Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2013, 1

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” muutmine

Vastu võetud 11.06.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 451 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruses nr 149 „Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” (RT I, 28.11.2012, 6) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse ja määruse esimese ning teise peatüki pealkirjas, § 7 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „formaat” vastavas käändes sõnaga „vorming” vastavas käändes;

2) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 54 lõike 3” tekstiosaga „§ 451”;

3) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu-, tolli- ja ülddeklaratsioonide, aruannete, taotluste ning muude Maksu- ja Tolliametile adresseeritud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks, samuti Maksu- ja Tolliametilt lähtuva teabe elektrooniliseks kättesaamiseks peab „Maksukohustuslaste registrisse” kantud isik või asutus:
1) sõlmima e-teenuste kasutamise lepingu;
2) sõlmima autentimise lepingu, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul;
3) järgima õigusaktides, lepingutes ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud e-teenuste kasutajajuhendites sätestatud tingimusi ja nõudeid.”;

4) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Autentimise lepingut ei pea sõlmima, kui isikul on olemas võimalus autentida end sellekohase isikut tõendava dokumendi, mobiil-ID, internetipanga autentimissüsteemi või mõne muu tunnustatud autentimissüsteemi vahendusel.”;

5) paragrahvi 1 lõikes 2, § 4 lõikes 4, § 5 lõike 1 punktis 5 ja lõike 2 punktis 5, § 6 lõikes 5, §-s 24 ja §-s 25 asendatakse sõna „e-maksuamet” tekstiosaga „e-maksuamet/e-toll” vastavas käändes;

6) paragrahvi 2 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) E-teenuste kasutamise leping sõlmitakse Maksu- ja Tolliametiga elektrooniliselt või paberkandjal. Juriidiline isik või asutus volitab vähemalt ühe füüsilise isiku kasutama e-teenuseid selle juriidilise isiku või asutuse nimel. Juriidilise isiku esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest, peab esitama lepingu sõlmimiseks volikirja.

(2) E-teenuste kasutamise leping jõustub selle sõlmimise hetkest.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib e-teenuste kasutamise lepingut tehnilist laadi muudatuste puhul ühepoolselt muuta, kui ta teatab sellest teisele lepingupoolele ette ja kui seadusest ning käesolevast määrusest ei tulene teisiti.”;

7) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lisaks e-teenuste kasutamise lepingule tuleb e-teenuste kasutajal, kel puudub võimalus autentida end vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 11 sätestatule, sõlmida Maksu- ja Tolliametiga autentimise leping, mille tingimused on kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti veebilehel.”;

8) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) E-teenuste kasutaja autenditakse paroolipõhiselt või vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 11 sätestatule. Maksu- ja Tolliamet väljastab autentimislepingu sõlmijale kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodid.”;

9) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „parool, PIN-koodid või isikutunnistus” tekstiosaga „kasutajatunnus, parool, PIN-koodid või muud autentimist võimaldavad vahendid”;

10) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 9 asendatakse sõna „isikutunnistuse” tekstiosaga „muude autentimist võimaldavate vahendite”;

11) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) juriidilise isiku esindaja volituste lõppemisel viivitamata peatama esindajaks olnud isiku volitused e-teenuste kasutamisel või pöörduma selleks Maksu- ja Tolliameti poole ning e-teenuste edasise kasutamise soovi korral andma volituse uuele kasutajale.”;

12) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) E-teenuste autenditud kasutaja esitatud dokument loetakse sama kasutaja poolt elektrooniliselt allkirjastatuks.”;

13) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „isikutunnistuse alusel” tekstiosaga „vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 11 sätestatule”;

14) paragrahvi 6 lõikes 6 asendatakse sõna „isikutunnistusega” tekstiosaga „autentimist võimaldava vahendiga”;

15) paragrahvid 81 ja 82 tunnistatakse kehtetuks;

16) määrust täiendatakse §-ga 83 järgmises sõnastuses:

§ 83. Dokumendi elektrooniline kättetoimetamine

(1) Dokumendi elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse §-s 54 sätestatut.

(2) Maamaksuteate elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 54 lõigetes 1−3 ja lõike 4 punktis 1 sätestatut.

(3) Elektroonilise dokumendi väljatrükile märgitakse allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad „allkirjastatud digitaalselt”. Allkirja kinnitusleht väljastatakse dokumendi adressaadi nõudmisel.”;

17) määruse paragrahvid 9–23 tunnistatakse kehtetuks;

18) määrust täiendatakse §-dega 231–233 järgmises sõnastuses:

§ 231. Elektrooniline teabevahetus tolliga

Tolliga vahetatakse elektrooniliselt teavet vastavalt käesoleva määruse 1. peatükis ning §-des 232 ja 233 sätestatule.

§ 232. EDI-standardteadete vahetamine

(1) EDI-standardteadete vahetamiseks tolliga tuleb sõlmida andmevahetusleping, välja arvatud juhul, kui andmed liiguvad teise riigiasutuse või teise liikmesriigi tolliasutuse kaudu.

(2) Andmevahetuslepingu võib sõlmida isikuga, kes on registreeritud ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemis.

(3) Isik, kes soovib vahetada tolliga EDI-standardteateid, peab enne andmevahetuslepingu sõlmimist läbima elektroonilised testid tolli ette antud ulatuses eesmärgiga tõendada oma tehnilist valmisolekut.

(4) Isik võib vahetada tolliga EDI-standardteateid vahendaja kaudu. Vahendajale laienevad käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud nõuded. Vahendaja vastutab andmete õigeaegse edastamise eest. Andmete õigsuse eest vastutab vahendusteenuse kasutaja. Vahendaja esitatud teade loetakse vahendusteenuse kasutaja poolt allkirjastatuks.

§ 233. Andmete esitamine nende tollile kättesaadavaks tegemise kaudu

(1) Tollialastes õigusaktides sätestatud juhtudel võib tollile esitatud andmetena käsitada andmeid isiku enda infosüsteemis, millele isik on taganud tollile juurdepääsu.

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse juhul, kui isiku infosüsteemis registreeritakse kõik andmete sisestused, muudatused ja kustutused koos viitega selle tegevuse täpse aja ja andmeid töödelnud isiku kohta.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json