstiiltoote märgistusele

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõistet tekstiiltoode vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid 96/73/EÜ ja 2008/121/EÜ (ELT L 272, 18.10.2011, lk 1–64) artikli 3 punkti 1 alapunktides a ja b sätestatule.

  (2) Rõiva ja tekstiiltoote märgistusel esitatakse vähemalt järgmine teave:
  1) tootenimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;
  2) teave toote suuruse kohta;
  3) juhised toote hooldamiseks.

  (3) Lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud teavet ei pea esitama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1007/2011 lisas V nimetatud tekstiiltoote kohta.

  (4) Karusnahast ja nahast rõiva märgistamisel esitatakse lisaks lõikes 2 nimetatule vähemalt järgmine teave:
  1) materjali liik;
  2) naturaalse karusnaha puhul looma liik.

  (5) Rõiva ja tekstiiltoote hooldamise juhised märgitakse vahetult tootele, toote külge püsikinnitatud tekstiillindile, toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile.

  (6) Teabe andmisel toote suuruse kohta on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN 13402 või muust samaväärsest standardist ning hooldusjuhiste andmisel on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS-EN ISO 3758 või muust samaväärsest standardist.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/11/EÜ tarbijale müügiks ettenähtud jalatsite peamistes osistes kasutatavate materjalide märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.04.1994, lk 37–41), muudetud nõukogu direktiividega 2006/96 (ELT L 363, 20.12.2006) ja 2013/15/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 172–183).

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Jalatsi peamiste osiste määratlused ja piktogrammid ning kirjalikud märked nende kohta

Lisa 2 Jalatsi peamistes osistes kasutatud materjalide määratlused ja piktogrammid ning kirjeldavad märked nende kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json