Teksti suurus:

Pärnu maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping linnaümbruse liinidel nr 2008/2

Väljaandja:Pärnu Maavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.06.2019, 31

Pärnu maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping linnaümbruse liinidel nr 2008/2

Vastu võetud 19.11.2008

Pärnu Maavalitsus, registrinumber 70000603, Akadeemia 2 Pärnu (edaspidi: Tellija), maavanem Toomas Kivimägi isikus, kes tegutseb seaduse alusel ja AS MTG, registrinumber 10528989, asukoht Estonia pst 1, Tallinn (edaspidi: Vedaja), põhikirja alusel  tegutseva esindaja  Margo Tomingas isikus, eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled, sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust Lepingu objektiks oleva Pärnu maakonna bussiliiniveo korraldamisel linnaümbruse liinidel Vedaja poolt.

1.2. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes ühistranspordiseadusele ja Tellija poolt läbiviidud riigihanke - "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Pärnu linnaümbruse liinidel 01.01.2009 - 31.12.2018", (riigihanke objekti kood 60112000-6(1)) - tingimustele ning Vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele.

Samuti sätestab Leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri läbisõidutariifi (edaspidi nimetatud läbisõidutariif) arvestamise põhimõtted ning Tellija poolt Vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi nimetatud toetus) maksmise korra.

1.3. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida Leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust Lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

l .4. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu võimalikest muudatustest ja täiendustest, milles lepitakse kokku pärast Lepingule allakirjutamist.

1.5. Käesoleva Lepingu allakirjutamise hetkel on Lepingule lisatud järgmised lisad:
1.5.1. Liinitöömaht kalendriaastaks (lisa l);
1.5.2.Vedaja tegevuse aruanne (lisa 2);
1.5.3. Sõidupiletihinnad ja sõidukilomeetri tariifid aasta lõikes maavanema korraldusena (lisa 3);
1.5.4. Avaliku liiniveo sõiduplaanid (lisa 6);
1.5.5. Riigihankekonkursil "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Pärnu maakonna diagonaalliinidel 01.01.2009-31.12.2018" edukaks tunnistatud pakkumuse maksumus (lisa 7).

1.6. Käesoleva Lepingu lisa 4 - Riigieelarvelise toetuse arvestus maakonnaliinidele kalendriaastaks kuude lõikes ja arvlemise kord ning lisa 5 - Maakonna omavalitsusüksuste tsentraliseeritud toetus munitsipaal- ja huvikoolide õpilaste sõidusoodustuste eest kalendriaastaks kuude lõikes ja arvlemise kord kirjutatakse Poolte poolt alla hiljemalt 14 kalendripäeva enne teenindusperioodi algust.

2. Lepingu objekt ja ühistransporditoetuse maksmine

2.1. Lepingu objektiks on bussiliiniveoteenuse tellimine Tellija poolt ja vastava teenuse osutamine Vedaja poolt avalikul liiniveol Pärnu maakonna linnaümbruse liinidel ajavahemikus 01.01.2009 kuni 31.12.2018. Avaliku teenindamise leping sõlmitakse ühistranspordiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

2.2. Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust Lepingu lisades l ja 6 toodud liinidel ja mahus.

2.3. Lepingu täitmiseks kohustub Tellija maksma Vedajale toetust üksnes osutatud veoteenuse eest ja osutatud veoteenuse tulude-kulude alusel vastava eelarveaasta riigieelarves või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja käesoleva Lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4. Arvestades asjaoluga, et Tellijal ei ole õigust sõlmida lepinguid ja võtta rahalisi kohustusi eelseisvate eelarveaastate arvel rohkem kui  riigieelarveseaduse § 31 lõikes 1 näidatud mahus, võtab Tellija endale rahalisi kohustusi eelarveaastate kaupa arvates vastava aasta eelarveseaduse vastuvõtmisest. Sõiduplaanid, veomahud ja Tellija poolt makstav sihtotstarbelise toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks vormistatakse eraldi kokkuleppena pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades riigieelarves ühistranspordi toetuseks maakonnale eraldatud vahendite suurust.

2.5. Tellija taotleb eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud hinnapakkumuse alusel, arvestades vedaja taotlusi toetuse muutmiseks Lepingu punktis 3 sätestatud korra kohaselt.

2.6. Juhul, kui riigieelarvet ei ole vastava eelarveaasta alguseks vastu võetud, lähtutakse kuni riigieelarve vastuvõtmiseni eelmise aasta sama perioodi sõiduplaanidest ja veomahust ning rahalistest vahenditest.

3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on Vedajale Lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille Tellija arvestab Vedajale korrutades Lepingu objektiks oleval bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) Lepingus sätestatud läbisõidutariifiga (kr/km), lahutades sellest piletitulu ja avaliku teenindamise lepingu täitmisega kaasnevad muud tulud. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt Tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.2. Tellija poolt Lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha Lepingus sätestatud korras rakendatud leppetrahvid ja viivised.

3.3. Vedaja poolt pakkumuses esitatud läbisõidutariif on Vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt Lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule kogu Lepingu kehtivusaja vältel ning selle erandlik muutmine on võimalik ainult käesolevas Lepingus nimetatud alustel ja korras.

3.4. Põhjendatud ja Vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat Vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariifi Lepingu kehtivusajavältel muuta vastavalt Vedaja tegelike kulude muutusele, kuid Lepingu kehtivuse aastal ei või läbisõidutariif olla suurem kui Statistikaameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud läbisõidutariifi piirmäär:

Tt = (It x Tt-1)

kus

Tt - läbisõidutariifi piirmäär aastal t (krooni/km);

Tt-1 - läbisõidutariifi piirnäär aastale t eelneval aastal (krooni/km);

It- läbisõidu kallinemise indeks aastal t võrreldes eelneva aastaga; 

It = 0,37 DKt + 0,35 Pt + 0,16 THIt+ 0,12, kus

DKt - diiselkütuse hinnaindeks aastal t võrreldes eelneva aastaga;

Pt - bussiettevõtete keskmise palga indeks aastal t võrreldes eelneva aastaga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;

THIt- tarbijahinnaindeks aastal t võrreldes eelneva aastaga.

Läbisõidutariifi piirmäär lepingu kehtivuse esimesel aastal on Vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariif.

3.5. Punktis 3.4 sätestatud viisil korrigeeritakse läbisõidutariifi, tagasiulatuvalt kuni üks kord kalendriaastas Vedaja taotlusel, mille Vedaja esitab möödunud aasta läbisõidutariifi muutmiseks Tellijale hiljemalt 15. veebruariks. Lepingu kehtivuse esimese aasta läbisõidutariifi tagasiulatuvalt ei muudeta. Möödunud aasta kohta tehtud läbisõidutariifi muudatuse korral tehakse tasaarveldus vastavalt tegelikult välja makstud toetuse summa ning uue läbisõidutariifi alusel leitud toetuse summa vahele hiljemalt l. maiks.

3.6. Punktis 3.4 nimetatud viisil kehtestatud uus läbisõidutariif võetakse alates selle kehtivusest aluseks punktide 3.1 ja 3.2 kohaselt tehtavates igakuulistes arveldamistes.

3.7. Arvelduste aluseks oleva läbisõidutariifi muutmiseks võib taotluse esitada pärast lepingu kehtivuse esimest aastat sellele järgneva kalendriaasta kohta. Tagasiulatuvalt tasaarveldust lepingu esimese aasta kohta ei tehta.

3.8. Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub Tellija Vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 30. kuupäevaks, kui on täpsustunud Toetusest tehtavate mahaarvamiste ning saadud piletitulu summa ja Vedaja on edastanud Tellijale toetuse maksmise kohta teatise/arve. Vedajale makstava toetuse summa tasub Tellija eelnimetatud kuupäevaks pangaülekandega pangaarvetele 221011621325 Swedbank või 10220006632019AS SEB Pank. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui Vedaja ei ole tähtaegselt esitanud Lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid ning sellisel juhul maksab Tellija toetuse Vedaja pangaarvele 10 (kümne) päeva jooksul alates Vedaja poolt kõikide punktides 7. 1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamisest.

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1. Vedaja teostab Pärnu maakonnas sõitjate avalikku bussiliinivedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, hankedokumentides esitatud tingimustega, Vedaja poolt esitatud ja Tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva Lepingu ning selle lisadega.

4.2. Vedajal peab olema kogu Lepingu kehtivuse ajal kehtiv Eestis väljastatud üihistranspordiluba. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedajal ühistranspordiloa olemasolu. Kui Vedaja ühistranspordiloa kehtivus lõpeb enne käesoleva Lepingu tähtaja saabumist, siis kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühistranspordiloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühistranspordiloa. Kui Vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ühistranspordiloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut  ühistranspordiluba, lõpeb leping alates Ühistranspordiloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning Tellijal on õigus nõuda Vedajalt punktis 8.1 ettenähtud leppetrahvi.

4.3. Vedaja poolt Lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama alljärgnevatele tingimustele:

4.3.1. Vedaja tagab, et Lepingu täitmisel kasutatavad sõidukijuhid:

4.3.1.1. vastavad autoveoseaduse § 27 lõikes 1 toodud nõuetele;

4.3.1.2. annavad eesti keeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käituvad sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;

4.3.1.3. kütavad sõitjatesalongi selliselt, et oleks tagatud bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt 10° kraadi Celsiuse järgi;

4.3.1.4. lülitavad pimedal ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;

4.3.1.5. ei suitseta bussis ega häiri raadio kuulamisega sõitjaid;

4.3.1.6. toimetavad sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagavad veoteenuse kvaliteedi;

4.3.1.7. tagavad väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee äärest kaugemal kui 20 cm, juhul kui infrastruktuur seda võimaldab;

4.3.1.8. tagavad kehtivale piletisüsteemile ja -hinnale vastavate sõidupiletite müümise.

4.3.2. Vedaja tagab, et Lepingu täitmisel kasutatavad bussid:

4.3.2.1. on kantud Eesti riiklikku autoregistrisse;

4.3.2.2. on oma ehituselt sobivad sõitjate veoks maakonna bussiliinidel ja linnatüübilistel liinidel nr 40 Pärnu-Sindi (vähemalt 4 lõõtsbussi) ja nr 57 Pärnu-Sauga Kool ning vastavad majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004.a määruses nr 141 „Sõitjate bussiliiniveo,  bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri" ja teede- ja sideministri 18.05.2001.a määruses nr 50 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" ja muudele Eestis sõidukitele kehtestatud nõuetele ning on läbinud sõidukite korralise tehnoülevaatuse;

4.3.2.3. on varustatud liinitööl valgustatud liininumbri ja -nimetuse sildiga bussi küljel ning valgustatud liininumbri sildiga bussi ees (linnatüübilistel liinidel nr 40 Pärnu-Sindi ja nr 57 Pärnu-Sauga Kool ka bussi taga), kusjuures teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm. Liininimetus peab sisaldama liini alg- ja lõpp-punktide nimesid ning olulisemate vahepeatuste nimesid;

4.3.2.4. on vähemalt kaks tähistatud istekohta eelkooliealistele lastele ja puuetega inimestele;

4.3.2.5. on varustatud töökorras sõitjatesalongi kütteseadmetega (radiaatoritega) ja valgustusega;

4.3.2.6. on varustatud sidevahenditega (digitaalne infotabloo või audiosüsteem) teabe edastamiseks sõitjatele;

4.3.2.7. on varustatud sõitjatele nähtavas kohas kehtiva teabega piletihindade, sõidusoodustuste ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;

4.3.2.8. on varustatud vähemalt ühe prügikastiga iga teenindusukse juures;

4.3.2.9. on garaažist liinile sõites nii seest kui väljast puhtad;

4.3.2.10. on korrektse välimusega (s.h roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta kerel, korras istmetega jne);

4.3.2.11. ei ole vanemad kui 18 aastat ühelgi avaliku teenindamise lepingu kehtivuse hetkel arvates esmaregistreerimise kuupäevast ning nende busside esmaregistreerimise kuupäev on l. jaanuar 1993. aasta või hilisem (busside vanust arvestatakse aastase täpsusega);

4.3.2.12. omavad registreerimistunnistust, millele on märgitud lisaks istekohtadele ka bussis olevate seisukohtade arv.

5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1. Vedaja on kohustatud:

5.1.1. tõendama hiljemalt 14 kalendripäeva enne teenindusperioodi algust, et tal on võimalus kasutada igal ajal avaliku teenindamise lepingu kehtivusperioodi jooksul avaliku liiniveo teostamiseks Pärnu maakonnas käesoleva riigihanke lepingu esemeks olevatel bussiliinidel sõitjateveol busse, mis vastavad Lepingus sätestatud tingimustele;

5.1.2. korraldama Lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu Lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel bussidega, mis on ettenähtud sõitjate veoks ning vastavad sõidukite tehnoseisundile esitatud nõuetele;

5.1.3. pidama kinni Lepingu punktis 4 sätestatud bussivedude kvaliteedinõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.4. tagama Lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse kollektiivlepingu seaduse tähenduses Vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele;

5.1.5. Lepingu kohustuste täitmise alustamisel värbama puuduoleva tööjõu esmajärjekorras eelmise vedajatöötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel Lepingu täitmise ajal on tema poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.6. korraldama sõidupiletite müüki ning kasutama piletimüügisüsteemi, mis võimaldab piletitulude arvestust ja kontrolli, samuti sõitjate arvu ja müüdud piletite koguse arvestamist liinide lõikes iga üksiku väljumise (veootsa) kaupa;

5.1.7. rakendama seadusega, seaduse alusel või Tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.8. informeerima esimesel võimalusel sõitjaid ja Tellijat punktides 5.2.1 ja 5.2.2 nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedajapoolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestvus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;

5.1.9. avaliku teenindamise lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse paigaldama piletimüügi aparaadid ning korraldama järelevalvet piletimüügi üle;

5.1.10. pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva Lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamisarvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamisarvestusest, millega Vedaja on seotud, selliselt, et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.10.1. kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamisearvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.10.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud Vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada Lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;

5.1.11. esitama Tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning muud andmed ja informatsiooni, mis on seotud Lepingu täitmise ja ühistransporditoetuse kasutamisega;

5.1.12. esitama Tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist;

5.1.13. tagastama ühistransporditoetuse ühistranspordiseaduse § 22 sätestatud  juhtudel ja korras;

5.1.14. määrama eesti keelt valdava kontaktisiku (vedude eest vastutava isiku);

5.1.15. kooskõlastarna bussidele paigaldatud reklaami Tellijaga ja mitte katma ühegi bussi akna pinda rohkem kui 10% ulatuses. Reklaam ei tohi segada sõitjatel aknast väljavaadet, samuti välivaatluste läbiviimisel busside täituvuse määramist. Erimeelsuste korral on määrav Tellija seisukoht;

5.1.16. kasutama riigihanke objektiks oleva bussiliiniveoteenuse teostamiseks busse, mis vastavad Lepingu punktis 4.3.2.11 esitatud nõuetele.

5.1.17. tagama bussipeatustes kehtivate sõiduplaanide teabe kättesaadavuse ja olemasolu;

5.1.18. teavitama avalikkust muudatustest sõiduplaanides vähemalt 7 kalendripäeva ette.

5.2. Vedajal on õigus:

5.2.1. peatada liinidel sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;

5.2.2. teha ajutisi muudatusi busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);

5.2.3. teha Tellijale ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja sõidutariifide, liinikilomeetri läbisõidutariifi muutmiseks;

5.2.4. kasutada sõitjateveol pakkumuses nimetatud allhankijaid kui nende osas on tagatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumine;

5.2.5. lõpetada leping ühepoolselt või katkestada teenuse osutamine ajutiselt juhul, kui tellija ei ole tasunud teenuse osutamise eest 3 kuu jooksul.

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1. Tellijal on õigus:

6.1.1. kontrollida sõiduplaanide täitmist, busside täituvust ning vastavust õigusaktides ettenähtud nõuetele ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt Lepingus sätestatud nõuetele;

6.1.2. kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamisarvestuse algdokumente, mis on seotud Lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;

6.1.3. nõuda Vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu Lepingu kehtivuse perioodil;

6.1.4. ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane ja sõidutariife kahjustamata seejuures Vedaja majandustegevust võrreldes Vedaja poolt pakkumus esesitatuga;

6.1.5. muuta kuni 10% ulatuses veomahtu võrreldes algse veomahuga, mille kohta Vedaja tegi oma pakkumuse, teatades sellest Vedajale ette vähemalt 30 kalendripäeva;

6.1.6. erandina vähendada veomahtu võrreldes algse veomahuga, mille kohta Vedaja tegi oma pakkumuse, suuremas mahus, kui on sätestatud  alapunktis 6.1.5, kui riigi- või kohalike omavalitsuste eelarvetest eraldatavad sihtotstarbelised vahendid ei ole piisavad bussiliiniveoteenuse jätkamiseks algses veomahus või punkti 6.1.5 kohaselt muudetud veomahus.

6.2. Tellija on kohustatud:

6.2.1. maksma vedajale ühistransporditoetust Lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;

6.2.2. taotlema maakonnaliinidega hõlmatud teede vastavust liiklusohutuse nõuetele, bussipeatuste korrasoleku, busside manööverdamisvõimaluste ja seisukohtade korrashoiu tagamist.

7. Aruandlus

7.1. Vedaja on kohustatud esitama Tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul Tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 20. kuupäevaks aruande vastavalt käesoleva Lepingu p 1.5.2 toodud vormile (lisa 2) eelmisel kalendrikuul teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, piletitulu laekumise ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta ning andma Tellijale viimase nõudel aruande kohta selgitusi ja lisateavet, sh võimaldama Tellija volitatud isikutel kontrollida Vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega). Tellija tagab, et kontrollimise käigus Tellijale teatavaks saanud Vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

7.2. Vedaja on kohustatud esitama Tellijale elektroonselt Tellija nõudmisel ja Tellija määratud ajaperioodi kohta kogu piletimüüki puudutava andmestiku vastavalt Tellija poolt heakskiidetud vormile ja võimaldama Tellija nõudmisel Tellija volitatud isikutel tutvuda kogu piletimüügi andmestikuga kohapeal. Vedaja on kohustatud esitama Tellijale viimase nõudel avaliku liiniveo ja avaliku liiniveoga seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni, mis on vajalik liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks.

8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1. Kui Vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas Lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb Lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva Lepingu kehtivuse lõppemist ning Vedaja ühistranspordiloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral, on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 700 000 krooni. Tellijal puudub õigus nõuda leppetrahvi, kui Vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva Lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et Tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel Vedajale maksnud käesolevas Lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

8.2. Kui Vedaja ei täida Lepingu punkti 5.1.4 nõudeid ja on saanud vastava riikliku järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul või Vedaja töötajatel puudub selle tulemusena töörahu tagamise kohustus on Tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 30000 krooni.

8.3. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 10000 krooni.

8.4. Tellija poolt avastatud iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 3500 krooni. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui Vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms). Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestvus. Leppetrahvi rakendatakse ka juhul, kui muudatused busside liikluses Vedaja algatusel on tehtud ilma piisava põhjenduseta ja/või Tellijat viivitamatult informeerimata.

8.5. Kui Vedaja poolt osutatav bussiliiniveoteenus ja selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vasta Lepingus kehtestatud nõuetele, on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi iga päeva eest, millal Vedaja poolt osutatav teenus või selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vastanud nõuetele, summas, mis moodustab 2,5% järgmisel kalendrikuul Vedajale maksmisele kuuluvast toetussummast.

8.6. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi Vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kuni 3-kordsele maksumusele vastavas summas, kuid mitte vähem kui 300 krooni.

8.7. Kui Lepingu täitmise kontrollimisel Tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta reisijaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi iga piletita reisija kohta summas 600 krooni.

8.8. Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi 300 krooni iga Tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukitele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist, kui käesoleva Lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.9. Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on Tellija kohustatud maksma Vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast. Viivise tasumine ei vabasta Tellijat võlgu oleva summa tasumise kohustusest.

8.10. Lepptrahvi rakendamisel on Tellijal õigus toetusena makstavat summat vastavalt vähendada.

8.11. Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta Pooli Lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.12. Lepingut rikkunud Pool peab hüvitama teisele Poolele Lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud leppetrahviga katmata.

9. Garantii

9.1. Vedaja on kohustatud käesoleva Lepingu sõlmimisel esitama Tellijale Tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii Lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas 700 000 krooni.

9.2. Kui Lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui Lepingu kehtivusaeg, on Vedaja kohustatud hiljemalt kolmkümmend päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Tellijale Tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

9.3. Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta. Esimese garantii esitab Vedaja Tellijale hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist.

10. Vääramatu jõud

10.1. Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2. Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad Lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

10.3. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

11. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

11.1. Käesolev Leping jõustub pärast Lepingu ja Lepingu Lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 31.12.2018 või kuni Poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või Lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni Lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

11.2. Pooltel on õigus Lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud Tellijal võimalik Lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu Lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

11.3. Lepingule lisatavat iga-aastast kokkulepet, millega täpsustatakse vastava aasta sõiduplaanid, veomahud ja Tellija poolt makstav toetuse suurus, ei loeta Lepingu muutmiseks. Tellija poolt makstava toetuse suuruse arvutamise aluseks jääb terve Lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud pakkumuses toodud läbisõidutariif, mis saab muutuda vaid Lepingu p 3.4 sätestatu kohaselt.

11.4. Tellijal on õigus vastavalt haldusmenetluse seaduse § 102 lõikele 2 Lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

11.5. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada:

11.5.1. kui Vedaja on ükskõik millist Lepingust tulenevat kohustust rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

11.5.2. kui Vedaja ei täida talle seaduse ja Lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühistanspordiloa ja Vedaja ei ole ühe kuu jooksul Tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja Lepingust tulenevaid kohustusi täitma;

11.6. Vedajal on õigus Leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui Tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel Vedajale maksnud käesolevas Lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

12. Vaidluste lahendamine

12.1. Kõik Lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.3. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse Poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui Poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb Lepingut tõlgendada nii, nagu Lepingu teise Poolega samasugune mõistlik isik pidi Lepingut mõistma samade asjaolude esinemise korral.

12.4. Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos Lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub Lepingu kui terviku tähendusest. Lepingutingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab Lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

13. Teabe vahetamine

13.1. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada Lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

13.2. Kõik Lepingu täitmisega või Lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on Poolele edastatud kirja (sh elektronkirja) või faksi teel või antud teisele Poolele üle allkirja vastu lepingus märgitud või pärast Lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud aadressil või faksinumbril.

13.3. Kõigist  muudatustest Lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele Poolele 2 (kahe) tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui üks Pool rikub käesolevat sätet, siis loetakse kohaselt saadetud teateks teadet, mille teine Pool on edastanud Lepingus märgitud aadressile või faksile.

14. Muud sätted

14.1. Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise Poole nõusolekuta.

14.2. Käesolev Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

15. Poolte volitatud esindajad

15.1. Tellija volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Avo Rahu, telefon 447 9716, faks 447 9735, e-post: avo.rahu@mv.parnu.ee.

15.2. Vedaja volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Margo Tomingas, telefon 504 5518, faks 627 2730, e-post: grupp@atko.ee.

15.3. Juhul, kui Tellija või Vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele Poolele koheselt kirjalikult.

Poolte allkirjad:

Tellija: Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2
80088  Pärnu
Telefon 447 9733
Telefaks 447 9735
e-post: mv@mv.parnu.ee

Vedaja: AS MTG
Estonia pst 1 Tallinn
Telefon 627 2710
Telefaks 627 2730
e-post: grupp@atko.ee

Lisa 1 Liinitöömaht 2009. a.

Lisa 2 Vedaja tegevuse aruanne

Lisa 3 Avaliku maakonnasisese bussiliiniveo sõidukilomeetri tariifi ja sõidupiletihinna kehtestamine

Lisa Hinnapakkumus

Lisa Pärnu maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping linnaümbruse liinidel nr 2008/2 muutmine

Lisa 5 Üldharidus- ja huvikoolide õpilaste alalise elukoha ning kooli vahel sõitude korraldamise kord

/otsingu_soovitused.json