Teksti suurus:

Välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu pidamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2019, 5

Välisministri 7. augusti 2017. a määruse nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 06.06.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 12 alusel.

Välisministri 7. augusti 2017. a määruses nr 6 „Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu pidamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu pidamise kord”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 12 ja isikut tõendavate dokumentide seaduse § 153 lõike 1 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.”;

3) paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Andmekogu nimetus

(1) Andmekogu ametlik nimetus on „Konsulaarametniku ametitoimingute ja diplomaatiliste passide andmekogu” (edaspidi andmekogu).

(2) Andmekogu ametlik lühinimi on „CONSUL”.”;

4) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu pidamise eesmärk on:
1) võimaldada konsulaarametnikul osutada konsulaarseaduses sätestatud konsulaarteenust (edaspidi teenus) ja teha konsulaarabitoimingut (edaspidi toiming), registreerida teenus ja toiming, pidada koondarvestust ning vahetada andmekogus kajastatud andmeid Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesindustes töötavate konsulaarametnike vahel, anda üle andmeid teistesse registritesse kandmiseks;
2) tagada välissuhtlus ning töödelda diplomaatilise passi kasutaja isikuandmeid ja biomeetrilisi andmeid, mis võimaldab väljastada diplomaatilisi passe ning pidada arvestust välja antud, kehtetuks tunnistatud ja kehtivuse kaotanud diplomaatiliste passide üle.”;

5) paragrahv 4 loetakse määruse 1. peatüki viimaseks paragrahviks ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Andmekogu andmed ja alusdokumendid

(1) Konsulaarametniku ametitoimingute andmete andmekogusse kandmise aluseks on teenuse osutamisel ja toimingu tegemisel välja antud haldusaktid ja nendele kantavad andmed, isiku kirjalik avaldus, teatised või muud dokumendid ja ütluspõhised andmed, mis abistavad menetluse läbiviimist.

(2) Diplomaatilise passi andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid on:
1) diplomaatilise passi taotlus;
2) kasutaja või kasutaja esindaja isikut tõendav dokument;
3) rahvastikuregistrisse kantud andmed kasutaja sünni- või isikuandmete muutumise kohta;
4) kasutaja esindaja esindusõigust tõendav dokument;
5) kasutaja puuet tõendav dokument;
6) muud toimingu tegemise aluseks olevad dokumendid ja tõendid.”;

6) määruse 2. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
Andmekogusse kantavad konsulaarametniku ametitoimingud ja andmete koosseis
”;

7) paragrahvi 5 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Andmekogusse kantavad konsulaarametniku ametitoimingud”;

8) paragrahvi 5 punktid 14 ja 25 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 7 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) taotleja nimi, kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress) ja sünniaeg;”;

10) paragrahvi 8 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „selle asutuse nimetus” sõnadega „asutus või riik”;

11) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) riik, kuhu tõend esitatakse;”;

12) paragrahvide 9 ja 10 punktis 1, § 12 punktis 7, § 29 lõike 1 punktis 3 ning § 32 punktis 4 asendatakse sõnad „(aadress, telefoninumber välisriigis ja e-posti aadress)” sõnadega „(telefoninumber ja e-posti aadress)”;

13) paragrahvi 9 punkt 2 loetakse punktiks 3 ja punkt 3 loetakse punktiks 2;

14) paragrahvi 10 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 11 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 13 tekstist jäetakse välja sõnad „Laeva kapteni teate registreerimisel,”;

17) paragrahvi 15 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti kodaniku või välismaalase välisriigis ajutise viibimise registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) sihtkoht;
2) taotleja kontaktandmed välisriigis (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress);
3) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
4) sihtkohta saabumise ja sealt lahkumise kuupäev.

(2) Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) välisriigi isikukood ja välisriigi isikukoodi väljaandnud riigi nimi (nende olemasolul);
2) taotleja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
3) taotleja elukoht välisriigis;
31) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
4) taotleja, tema vanemate või vanavanemate viimane püsiv elukoht Eestis;
5) registreerimise avalduse esitamise kuupäev;
6) andmed lähisugulase või kontaktisiku kohta Eestis (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress);
7) andmete rahvastikuregistrisse edastamise kuupäev;
8) märge riigist lahkumise kohta.”;

18) paragrahvide 16 ja 17 punktist 3 ning § 21 punktist 4 jäetakse välja sõna „välisriigis”;

19) paragrahvi 16 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) märge menetluse tühistamise kohta;”;

20) paragrahvi 17 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) märge menetluse tühistamise kohta;”;

21) paragrahvi 19 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „(ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress)” sõnadega „(ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress)”;

22) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) osutatud abi;”;

23) paragrahvi 19 lõike 5 punktis 3 ja lõike 6 punktis 5 ning § 21 punktis 4 asendatakse sõnad „(aadress, telefoninumber ja e-posti aadress)” sõnadega „(telefoninumber ja e-posti aadress)”;

24) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Konsulaarabi osutamisel lastekaitsejuhtumi korral kantakse andmekogusse peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete ka lastekaitse juhtumiga seotud asjaolude kirjeldus.”;

25) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 21 punkt 1 loetakse punktiks 2 ja punkt 2 loetakse punktiks 1;

27) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välisriigi laevale laevaloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) laeva nimi;
2) toimingu liik (läbisõit või sisenemine) ja eesmärk;
3) taotletav laevaloa ajavahemik;
4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
5) kooskõlastavad asutused ja nende seisukohad;
6) taotletud laevaloa number ja tingimused.”;

28) paragrahvi 23 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „taotleja” sõnadega „kontaktisiku nimi ja e-posti aadress”;

29) paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välisriigi lennukile lennuloa taotlemisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) lennuki tüüp ja registreerimise number;
2) toimingu liik (ülelend või maandumine) ja eesmärk;
3) taotletav lennuloa ajavahemik;
4) menetluse käigus kogutud ja menetluses muu oluline teave;
5) kooskõlastavad asutused ja nende seisukohad;
6) lennuloa andmise otsus;
7) lennuloa andmise otsuse teinud konsulaarametniku nimi ja ametikoht;
8) loa number ja vastusnoodi kuupäev;
9) õhuseirele edastamise kuupäev.”;

30) paragrahvi 28 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) taotletava dokumendi liik (pass või isikutunnistus);
2) edastatavad dokumendid;
3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ning sugu;
5) märge isiku tuvastamise kohta;
6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi liik ja number;
7) välisriigi isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg ja väljaandja;
71) sõrmejäljekujutised;
72) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
9) toimingu sisu.

(2) Eesti kodaniku passi või isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) väljastatava dokumendi liik (pass või isikutunnistus);
2) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema, seadusliku esindaja või volitatud esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
3) taotlusele märgitud aadress;
4) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
5) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
6) väljastatava passi või isikutunnistuse number;
7) väljastamise kuupäev.”;

31) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 4 loetakse punktiks 5 ja punkt 5 loetakse punktiks 4;

32) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Digitaalse ja diplomaatilise isikutunnistuse väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) märge dokumendi omaniku kohta (Eesti kodanik, välismaalane, e-resident või diplomaatilise isikutunnistuse saaja);
2) Politsei- ja Piirivalveameti dokumendi taotluse number;
3) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
4) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
5) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
6) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi number;
61) sõrmejäljekujutised;
62) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
7) väljastatava digitaalse või diplomaatilise isikutunnistuse number;
8) väljastamise kuupäev.”;

33) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Andmekogusse kantavad lisaandmed elamisloa ja elamisloakaardi taotluse edastamisel ning elamisloakaardi väljastamisel

(1) Elamisloa ning elamisloakaardi taotluse edastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) taotletava toimingu liik (elamisluba või elamisloakaart);
2) taotlusele lisatud dokumentide loetelu;
3) taotleja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
4) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema või seadusliku esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg ja sugu;
5) märge isiku tuvastamise kohta;
6) taotluse esitaja Eesti isikut tõendava dokumendi liik ja number;
7) taotluse esitaja välisriigi isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg;
71) sõrmejäljekujutised;
72) andmed isikult sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
8) dokumentide Politsei- ja Piirivalveametile edastamise kuupäev;
9) toimingu sisu.

(2) Elamisloakaardi väljastamisel kantakse andmekogusse järgmised lisaandmed:
1) taotluse esitaja (taotleja, tema vanema, seadusliku esindaja või volitatud esindaja) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünniaeg;
2) taotluse esitaja kontaktandmed (telefoninumber ja e-posti aadress);
3) märge isiku tuvastamise kohta ja isiku tuvastanud ametniku andmed;
4) väljastatava elamisloakaardi number;
5) väljastamise kuupäev.”;

34) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

35) paragrahvi 34 punkt 2 loetakse punktiks 3 ja punkt 3 loetakse punktiks 2;

36) paragrahvi 35 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „§-s 8 sätestatud lisaandmed” sõnadega „, välja arvatud lõike 1 punktis 2 sätestatud lisaandmed”;

37) paragrahvi 35 punktis 3 asendatakse sõna „tagasipöördumisloa” sõnadega „tagasipöördumise loa”;

38) paragrahvi 35 lõikest 7 jäetakse välja sõnad „,välja arvatud punktis 2 sätestatud lisaandmed”;

39) paragrahvi 35 punktis 8 asendatakse sõnad „4–6” sõnadega „2, 3, 6, 61 ja 62”;

40) määrust täiendatakse peatükiga 21 järgmises sõnastuses:

21. peatükk
Andmekogusse kantavad diplomaatiliste passide andmed

§ 351. Andmekogusse kantavate diplomaatiliste passide andmete ulatus

Andmekogusse kantakse andmed väljastatud diplomaatiliste passide, nende kasutajate ning diplomaatiliste passide väljaandmise, kehtivuse ja tagastamise, samuti diplomaatiliste passide numbri kohta.

§ 352. Diplomaatilise passi ja selle kasutaja andmed

(1) Diplomaatilise passi kasutaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) eesnimi (eesnimed);
2) perekonnanimi (perekonnanimed);
3) Eesti isikukood;
4) sünniaeg;
5) sünnikoht;
6) sugu;
7) andmed kodakondsuse kohta;
8) kontaktandmed (e-posti aadress, telefon);
9) foto või näokujutis;
10) allkiri või allkirjakujutis;
11) sõrmejäljekujutised;
12) andmed sõrmejälgede võtmise võimatuse kohta;
13) diplomaatilise passi kasutaja tööandja või lähetaja;
14) andmed taotlemise aluse kohta.

(2) Diplomaatilise passi kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) dokumendi number;
2) väljaandmise aeg;
3) andmed dokumendi kehtivusaja kohta;
4) andmed dokumendi kätteandmise, kehtetuks tunnistamise ja tagastamise kohta (põhjus, dokumendi kehtetuks tunnistamise, aegumise ja tagastamise kuupäev).”;

41) paragrahvi 36 teksti täiendatakse pärast sõnu „toimingu tegemist” sõnadega „ning diplomaatilise passi kasutaja ja vastutav töötleja”;

42) paragrahvi 37 lõiked 2–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 5 punktis 2 nimetatud andmed abieluvõimetõendi väljastamise kohta antakse üle rahvastikuregistrisse kandmiseks.

(3) Paragrahvi 5 punktis 9 nimetatud andmed püsiva elukoha registreerimise kohta antakse üle rahvastikuregistrisse kandmiseks.

(4) Paragrahvi 5 punktides 22–24 nimetatud andmed antakse üle isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kandmiseks.”;

43) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 5 punktis 23 nimetatud andmed diplomaatilise isikutunnistuse kasutaja kohta antakse üle välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogusse kandmiseks.”;

44) paragrahv 38 tunnistatakse kehtetuks;

45) paragrahvi 39 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Paragrahvis 352 nimetatud andmed kannab andmekogusse vastutav töötleja. Andmed kantakse andmekogusse enne diplomaatilise passi väljastamist ja diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamist.”;

46) paragrahvi 40 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „Andmekogus logitakse andmete” sõnaga „vaatamine,”;

47) paragrahvi 42 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Diplomaatilise passi kasutaja vastutab tema esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal. Andmekogu vastutav töötleja vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest diplomaatilise passi kasutaja esitatud andmetele.

(3) Kui vastutav töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teada antud, korraldab ta andmete parandamise.”;

48) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Andmekogu kasutamise kord, sealhulgas andmekogu kasutajad, kasutajaõigused ning nende loomine ja lõpetamine, kehtestatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.”;

49) paragrahvi 44 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogusse kantud isikuandmeid järgmiselt:
1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti enda kohta käivaid isikuandmeid kirjaliku avalduse alusel;
2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ning eraõiguslikule juriidilisele isikule kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ja see on vajalik isikut tõendava dokumendi kehtivuse või isikusamasuse kontrollimiseks, mida ei ole andmete väljastamist soovival isikul võimalik teha isikut tõendava dokumendi abil.

(22) Andmekogu vastutav töötleja otsustab ja korraldab kolmandatele isikutele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmete väljastamise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaaja või -kasutajaga leping, kus sätestatakse väljastatavate andmete koosseis, andmete väljastamise õiguslik alus ning andmete väljastamise eesmärk, tingimused, kord ja viis.”;

50) paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Andmekogusse kantud andmete kaitse

(1) Andmekogu turvaklass on K2T2S2 ning andmekogu turbeaste on M (keskmine).

(2) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks võetakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.”;

51) paragrahv 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 47. Andmekogusse kantud andmete säilitamine

(1) Andmekogusse kantud andmed arhiveeritakse viie aasta möödumisel toimingu lõpetamisest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud andmed.

(2) Arhiveeritud andmeid säilitatakse viis aastat, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed.

(3) Andmekogusse kantud diplomaatilise passi kasutaja andmeid säilitatakse 50 aastat.

(4) E-identimist võimaldavate dokumentide väljastamisel säilitatakse isikutuvastuse andmeid kümme aastat peale väljastatud kaardi kehtivuse lõppemist.

(5) Paragrahvi 352 lõike 1 punktides 11 ja 12 nimetatud andmeid säilitatakse viis aastat andmete hõivamisest arvates.

(6) Paragrahvi 28 lõike 1 punktides 71 ja 72, § 29 lõike 2 punktides 61 ja 62 ning § 30 lõike 1 punktides 71 ja 72 nimetatud andmeid säilitatakse neli kuud arvates taotluse edastamisest Politsei- ja Piirivalveametile.”;

52) paragrahvi 50 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või avalikku”;

53) paragrahvi 51 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Välisministri 7. oktoobri 2009. a määrus nr 18 „Diplomaatiliste passide andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus” (RTL 2009, 78, 1135) tunnistatakse kehtetuks.”.

Urmas Reinsalu
Välisminister

Rainer Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json