Teksti suurus:

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2014, 6

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 08.06.2011 nr 52
RT I, 10.06.2011, 11
jõustumine 13.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2014RT I, 18.06.2014, 201.07.2014

Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 4 lõike 3, § 8 lõike 22, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuride sordi sordikirjelduse nõuded, puuvilja- ja marjakultuuride sortide nimekirja koostamise nõuded, puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali tootmise nõuded, sealhulgas tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded, puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ning puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali märgistamise ja turustamise nõuded.

  (2) Puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali paljundamise, tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka „Taimekaitseseaduses” sätestatud nõudeid.

  (3) Määruse nõudeid kohaldatakse „Taimekaitseseaduse” § 31 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud paljundus- ja istutusmaterjaliga tegeleva taimetervise registrisse kantud tarnija suhtes.

  (4) Määruse nõudeid ei kohaldata katsetes, teadustöös, sordiaretuses ning geneetiliste ressursside säilitamiseks kasutatava puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise suhtes.

  (5) Määruse nõudeid kohaldatakse ka määruses loetlemata muude perekondade ja liikide või nende hübriidide pookealuste või muude taimeosade suhtes, kui need on poogitud või ette nähtud pookimiseks selles määruses nimetatud liiki taimedele.

§ 2.   Puuvilja- ja marjakultuuride liikide loetelu

  (1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali liikide ja perekondade suhtes:
  1) euroopa õlipuu ehk harilik õlipuu (Olea europaea L.);
  2) hapu kirsipuu (Prunus cerasus L.);
  3) harilik aprikoosipuu (Prunus armeniaca L.);
  4) harilik astelpaju (Hippophae rhamnoides L.);
  5) harilik kastanipuu (Castanea sativa Mill.);
  6) harilik küdoonia (Cydonia oblonga Mill.);
  7) harilik mandlipuu (Prunus amygdalus Batsch);
  8) harilik pistaatsia (Pistacia vera L.);
  9) harilik ploomipuu (Prunus domestica L.);
  10) harilik sarapuu (Corylus avellana L.);
  11) harilik viigipuu (Ficus carica L.);
  12) harilik virsikupuu (Prunus persica (L.) Batsch);
  13) kreeka pähklipuu (Juglans regia L.);
  14) magus kirsipuu (Prunus avium L.);
  15) pajulehine ploomipuu ehk hiina ploomipuu (Prunus salicina Lindley);
  16) perekond kinkanipuu (Fortunella Swingle);
  17) perekond maasikas (Fragaria L.);
  18) perekond murakas (Rubus L.);
  19) perekond mustikas (Vaccinium L.);
  20) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
  21) perekond pontsirus (Poncirus Raf.);
  22) perekond sõstar (Ribes L.);
  23) perekond tsitrus (Citrus L.);
  24) perekond õunapuu (Malus Mill.).

  (2) Määruse tähenduses on puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjal seeme, taime osa ja kogu taimne materjal, kaasa arvatud pookealus, mis on ette nähtud puuvilja- ja marjakultuuri paljundamiseks ja tootmiseks.

  (3) Määruse tähenduses on puuvilja- ja marjakultuuri istutusmaterjal pärast turustamist istutamiseks või ümberistutamiseks ette nähtud taim.

  (4) Määruse tähenduses on paljundus- ja istutusmaterjali partii sama päritolu ja koostisega sama liiki ja sorti paljundus- või istutusmaterjali kogus.

§ 3.   Paljundus- ja istutusmaterjali kategooriad

  (1) Paljundamise algmaterjal on kahjustajatest vaba, liigi- ja sordiehtne ning liigi- ja sordipuhas paljundusmaterjal, mis on ette nähtud supereliit-paljundusmaterjali tootmiseks.

  (2) Supereliit-paljundusmaterjal:
  1) on toodetud paljundamise algmaterjalist sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste säilitamiseks ja taimehaiguste vältimiseks üldtunnustatud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud eliit- või sertifitseeritud paljundusmaterjali, välja arvatud istutusmaterjali tootmiseks;
  3) vastab supereliit-paljundusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (3) Eliitpaljundusmaterjal:
  1) on toodetud supereliit-paljundusmaterjalist otse või kindla arvu vegetatiivse paljundamise etappide tulemusena sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste säilitamiseks ja taimehaiguste leviku vältimiseks üldtunnustatud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmiseks;
  3) vastab eliitpaljundusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (4) Sertifitseeritud paljundusmaterjal:
  1) on toodetud otse vegetatiivse paljundamise teel eliit- või supereliit-paljundusmaterjalist või, kui see on ette nähtud pookealuste tootmiseks, pookealuste tootmiseks ette nähtud eliit- või sertifitseeritud paljundusmaterjalilt pärit sertifitseeritud seemnest;
  2) on ette nähtud istutusmaterjali tootmiseks;
  3) vastab sertifitseeritud paljundusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (5) Sertifitseeritud istutusmaterjal:
  1) on toodetud otse sertifitseeritud, eliit- või supereliit-paljundusmaterjalist;
  2) on ette nähtud puuviljade või marjade tootmiseks;
  3) vastab sertifitseeritud istutusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (6) Kontrollitud ehk Conformitas Agraria Communitatis paljundus- ja istutusmaterjal (edaspidi CAC-materjal):
  1) on sordiehtne ja sordipuhas;
  2) on ette nähtud paljundus- või istutusmaterjali või puuviljade ja marjade tootmiseks;
  3) vastab CAC-materjali kategooriale kehtestatud nõuetele;
  4) on varustatud nõuetekohase tarnija dokumendiga.

  (7) [RT I, 10.06.2011, 11 - jõust. 13.06.2011, kehtis kuni 2012. aasta 29. septembrini]

  (8) [RT I, 10.06.2011, 11 - jõust. 13.06.2011, kehtis kuni 2012. aasta 29. septembrini]

§ 4.   Puuvilja- ja marjakultuuride sortide nimekiri
[RT I, 10.06.2011, 11 - jõust. 13.06.2011, kehtis kuni 2012. aasta 29. septembrini]

§ 5.   Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordi sordikirjelduse nõuetele vastavuse tuvastamine

  (1) Tarnija, kes toodab ja turustab puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja istutusmaterjali ning soovib turustamisega jätkata pärast 30. septembrit 2012. aastal, koostab lisas 1 loetletud sorditunnuste alusel sordikirjelduse enda toodetavate ja turustatavate nende puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sortide kohta, mida ei ole registreeritud ega sordikaitse alla võetud ja mille kohta ei ole esitatud registreerimise või sordikaitse alla võtmise taotlust Eestis ega mõnes teises liikmesriigis.

  (2) Tarnija esitab Põllumajandusametile puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordikirjelduse nõuetele vastavuse tuvastamiseks ja selle sordi säilitajaks saamiseks enda koostatud sordikirjelduse ning taotluse, millele on märgitud vähemalt järgmised andmed:
  1) tarnija nimi;
  2) sordi säilitaja nimi;
  3) sordinimi koos selle üldtuntud sünonüümidega.

  (3) Põllumajandusamet hindab sordikirjelduse vastavust lisas 1 loetletud sorditunnustele.
[RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Põllumajandusamet ei tunnista sordikirjeldust nõuetele vastavaks, kui:
  1) sort on registreeritud Eestis või mõnes teises liikmesriigis;
  2) sordi kohta on esitatud registreerimise taotlus Eestis või mõnes teises liikmesriigis;
  3) sordikirjelduse nõuetele vastavus on tuvastatud mõnes teises liikmesriigis;
  4) sordikirjelduses ei ole esitatud nõutud andmeid.

  (5) Tarnija, kes soovib saada nõuetele vastava sordikirjeldusega puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordi säilitajaks, esitab Põllumajandusametile sellekohase taotluse.

  (6) Põllumajandusamet avaldab puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sortide nimekirja ja nende sordikirjeldused oma veebilehel.

§ 6.   Paljundus- ja istutusmaterjali tootmise nõuded

  (1) Paljundus- ja istutusmaterjali tootmisega tegelev tarnija:
  1) määrab kindlaks tootmise kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem);
  2) teeb visuaalseid vaatlusi kvaliteeti vähendava taimekahjustaja ja ohtliku taimekahjustaja (edaspidi koos taimekahjustaja) esinemise tuvastamiseks;
  3) võtab vajaduse korral proove taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks Põllumajandusameti ette nähtud korras;
  4) tagab tootmise käigus partiide eristatavuse selliselt, et oleks võimalik tuvastada paljundus- või istutusmaterjali partii otstarvet.

  (2) Tarnija määrab enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku.

  (3) Lisas 2 loetletud kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamise korral tehakse viivitamata taimekaitsetööd või hävitatakse kahjustatud taimed.

  (4) Tarnija teavitab ohtliku taimekahjustaja või kvaliteeti vähendava taimekahjustaja lubatud piirmäärast suurema esinemise tuvastamisest viivitamata Põllumajandusametit ja võtab kasutusele Põllumajandusameti nõutud meetmed.

  (5) Taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks võetud proov analüüsitakse Põllumajandusameti ette nähtud laboratooriumis.

§ 7.   Paljundus- ja istutusmaterjali tootmisega tegeleva tarnija enesekontrollisüsteem

  (1) Paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõude täitmiseks koostab tarnija enesekontrolliplaani, kus kirjeldab tulenevalt tootmismeetodist tootmise kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.

  (2) Kriitiliste punktidena käsitatakse eelkõige järgmisi tegevusi:
  1) paljundamise algmaterjali toomine ettevõttesse ja tema kvaliteedi, sh taimetervisliku seisundi hindamine;
  2) paljundusmaterjali külvamine või paljundamine, pikeerimine, istutamine või ümberistutamine;
  3) paljundus- ja istutusmaterjali kasvatamine, arvestades kasutatavat tehnoloogiat;
  4) paljundus- ja istutusmaterjali koristamine;
  5) paljundus- ja istutusmaterjali hindamisel taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks meetmete kohaldamine;
[RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  6) paljundus- ja istutusmaterjali töötlemine, pakendamine, ladustamine ja vedu.

  (3) Enesekontrolliplaan peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
  2) tootmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3) taimetervise registri registrikande number;
  4) andmed paljundamise algmaterjali, sealhulgas selle ettevõttesse toomise ja päritolu kohta;
  5) andmed kasvatatava paljundus- ja istutusmaterjali kohta liikide, sortide ja partiide kaupa koos andmetega tootmiseks kasutatava maatüki kohta lähtudes põlluraamatust või maakasutuskavast ja hoone või rajatise kasutuskavast;
  6) andmed ladustatud ja turustatud paljundus- ja istutusmaterjali kohta partiide kaupa;
  7) andmed tehtud vaatluste ja hindamiste, sealhulgas proovide võtmiste ja nende tulemuste kohta;
[RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  8) ettevõttesse taimekahjustaja sissetoomise vältimiseks ja leviku takistamiseks rakendatud meetmete ja tõrjeabinõude kirjeldus ning nende rakendamise tulemused;
  9) taimekahjustajast vabanemiseks rakendatud meetmete kirjeldus ja nende rakendamise tulemused, kaasa arvatud andmed kahjustatud taimede hävitamise ja nende koguse kohta ning hävitamisviisi kirjeldus.

  (4) Tarnija säilitab andmeid kriitiliste punktide hindamise ja rakendatud meetmete tulemuste kohta ning andmeid ja dokumente ostetud, imporditud, toodetud, ladustatud ja turustatud paljundusmaterjali kohta paberkandjal või elektrooniliselt vähemalt kolm aastat.
[RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 8.   Paljundus- ja istutusmaterjali turustamise nõuded

  (1) Paljundus- ja istutusmaterjali turustamise korral peab nõutud dokumentidel olema märgitud turustatava paljundus- ja istutusmaterjali sordinimi. Kui pookealusel ei ole sorti, siis peab dokumentidele olema märgitud asjaomase liigi või liikide vahelise hübriidi nimetus.

  (2) Turustada võib §-s 3 sätestatud paljundus- ja istutusmaterjali kategooriasse kuuluvat paljundus- ja istutusmaterjali, mille partii on selgelt märgistatud.

  (3) Turustatava paljundus- ja istutusmaterjali sort peab olema kas:
  1) sordikaitse all;
  2) registreeritud;
  3) [Kehtetu - RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Turustatavasse partiisse kuuluv paljundus- ja istutusmaterjal peab olema liigi- ja sordiehtne, hinnatud taimekahjustajate suhtes, normaalselt arenenud, külma-, põua-, mehhaaniliste ja muude kahjustusteta ning närtsimistunnusteta, hästi juurdunud ja terve juurestikuga, paljasjuursena turustamisel puhkeseisundis ning varustatud nõuetekohase dokumendiga.
[RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Geneetiliselt muundatud puuvilja- ja marjakultuuri võib turustada kui selle sort on registreeritud ja kui selles sisalduva geneetiliselt muundatud organismi kohta on väljastatud turustamisluba või turuleviimise luba.

  (6) Perekonda tsitrus kuuluva taimeliigi turustatav paljundus- ja istutusmaterjal:
  1) pärineb paljundusmaterjalist, millel ei ole visuaalse vaatluse tulemusena tuvastatud lisa 2 punktis 1 nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid ning mida on asjakohaseid meetodeid kasutades laboratoorselt analüüsitud ja mis on tunnistatud neist nimetatud taimekahjustajatest vabaks;
  2) on viimase kasvuperioodi jooksul hinnatud ja selle tulemusena ei ole tuvastatud lisa 2 punktis 1 nimetatud viiruse, viirusesarnase organismi või seene põhjustatud haigustunnuseid esinemise lubatud piirmäärast rohkem;
[RT I, 18.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  3) on pookimise korral poogitud pookealusele, mis ei ole vastuvõtlik viroididele.

  (7) Üksnes paljundus- ja istutusmaterjali turustamisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, milles kirjeldab § 7 lõike 2 punktis 6 nimetatud kriitilisi punkte ning mis sisaldab sama paragrahvi lõike 3 punktides 1–3 ning lõigetes 6 ja 7 loetletud andmeid.

  (8) Turustatava paljundus- ja istutusmaterjali liigi- ja sordiehtsuse ning liigi- ja sordipuhtuse eest vastutab tarnija.

§ 9.   Paljundus- ja istutusmaterjali märgistamise nõuded

  (1) Edasi kasvatamiseks, paljundamiseks, tootmisistanduse rajamiseks või hulgimüügi korras turustatavale CAC-materjali paljundus- ja istutusmaterjali partiile lisab tarnija dokumendi, milles märgib järgmised andmed:
  1) sõnad „EL kvaliteet” või „EU quality”;
  2) liikmesriigi nimi või selle lühend;
  3) pädeva asutuse nimi või selle lühend;
  4) tarnija taimetervise registri registrikande number ja tarnija nimi;
  5) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
  6) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
  7) paljundus- või istutusmaterjali liigi nimi ladina keeles;
  8) puuvilja- ja marjakultuuri sordinimi;
  9) pookealuse puhul pookealuse sordinimi või märgistus või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, kui pookealus on teisest taimeliigist;
  10) partii moodustavate taimede arv;
  11) paljundus- ja istutusmaterjali kategooria;
  12) imporditud paljundus- ja istutusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

  (2) Tarnija varustab jaemüügi korras lõpptarbijale turustatava paljundus- ja istutusmaterjali partii või üksikistiku tootekirjeldusega.

  (3) Taimepassiga varustatava taime puhul võivad lõikes 1 loetletud andmed olla märgitud taimepassil.

  (4) Mikropaljundatud paljundus- ja istutusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna „mikropaljundus”.

  (5) Turustatava geneetiliselt muundatud paljundus- või istutusmaterjali märgistusel või dokumendil peab olema märge selle kohta, et sort on geneetiliselt muundatud, ning andmed selles sisalduvate geneetiliselt muundatud organismide kohta.

  (6) Kui erineva päritoluga paljundus- ja istutusmaterjal on pakendamise, ladustamise, veo või muu toimingu käigus kokku pandud või segatud, säilitab tarnija andmeid partii koostise ja selle osade päritolu kohta.

§ 10.   Rakendussäte

  Määruse § 3 lõiked 7 ja 8 ning § 4 kehtivad 2012. aasta 29. septembrini.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 nõukogu direktiiv 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (EÜT L 157, 10.06.1992, lk 10–18), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2003/111/EÜ (ELT L 311, 27.11.2003, lk 12–13); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/48/EMÜ, milles sätestatakse nende tingimuste loetelu, millele peavad nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ kohaselt vastama puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 1–8); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/64/EÜ, millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (EÜT L 250, 7.10.1993, lk 33–34); Euroopa Komisjoni direktiiv 93/79/EMÜ, milles nähakse ette täiendavad rakendussätted tarnijate poolt nõukogu direktiivi 92/34/EMÜ alusel peetavate viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuusortide loetelude kohta (EÜT L 256, 14.10.1993, lk 25–31);
nõukogu direktiiv 2008/90/EÜ, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 8.10.2008, lk 8–22).

Lisa 1 Puuvilja- ja marjakultuuride sortide tunnused

Lisa 2 Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ja nende esinemise piirmäärad

/otsingu_soovitused.json