Teksti suurus:

Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2014, 13

Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 06.07.2006 nr 83
RTL 2006, 55, 1005
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2009RTL 2009, 25, 32320.03.2009
08.12.2009RTL 2009, 93, 134801.01.2010
12.06.2014RT I, 18.06.2014, 101.07.2014

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 112 lõike 4 alusel.
[RTL 2009, 25, 323 - jõust. 20.03.2009]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded

  (1) Seemne- ja paljundusmaterjali partiid võib importida sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemise eesmärgil Põllumajandusameti kirjaliku loa alusel «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» kohaselt selleks õigustatud isik või asutus.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Seemne- ja paljundusmaterjali partii importimisel:
  1) tuleb tagada selle ohutus taimetervisele, inimese tervisele ja keskkonnale;
  2) peab imporditava seemne või paljundusmaterjali kogus vastama importimise eesmärgile.

  (3) Riiklike katsete tegemiseks võib taotleda seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise luba:
  1) sellise sordi puhul, mille kohta on esitatud sordilehte võtmise taotlus;
  2) standardproovi importimiseks.

  (4) Riiklike katsete tegemiseks lubatud seemne ja paljundusmaterjali kogused on ette nähtud taimeliigi kohta väljatöötatud katsete tegemise metoodikas.

  (5) Tootmiskatsete tegemiseks võib taotleda seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise luba üksnes sellise sordi puhul, mille kohta on esitatud sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse köögiviljakultuuride sordilehte võtmise taotlus.

  (6) Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad on sätestatud põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruses nr 48 «Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad».

§ 3.   Importimise loa taotlemine

  (1) Importimise loa saamiseks esitab § 2 lõikes 1 nimetatud isik või asutus (edaspidi taotleja) taotluse Põllumajandusametile kaks kuud enne kavandatava impordi aega.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isiku- või registrikood;
  2) taotleja elu- või asukoht ja aadress;
  3) taotleja sidevahendite (telefon, faks) numbrid ja elektronposti aadress;
  4) kui taotluse esitab taotleja esindaja, siis punktides 1–3 nimetatud andmed ka taotleja esindaja kohta;
  5) andmed imporditava seemne või paljundusmaterjali kohta (partii või saadetise suurus, taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles);
  6) imporditava seemne- või paljundusmaterjali partii päritoluriik;
  7) andmed selle kohta, kas seemne- või paljundusmaterjali partii importimise eesmärk on sordiaretus, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemine;
  8) ohtlikku taimekahjustajat sisaldava seemne- ja paljundusmaterjali partii või ohtliku taimekahjustaja peremeestaime seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise korral «Taimekaitseseaduse» § 12 lõike 2 alusel kehtestatud korras väljastatud eriloa kuupäev ja kehtivusaeg;
  9) andmed selle kohta, kas imporditav seeme või paljundusmaterjal on geneetiliselt muundatud;
  10) taotleja või taotleja esindaja allkiri.

  (3) Tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise loa taotlemise korral märgitakse taotluses ka andmed katsete tegemise aja ja koha kohta.

  (4) Kui imporditav seeme või paljundusmaterjal on geneetiliselt muundatud, esitatakse koos lõikes 1 nimetatud taotlusega:
  1) sordiaretuse, teadustöö ja riiklike katsete tegemiseks importimise loa taotlemise korral «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise loa koopia;
  2) tootmiskatsete tegemiseks importimise loa taotlemise korral «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» § 16 lõikes 1 nimetatud geneetiliselt muundatud organismi turustamise loa koopia.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Importimise loa väljastamiseks või sellest keeldumiseks kontrollib Põllumajandusamet esitatud andmete ja dokumentide vastavust määruse nõuetele lähtuvalt importimise eesmärgist ning vajaduse korral nõuab taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Põllumajandusamet võib importimise loa väljastamisest keelduda «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 112 lõikes 3 nimetatud alustel.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Otsuse loa väljastamise või sellest keeldumise kohta teeb Põllumajandusameti peadirektor 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi otsuse tegemiseks vajalike dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 18.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Ärakiri otsusest saadetakse taotlejale posti teel viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

/otsingu_soovitused.json