Teksti suurus:

Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2013, 2

Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide vormingu- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

Vastu võetud 19.12.2002 nr 149
RTL 2003, 2, 4
jõustumine 09.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2003RTL 2003, 74, 109401.07.2003
19.01.2004RTL 2004, 12, 16402.02.2004
29.09.2004RTL 2004, 131, 202215.10.2004
04.05.2007RTL 2007, 41, 70419.05.2007
19.12.2008RTL 2008, 105, 150103.01.2009, rakendatakse alates 01.01.2009
03.02.2010RTL 2010, 6, 10713.02.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
21.03.2011RT I, 29.03.2011, 101.04.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
11.06.2013RT I, 18.06.2013, 101.07.2013

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 451 ja § 63 lõike 4 alusel.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

1. peatükk MAKSUHALDURILE ELEKTROONILISEL TEEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE VORMINGU- JA ALLKIRJANÕUDED NING MUUD ELEKTROONILISELE TEABEVAHETUSELE ESITATAVAD NÕUDED 
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 1.   Elektroonilise teabevahetuse eeldused

  (1) Maksu-, tolli- ja ülddeklaratsioonide, aruannete, taotluste ning muude Maksu- ja Tolliametile adresseeritud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks, samuti Maksu- ja Tolliametilt lähtuva teabe elektrooniliseks kättesaamiseks peab „Maksukohustuslaste registrisse” kantud isik või asutus:
  1) sõlmima e-teenuste kasutamise lepingu;
  2) sõlmima autentimise lepingu, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul;
  3) järgima õigusaktides, lepingutes ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud e-teenuste kasutajajuhendites sätestatud tingimusi ja nõudeid.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (11) Autentimise lepingut ei pea sõlmima, kui isikul on olemas võimalus autentida end sellekohase isikut tõendava dokumendi, mobiil-ID, internetipanga autentimissüsteemi või mõne muu tunnustatud autentimissüsteemi vahendusel.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) E-teenus on osa Interneti-põhiste teenuste paketist «e-maksuamet/e-toll».
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 2.   E-teenuse kasutamise leping

  (1) E-teenuste kasutamise leping sõlmitakse Maksu- ja Tolliametiga elektrooniliselt või paberkandjal. Juriidiline isik või asutus volitab vähemalt ühe füüsilise isiku kasutama e-teenuseid selle juriidilise isiku või asutuse nimel. Juriidilise isiku esindaja, kelle esindusõigus ei tulene seadusest, peab esitama lepingu sõlmimiseks volikirja.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) E-teenuste kasutamise leping jõustub selle sõlmimise hetkest.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Maksu- ja Tolliamet võib e-teenuste kasutamise lepingut tehnilist laadi muudatuste puhul ühepoolselt muuta, kui ta teatab sellest teisele lepingupoolele ette ja kui seadusest ning käesolevast määrusest ei tulene teisiti.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (4) E-teenuste kasutamise leping lõpeb poolte kokkuleppel või poole algatusel. Poole algatusel lõpeb leping üldjuhul 30 päeva möödudes kirjaliku etteteatamise saamisest. Sellest määrusest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral võib lepingu lõpetada kohe, teavitades sellest kohustusi rikkunud poolt esimesel võimalusel.

  (5) Maksu- ja Tolliamet avaldab oma veebileheküljel e-teenuste kasutamise lepingu vormi ning lõikes 1 nimetatud volikirja näidise.
[RTL 2004, 12, 164 - jõust. 02.02.2004]

§ 3.   Autentimise leping

  (1) Lisaks e-teenuste kasutamise lepingule tuleb e-teenuste kasutajal, kel puudub võimalus autentida end vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 11 sätestatule, sõlmida Maksu- ja Tolliametiga autentimise leping, mille tingimused on kättesaadavad Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Autentimise lepingu sõlmimiseks pöördub isik Maksu- ja Tolliametisse, kus pärast lepingu sõlmimist väljastatakse isikule kasutajatunnus, salajane parool (edaspidi parool) ja PIN-koodid.

  (3) Autentimise lepingu võib sõlmida ka § 6 lõikes 4 nimetatud isikuga, kellel on sõlmitud Maksu- ja Tolliametiga vastav lepingMaksu- ja Tolliamet avaldab oma veebilehel teavet isikute kohta, keda aktsepteerib autentimise teenuse osutajana.

  (4) Maksu- ja Tolliameti portaali kasutamiseks tuleb kasutada e-teenuste kataloogi Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel. Teiste portaalide kasutamise kord ning tingimused sätestatakse portaale haldava isikuga sõlmitud autentimise lepingus.

  (5) Maksu- ja Tolliamet avaldab oma veebileheküljel autentimise lepingu vormi.

  (6) Autentimise lepingu lõpetamise suhtes kohaldatakse § 2 lõikes 4 sätestatut.
[RTL 2004, 12, 164 - jõust. 02.02.2004]

§ 4.   Autentimine

  (1) E-teenuste kasutaja autenditakse paroolipõhiselt või vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 11 sätestatule. Maksu- ja Tolliamet väljastab autentimislepingu sõlmijale kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodid.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) E-teenuste kasutamiseks tuleb e-teenuste kasutajal sisestada oma kasutajatunnus, parool ning järjekorranumbrile vastav PIN-kood või tuvastada oma isik isikutunnistust kasutades. Parooli ja programmi poolt PIN-koodide hulgast juhuslikult valitud PIN-koodi sisestamine on võimalik pärast õige kasutajatunnuse sisestamist.

  (3) Pärast viie parooli või PIN-koodi sisestuse nurjunud katset sisestusmehhanism lukustub ja selle saab avada vaid Maksu- ja Tolliameti selleks volitatud töötaja.

  (4) Juurdepääs «e-maksuametisse/e-tolli» aegub, kui e-teenuste kasutaja on passiivne Maksu- ja Tolliameti poolt määratud aja jooksul.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (5) Paroolipõhisel autentimisel peab Maksu- ja Tolliamet tagama:
  1) viivitamatu teabe vastuvõtmise kolmandatele isikutele parooli teatavakssaamise või selle ohu kohta;
  2) võimaluse infosüsteemi e-teenuste kasutajale igal ajal parooli muuta;
  3) algparooli olemasolu, mille e-teenuste kasutaja peab esimesel kasutamisel muutma;
  4) e-teenuste kasutaja perioodilise teavitamise paroolide muutmise võimalusest;
  5) paroolide kordumatuse ja kolmandate isikute eest saladuses hoidmise;
  6) selliste infotehnoloogiliste turvameetmete kasutamise parooli edastamise ajal, mis tagavad andmete krüpteerimise;
  7) parooli mittenähtavuse sisestamise ajal;
  8) sisestusmehhanismi lukustumise pärast viit PIN-koodi või parooli nurjunud sisestusekatset;
  9) parooli salvestamise muutmist mittevõimaldaval kujul krüpteerituna või krüptograafilise sõnumilühendina.

  (6) Isiku vastutus kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodide avalikuks tuleku eest lõpeb hiljemalt järgneva päeva kella 12.00-st, arvestades päevast, millal Maksu- ja Tolliamet saab e-teenuste kasutajalt sellekohase teate.
[RTL 2004, 12, 164 - jõust. 02.02.2004]

§ 5.   E-teenuse kasutaja õigused ja kohustused

  (1) E-teenuste kasutajal on õigus:
  1) saada Maksu- ja Tolliametilt või § 6 lõikes 4 sätestatud isikult, kellega ta sõlmib autentimise lepingu, kasutajatunnus, parool ja PIN-koodid ning kasutada e-teenuseid;
  2) täita, edastada ja muuta maksustamisega seotud dokumente Interneti teel määruse ja e-teenuste kasutamise ja autentimise lepingute kohaselt;
  3) nõuda Maksu- ja Tolliametilt oma lepingu peatamist, kui tal on alust arvata, et tema kasutajatunnus, parool, PIN-koodid või muud autentimist võimaldavad vahendid on sattunud kolmandate isikute valdusse;
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  4) esitada Maksu- ja Tolliametile kirjalik korraldus punkti 3 alusel peatatud lepingu jätkamiseks;
  5) lõpetada leping kirjalikult või «e-maksuameti/e-tolli» kaudu.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) E-teenuste kasutaja on kohustatud:
  1) järgima Maksu- ja Tolliameti või § 6 lõikes 4 nimetatud isiku poolt kehtestatud autentimise korda;
  2) kasutama infosüsteemi vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt välja töötatud kasutajajuhendites sätestatud korrale ning järgima teabevahetuse turvalisuse nõudeid;
  3) teavitama esimesel võimalusel Maksu- ja Tolliametit lepingu sõlmimisel esitatud isiku või asutuse andmete muutumisest;
  4) tutvuma enne e-teenuse kasutamist dokumentide koostamiseks ja edastamiseks kehtestatud tingimustega;
  5) järgima «e-maksuameti/e-tolli» kasutamise üldtingimusi;
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  6) esitama esimesel Maksu- ja Tolliameti nõudmisel dokumendi täiendavalt paberkandjal;
  7) Maksu- ja Tolliameti nõudmisel muutma kasutajatunnuse või parooli või vahetama välja PIN-koodid;
  8) hoidma kolmandate isikute eest saladuses Maksu- ja Tolliameti poolt antud tunnust, parooli (sealhulgas enda poolt muudetud parooli) ja PIN-koodid;
  9) kasutajatunnuse, parooli, PIN-koodi või muude autentimist võimaldavate vahendite kolmandate isikute valdusesse sattumise või sattumise ohu korral sellest viivitamata teatama Maksu- ja Tolliametile ning Maksu- ja Tolliameti nõudmisel andma selgitusi;
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  10) juriidilise isiku esindaja volituste lõppemisel viivitamata peatama esindajaks olnud isiku volitused e-teenuste kasutamisel või pöörduma selleks Maksu- ja Tolliameti poole ning e-teenuste edasise kasutamise soovi korral andma volituse uuele kasutajale.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (3) E-teenuste kasutaja kinnitab, et portaali kaudu esitatud dokumendid on samasuguse juriidilise jõuga kui tema poolt omakäeliselt kinnitatud dokumendid. Kõik esitatavad dokumendid peab e-teenuste kasutaja kinnitama. E-teenuste kasutaja peab veenduma dokumendis kajastatavate andmete õigsuses ning kinnitama seda.
[RTL 2004, 12, 164 - jõust. 02.02.2004]

  (4) E-teenuste autenditud kasutaja esitatud dokument loetakse sama kasutaja poolt elektrooniliselt allkirjastatuks.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 6.   Maksu- ja Tolliameti õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Maksu- ja Tolliametil on õigus:
  1) salvestada e-teenuste kasutaja tegevus e-teenuse kasutamisel ning vajadusel kasutada seda e-teenuste kasutaja poolt tehtud korralduste tõendamiseks;
  2) muuta e-teenuse kasutamise tingimusi (teavitades sellest e-teenuste kasutajat) ning täiendada või muuta pakutavate teenuste loetelu;
  3) nõuda e-teenuste kasutajalt dokumentide täiendavalt esitamist paberkandjal, samuti kasutajatunnuse ja parooli muutmist ning PIN-koodi väljavahetamist;
  4) tõkestada e-teenuste kasutaja juurdepääs e-teenustele, kui e-teenuste kasutaja on üle viie korra sisestanud vale kasutajatunnuse, parooli või PIN-koodi. Tõkestuse kõrvaldamiseks peab e-teenuste kasutaja pöörduma Maksu- ja Tolliameti poole;
  5) lõpetada e-teenuste kasutajaga e-teenuse kasutamise leping, kui ta on sellest e-teenuste kasutajale kuu aega ette teatanud;
  6) e-teenuste kasutaja poolt lepingu rikkumisel teenuse osutamine osaliselt või täielikult peatada või leping kohe lõpetada, teavitades sellest e-teenuste kasutajat.

  (2) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
  1) tagama elektrooniliselt edastatud andmete konfidentsiaalsuse ja maksusaladuse hoidmise;
  2) e-teenuste kasutaja poolt edastatud dokumentide arhiveerimise ja säilitamise;
  3) aktsepteerima e-teenuste kasutaja poolt edastatud dokumente ja lugema need esitatuks portaali poolt fikseeitud ajal;
  4) kehtestama dokumentide koostamise ja edastamise tingimused ning tagama e-teenuste kasutajale nende kättesaadavuse;
  5) aktsepteerima dokumendi esitamist, kui see on koostatud ja esitatud kõigi kehtestatud tingimuste ja tehniliste protseduuride kohaselt;
  6) lugema dokumendi õigeaegselt esitatuks infokanali tõrke korral, kui tõrge on tingitud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemi sisesest tõrkest;
  7) e-teenuste kasutaja vastava taotluse alusel tõkestama e-teenuste kasutaja edasiste toimingute sooritamise hiljemalt taotluse esitamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks;
  8) mitte võimaldama tehingute sooritamist peatatud lepingu alusel;
  9) lõpetama blokeeringu e-teenuste kasutaja vastava kirjaliku avalduse saamise päevale järgneva päeva kella 12.00-ks.

  (3) Maksu- ja Tolliamet osutab e-teenuseid vastavalt e-teenuste kasutaja korraldusele ainult pärast kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodi kontrollimist või pärast isiku tuvastamist vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 11 sätestatule.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Maksu- ja Tolliamet võib sõlmida lepingu e-teenuste kasutajate autentimiseks isikuga, kellel on:
  1) tehnoloogilised võimalused Maksu- ja Tolliameti poolt isikule üleantava ja isiku infosüsteemis töötava tarkvara haldamiseks, mis võimaldab e-teenuste kasutajal pidada Maksu- ja Tolliameti ja autentimise teenust osutava isiku poolt määratud tingimustel ja korras Maksu- ja Tolliametiga elektroonilist andmevahetust;
  2) õigusaktist tulenev kohustus kontrollida e-teenuste kasutajaga lepingu sõlmimisel isikusamasust.

  (5) Maksu- ja Tolliamet ei vastuta «e-maksuameti/e-tolli» häiretest või mittetöötamisest tulenevate otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Maksu- ja Tolliametist mitteolenevatest põhjustest nagu Maksu- ja Tolliameti tegevust oluliselt segavad elektrikatkestused, häired sideliinides, loodusõnnetused jms.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (6) Kui e-teenuste kasutajale kuuluva autentimist võimaldava vahendiga autentis ennast kolmas isik või kasutajatunnuse, parooli ja PIN-koodi edastab Maksu- ja Tolliametile e-teenuste kasutaja asemel kolmas isik, siis Maksu- ja Tolliamet käsitleb tema poolt antud korraldusi e-teenuste kasutaja korraldustena ning teabe levimise ja võimalike muude tagajärgede eest Maksu- ja Tolliamet ei vastuta.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 7.   Elektroonilisel teel edastatava dokumendi vorming
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (1) E-teenuste kasutajal tuleb elektrooniline dokument edastada vormingus, mis vastab Maksu- ja Tolliameti veebileheküljel avaldatud elektroonilise dokumendi formaadile ja nõuetele. Andmete struktureerimis- ja paigaldusviis dokumendis peab olema Maksu- ja Tolliametile infotehnoloogiliselt vastuvõetav, avatav ja töödeldav, vastasel juhul loetakse failis sisalduv teave esitamata jäetuks.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Maksu- ja Tolliamet avaldab elektrooniliselt esitatava dokumendi andmete struktureerimis- ja paigaldusviisi nõuded oma veebileheküljel.
[RTL 2004, 12, 164 - jõust. 02.02.2004]

§ 8.   Teabe interaktiivne edastamine

  Teabe interaktiivseks sisestamiseks võimaldab Maksu- ja Tolliamet e-teenuste kasutajal edastada veebilehtede kaudu dokumente, mille sisu ja vorm vastavad EÜ Nõukogu määruses 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), EÜ Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), «Maksukorralduse seaduses», «Tolliseaduses» ja maksuseadustes ning nende alusel sätestatud õigusaktides sätestatud paberkandjal esitatava dokumendi sisule ja vormile.
[RTL 2004, 131, 2022 - jõust. 15.10.2004]

§ 81.   Dokumentide elektrooniline saatmine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 82.   Maamaksuteate elektrooniline saatmine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 83.   Dokumendi elektrooniline kättetoimetamine

  (1) Dokumendi elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse §-s 54 sätestatut.

  (2) Maamaksuteate elektroonilisele kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 54 lõigetes 1−3 ja lõike 4 punktis 1 sätestatut.

  (3) Elektroonilise dokumendi väljatrükile märgitakse allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad „allkirjastatud digitaalselt”. Allkirja kinnitusleht väljastatakse dokumendi adressaadi nõudmisel.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

2. peatükk TOLLILE ELEKTROONILISEL TEEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE VORMINGU JA ALLKIRJANÕUDED NING MUUD ELEKTROONILISELE TEABEVAHETUSELE ESITATAVAD NÕUDED 
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 9.   Elektroonilise teabevahetuse eeldused
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 10.   E-tolliteenuste lepingu sõlmimise taotlemine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 11.   Otsuse tegemine e-tolliteenuste lepingu sõlmimise kohta
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 12.   E-tolliteenuste leping
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 13.   Autentimise viisid
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 14.   Krüpteeritud sidekanali kaudu autentimine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 15.   Vahendaja kaudu autentimine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 16.   E-tolliteenuste kasutaja õigused, kohustused ja vastutus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 17.   Maksu- ja Tolliameti õigused, kohustused ja vastutus e-tolliteenuste kasutaja suhtes
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 18.   Vahendaja lepingu sõlmimise taotlemine
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 19.   Otsuse tegemine vahendajaga lepingu sõlmimise kohta
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 20.   Vahendaja leping
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 21.   Vahendaja õigused, kohustused ja vastutus
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 22.   Maksu- ja Tolliameti õigused, kohustused ja vastutus vahendaja suhtes
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 23.   Elektroonilisel teel esitatava dokumendi formaat
[Kehtetu - RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 231.   Elektrooniline teabevahetus tolliga

  Tolliga vahetatakse elektrooniliselt teavet vastavalt käesoleva määruse 1. peatükis ning §-des 232 ja 233 sätestatule.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 232.   EDI-standardteadete vahetamine

  (1) EDI-standardteadete vahetamiseks tolliga tuleb sõlmida andmevahetusleping, välja arvatud juhul, kui andmed liiguvad teise riigiasutuse või teise liikmesriigi tolliasutuse kaudu.

  (2) Andmevahetuslepingu võib sõlmida isikuga, kes on registreeritud ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemis.

  (3) Isik, kes soovib vahetada tolliga EDI-standardteateid, peab enne andmevahetuslepingu sõlmimist läbima elektroonilised testid tolli ette antud ulatuses eesmärgiga tõendada oma tehnilist valmisolekut.

  (4) Isik võib vahetada tolliga EDI-standardteateid vahendaja kaudu. Vahendajale laienevad käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud nõuded. Vahendaja vastutab andmete õigeaegse edastamise eest. Andmete õigsuse eest vastutab vahendusteenuse kasutaja. Vahendaja esitatud teade loetakse vahendusteenuse kasutaja poolt allkirjastatuks.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

§ 233.   Andmete esitamine nende tollile kättesaadavaks tegemise kaudu

  (1) Tollialastes õigusaktides sätestatud juhtudel võib tollile esitatud andmetena käsitada andmeid isiku enda infosüsteemis, millele isik on taganud tollile juurdepääsu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 kohaldatakse juhul, kui isiku infosüsteemis registreeritakse kõik andmete sisestused, muudatused ja kustutused koos viitega selle tegevuse täpse aja ja andmeid töödelnud isiku kohta.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

3. peatükk RIIGI-, VALLA- VÕI LINNAASUTUSE POOLT MAKSU- JA TOLLIAMETILE ELEKTROONILISEL TEEL ESITATAVATE DEKLARATSIOONIDE JA MUUDE DOKUMENTIDE NIMEKIRI 

§ 24.   Riigi-, valla- või linnaasutuse poolt Maksu- ja Tolliametile elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri

  Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu järgmised dokumendid ja andmed:
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]
  1) tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon ja selle lisad;
  2) käibedeklaratsioon;
  3) «Maamaksuseaduse» § 5 lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmed;
  4) «Kohalike maksude seaduse» alusel kehtestatud maksumäärused;
  5) enammakstud maksusumma tagastamise või tasaarvestamise taotlused;
  6) «Raskeveokimaksu seaduse» § 9 lõigetes 2 ja 3 ning § 13 lõikes 3 nimetatud andmed;
[RTL 2004, 12, 164 - jõust. 02.02.2004]
  7) «Keskkonnatasude seaduse» § 332 alusel esitab Keskkonnaamet iga deklaratsiooni kohta järgmised andmed: keskkonnatasu deklareerija, aruandeperioodi, keskkonnatasu liigi, keskkonnatasu summa ja selle summaline jagunemine riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel.
[RT I, 29.03.2011, 1 - jõust. 01.04.2011]

§ 25.   Teatamiskohustus

  Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit «e-maksuameti/e-tolli» veebipõhiste rakenduste kasutamise võimaluste tekkimisest, muutumisest või lõppemisest hiljemalt viie kalendripäeva jooksul eelnimetatud sündmusest arvates, kui selles määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 18.06.2013, 1 - jõust. 01.07.2013]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist sõlmitud lepingud jäävad jõusse ja neile laieneb selles määruses sätestatud kord.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json