Teksti suurus:

Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded

Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2019, 9

Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded1

Vastu võetud 11.07.2016 nr 43
RT I, 13.07.2016, 4
jõustumine 20.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2019RT I, 18.06.2019, 222.02.2020, osaliselt 22.02.2022 [osaline jõustumine muudetud - RT I, 12.02.2021, 6]

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 38 lõike 4 ja § 654 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse valgu hüdrolüsaatidest valmistatud imiku piimasegu (edaspidi imiku piimasegu) ja valgu hüdrolüsaatidest valmistatud jätkupiimasegu (edaspidi jätkupiimasegu) (edaspidi koos imiku piimasegu ja jätkupiimasegu), imiku- ja väikelapsetoidu, kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega toidu (edaspidi vähendatud energiasisaldusega toit) koostis- ja kvaliteedinõuded, eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete nõuded, eritoidu käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded.
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

§ 2.   Eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete nõuded

  (1) Eritoidu, välja arvatud imiku piimasegu, jätkupiimasegu ning imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks kasutada lubatud ainete suhtes kohaldatakse komisjoni määruses (EÜ) nr 953/2009 eriotstarbeliste toitainete kohta, mida võib lisada eritoidule (ELT L 269, 14.10.2009, lk 9–19), sätestatud nõudeid.

  (2) Eritoidu valmistamiseks kasutatavate ainete suhtes kohaldatakse komisjoni määruses (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisaainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.03.2012, lk 1–295), sätestatud nõudeid.

2. peatükk Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu 

1. jagu Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis ning kvaliteet 

§ 3.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Selles peatükis lähtutakse järgmisest imikutoidu liigitusest:
  1) imiku piimasegu on ette nähtud imikule toiduks esimestel elukuudel ning rahuldab täielikult selles vanuses imiku toitumisvajadused kuni sobiva lisatoidu kasutusele võtmiseni;
  2) jätkupiimasegu on ette nähtud imikule alates lisatoidu kasutusele võtmisest ja on imikule mitmekülgsemaks muutuvas toiduvalikus peamiseks vedelikuallikaks.

  (2) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostisosad ning nende kogused peavad olema imiku ehk kuni kaheteist kuu vanuse lapse (edaspidi imik) ja väikelapse ehk ühe kuni kolme aasta vanuse lapse (edaspidi väikelaps) tervisele ohutud.

  (3) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamisel kasutatakse vajaduse korral selles peatükis nimetamata koostisosi, mis üldtunnustatud meetodil tehtud teadusuuringu andmetel sobivad imikule alates tema sünnist.

  (4) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõudeid kohaldatakse tarvitamiseks valmis toidu suhtes. Imikule tarvitamiseks valmis imiku piimasegu ja jätkupiimasegu saamiseks tuleb segule lisada üksnes vett.

  (5) Tootena, mis sobib terve imiku toitumisvajaduste rahuldamiseks esimestel elukuudel kuni sobiva lisatoidu kasutusele võtmiseni, tohib turustada või muul viisil tasu eest või tasuta üle anda üksnes selle peatüki nõuete kohast imiku piimasegu.

  (6) Taimekaitsevahendi jääk selle peatüki tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta artiklis 3 sätestatud jääk.

  (7) Tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku piimasegu või jätkupiimasegu ei või sisaldada taimekaitsevahendi jääki üle 0,01 mg/kg.

  (8) Lisas 2 nimetatud taimekaitsevahendi jäägi sisaldus tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku piimasegus või jätkupiimasegus ei või ületada nimetatud lisas toodud piirnormi.

  (9) Imiku piimasegu või jätkupiimasegu valmistamiseks on keelatud kasutada põllumajandussaadust, mis sisaldab lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jääki. Põllumajandussaadus loetakse lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jäägist vabaks, kui selle sisaldus tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku piimasegus või jätkupiimasegus on alla 0,003 mg/kg.

§ 4.   Imiku piimasegu energiasisaldus

  Imiku piimasegu energiasisaldus on vahemikus 250 kJ / 100 ml (60 kcal / 100 ml) kuni 295 kJ / 100 ml (70 kcal / 100 ml).

§ 5.   Imiku piimasegu valkude ja aminohapete sisaldus

  (1) Imiku piimasegu valmistamiseks kasutatakse selles paragrahvis nimetatud valguallikaid.

  (2) Imiku piimasegu valgusisaldus arvutatakse järgmiselt: valgusisaldus = lämmastik Kjeldahli järgi × 6,25.

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (4) Imiku piimasegu valgusisaldus on vahemikus 0,45 g / 100 kJ (1,8 g / 100 kcal) kuni 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal). Imiku piimasegu, mille valgusisaldus on vahemikus 0,45 g / 100 kJ (1,8 g / 100 kcal) kuni 0,56 g / 100 kJ (2,25 g / 100 kcal), sobivus imiku toiduks peab olema tõendatud üldtunnustatud meetodil tehtud asjakohase teadusuuringuga.
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (5) Imiku piimasegu, mille valgusisaldus on alla 0,56 g / 100 kJ (2,25 g / 100 kcal), valgusisaldus, valmistamisel kasutatav valguallikas, valgu töötlemine ja valgu kvaliteet vastavad järgmisele kirjeldusele:
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]
  1) valgusisaldus on vähemalt 0,46 g / 100 kJ (1,86 g / 100 kcal);
  2) valguallikaks on demineraliseeritud magus vadakuvalk, mis on saadud lehmapiimast pärast kaseiinide ensümaatilist sadestamist kümosiini kasutades ja mis koosneb 63% kaseiin-glükomakropeptiidivabast vadakuvalgu isolaadist, mille valgusisaldus on vähemalt 95% kuivainest, valgu denaturatsioon on alla 70% ja tuhasisaldus kuni 3%, ning 37% magusast vadakuvalgu kontsentraadist, mille valgusisaldus on vähemalt 87% kuivainest, valgu denaturatsioon on alla 70% ja tuhasisaldus kuni 3,5%;
  3) valgu töötlemine on kahe-etapiline hüdrolüüsiprotsess, mille käigus kasutatakse trüpsiinipreparaati koos kuumtöötlusega 3–10 minuti jooksul 80–100 ºC juures kahe etapi vahel;
  4) võrdlusvalguks on rinnapiim, mille koostisainete sisaldus on erandina lisas 1 esitatud sisaldusest esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1243/2008, millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa teatavate imiku piimasegude koostisnõuete osas (ELT L 335, 13.12.2008, lk 25–27), lisa punktis 2.

  (6) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (7) Lõigetes 4 ja 5 nimetatud imiku piimasegu L-karnitiinisisaldus on vähemalt 0,3 mg / 100 kJ (1,2 mg / 100 kcal).
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (8) Imiku piimasegu sisaldab kõiki asendamatuid ja osaliselt asendamatuid aminohappeid vähemalt sellises koguses, mis sisaldub võrdlusvalgus sama energiakoguse kohta. Võrdlusvalguks on rinnapiim, mille koostise andmed on toodud lisas 1. Arvutuste tegemisel võib metioniinisisalduse ja tsüstiinisisalduse liita, kui metioniini ja tsüstiini suhtarv ei ületa 2, ning türosiinisisalduse ja fenüülalaniinisisalduse võib liita, kui türosiini ja fenüülalaniini suhtarv ei ületa 2. Metioniini ja tsüstiini suhtarv võib olla vahemikus 2–3, kui imiku piimasegu sobivus imiku toiduks on tõendatud üldtunnustatud meetodil tehtud asjakohase teadusuuringuga.

  (9) Aminohappeid on lubatud imiku piimasegule lisada üksnes valkude toiteväärtuse suurendamise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

§ 6.   Imiku piimasegu rasvade ja rasvhapete sisaldus

  (1) Imiku piimasegu rasvasisaldus on vahemikus 1,05 g / 100 kJ (4,4 g / 100 kcal) kuni 1,4 g / 100 kJ (6,0 g / 100 kcal).

  (2) Imiku piimasegu laur(iin)happe ja mürist(iin)happe sisaldus eraldi või kokku võib olla kuni 20% rasva üldkogusest.

  (3) Imiku piimasegu trans-rasvhapete sisaldus võib olla kuni 3% rasva üldkogusest.

  (4) Imiku piimasegu eruukhappesisaldus võib olla kuni 1% rasva üldkogusest.

  (5) Imiku piimasegu linoolhappesisaldus glütserüültrilinolaadina on vahemikus 70 mg / 100 kJ (300 mg / 100 kcal) kuni 285 mg / 100 kJ (1200 mg / 100 kcal).

  (6) Imiku piimasegu α-linoleenhappesisaldus on vähemalt 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal) ning linoolhappe ja α-linoleenhappe suhtarv on vahemikus 5–15.

  (7) Imiku piimasegusse on lubatud lisada pikaahelalisi (C 20–22) polüküllastumata rasvhappeid ning nende sisaldus on järgmine:
  1) ω3-rasvhappeid võib olla kuni 1% rasva üldkogusest;
  2) ω6-rasvhappeid võib olla kuni 2% rasva üldkogusest, sealhulgas arahhidoonhapet (20:4 ω6) võib olla kuni 1% rasva üldkogusest;
  3) eikosapentaeenhappe (20:5 ω3) sisaldus ei ületa dokosaheksaeenhappe (22:6 ω3) sisaldust;
  4) dokosaheksaeenhappe (22:6 ω3) sisaldus ei ületa ω6-rasvhapete sisaldust.

  (8) Imiku piimasegu fosfolipiidide sisaldus võib olla kuni 2 g / l.

  (9) Imiku piimasegu koostises on keelatud kasutada seesamiseemne- ja puuvillaseemneõli.

§ 7.   Imiku piimasegu süsivesikute ja suhkrute sisaldus

  (1) Imiku piimasegu süsivesikute sisaldus on vahemikus 2,2 g / 100 kJ (9 g / 100 kcal) kuni 3,4 g / 100 kJ (14 g / 100 kcal).

  (2) Imiku piimasegu valmistamisel võib kasutada üksnes järgmisi suhkruid ja suhkrutooteid:
  1) laktoos;
  2) glükoos;
  3) maltoos;
  4) sahharoos;
  5) maltodekstriinid;
  6) glükoosisiirup või kuivatatud glükoosisiirup;
  7) eelkuumutatud tärklis (looduslikult gluteenivaba);
  8) geelistatud tärklis (looduslikult gluteenivaba).

  (3) Imiku piimasegu laktoosisisaldus on vähemalt 1,1 g / 100 kJ (4,5 g / 100 kcal).
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (4) Imiku piimasegule võib lisada glükoosi. Lisatud glükoosi sisaldus võib olla kuni 0,5 g / 100 kJ (2 g / 100 kcal).
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (5) Imiku piimasegule võib lisada sahharoosi. Lisatud sahharoosi sisaldus võib olla kuni 20% süsivesikute üldkogusest.
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (6) Imiku piimasegu eelkuumutatud tärklise ja geelistatud tärklise sisaldus võib olla kuni 2 g / 100 ml ning võib sealjuures moodustada kuni 30% süsivesikute üldkogusest.

  (7) Imiku piimasegule võib lisada frukto-oligosahhariide ja galakto-oligosahhariide kuni 0,8 g / 100 ml seguna, milles on 90% oligogalaktosüüllaktoosi ja 10% suure molekulmassiga oligofruktosüülsahharoosi. Frukto-oligosahhariidide ja galakto-oligosahhariidide muid kombinatsioone ning ülemmäärasid võib kasutada kooskõlas § 3 lõikega 3.

§ 8.   Imiku piimasegu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Imiku piimasegu vitamiinide sisaldus on järgmine:

1) vitamiin A 14 μg-RE / 100 kJ (60 μg-RE / 100 kcal) kuni 43 μg-RE / 100 kJ (180μg-RE / 100 kcal).
RE = trans-retinooli ekvivalent = 3,33 IU = 1 μg retinooli;

2) vitamiin D
    kolekaltsiferoolina

0,25 μg / 100 kJ (1 μg / 100 kcal) kuni 0,65 μg / 100 kJ (2,5 μg / 100 kcal).
10 μg kolekaltsiferooli = 400 rahvusvahelist ühikut (IU) vitamiini D;

3) tiamiin

14 μg / 100 kJ (60 μg / 100 kcal) kuni 72 μg / 100 kJ (300 μg / 100 kcal);

4) riboflaviin

19 μg / 100 kJ (80 μg / 100 kcal) kuni 95 μg / 100 kJ (400 μg / 100 kcal);

5) niatsiin

72 μg / 100 kJ (300 μg / 100 kcal) kuni 375 μg / 100 kJ (1500 μg / 100 kcal) valmiskujul niatsiini;

6) pantoteenhape

95 μg / 100 kJ (400 μg / 100 kcal) kuni 475 μg / 100 kJ (2000 μg / 100 kcal);

7) vitamiin B6

9 μg / 100 kJ (35 μg / 100 kcal) kuni 42 μg / 100 kJ (175 μg / 100 kcal);

8) biotiin

0,4 μg / 100 kJ (1,5 μg / 100 kcal) kuni 1,8 μg / 100 kJ (7,5 μg / 100 kcal);

9) foolhape

2,5 μg / 100 kJ (10 μg / 100 kcal) kuni 12 μg / 100 kJ (50 μg / 100 kcal);

10) vitamiin B12

0,025 μg / 100 kJ (0,1 μg / 100 kcal) kuni 0,12 μg / 100 kJ (0,5 μg / 100 kcal);

11) vitamiin C

2,5 mg / 100 kJ (10 mg / 100 kcal) kuni 7,5 mg / 100 kJ (30 mg / 100 kcal);

12) vitamiin K

1 μg / 100 kJ (4 μg / 100 kcal) kuni 6 μg / 100 kJ (25 μg / 100 kcal);

13) vitamiin E

0,5 mg α-TE / 1 grammi polüküllastumata rasvhapete kohta (väljendatuna linoolhappena ja arvestades kaksiksidemetega),
seejuures mitte alla 0,1 mg α-TE / 100 kJ (0,5 mg α-TE / 100 kcal), kuni 1,2 mg α-TE / 100 kJ (5 mg α-TE / 100 kcal).
α-TE = D-α-tokoferooli ekvivalent. Kaksiksidemetega arvestamiseks kasutatakse järgmisi tegureid:
0,5 mg α-TE / 1 g linoolhappe (18:2 ω6) kohta; 0,75 mg α-TE / 1 g α-linoleenhappe (18:3 ω3) kohta;
1,0 mg α-TE / 1 g arahhidoonhappe (20:4 ω6) kohta; 1,25 mg α-TE / 1 g eikosapentaeenhappe (20:5 ω3) kohta;
1,5 mg α-TE / 1 g dokosaheksaeenhappe (22:6 ω3) kohta.

  (2) Imiku piimasegu koliinisisaldus on vahemikus 1,7 mg / 100 kJ (7 mg / 100 kcal) kuni 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal).

  (3) Imiku piimasegu inositoolisisaldus on vahemikus 1 mg / 100 kJ (4 mg / 100 kcal) kuni 10 mg / 100 kJ (40 mg / 100 kcal).

  (4) Imiku piimasegu mineraalainete sisaldus on järgmine:
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]
  1) naatrium – 5 mg / 100 kJ (20 mg / 100 kcal) kuni 14 mg / 100 kJ (60 mg / 100 kcal);
  2) kaalium – 15 mg / 100 kJ (60 mg / 100 kcal) kuni 38 mg / 100 kJ (160 mg / 100 kcal);
  3) kloriidid – 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal) kuni 38 mg / 100 kJ (160 mg / 100 kcal);
  4) kaltsium – 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal) kuni 33 mg / 100 kJ (140 mg / 100 kcal);
  5) fosfor – 6 mg / 100 kJ (25 mg / 100 kcal) kuni 22 mg / 100 kJ (90 mg / 100 kcal);
  6) magneesium – 1,2 mg / 100 kJ (5 mg / 100 kcal) kuni 3,6 mg / 100 kJ (15 mg / 100 kcal);
  7) raud – 0,07 mg / 100 kJ (0,3 mg / 100 kcal) kuni 0,3 mg / 100 kJ (1,3 mg / 100 kcal);
  8) tsink – 0,12 mg / 100 kJ (0,5 mg / 100 kcal) kuni 0,36 mg / 100 kJ (1,5 mg / 100 kcal);
  9) vask – 8,4 μg / 100 kJ (35 μg / 100 kcal) kuni 25 μg / 100 kJ (100 μg / 100 kcal);
  10) jood – 2,5 μg / 100 kJ (10 μg / 100 kcal) kuni 12 μg / 100 kJ (50 μg / 100 kcal);
  11) seleen – 0,25 μg / 100 kJ (1 μg / 100 kcal) kuni 2,2 μg / 100 kJ (9 μg / 100 kcal);
  12) mangaan – 0,25 μg / 100 kJ (1 μg / 100 kcal) kuni 25 μg / 100 kJ (100 μg / 100 kcal);
  13) fluoriid – kuni 25 μg / 100 kJ (100 μg / 100 kcal).

  (5) Kaltsiumi ja fosfori suhtarv on vahemikus 1,0–2,0.

  (6) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

§ 9.   Imiku piimasegu nukleotiidide sisaldus ja tauriinisisaldus

  (1) Imiku piimasegu nukleotiidide sisaldus võib olla kuni 1,2 mg / 100 kJ (5 mg / 100 kcal), kusjuures nende sisaldus ühenditena on järgmine:
  1) tsütidiin -5'-monofosfaat – kuni 0,60 mg / 100 kJ (2,50 mg / 100 kcal);
  2) uridiin-5'-monofosfaat – kuni 0,42 mg / 100 kJ (1,75 mg / 100 kcal);
  3) adenosiin-5'-monofosfaat – kuni 0,36 mg / 100 kJ (1,50 mg / 100 kcal);
  4) guanosiin-5'-monofosfaat – kuni 0,12 mg / 100 kJ (0,50 mg / 100 kcal);
  5) inosiin-5'-monofosfaat – kuni 0,24 mg / 100 kJ (1,00 mg / 100 kcal).

  (2) Imiku piimasegule tauriini lisamise korral võib selle sisaldus olla kuni 2,9 mg / 100 kJ (12 mg / 100 kcal).

§ 10.   Jätkupiimasegu energiasisaldus

  Jätkupiimasegu energiasisaldus on vahemikus 250 kJ / 100 ml (60 kcal / 100 ml) kuni 295 kJ / 100 ml (70 kcal / 100 ml).

§ 11.   Jätkupiimasegu valkude ja aminohapete sisaldus

  (1) Jätkupiimasegu valmistamisel kasutatakse selles paragrahvis nimetatud valguallikaid.

  (2) Jätkupiimasegu valgusisaldus arvutatakse järgmiselt: valgusisaldus = lämmastik Kjeldahli järgi × 6,25.

  (3) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (4) Jätkupiimasegu valgusisaldus on vahemikus 0,56 g / 100 kJ (2,25 g / 100 kcal) kuni 0,8 g / 100 kJ (3,5 g / 100 kcal). Jätkupiimasegu, mille valgusisaldus on vahemikus 0,45 g / 100 kJ (1,8 g / 100 kcal) kuni 0,56 g / 100 kJ (2,25 g / 100 kcal), sobivus imiku toiduks peab olema tõendatud üldtunnustatud meetodil tehtud asjakohase teadusuuringuga.
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (5) Jätkupiimasegu, mille valgusisaldus on alla 0,56 g / 100 kJ (2,25 g / 100 kcal), valgusisaldus, valmistamisel kasutatav valguallikas, valgu töötlemine ja valgu kvaliteet vastavad järgmisele kirjeldusele:
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]
  1) valgusisaldus on vähemalt 0,46 g / 100 kJ (1,86 g / 100 kcal);
  2) valguallikaks on demineraliseeritud magus vadakuvalk, mis on saadud lehmapiimast pärast kaseiinide ensümaatilist sadestamist kümosiini kasutades ja mis koosneb 63% kaseiin-glükomakropeptiidivabast vadakuvalgu isolaadist, mille valgusisaldus on vähemalt 95% kuivainest, valgu denaturatsioon on alla 70% ja tuhasisaldus kuni 3%, ning 37% magusast vadakuvalgu kontsentraadist, mille valgusisaldus on vähemalt 87% kuivainest, valgu denaturatsioon on alla 70% ja tuhasisaldus kuni 3,5%;
  3) valgu töötlemine on kaheetapiline hüdrolüüsiprotsess, mille käigus kasutatakse trüpsiinipreparaati koos kuumtöötlusega (3–10 minuti jooksul 80–100 ºC juures) kahe etapi vahel;
  4) võrdlusvalguks on rinnapiim, mille koostisainete sisaldus on erandina lisas 1 esitatud sisaldusest esitatud komisjoni direktiivi 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1–33) VI lisas.

  (6) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (7) Jätkupiimasegu sisaldab kõiki asendamatuid ja osaliselt asendamatuid aminohappeid vähemalt sellises koguses, mis sisaldub võrdlusvalgus sama energiakoguse kohta. Võrdlusvalguks on rinnapiim, mille koostise andmed on toodud lisas 1. Arvutuste tegemisel võib metioniinisisalduse ja tsüstiinisisalduse liita, kui metioniini ja tsüstiini suhtarv ei ületa 3, ning türosiinisisalduse ja fenüülalaniinisisalduse võib liita, kui türosiini ja fenüülalaniini suhtarv ei ületa 2.

  (8) Aminohappeid on lubatud jätkupiimasegule lisada üksnes valkude toiteväärtuse suurendamise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

§ 12.   Jätkupiimasegu rasvade ja rasvhapete sisaldus

  (1) Jätkupiimasegu rasvasisaldus on vahemikus 0,96 g / 100 kJ (4,0 g / 100 kcal) kuni 1,4 g / 100 kJ (6,0 g / 100 kcal).

  (2) Jätkupiimasegu laur(iin)happe ja mürist(iin)happe sisaldus eraldi või kokku võib olla kuni 20% rasva üldkogusest.

  (3) Jätkupiimasegu trans-rasvhapete sisaldus võib olla kuni 3% rasva üldkogusest.

  (4) Jätkupiimasegu eruukhappesisaldus võib olla kuni 1% rasva üldkogusest.

  (5) Jätkupiimasegu linoolhappesisaldus glütserüültrilinolaadina on 70 mg / 100 kJ ( 300 mg / 100 kcal) kuni 285 mg / 100 kJ (1200 mg / 100 kcal).

  (6) Jätkupiimasegu α-linoleenhappesisaldus on vähemalt 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal) ning linoolhappe ja α-linoleenhappe suhtarv on vahemikus 5–15.

  (7) Jätkupiimasegule on lubatud lisada pikaahelalisi (C 20–22) polüküllastumata rasvhappeid ning nende sisaldus on järgmine:
  1) ω3-rasvhappeid võib olla kuni 1% rasva üldkogusest;
  2) ω6-rasvhappeid võib olla kuni 2% rasva üldkogusest, sealhulgas arahhidoonhapet (20:4 ω6) võib olla kuni 1% rasva üldkogusest;
  3) eikosapentaeenhappe (20:5 ω3) sisaldus ei ületa dokosaheksaeenhappe (22:6 ω3) sisaldust;
  4) dokosaheksaeenhappe (22:6 ω3) sisaldus ei ületa ω6-rasvhapete sisaldust.

  (8) Jätkupiimasegu fosfolipiidide sisaldus võib olla kuni 2 g/l.

  (9) Jätkupiimasegu koostises on keelatud kasutada seesamiseemne- ja puuvillaseemneõli.

§ 13.   Jätkupiimasegu süsivesikute ja suhkrute sisaldus

  (1) Jätkupiimasegu süsivesikute sisaldus on vahemikus 2,2 g / 100 kJ (9 g / 100 kcal) kuni 3,4 g / 100 kJ (14 g / 100 kcal).

  (2) Jätkupiimasegu laktoosisisaldus on vähemalt 1,1 g / 100 kJ (4,5 g / 100 kcal).
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (3) Jätkupiimasegu sahharoosi-, fruktoosi- ja meesisaldus kokku võib olla kuni 20% süsivesikute üldkogusest. Mesi töödeldakse Clostridium botulinumi spooride hävitamiseks.

  (4) Glükoosi võib lisada jätkupiimasegule ning lisatud glükoosi sisaldus võib olla kuni 0,5 g / 100 kJ (2 g / 100 kcal).
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (5) Jätkupiimasegule võib lisada frukto-oligosahhariide ja galakto-oligosahhariide kuni 0,8 g / 100 ml seguna, milles on 90% oligogalaktosüüllaktoosi ja 10% suure molekulmassiga oligofruktosüülsahharoosi. Frukto-oligosahhariidide ja galakto-oligosahhariidide muid kombinatsioone ning ülemmäärasid võib kasutada kooskõlas § 3 lõikega 3.

§ 14.   Jätkupiimasegu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Jätkupiimasegu vitamiinide sisaldus on järgmine:

1) vitamiin A 14 μg-RE / 100 kJ (60 μg-RE / 100 kcal) kuni 43 μg-RE / 100 kJ (180 μg-RE / 100 kcal).
RE = trans-retinooli ekvivalent = 3,33 IU = 1 μg retinooli;

2) vitamiin D

0,25 μg / 100 kJ (1 μg / 100 kcal) kuni 0,75 μg / 100 kJ (3 μg kolekaltsiferoolina / 100 kcal).
10 μg kolekaltsiferooli = 400 rahvusvahelist ühikut (IU) vitamiini D;

3) tiamiin

14 μg / 100 kJ (60 μg / 100 kcal) kuni 72 μg / 100 kJ (300 μg / 100 kcal);

4) riboflaviin

19 μg / 100 kJ (80 μg / 100 kcal) kuni 95 μg / 100 kJ (400 μg / 100 kcal);

5) niatsiin

72 μg / 100 kJ (300 μg / 100 kcal) kuni 375 μg / 100 kJ (1500 μg / 100 kcal) valmiskujul niatsiini;

6) pantoteenhape

95 μg / 100 kJ (400 μg / 100 kcal) kuni 475 μg / 100 kJ (2000 μg / 100 kcal);

7) vitamiin B6

9 μg / 100 kJ (35 μg / 100 kcal) kuni 42 μg / 100 kJ (175 μg / 100 kcal);

8) biotiin

0,4 μg / 100 kJ (1,5 μg / 100 kcal) kuni 1,8 μg / 100 kJ (7,5 μg / 100 kcal);

9) foolhape

2,5 μg / 100 kJ (10 μg / 100 kcal) kuni 12 μg / 100 kJ (50 μg / 100 kcal);

10) vitamiin B12

0,025 μg / 100 kJ (0,1 μg / 100 kcal) kuni 0,12 μg / 100 kJ (0,5 μg / 100 kcal);

11) vitamiin C

2,5 mg / 100 kJ (10 mg / 100 kcal) kuni 7,5 mg / 100 kJ (30 mg / 100 kcal);

12) vitamiin K

1 μg / 100 kJ (4 μg / 100 kcal) kuni 6 μg / 100 kJ (25 μg / 100 kcal);

13) vitamiin E

0,5 mg α-TE / 1 grammi polüküllastumata rasvhapete kohta (väljendatuna linoolhappena ja arvestades kaksiksidemetega),
seejuures mitte alla 0,1 mg α-TE / 100 kJ (0,5 mg α-TE / 100 kcal), kuni 1,2 mg α-TE / 100 kJ (5 mg α-TE / 100 kcal).
α-TE = D-α-tokoferooli ekvivalent. Kaksiksidemetega arvestamiseks kasutatakse järgmisi tegureid:
0,5 mg α-TE / 1 g linoolhappe (18:2 ω6) kohta; 0,75 mg α-TE / 1 g α-linoleenhappe (18:3 ω3) kohta;
1,0 mg α-TE / 1 g arahhidoonhappe (20:4 ω6) kohta; 1,25 mg α-TE / 1 g eikosapentaeenhappe (20:5 ω3) kohta;
1,5 mg α-TE / 1 g dokosaheksaeenhappe (22:6 ω3) kohta.

  (2) Jätkupiimasegu mineraalainete sisaldus on järgmine:
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]
  1) naatrium – 5 mg / 100 kJ (20 mg / 100 kcal) kuni 14 mg / 100 kJ (60 mg / 100 kcal);
  2) kaalium – 15 mg / 100 kJ (60 mg / 100 kcal) kuni 38 mg / 100 kJ (160 mg / 100 kcal);
  3) kloriidid – 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal) kuni 38 mg / 100 kJ (160 mg / 100 kcal);
  4) kaltsium – 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal) kuni 33 mg / 100 kJ (140 mg / 100 kcal);
  5) fosfor – 6 mg / 100 kJ (25 mg / 100 kcal) kuni 22 mg / 100 kJ (90 mg / 100 kcal);
  6) magneesium – 1,2 mg / 100 kJ (5 mg / 100 kcal) kuni 3,6 mg / 100 kJ (15 mg / 100 kcal);
  7) raud – 0,14 mg / 100 kJ (0,6 mg / 100 kcal) kuni 0,5 mg / 100 kJ (2 mg / 100 kcal);
  8) tsink – 0,12 mg / 100 kJ (0,5 mg / 100 kcal) kuni 0,36 mg / 100 kJ (1,5 mg / 100 kcal);
  9) vask – 8,4 μg / 100 kJ (35 μg / 100 kcal) kuni 25 μg / 100 kJ (100 μg / 100 kcal);
  10) jood – 2,5 μg / 100 kJ (10 μg / 100 kcal) kuni 12 μg / 100 kJ (50 μg / 100 kcal);
  11) seleen – 0,25 μg / 100 kJ (1 μg / 100 kcal) kuni 2,2 μg / 100 kJ (9 μg / 100 kcal);
  12) mangaan – 0,25 μg / 100 kJ (1 μg / 100 kcal) kuni 25 μg / 100 kJ (100 μg / 100 kcal);
  13) fluoriid – kuni 25 μg / 100 kJ (100 μg / 100 kcal).

  (3) Kaltsiumi ja fosfori suhtarv on vahemikus 1,0–2,0.

  (4) [Kehtetu - RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

§ 15.   Jätkupiimasegu nukleotiidide sisaldus ja tauriinisisaldus

  (1) Jätkupiimasegu nukleotiidide sisaldus võib olla kuni 1,2 mg / 100 kJ kohta (5 mg / 100 kcal), kusjuures nende sisaldus ühenditena on järgmine:
  1) tsütidiin-5'-monofosfaat – kuni 0,60 mg / 100 kJ (2,50 mg / 100 kcal);
  2) uridiin-5'-monofosfaat – kuni 0,42 mg / 100 kJ (1,75 mg / 100 kcal);
  3) adenosiin-5'-monofosfaat – kuni 0,36 mg / 100 kJ (1,50 mg / 100 kcal);
  4) guanosiin-5'-monofosfaat – kuni 0,12 mg / 100 kJ (0,50 mg / 100 kcal);
  5) inosiin-5'-monofosfaat – kuni 0,24 mg / 100 kJ (1,00 mg / 100 kcal).

  (2) Jätkupiimasegule tauriini lisamise korral võib selle sisaldus olla kuni 2,9 mg / 100 kJ (12 mg / 100 kcal).

§ 16.   Jätkupiimasegu gluteenisisaldus

  Jätkupiimasegus on keelatud kasutada gluteeni sisaldavaid koostisosi.

2. jagu Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad ained ning nende käitlemine 

§ 17.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad vitamiinid

  Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks võib kasutada vitamiine järgmiste ühenditena:

1) vitamiin A retinüülatsetaat, retinüülpalmitaat, retinool;

2) vitamiin D

vitamiin D2 (ergokaltsiferool), vitamiin D3 (kolekaltsiferool);

3) vitamiin B1

tiamiinvesinikkloriid, tiamiinmononitraat;

4) vitamiin B2

riboflaviin, naatriumriboflaviin-5'-fosfaat;

5) niatsiin

nikotiinamiid, nikotiinhape;

6) vitamiin B6

püridoksiinvesinikkloriid, püridoksiin-5'-fosfaat;

7) folaat

foolhape;

8) pantoteenhape

D-kaltsiumpantotenaat, D-naatriumpantotenaat, dekspantenool;

9) vitamiin B12

tsüanokobalamiin, hüdroksükobalamiin;

10) biotiin

D-biotiin;

11) vitamiin C

L-askorbiinhape, naatrium-L-askorbaat, kaltsium-L-askorbaat, L-askorbüül 6-palmitaat, kaaliumaskorbaat;

12) vitamiin E

D-α-tokoferool, D,L-α-tokoferool, D-α-tokoferüülatsetaat, D,L-α-tokoferüülatsetaat;

13) vitamiin K

füllokinoon (fütomenadioon).

§ 18.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks lisatavad mineraalained

  Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks võib lisada üksnes järgmisi mineraalaineid järgmiste sooladena:

1) kaltsium kaltsiumkarbonaat, kaltsiumkloriid, kaltsiumtsitraadid, kaltsiumglükonaat, kaltsiumglütserofosfaat, kaltsiumlaktaat, ortofosforhappe kaltsiumisoolad, kaltsiumvesinikksiid;

2) magneesium

magneesiumkarbonaat, magneesiumkloriid, magneesiumoksiid, magneesiumtsitraadid, magneesiumsulfaat, magneesiumglükonaat, magneesiumvesinikoksiid, ortofosforhappe magneesiumisoolad;

3) raud

raud(II)tsitraat, raud(II)glükonaat, raud(II)laktaat, raud(II)sulfaat, raud(II)fumaraat, raud(II)diglütsinaat,
raud(III)ammooniumtsitraat, raud(III)difosfaat;

4) vask

vasktsitraat, vaskglükonaat, vasksulfaat, vase-lüsiini kompleks, vaskkarbonaat;

5) jood

kaaliumjodiid, naatriumjodiid, kaaliumjodaat;

6) tsink

tsinkatsetaat, tsinkkloriid, tsinklaktaat, tsinksulfaat, tsinktsitraat, tsinkglükonaat, tsinkoksiid;

7) mangaan

mangaankarbonaat, mangaankloriid, mangaantsitraat, mangaansulfaat, mangaanglükonaat;

8) naatrium

naatriumvesinikkarbonaat, naatriumkloriid, naatriumtsitraat, naatriumglükonaat, naatriumkarbonaat, naatriumlaktaat, ortofosforhappe naatriumisoolad, naatriumvesinikoksiid;

9) kaalium

kaaliumvesinikkarbonaat, kaaliumkarbonaat, kaaliumkloriid, kaaliumtsitraadid, kaaliumglükonaat, kaaliumlaktaat, ortofosforhappe kaaliumisoolad, kaaliumvesinikoksiid;

10) seleen

naatriumselenaat, naatriumselenit.

§ 19.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad aminohapped

  Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks võib kasutada aminohappeid ja teisi lämmastikuühendeid järgmiselt:
  1) L-tsüstiin ja selle vesinikkloriid;
  2) L-histidiin ja selle vesinikkloriid;
  3) L-isoleutsiin ja selle vesinikkloriid;
  4) L-leutsiin ja selle vesinikkloriid;
  5) L-lüsiin ja selle vesinikkloriid;
  6) L-tsüsteiin ja selle vesinikkloriid;
  7) L-metioniin;
  8) L-fenüülalaniin;
  9) L-treoniin;
  10) L-trüptofaan;
  11) L-türosiin;
  12) L-valiin;
  13) L-arginiin ja selle vesinikkloriid, mida tohib kasutada üksnes § 5 lõigetes 4 ja 5 nimetatud imiku piimasegu valmistamiseks ning § 11 lõigetes 4 ja 5 nimetatud jätkupiimasegu valmistamiseks, mille valgusisaldus on alla 0,56 g / 100 kJ (2,25 g / 100 kcal);
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]
  14) L-karnitiin ja selle vesinikkloriid;
  15) L-karnitiin-L-tartraat;
  16) tauriin;
  17) tsütidiin-5'-monofosfaat ja selle naatriumisool;
  18) uridiin-5'-monofosfaat ja selle naatriumisool;
  19) adenosiin-5'-monofosfaat ja selle naatriumisool;
  20) guanosiin-5'-monofosfaat ja selle naatriumisool;
  21) inosiin-5'-monofosfaat ja selle naatriumisool.

§ 20.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks muude ainete lisamine

  (1) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks võib samuti lisada koliini, koliinvesinikkloriidi, koliintsitraati, koliinvesiniktartraati ja inositooli.

  (2) Selles jaos nimetatud imiku piimasegu ja jätkupiimasegu valmistamiseks kasutatavad ained vastavad komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 sätestatud nõuetele.

3. jagu Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe esitamine 

§ 21.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe esitamise nõuded

  Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe esitamise korral järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63), sätestatud nõudeid ning selles jaos sätestatud nõudeid.

§ 22.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu müügipakendi märgistuse nõuded

  (1) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu müügipakendi märgistus annab vajalikku teavet toote sihipäraseks kasutamiseks viisil, mis ei kahjusta rinnaga toitmist.

  (2) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu nimetused on järgmised:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud toidu puhul „Imiku piimasegu”;
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]
  2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud toidu puhul „Jätkupiimasegu”.
[RT I, 18.06.2019, 2 - jõust. 22.02.2020]

  (3) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu müügipakendi märgistus sisaldab järgmist teavet:
  1) millises vanuses imikule või väikelapsele on toode ette nähtud;
  2) imiku piimasegu puhul märge, et toode on sobiv alates sünnist imikule, kes ei ole rinnapiimatoidul;
  3) jätkupiimasegu puhul märge, et toode on ette nähtud üle kuue kuu vanusele imikule ning see katab üksnes osa sellises vanuses imiku toitumisvajadusest ega sobi kasutamiseks esimese kuue elukuu jooksul rinnapiima asemel ning et otsus alustada lisatoidu andmist, kaasa arvatud kuue kuu vanusepiirist tehtava erandi korral, tuleks teha üksnes ema ja lapse hooldamisega seotud sõltumatu meditsiinilise, toitumis- või farmaatsiaalase haridusega inimese või mõne teise spetsialisti soovitusel, ning sellise otsuse tegemisel peab lähtuma iga imiku kasvu- ja arenguvajaduste eripärast;
  4) energiasisaldus arvuliselt kilodžaulides ja kilokalorites ning valgu-, süsivesiku- ja rasvasisaldus arvuliselt 100 milliliitri tarvitamiseks valmis toidu kohta;
  5) paragrahvides 8 ja 14 nimetatud mineraalainete ja vitamiinide ning võimaluse korral ka koliini, inositooli ja karnitiini keskmine sisaldus arvuliselt 100 milliliitri tarvitamiseks valmis toidu kohta;
  6) täpne tarvitamisjuhis, sealhulgas juhis tarvitamiseks valmis segu säilitamise ja tekkinud jääkide kõrvaldamise kohta ning hoiatus vale valmistamise ja säilitamise korral tekkida võiva terviseohu kohta.

  (4) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu müügipakendi märgistusel on keelatud kasutada sõnu „rinnapiimasarnane”, „emapiimasarnane”, „adapteeritud” või teisi samatähenduslikke sõnu.

  (5) Imiku piimasegu müügipakendil on sõnad „pane tähele” või mõni teine samatähenduslik viide ja selle all järgmine teave:
  1) teave rinnaga toitmise eelistest;
  2) teave toote kasutamise kohta üksnes ema ja lapse hooldamisega seotud sõltumatu meditsiinilise, toitumis- või farmaatsiaalase haridusega inimese või mõne teise spetsialisti soovitusel.

  (6) Imiku piimasegu müügipakendil võib kasutada valmistusviisi kujutavat joonist. Keelatud on kasutada imiku piimasegu kasutamist idealiseerivat pilti või teksti ja last kujutavat pilti.

  (7) Imiku piimasegu müügipakendi märgistus võib sisaldada üksnes järgmisesisulisi toitumis- ja tervisealaseid väiteid, kui on täidetud järgmised nõuded:
  1) sisaldab üksnes laktoosi – süsivesikutest sisaldab üksnes laktoosi;
  2) laktoosivaba – laktoosisisaldus võib olla kuni 2,5 mg / 100 kJ (10 mg / 100 kcal);
  3) lisatud pikaahelalisi polüküllastumata rasvhappeid või muu sarnane toitumisalane väide dokosaheksaeenhappe lisamise kohta – dokosaheksaeenhappe sisaldus ei ole alla 0,2% rasvhapete kogusisaldusest;
  4) lisatud tauriini – lisatud kogus on imiku toidule kohane ja kooskõlas § 9 lõikes 2 sätestatud nõuetega;
  5) lisatud frukto-oligosahhariide ja galakto-oligosahhariide – lisatud kogus on imiku toidule kohane ja kooskõlas § 7 lõikes 7 sätestatud nõuetega;
  6) lisatud nukleotiide – lisatud kogus on imiku toidule kohane ja kooskõlas § 9 lõikes 1 sätestatud nõuetega;
  7) tervisealane väide piimavalkudest tingitud allergiariski vähendamise kohta, kusjuures väide võib sisaldada väljendeid, mis viitavad vähendatud allergeensetele või vähendatud antigeensetele omadustele – imiku piimasegu vastab § 5 lõigetes 4–5 ja 7–8 sätestatud nõuetele. Immunoreaktiivse valgu kogus on väiksem kui 1% lämmastikku sisaldavatest imiku piimasegu koostisainetest. Märgistusel on toodud hoiatus, et imiku piimasegu ei või tarvitada imik, kellel on allergia segu valmistamisel kasutatud natiivse valgu suhtes, välja arvatud juhul, kui rahvusvaheliselt tunnustatud kliinilised testid tõendavad, et rohkem kui 90% imikutest (tõenäosus 95%), kes on tundlikud valkude suhtes, millest hüdrolüsaat on valmistatud, taluvad neid piimasegusid. Suu kaudu manustatav imiku piimasegu ei tohi loomal põhjustada tundlikkust segu valmistamisel kasutatud natiivse valgu suhtes. Objektiivsed ja teaduslikud andmed väites esitatud omaduste tõestamiseks on kättesaadavad.

  (8) Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu müügipakendi märgistusel võib esitada 2. jaos nimetatud nende toitainete, mille esitamine ei ole kohustuslik lõike 3 punkti 5 kohaselt, keskmise sisalduse numbritega 100 milliliitri tarvitamiseks valmis toidu kohta. Jätkupiimasegu müügipakendi märgistusel võib esitada järgmiste vitamiinide ja mineraalainete sisalduse protsendina järgmisest võrdluskogusest 100 milliliitri tarvitamiseks valmis toidu kohta:
  1) vitamiin A – 400 μg;
  2) vitamiin D – 7 μg;
  3) vitamiin E – 5 mg TE;
  4) vitamiin K – 12 μg;
  5) tiamiin – 0,5 mg;
  6) riboflaviin – 0,7 mg;
  7) niatsiin – 7 mg;
  8) pantoteenhape – 3 mg;
  9) vitamiin B6 – 0,7 mg;
  10) folaat – 125 μg;
  11) vitamiin B12 – 0,8 μg;
  12) vitamiin C – 45 mg;
  13) biotiin – 10 μg;
  14) kaltsium – 550 mg;
  15) fosfor – 550 mg;
  16) kaalium – 1000 mg;
  17) naatrium – 400 mg;
  18) kloriidid – 500 mg;
  19) raud – 8 mg;
  20) tsink – 5 mg;
  21) jood – 80 μg;
  22) seleen – 20 μg;
  23) vask – 0,5 mg;
  24) magneesium – 80 mg;
  25) mangaan – 1,2 mg.

§ 23.   Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu kohta toidualase teabe muul viisil esitamise nõuded

  (1) Paragrahvi 22 lõikeid 1 ja 4–7 kohaldatakse ka asjaomase toote esitlemise, eelkõige toote kuju, välimuse, pakendi, pakkematerjali, järjestus- ja väljapanemisviisi ning reklaami suhtes.

  (2) Rasedatele, imikute ja väikelaste emadele ning teistele imikute ja väikelaste toitumisega seotud inimestele mõeldud asjakohane teabematerjal, sealhulgas õppematerjal, sisaldab objektiivset teavet, sealhulgas teavet järgmiste valdkondade kohta:
  1) imetamise kasulikkus ja eelised;
  2) ema toitumine ja imetamiseks ettevalmistumine ning rinnapiimaga toitmine;
  3) osalise pudelist toitmise liiga varajase alustamise võimalik kahjulik mõju imetamisele ning sellega seotud raskused rinnapiimaga toitmise juurde tagasipöördumisel;
  4) imiku piimasegu õige kasutamine, kui see on toitmiseks vajalik.

  (3) Imiku piimasegu kohta teavet sisaldavas teabematerjalis näidatakse ära imiku piimasegu kasutamise ohud imiku tervisele juhul, kui selle kasutamiseks ei ole otsest vajadust või seda kasutatakse valesti. Samuti näidatakse ära piimasegu kasutamise ligikaudne maksumus kindla ajaühiku kohta.

  (4) Teabematerjalis on keelatud kasutada imiku piimasegu idealiseerivat pilti või teksti.

  (5) Imiku piimasegu tasuta või soodushinnaga levitamine, samuti segu näidise, nagu näiteks nimetatud toote tasuta levitamiseks ettenähtud üksikeksemplar või väike kogus, ning imiku piimasegu kasutamisega seotud tarbeeseme levitamine emade, imikute ja rasedatega seotud tervishoiuteenuse osutaja kaudu on keelatud.

  (6) Imiku piimasegu puhul on keelatud kasutada reklaami, soodusostukaarte ja ostupreemiat, korraldada muud sellist sooduspakkumist, sidusmüüki, tarvitamisõpetuse reklaamklippide pakkumist või näitamist või teha muid selle toote levikut soodustavaid tegevusi.

  (7) Teabematerjale, sealhulgas õppematerjale ja nendega seotud esemeid, võib imiku piimasegu valmistaja või turustaja tasuta levitada tervishoiuteenuse osutaja kaudu Terviseameti kirjalikul nõusolekul või järgides Terviseameti juhendeid. Sellisel materjalil ja esemel võib olla valmistaja või turustaja nimi või logo, kuid ei tohi olla viidet konkreetsele piimasegule.

  (8) Käitleja võib anda tervishoiuteenuse osutajale imiku piimasegu kohta lõigetes 2–4 kirjeldatud teavet, mis on teaduslikult ja faktiliselt põhjendatud ega põhjusta arvamust, et kunstlik toitmine on rinnaga toitmisega samaväärne või sellest parem. Tervishoiuteenuse osutaja võib vastu võtta imiku piimasegu näidise ning piimasegu valmistamiseks ja tarbimiseks kasutatava nõu näidise juhul, kui see on vajalik asutuse teadustöö raames tehtava erialase hinnangu saamiseks.

  (9) Imiku piimasegu kasutamist võib õpetada üksnes tervishoiuteenuse osutaja tervishoiutöötaja nende imikute emadele ja pereliikmetele, kellel on vajadus imiku piimasegu järele. Seejuures tuleb anda teavet imiku piimasegu kasutamisega kaasnevate võimalike ohtude ja ettevaatusabinõude kohta.

  (10) Imiku piimasegu, mis on asutusele ja organisatsioonile tasuta antud või soodushinnaga müüdud ja mida kasutatakse asutuse sees või mida jagatakse sellest väljaspool, on lubatud anda üksnes seda vajavate imikute tarbeks ning nii kaua, kui on vajalik.

3. peatükk Imiku- ja väikelapsetoit 

1. jagu Imiku ja väikelapsetoidu koostis ja kvaliteet 

§ 24.   Imiku- ja väikelapsetoidu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Selle peatüki nõudeid kohaldatakse terve imiku ja väikelapse toitumisvajadusi rahuldava eritoidu suhtes, mis on ette nähtud imikule rinnapiimast võõrutamise ajaks ning väikelapsele lisatoiduks või kohanemiseks tavatoiduga. Selle peatüki nõuetes lähtutakse järgmisest imiku- ja väikelapsetoidu liigitusest:
  1) imikule ja väikelapsele ette nähtud teraviljatoit;
  2) muu imiku- ja väikelapsetoit, välja arvatud teraviljatoit (edaspidi muu imiku- ja väikelapsetoit).

  (2) Selle peatüki nõuetes lähtutakse järgmisest teraviljatoidu liigitusest:
  1) lihtne teraviljatoit, millele tuleb tarvitamiseks lisada piima või muud toiduks sobivat vedelikku või mis on juba selliselt tarvitatavaks muudetud;
  2) teraviljatoit, mis sisaldab suure valgusisaldusega toiduaineid ja millele tuleb tarvitamiseks lisada vett või muud valguvaba vedelikku või mis on juba selliselt tarvitatavaks muudetud;
  3) makaronitooted, mida tarvitatakse pärast sobivas vedelikus keetmist;
  4) kuivikud ja küpsised, mida võib kasutada tervelt või peenestatuna ja millele on lisatud vett, piima või muud toiduks sobivat vedelikku.

  (3) Selle peatüki nõudeid ei kohaldata väikelapse piimatoodete ning imiku piimasegu ja jätkupiimasegu suhtes.

  (4) Imiku- ja väikelapsetoidu koostisosad ja nende kogused peavad olema imiku ja väikelapse tervisele ohutud.

  (5) Imiku- ja väikelapsetoidu koostises võib kasutada ainult selliseid koostisosi, mille sobivus imikule ja väikelapsele on tõendatud üldtunnustatud meetodil tehtud asjakohase teadusuuringuga.

  (6) Imiku- ja väikelapsetoidu koostis- ja kvaliteedinõuded kehtivad tarvitamiseks valmis toidu suhtes.

  (7) Taimekaitsevahendi jääk selle peatüki tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklis 3 sätestatud jääk.

§ 25.   Imiku ja väikelapse teraviljatoidu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Teraviljatoidu peamiseks koostisosaks on vähemalt üht liiki teravili või tärkliserikas juur. Teravilja või tärkliserikka juure sisaldus on vähemalt 25% teraviljatoidu kuivmassi kogusest.

  (2) Teraviljatoidu valgusisaldus on järgmine:
  1) paragrahvi 24 lõike 2 punktides 2 ja 4 nimetatud teraviljatoidu valgusisaldus võib olla kuni 1,3 g / 100 kJ (5,5 g / 100 kcal);
  2) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu lisatud toiduainete valgusisaldus on vähemalt 0,48 g / 100 kJ (2 g / 100 kcal);
  3) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 4 nimetatud küpsiste, millele on lisatud suure valgusisaldusega toiduaineid, kusjuures sellele on viidatud märgistusel, lisatud toiduainete valgusisaldus on vähemalt 0,36 g / 100 kJ (1,5 g / 100 kcal);
  4) lisatud valgu keemiline indeks on vähemalt 80% võrdlusvalgust või efektiivsuse koefitsient on vähemalt 70% võrdlusvalgu efektiivsuse koefitsiendist. Võrdlusvalk on kaseiin, mille koostis on toodud lisas 4. Aminohappeid on lubatud teraviljatoidule lisada üksnes valkude toiteväärtuse suurendamise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

  (3) Teraviljatoidule lisatud sahharoosi, fruktoosi, glükoosisiirupi või mee sisaldus on järgmine:
  1) paragrahvi 24 lõike 2 punktides 1 ja 4 nimetatud teraviljatoidule lisatud toiduainete süsivesikute sisaldus võib olla kuni 1,8 g / 100 kJ (7,5 g / 100 kcal), sealjuures võib lisatud fruktoosi sisaldus olla kuni 0,9 g / 100 kJ (3,75 g / 100 kcal);
  2) paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidule lisatud toiduainete süsivesikute sisaldus võib olla kuni 1,2 g / 100 kJ (5 g / 100 kcal), sealjuures võib lisatud fruktoosi sisaldus olla kuni 0,6 g / 100 kJ (2,5 g / 100 kcal).

  (4) Paragrahvi 24 lõike 2 punktides 1 ja 4 nimetatud teraviljatoidu rasvasisaldus võib olla kuni 0,8 g / 100 kJ (3,3 g / 100 kcal).

  (5) Paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu rasvasisaldus võib olla kuni 1,1 g / 100 kJ (4,5 g / 100 kcal). Teraviljatoidus, mille rasvasisaldus ületab 0,8 g / 100 kJ (3,3 g / 100 kcal), võib nii lauriinhappe- kui ka müristiinhappesisaldus olla kuni 15% rasva üldkogusest ning linoolhappesisaldus gütserüültrilinolaadina on vahemikus 70 mg / 100 kJ (300 mg / 100 kcal) kuni 285 mg / 100 kJ (1200 mg / 100 kcal).

§ 26.   Imiku ja väikelapse teraviljatoidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu vitamiinide A ja D sisaldus on järgmine:

1) vitamiin A 14 µg-RE / 100 kJ (60 µg-RE / 100 kcal) kuni 43 µg-RE / 100 kJ (180 µg-RE / 100 kcal).
RE = trans-retinooli ekvivalent = 3,33 IU = 1 µg retinooli = 6 µg β-karoteeni;

2) vitamiin D
    kolekaltsiferoolina

0,25 µg / 100 kJ (1 µg / 100 kcal) kuni 0,75 µg / 100 kJ (3 µg / 100 kcal).
10 µg kolekaltsiferooli = 400 rahvusvahelist ühikut vitamiini D.

  (2) Lõikes 1 sätestatud vitamiinisisaldusi kohaldatakse ka teiste § 24 lõikes 2 nimetatud teraviljatoidu suhtes, kui neile lisatakse vitamiini A või D.

  (3) Teraviljatoidu tiamiinisisaldus on vähemalt 0,025 mg / 100 kJ (0,1 mg / 100 kcal).

  (4) Paragrahvi 24 lõike 2 punktis 2 nimetatud teraviljatoidu kaltsiumisisaldus on vähemalt 20 mg / 100 kJ (80 mg / 100 kcal) ja § 24 lõike 2 punktis 4 nimetatud teraviljatoidu, mille valmistamisel on kasutatud piima, nagu näiteks piimaküpsised, kusjuures sellele on viidatud märgistusel, kaltsiumisisaldus on vähemalt 12 mg / 100 kJ (50 mg / 100 kcal).

  (5) Teraviljatoidule võib naatriumisooli lisada üksnes tehnoloogilisel eesmärgil. Teraviljatoidu naatriumisisaldus võib olla kuni 25 mg / 100 kJ (100 mg / 100 kcal).

  (6) Teraviljatoidule lisatud vitamiinide ja mineraalainete maksimaalne lubatud sisaldus on toodud lisas 5.

§ 27.   Imiku ja väikelapse teraviljatoidu taimekaitsevahendi jäägi sisaldus

  (1) Tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud teraviljatoit ei või sisaldada ühegi taimekaitsevahendi jääki üle 0,01 mg/kg.

  (2) Lisas 2 nimetatud taimekaitsevahendi jäägi sisaldus teraviljatoidus ei või ületada nimetatud lisas kehtestatud piirnormi.

  (3) Teraviljatoidu valmistamisel on keelatud kasutada põllumajandussaadusi, mis sisaldavad lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendite jääki. Põllumajandussaadus loetakse lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jäägist vabaks, kui selle sisaldus on tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud teraviljatoidus alla 0,003 mg/kg.

§ 28.   Muu imiku- ja väikelapsetoidu koostis- ja kvaliteedinõuded

  (1) Imiku- ja väikelapsetoit, mille nimetuses on koostisosadest mainitud üksnes liha, linnuliha, kala, tapasaadust või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, vastab järgmistele nõuetele:
  1) nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaaduse või muu toiduaine kogused kokku moodustavad vähemalt 40% imiku- ja väikelapsetoidu kogusest;
  2) iga nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadus või muu toiduaine moodustab vähemalt 25% nimetuses mainitud valguallikate üldkogusest;
  3) nimetuses mainitud valguallikatest pärinevaid valke on vähemalt 1,7 g / 100 kJ (7 g / 100 kcal).

  (2) Imiku- ja väikelapsetoit, mille nimetuses on kas üksikult või kombineeritult esimesel kohal mainitud liha, linnuliha, kala või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, vastab järgmistele nõuetele:
  1) nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala või muu toiduaine kogused moodustavad vähemalt 10% imiku- ja väikelapsetoidu kogusest;
  2) iga nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala või muu toiduaine moodustab vähemalt 25% nimetuses mainitud valguallikate üldkogusest;
  3) nimetuses mainitud valguallikatest pärinevaid valke on vähemalt 1 g / 100 kJ (4 g / 100 kcal).

  (3) Imiku- ja väikelapsetoit, mille nimetuses on kas üksikuna või kombineeritult, kuid mitte esimesel kohal mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadust või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, vastab järgmistele nõuetele:
  1) nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadus või muu toiduaine kogused moodustavad vähemalt 8% imiku- ja väikelapsetoidu kogusest;
  2) iga nimetuses mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadus või muu toiduaine moodustab vähemalt 25% nimetuses mainitud valguallikate üldkogusest;
  3) nimetuses mainitud valguallikatest pärinevaid valke on vähemalt 0,5 g / 100 kJ (2,2 g / 100 kcal);
  4) valgusisaldus on vähemalt 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal).

  (4) Kui imikule ja väikelapsele ettenähtud näkside nimes on koos teiste koostisosadega mainitud juustu, on nimetatud näksides piimast pärinevat valku vähemalt 0,5 g / 100 kJ (2,2 g / 100 kcal), sealjuures on valkude üldkogus vähemalt 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal).

  (5) Märgistusel ühe toidukorrana esitatava imiku- ja väikelapsetoidu, mille nimetuses ei ole mainitud liha, linnuliha, kala, tapasaadust või muud tavapäraselt valguallikaks olevat toiduainet, valgusisaldus on vähemalt 0,7 g / 100 kJ (3 g / 100 kcal).

  (6) Lõigetes 1–5 sätestatud nõudeid ei kohaldata imiku ja väikelapse kastme suhtes, mida esitatakse toidukorra ühe komponendina.

  (7) Imiku ja väikelapse magustoidus, mille nimetuses on ainsa või olulisima koostisosana mainitud piimatoode, on piimavalku vähemalt 2,2 g / 100 kcal. Muu magustoidu suhtes lõigetes 1–5 sätestatud nõudeid ei kohaldata.

  (8) Aminohappeid on imiku- ja väikelapsetoidule lubatud lisada üksnes valkude toiteväärtuse suurendamise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

  (9) Lõikes 1 sätestatud imiku- ja väikelapsetoidu, mille nimetuses on ainsa koostisosana või esimesel kohal mainitud liha või juustu, rasvasisaldus võib kokku olla kuni 1,4 g / 100 kJ (6 g / 100 kcal). Muu imiku- ja väikelapsetoidu rasvasisaldus võib olla kuni 1,1 g / 100 kJ (4,5 g / 100 kcal).

§ 29.   Muu imiku ja väikelapsetoidu süsivesikute sisaldus

  Imiku ja väikelapse puuvilja-, marja- ja köögiviljamahla ning puuvilja- ja marjanektari, puuviljadel ja marjadel põhineva toidu ning magustoidu ja pudingi süsivesikute sisaldus on järgmine:
  1) köögiviljamahlas ja selles valmistatud joogis kuni 10 g / 100 ml;
  2) puuvilja- ja marjamahlas ning puuvilja- ja marjanektaris ning nendest valmistatud joogis kuni 15 g / 100 ml;
  3) puuvilja- ja marjatoidus kuni 20 g / 100 g;
  4) magustoidus ja pudingis kuni 25 g / 100 g;
  5) muus piimal mittepõhinevas joogis kuni 5 g / 100 g.

§ 30.   Muu imiku ja väikelapsetoidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Imiku ja väikelapse puuvilja-, marja- ja köögiviljamahla ning puuvilja- ja marjanektari vitamiini C sisaldus on vähemalt 6 mg / 100 kJ (25 mg / 100 kcal) või vähemalt 25 mg / 100 g.

  (2) Imiku- ja väikelapsetoidule, välja arvatud köögiviljamahlale, ei lisata vitamiini A. Köögiviljamahla vitamiini A sisaldus on vähemalt 25 µg-RE / 100 kJ (100 µg-RE / 100 kcal).

  (3) Imiku- ja väikelapsetoidu naatriumisisaldus võib olla kuni 48 mg / 100 kJ (200 mg / 100 kcal) või kuni 200 mg / 100 g. Imiku- ja väikelapsetoidu, mille nimetuses on ainsa koostisosana mainitud juustu, naatriumisisaldus võib olla kuni 70 mg / 100 kJ (300 mg / 100 kcal).

  (4) Naatriumisooli võib imiku ja väikelapse magustoidule, pudingile ning puuviljadest ja marjadest valmistatud imiku- ja väikelapsetoidule lisada üksnes tehnoloogilisel eesmärgil.

  (5) Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamisel ei lisata vitamiini D.

  (6) Imiku- ja väikelapsetoidule lisatud vitamiinide ja mineraalainete maksimaalne lubatud sisaldus on toodud lisas 5.

§ 31.   Muu imiku ja väikelapsetoidu taimekaitsevahendi jäägi sisaldus

  (1) Tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku- ja väikelapsetoit ei või sisaldada ühegi taimekaitsevahendi jääki üle 0,01 mg/kg.

  (2) Lisas 2 nimetatud taimekaitsevahendi jäägi sisaldus imiku- ja väikelapsetoidus ei või ületada nimetatud lisas kehtestatud piirnormi.

  (3) Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamisel ei ole lubatud kasutada põllumajandussaadust, mis sisaldab lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jääki. Põllumajandussaadus loetakse lisas 3 nimetatud taimekaitsevahendi jäägist vabaks, kui selle sisaldus on tarvitamiseks valmis või valmistaja antud tarvitamisjuhise kohaselt valmistatud imiku- ja väikelapsetoidus alla 0,003 mg/kg.

2. jagu Imiku ja väikelapsetoidu valmistamiseks kasutatavad ained ning nende käitlemine 

§ 32.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad vitamiinid

  Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada järgmisi vitamiine järgmiste ühenditena:

1) vitamiin A retinool, retinüülatsetaat, retinüülpalmitaat, ß-karoteen;

2) vitamiin D

vitamiin D2 (ergokaltsiferool), vitamiin D3 (kolekaltsiferool);

3) vitamiin B1

tiamiinvesinikkloriid, tiamiinmononitraat;

4) vitamiin B2

riboflaviin, naatriumriboflaviin-5'-fosfaat;

5) niatsiin

nikotiinamiid, nikotiinhape;

6) vitamiin B6

püridoksiinvesinikkloriid, püridoksiin-5'-fosfaat, püridoksiindipalmitaat;

7) pantoteenhape

D-kaltsiumpantotenaat, D-naatriumpantotenaat, dekspantenool;

8) folaat

foolhape;

9) vitamiin B12

tsüanokobalamiin, vesinikksükobalamiin;

10) biotiin

D-biotiin;

11) vitamiin C

L-askorbiinhape, naatrium-L-askorbaat, kaltsium-L-askorbaat, L-askorbüül-6-palmitaat, kaaliumaskorbaat;

12) vitamiin K

füllokinoon (fütomenadioon);

13) vitamiin E

D-α-tokoferool, D,L-α-tokoferool, D-α-tokoferüülatsetaat, D,L-α-tokoferüülatsetaat.

§ 33.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad aminohapped

  Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada järgmisi aminohappeid:
  1) L-arginiin ja selle vesinikkloriidid;
  2) L-tsüstiin ja selle vesinikkloriidid;
  3) L-histidiin ja selle vesinikkloriidid;
  4) L-isoleutsiin ja selle vesinikkloriidid;
  5) L-leutsiin ja selle vesinikkloriidid;
  6) L-lüsiin ja selle vesinikkloriidid;
  7) L-tsüsteiin ja selle vesinikkloriidid;
  8) L-metioniin;
  9) L-fenüülalaniin;
  10) L -treoniin;
  11) L-trüptofaan;
  12) L-türosiin;
  13) L-valiin.

§ 34.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad mineraalained

  Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada järgmisi mineraalaineid järgmiste ühenditena:

1) kaltsium kaltsiumkarbonaat, kaltsiumkloriid, sidrunhappe kaltsiumisoolad, kaltsiumglükonaat, kaltsiumglütserofosfaat, kaltsiumlaktaat, kaltsiumoksiid, kaltsiumvesinikoksiid, ortofosforhappe kaltsiumisoolad;

2) magneesium

magneesiumkarbonaat, magneesiumkloriid, sidrunhappe magneesiumisoolad, magneesiumglükonaat, magneesiumoksiid, magneesiumvesinikoksiid, ortofosforhappe magneesiumisoolad, magneesiumsulfaat, magneesiumlaktaat, magneesiumglütserofosfaat;

3) kaalium

kaaliumkloriid, sidrunhappe kaaliumisoolad, kaaliumglükonaat, kaaliumlaktaat, kaaliumglütserofosfaat;

4) raud

raud(II)tsitraat, raud(III)ammooniumtsitraat, raud(II)glükonaat, raud(II)laktaat, raud(II)sulfaat, raud(II)fumaraat, raud(III)difosfaat, raud elemendina (saadud kas elektrolüütiliselt, vesinikuga redutseerimisel või raudkarbonüüli lagundamisel), raud(III)sahharaat, raud(III)naatriumdifosfaat, raud(II)karbonaat;

5) vask

vase-lüsiinkompleks, vask(II)karbonaat, vask(II)tsitraat, vask(II)glükonaat, vask(II)sulfaat;

6) tsink

tsinkatsetaat, tsinktsitraat, tsinklaktaat, tsinksulfaat, tsinkoksiid, tsinkglükonaat , tsinkkloriid;

7) mangaan

mangaankarbonaat, mangaankloriid, mangaantsitraat, mangaanglükonaat, mangaansulfaat, mangaanglütserofosfaat;

8) jood

naatriumjodiid, kaaliumjodiid, naatriumjodaat, kaaliumjodaat.

§ 35.   Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks lisatavad muud ained

  (1) Imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks võib lisada ka koliini, koliinkloriidi, koliintsitraati, koliinbitartraati, inositooli, L-karnitiini ning L-karnitiinvesinikkloriidi.

  (2) Selles jaos nimetatud imiku- ja väikelapsetoidu valmistamiseks kasutatavad ained vastavad komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 sätestatud nõuetele.

3. jagu Imiku ja väikelapsetoidu kohta toidualase teabe esitamine 

§ 36.   Imiku- ja väikelapsetoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Imiku ja väikelapsetoidu kohta toidualase teabe esitamise korral järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011 sätestatud nõudeid ning selles paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Imiku- ja väikelapsetoidu müügipakendi märgistus sisaldab järgmist teavet:
  1) millises vanuses imikule või väikelapsele toode on ette nähtud, kusjuures toode ei tohi olla ette nähtud alla nelja kuu vanusele imikule;
  2) gluteenisisaldus või selle puudumine alla kuue kuu vanusele imikule ettenähtud toidu puhul;
  3) energiasisaldus numbritega kilodžaulides ja kilokalorites ning valkude, süsivesikute ja rasvade sisaldus numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta;
  4) paragrahvi 26 lõigetes 1−5 ja § 30 lõigetes 1−4 sätestatud mineraalainete ja vitamiinide, mille kohta on sätestatud nõue, keskmine kogus numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta;
  5) vajaduse korral toidu tarvitamisjuhis ning märge tarvitamisjuhise järgimise vajalikkuse kohta.

  (3) Üle nelja kuu vanusele imikule ettenähtud imiku- ja väikelapsetoidu müügipakendi märgistusel võib olla teave, et see on sobiv kasutamiseks imikule alates nelja kuu vanusest juhul, kui sõltumatud meditsiini-, toitumis- või farmaatsiaalase haridusega spetsialistid ei soovita teisiti.

  (4) Imiku- ja väikelapsetoidu müügipakendi märgistusel võib olla ka järgmine teave:
  1) selle peatüki 2. jaos sätestatud toitainete keskmine kogus numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta, kui see ei ole juba hõlmatud lõike 2 punktis 4 nimetatud nõudega;
  2) lisas 6 nimetatud vitamiinide ja mineraalainete sisaldus väljendatuna protsendina võrdluskogusest, kui vitamiini või mineraalaine sisaldus on vähemalt 15% nimetatud võrdluskogusest, numbritega 100 grammi või 100 milliliitri kohta ning vajaduse korral – tarvitamiseks soovitatud imiku- ja väikelapsetoidu koguse kohta.

4. peatükk Vähendatud energiasisaldusega toit 

1. jagu Vähendatud energiasisaldusega toidu koostis ja kvaliteet ning sellise toidu valmistamiseks kasutatavad ained ja selle käitlemine 

§ 37.   Vähendatud energiasisaldusega toidu koostis- ja kvaliteedinõuded ning valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise nõuded

  (1) Vähendatud energiasisaldusega toit on selline eritoit, mis tarvitamisjuhise kohaselt valmistatuna katab osaliselt või täielikult päevase toiduenergia ja toitainete vajaduse.

  (2) Selles peatükis lähtutakse järgmisest vähendatud energiasisaldusega toidu liigitusest:
  1) eritoit, mis on ette nähtud päevase toidu asendamiseks ja toitainete vajaduse katmiseks;
  2) eritoit, mis on ette nähtud päevas ühe või mitme toidukorra asendamiseks ja toitainete vajaduse katmiseks.

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toit on turustamisel ühes pakendis.

  (4) Vähendatud energiasisaldusega toidu koostis- ja kvaliteedinõudeid kohaldatakse tarvitamiseks valmis toidu suhtes.

  (5) Lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidust saadav päevane energia on vahemikus 3360 kJ (800 kcal) kuni 5040 kJ (1200 kcal).

  (6) Lõike 2 punktis 2 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidust saadav ühe toidukorra energia on vahemikus 840 kJ (200 kcal) kuni 1680 kJ (400 kcal).

  (7) Vähendatud energiasisaldusega toidu valgust saadav energiasisaldus on vahemikus 25% kuni 50% kogu energiasisaldusest. Lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu valgusisaldus võib olla kuni 125 grammi.

  (8) Lõike 7 kohase valgu keemiline indeks on 100%, kusjuures keemiline indeks on uuritava valgu asendamatute aminohapete ja võrdlusvalgu vastavate asendamatute aminohapete sisalduste jagamisel saadavatest suhtarvudest väikseim suhtarv. Valgusisalduse alampiiri tõstetakse, kui valgu keemiline indeks on lisas 7 toodud võrdlusvalgu keemilisest indeksist madalam. Valgu keemiline indeks peab olema vähemalt 80%.

  (9) Aminohappeid on lubatud vähendatud energiasisaldusega toidule lisada ainult valkude toiteväärtuse tõstmise eesmärgil selleks vajalikus koguses.

  (10) Vähendatud energiasisaldusega toidus sisalduvatest rasvadest saadav energia võib olla kuni 30% kogu energiasisaldusest.

§ 38.   Vähendatud energiasisaldusega toidu linoolhappesisaldus ja kiudainete sisaldus

  (1) Paragrahvi 37 lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu linoolhappesisaldus glütserüültrilinolaadina on vähemalt 4,5 grammi.

  (2) Paragrahvi 37 lõike 2 punktis 2 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu linoolhappesisaldus glütserüültrilinolaadina on vähemalt 1 grammi.

  (3) Paragrahvi 37 lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidust saadav päevane kiudainete kogus on vahemikus 10 grammi kuni 30 grammi.

§ 39.   Vähendatud energiasisaldusega toidu vitamiinide ja mineraalainete sisaldus

  (1) Paragrahvi 37 lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toit sisaldab päevase toidukoguse kohta vitamiine ja mineraalaineid vähemalt lisas 8 kehtestatud koguses.

  (2) Paragrahvi 37 lõike 2 punktis 2 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toit sisaldab lisas 8 nimetatud vitamiinidest ja mineraalainetest vähemalt 30% toidukorra kohta, sealjuures on kaaliumisisaldus toidukorra kohta vähemalt 500 milligrammi.

2. jagu Vähendatud energiasisaldusega toidu kohta toidualase teabe esitamine 

§ 40.   Vähendatud energiasisaldusega toidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded

  (1) Vähendatud energiasisaldusega toidu kohta toidualase teabe esitamise korral järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63) sätestatud nõudeid ning selles paragrahvis sätestatud nõudeid.

  (2) Vähendatud energiasisaldusega toidu nimetused on järgmised:
  1) paragrahvi 37 lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu puhul „Päevase toidu asendaja kehakaalu alandamise eesmärgil”;
  2) paragrahvi 37 lõike 2 punktis 2 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu puhul „Toidukorra toidu asendaja kehakaalu alandamise eesmärgil”.

  (3) Vähendatud energiasisaldusega toidu müügipakendi märgistus sisaldab järgmist teavet:
  1) energiasisaldus numbritega kilodžaulides ja kilokalorites ning valkude, süsivesikute ja rasvade sisaldus numbritega tarvitamiseks soovitatud valmistoidu koguse kohta;
  2) lisas 8 nimetatud vitamiinide ja mineraalainete keskmine sisaldus numbritega tarvitamiseks soovitatud valmistoidu koguse kohta ning § 37 lõike 2 punktis 2 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu puhul sama teave protsendina täiskasvanu vitamiinide ja mineraalainete päevasest võrdluskogusest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 lisa 13 osa A punkti 1 kohaselt;
  3) vajaduse korral toidu tarvitamisjuhis ning märge tarvitamisjuhise järgimise vajalikkuse kohta;
  4) märge eritoidu võimaliku lahtistava toime kohta, kui tarvitamisjuhise kohaselt tarvitatud vähendatud energiasisaldusega toit sisaldab päevase toidu koguse kohta üle 20 g polüoole;
  5) märge päevase vajaliku vedelikuhulga tarbimise tähtsuse kohta;
  6) paragrahvi 37 lõike 2 punktis 1 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu puhul märge selle kohta, et vähendatud energiasisaldusega toit sisaldab kõiki vajalikke toitainete päevaseid koguseid ja seda ei või tarbida arsti soovituseta järjest üle kolme nädala;
  7) paragrahvi 37 lõike 2 punktis 2 nimetatud vähendatud energiasisaldusega toidu puhul on märge selle kohta, et vähendatud energiasisaldusega toit on mõeldud ühe osana kehakaalu vähendamiseks ettenähtud toitumisest ja teised toiduained peavad moodustama toiduratsioonist vajaliku osa.

  (4) Vähendatud energiasisaldusega toidu kohta toidualase teabe esitamisel ei või viidata sellise toidu tarbimise tulemusena saavutatavale kehakaalu vähenemise määrale.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 41.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juulil 2016. a.


1 Komisjoni direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta (EÜT L 55, 6.3.1996, lk 22–26), muudetud komisjoni direktiiviga 2007/29/EÜ (ELT L 139, 31.5.2007, lk 22–23); komisjoni direktiiv 2006/125/EÜ imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 339, 6.12.2006, lk 16–35); komisjoni direktiiv 2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1–33), muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1243/2008 (ELT L 335, 13.12.2008, lk 25–27), komisjoni direktiiviga 2013/46/EL (ELT L 230, 29.8.2013, lk 16–19).

Lisa 1 Asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapete sisaldus rinnapiimas

Lisa 2 Imiku piimasegus, jätkupiimasegus ning imiku- ja väikelapsetoidus lubatud taimekaitsevahendite jääkide piirnormid

Lisa 3 Taimekaitsevahendite jäägid, mida sisaldavaid põllumajandussaadusi ei ole lubatud kasutada imiku piimasegu, jätkupiimasegu ega imiku- ja väikelapsetoidu valmistamisel

Lisa 4 Kaseiini aminohappeline koostis

Lisa 5 Imiku- ja väikelapsetoidule lisatud vitamiinide ja mineraalainete maksimaalne lubatud sisaldus

Lisa 6 Imiku- ja väikelapsetoidu vitamiinide ja mineraalainete võrdluskogused

Lisa 7 Aminohapete sisaldus võrdlusvalgus

Lisa 8 Vitamiinide ja mineraalainete päevane soovitatav kogus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json