Teksti suurus:

Nõuded väärtpaberite avaliku pakkumise, kauplemis- ja noteerimisprospektile

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2012, 4

Nõuded väärtpaberite avaliku pakkumise, kauplemis- ja noteerimisprospektile

Vastu võetud 09.01.2006 nr 4
RTL 2006, 10, 189
jõustumine 30.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.07.2012RT I, 18.07.2012, 221.07.2012

Määrus kehtestatakse «Väärtpaberituru seaduse» § 17 lõike 4 ja § 1323 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded väärtpaberite avaliku pakkumise-, kauplemis- ja noteerimisprospektis (edaspidi prospekt) esitatavale teabele, kui pakutakse väärtpabereid, mis kuuluvad pakkumisse koguväärtusega vähem kui 5 000 000 eurot väärtpaberite emiteerimise või pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul.
[RT I, 18.07.2012, 2 - jõust. 21.07.2012]

 (2) Käesolevat määrust ei kohaldata «Väärtpaberituru seaduse» (edaspidi seadus) § 2 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud väärtpaberitele ning § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud rahaturuinstrumendile, mille on emiteerinud Eesti krediidiasutus või välisriigi isik.

§ 2.  Mõisted

 (1) Võlakiri käesoleva määruse tähenduses on seaduse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud väärtpaber ja § 2 lõike 1 punktis 5 nimetatud rahaturuinstrument, mida ei ole emiteerinud Eesti krediidiasutus või välisriigi isik.

 (2) Juhtkond käesoleva määruse tähenduses on juriidilise isiku juhatus, nõukogu ning tegevjuhtkond.

 (3) Kontrollosalus käesoleva määruse tähenduses on olukord, kus äriühing on kontrollitav äriühing seaduse § 10 lõike 1 tähenduses, kusjuures hääleõiguse arvestamisel lähtutakse seaduse § 10 lõigetes 2 ja 3 sätestatust.

 (4) Oluline osalus käesoleva määruse tähenduses on seaduse §-s 9 nimetatud oluline osalus, kusjuures hääleõiguse arvestamisel lähtutakse seaduse § 10 lõikes 3 sätestatust.

 (5) Isiku lähikondsed käesoleva määruse tähenduses on isiku abikaasa, alaealine laps ja isikuga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik, samuti seltsing või juriidiline isik, mida isik või isiku lähedane juhib või kontrollib või mille juhtimist isik või isiku lähedane oluliselt mõjutab ja seltsing või juriidiline isik, mis on loodud isiku või isiku lähedase kasuks või huvides või mille majandushuvid on olulises ulatuses sarnased isiku või isiku lähedase majandushuvidega.

 (6) Makseagent käesoleva määruse tähenduses on emitendi esindaja, kes vahendab tema väärtpaberitelt tehtavaid makseid.

 (7) Finantseerimisasutus käesoleva määruse tähenduses on «Krediidiasutuste seaduse» §-s 5 nimetatud finantseerimisasutus.

2. peatükk AKTSIA EMITENDI PROSPEKT 

§ 3.  Teave vastutavate isikute kohta

 (1) Aktsia emitendi (edaspidi käesolevas peatükis emitent) prospekt peab sisaldama järgmist teavet prospekti sisu eest vastutavate isikute kohta:
 1) prospektis esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutavate isikute nimed, kontaktandmed ja ametinimetused. Kui isik vastutab prospektis esitatud andmete eest üksnes osaliselt, siis tuleb eraldi näidata vastav osa;
 2) punktis 1 nimetatud isikute kinnitus prospektis esitatud andmete õigsuse ja täielikkuse kohta;
 3) emitendi viimase majandusaasta aruandeid auditeerinud audiitorite nimed ja kontaktandmed koos kokkuvõttega audiitorite järeldusotsustest. Kui audiitor on aastaaruande auditeerimisest keeldunud, tuleb esitada audiitori vastavasisulise avalduse koopia ning näidata auditeerimisest keeldumise põhjused;
 4) viide prospektis sisalduvale teabele (lisaks majandusaasta aruannetele), mida on auditeeritud ja andmed vastavate audiitorite ning nende järeldusotsuste kohta vastavalt punktile 3;
 5) peamiste emitendile õigusabi osutavate isikute nimed või ärinimed ja aadressid.

 (2) Kui Finantsinspektsiooni (edaspidi inspektsioon) hinnangul ei ole lõike 1 punktis 3 nimetatud audiitori järeldusotsus õigusaktidele vastav, võib inspektsioon nõuda aruannete täiendavat auditeerimist, esitades emitendile sellekohase põhjenduse.

§ 4.  Teave pakutavate aktsiate kohta

  Aktsiate kohta esitatakse prospektis järgmine teave:
 1) aktsiakapitali suurus;
 2) aktsiate osakaal aktsiakapitalis;
 3) aktsiate liik, arv ja aktsiate nimiväärtus;
 4) kõik aktsiatest tulenevad õigused, sh hääleõiguse olemasolu ning häälte arv, õigus osaleda kasumi ja aktsiaseltsi likvideerimisel allesjäänud vara jaotamisel, muud põhikirjaga ettenähtud õigused;
 5) dividendi väljamaksmisel kinnipeetava tulumaksu suurus riigis, kus emitent on registreeritud, ja emitendi asukohariigis, kui see on erinev riigist, kus emitent on registreeritud;
 6) teave selle kohta, kas emitent peab kinni dividendilt makstava tulumaksu;
 7) eelisaktsiate korral eelisaktsiatelt makstava dividendi määr;
 8) kui emitendi aktsiaid noteeritakse mõnel börsil või kui emitent on esitanud selleks taotluse või kavatseb taotleda oma aktsiate noteerimist mõnel börsil, siis sellise börsi või selliste börside nimed;
 9) kui aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul või kui emitent on esitanud selleks taotluse või kavatseb taotleda oma aktsiate kauplemisele võtmist mõnel reguleeritud turul, siis selle turu nimetus;
 10) kinnitus aktsiate registreerimise kohta Eesti väärtpaberite keskregistris või muus sarnases registris või andmekogus;
 11) emitendi makseagendi ärinimi ja aadress;
 12) kui aktsiate võõrandamiseks on vajalik pädeva asutuse või organi luba või eksisteerib muu piirang aktsiate vabale võõrandamisele, siis sellekohane viide.

§ 5.  Teave aktsiakapitali suurendamiste ja aktsiate pakkumiste kohta

 (1) Prospektis tuleb esitada teave aktsiakapitali suurendamiste kohta, mis on läbi viidud nii avaliku kui mitteavaliku (kinnise) pakkumisena Eestis või väljaspool Eestit. Prospekt peab sisaldama teavet pakkumiste kohta, mis toimusid või toimuvad seoses aktsiate noteerimisega või mis on läbi viidud kuni kaheteistkümne kuu jooksul enne prospekti avalikustamise kuupäeva.

 (2) Prospekt peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) väljavõte emitendi üldkoosoleku või nõukogu otsusest, mille alusel aktsiate pakkumine toimus või toimub;
 2) emiteeritud või emiteeritavate aktsiate arv ja nimiväärtus aktsia liikide lõikes;
 3) aktsiatest tulenevad õigused, sh tähtpäev, millest alates aktsiad annavad õiguse saada dividende;
 4) aktsiate pakkumise viis;
 5) kui emitendi samaliigiliste aktsiatega kaubeldakse reguleeritud turul, ülevaade aktsiate hindadest ja käibest viimase 12 kuu jooksul;
 6) aktsiate eest tasumise kord ja viis;
 7) aktsia ülekursi suurus;
 8) aktsiate märkimise eesõigus (edaspidi eesõigus), selle kasutamise tähtaeg;
 9) eesõiguste arv aktsia kohta;
 10) aktsionäri eesõiguse realiseerimise kirjeldus, kui aktsionäri omandis olevate aktsiate arv ei anna õigust märkida täisarvu aktsiaid;
 11) kasutamata eesõiguse käsitlemise kord;
 12) eesõiguse võõrandatavus;
 13) märkimise kord eesõiguse mittekasutamise korral;
 14) eesõiguse välistamise korral väljavõte emitendi aktsionäride üldkoosoleku vastavast otsusest ning investorite loetelu, kellele pakkumine on või oli suunatud;
 15) aktsiate emiteerimise ja pakkumisega seotud kulud tervikuna, sh tasu vahendajatele ja muud sarnased kulud. Eraldi tuleb näidata kulud, mis jäävad investori kanda;
 16) samaaegselt toimuva pakkumise korral aktsiate märkimise aeg ja investorite väärtpaberikontodele kandmise tähtpäev;
 17) kui pakkumise korraldamine ja pakkumine toimus või toimub ühe või mitme krediidi- või finantseerimisasutuse kaudu, siis selliste krediidi- või finantseerimisasutuste nimed;
 18) pakkumise garantii andja(te) nimi (nimed) ja aadress (aadressid) ning juhul, kui osa pakkumisest on garanteerimata, siis vastava osa suurus;
 19) aktsiate alamärkimise tagajärjed;
 20) aktsiate ülemärkimise korral aktsiate jaotamise viis;
 21) kui jaotamisel eelistatakse teatud investoreid, vastava eelistuse kirjeldus;
 22) pakkumisega kaasatava ja kaasatud kapitali netosuurus ja kapitali kasutamine;
 23) kui aktsiaid emiteeritakse või emiteeriti seoses ühinemise, jagunemise või teises äriühingus kontrollosaluse saavutamisega, siis ülevaade tehingu iseloomust ja maksumusest;
 24) mitmes riigis üheaegselt toimunud või toimuva avaliku või kinnise pakkumise korral teave erinevatele turgudele reserveeritud aktsiate koguse kohta;
 25) teave selle kohta, kas aktsiakapitali suurendamine on kantud Äriregistrisse.

§ 6.  Teave emitendi kohta

  Prospekt peab sisaldama järgmist üldteavet emitendi kohta:
 1) emitendi täielik ärinimi ja asukoht;
 2) emitendi asutamise koht ja aeg;
 3) kui emitent on asutatud tähtajaliselt, siis emitendi lõpetamise tähtaeg;
 4) emitendi äriregistri kood, registreerimise kuupäev;
 5) välisemitendi korral registreerimisnumber, registreerimise kuupäev ning registreerinud asutuse nimetus ja asukohariigis emitendi üle järelevalvet teostava asutuse või asutuste nimetused;
 6) emitendi omandivorm vastavalt registreerimiskoha õigusaktidele;
 7) emitendi põhikirjakohased tegevusalad ja tema tegevuse eesmärgid;
 8) kontserni kuuluva emitendi korral ülevaade kontsernist ning emitendi asendist kontsernis;
 9) viide kohale, kus emitendi prospekt on vastavalt seaduse § 15 lõikes 3 või § 1322 lõikes 2 sätestatule avaldatud, ning kohale, kus on võimalik tutvuda emitendi põhikirjaga.

§ 7.  Teave emitendi aktsiakapitali kohta

 (1) Prospekt peab sisaldama järgmist teavet emitendi aktsiakapitali kohta:
 1) emitendi aktsiakapitali suurus;
 2) aktsiate arv ja nimiväärtus liikide lõikes;
 3) aktsiate, mille eest on tasumata, ulatus aktsiakapitalist, arv ja nimiväärtused liikide lõikes;
 4) aktsiatest tulenevad õigused;
 5) kui üldkoosolek või nõukogu, kellele on põhikirjaga antud vastav õigus, on vastu võtnud aktsiakapitali suurendamise otsuse, kuid aktsiaid ei ole veel emiteeritud, või kui emitendi aktsiakapital suureneb vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena, väljavõte aktsiakapitali suurendamise otsusest, mis sisaldab «Äriseadustiku» §-s 342 sätestatud andmeid;
 6) andmed emitendi ja emitendi tütarettevõtja emiteeritud tuletisväärtpaberite ja tehingute kohta, mis annavad emitendi nõukogu liikmetele või juhtkonda kuuluvatele isikutele või emitendi töötajatele õiguse omandada emitendi või tema tütarettevõtja emiteeritud väärtpabereid;
 7) vahetusvõlakirjade arv ja nimiväärtus ning võlakirja aktsia vastu vahetamise tingimused, kui emitent on emiteerinud vahetusvõlakirju. Kui emitent on otsustanud välistada aktsionäride eesõiguse, kuid välistamise tähtaeg ei ole möödunud, tuleb näidata aktsionäri eesõiguse välistamise tingimused ja tähtaeg;
 8) kui emitendi põhikirja sätete kohaselt toimub aktsiakapitali suurendamine või vähendamine ning eri liiki aktsiatest tulenevate õiguste muutmine rangemate tingimuste (kõrgemad kvoorumi ja otsustuskünnised jmt) järgi, kui on kehtivate õigusaktidega kehtestatud, kokkuvõte sellistest tingimustest;
 9) teave muudatuste kohta emitendi aktsiakapitalis ja aktsiate arvus eelnenud aasta jooksul;
 10) emitendi pädeva juhtorgani otsuse ärakiri, millega on vastu võetud otsus või soovitus dividende tulevikus mingi ajaperioodi jooksul mitte välja maksta, sellise otsuse olemasolu korral;
 11) isikute nimed, kellele kuulub 5 protsenti või rohkem emitendi aktsiakapitalist ning nende isikute omandis olevate hääleõigusega aktsiate arv või kinnitus selliste isikute puudumise kohta. Hääleõiguse arvestamisel lähtutakse seaduse § 10 sätetest;
 12) emitendi ja tema tütarettevõtjate omandis olevate emitendi aktsiate arv ja nimiväärtus, kui bilansis ei ole see eraldi kirjena välja toodud;
 13) kui eelmisel või jooksval majandusaastal on tehtud pakkumine kontrollosaluse omandamiseks emitendis või emitent ise on omandanud mõnes teises äriühingus kontrollosaluse ning selleks on emiteeritud aktsiaid, andmed aktsiate hinna või vahetustingimuste ning antud tehingu tulemuste kohta.

 (2) Lõike 1 punktis 6 nimetatud andmed peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) tuletisväärtpaberite emissiooni maht, tähtajad ja muud olulised tingimused;
 2) tuletisväärtpaberite alusvaraks olevate väärtpaberite liik, emitent, nimiväärtus, arv ja väärtpaberist tulenevad õigused;
 3) tehingutega hõlmatud väärtpaberite liik, emitent, nimiväärtus, arv ja väärtpaberist tulenevad õigused, tehingute tähtajad ja muud olulised tingimused.

§ 8.  Emitendi tegevus

 (1) Prospekt peab sisaldama järgmist teavet emitendi äritegevuse kohta:
 1) ülevaade emitendi põhitegevusest, peamised tema poolt müüdavate toodete või osutatavate teenuste liigid;
 2) emitendi poolt juurutatud uute toodete või teenuste olemasolu ning ülevaade uute toodete, tootmisprotsesside või teenuste väljatöötamisest emitendi poolt viimase kolme majandusaasta jooksul;
 3) netokäibe jaotus toodete või teenuste liikide lõikes ja mitme eristatava geograafilise turupiirkonna olemasolul netokäive turupiirkondade lõikes viimase majandusaasta jooksul;
 4) emitendi struktuuris ja tegevuse organiseerimises toimunud suuremad muudatused (sh erastamisjärgselt) viimase majandusaasta jooksul;
 5) emitendi põhiliste allüksuste, mis annavad 10 protsenti või rohkem emitendi käibest või toodangust, asukoht, suurus ja iseloomustus;
 6) emitendile kuuluvad ja emitendi poolt renditud hooned ja rajatised ning maa, näidates ära nende bilansilise väärtuse, suuruse ja asukoha;
 7) kaevanduses, kivimurrus, süsivesiniku toormetööstuses või muus sarnases tootmisharus tegutseva emitendi puhul maardlate kirjeldus, majanduslikult rakendatavate tagavarade prognoositav maht ja oodatav kasutusaeg, olemasolevate kontsessioonilepingute tingimused ja ajaperiood ning neis tegutsemise majanduslikud tingimused;
 8) viimase majandusaasta jooksul emitendi tegevust mõjutanud erakorralised asjaolud;
 9) andmed emitendi tegevusele olulist mõju avaldanud äritegevuse katkemise asjaolude kohta viimase 12 kuu jooksul;
 10) ülevaade emitendi uurimis- ja arendustegevuse kohta viimase majandusaasta jooksul;
 11) ülevaade emitendi investeerimispoliitikast;
 12) teave lepingute, patentide ja litsentside kohta, mis oluliselt mõjutavad emitendi äritegevust või kasumit;
 13) emitendi keskmine põhikohaga töötajate arv viimase majandusaasta jooksul ning võimaluse korral töötajate keskmine arv tegevusalade lõikes;
 14) ülevaade käimasolevatest ja viimase 12 kuu jooksul lõppenud vahekohtu- (arbitraaži) ja kohtuvaidlustest, millel on oluline mõju emitendi tegevusele või majanduslikule olukorrale või kinnitus nimetatud vaidluste puudumise kohta;
 15) andmed hagide kohta, mida emitent kavatseb lähitulevikus esitada, ja hagide kohta, mille esitamisest vahekohtule või kohtule tema vastu on emitent teadlik ja millel on või millel võib olla oluline mõju emitendi tegevusele või majanduslikule olukorrale või kinnitus nimetatud hagide puudumise kohta.

 (2) Lõike 1 punktis 11 nimetatud ülevaade emitendi investeerimispoliitikast peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) ülevaade emitendi suurematest investeeringutest teistesse äriühingutesse ja nende investeeringute rahalisest väärtusest jooksval majandusaastal ja sellele eelnenud majandusaasta jooksul;
 2) ülevaade muudest olulistest investeeringutest (sh uus tootmishoone, investeeringud arendustegevusse), v.a investeeringud teistesse äriühingutesse, punktis 1 nimetatud perioodil, näidates ära investeeringute jaotumise geograafiliste piirkondade ja toodete või teenuste liikide lõikes, ning investeeringute suuruse ja finantseerimise viisi (omavahenditest või võõrkapitali abiga);
 3) ülevaade planeeritavatest investeeringutest (sh uued ehitised, investeeringud arendustegevusse), mille kohta on olemas vastav juhatuse või nõukogu otsus, ning investeeringute kavandatavast suurusest ja finantseerimise viisist.

 (3) Kontserni emaettevõtjast emitent esitab käesolevas paragrahvis nimetatud andmed emitendi ja kontserni kohta. Inspektsioon võib emitendi taotlusel lubada esitada andmed üksnes emitendi enda või kontserni kohta, kui mitteavalikustatavad andmed ei sisalda olulist lisateavet.

§ 9.  Emitendi finantsandmed

 (1) Emitendi finantsandmete kohta esitatakse prospektis:
 1) emitendi viimase majandusaasta auditeeritud aruanded ja viimase majandusaasta aruande lisad (aruannetes sisalduvad bilansid, kasumiaruanded ning kassavood esitatakse võrdleva tabeli kujul);
 2) puhaskasum või -kahjum ühe aktsia kohta viimasel majandusaastal;
 3) ühe aktsia kohta makstud dividendimäär viimasel majandusaastal;
 4) emitendi olulised majanduslikud suhtarvud viimasel majandusaastal;
 5) olulised muutused, mis on toimunud emitendi või kontserni majanduslikus seisundis või turuasendis pärast viimase majandusaasta lõppu või pärast poolaastaaruannete koostamist, või kinnitus vastavate muutuste puudumise kohta;
 6) andmed äriühingute kohta, milles emitendil on lõikes 8 nimetatud oluline osalus;
 7) kontserni kuuluva emitendi korral nimekiri emitendi tütarettevõtjatest, andmed kolmandate isikute osaluste kohta tütarettevõtjates ja lõikes 7 nimetatud andmed tütarettevõtjate kohta juhul, kui nende kohta ei ole andmeid juba esitatud vastavalt punktile 6;
 8) äriühingute, milles emitendile kuuluvate aktsiate või osadega on esindatud 10 protsenti või enam aktsia- või osakapitalist, kuid osalust, milles ei loeta vastavalt lõike 8 sätetele oluliseks, ärinimed ja aadressid ning emitendi omandis oleva osa suurus aktsiakapitalis või osakapitalis;
 9) vastavalt lõikele 9 andmed emitendi võlakohustuste kohta seisuga kuni 10 päeva enne taotluse esitamist;
 10) emitendi antud laenud ja krediidid, nendelt makstava intressi määr või selle määramise põhimõtted ning laenude ja krediitide tagamiseks seatud tagatiste kirjeldus, kui emitent ei ole krediidiasutus või finantseerimisasutus, mille peamiseks ja püsivaks tegevuseks on «Krediidiasutuste seaduse» § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud laenutehingud;
 11) emitendi kinnitus, et emitendil on piisavalt käibekapitali oma majandustegevuseks. Kui käibekapitali ei ole piisavalt, esitatakse kirjeldus, kuidas emitent kavatseb tagada normaalseks majandustegevuseks piisava käibekapitali olemasolu;
 12) lõigetes 2 ja 3 nimetatud konsolideeritud aruannete esitamise korral aruande koostamisel kasutatud konsolideerimispõhimõtete kirjeldus.

 (2) Kui emitent koostab ainult konsolideeritud aruandeid, esitatakse lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed konsolideerituna kontserni kohta.

 (3) Kui emitent koostab lisaks kontserni majandusaasta aruannetele majandusaasta aruandeid ka enda tegevuse kohta, esitatakse lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed emitendi enda kohta ja konsolideerituna kontserni kohta.

 (4) Kui viimase majandusaasta jooksul on emitendi aktsiate arv muutunud aktsiakapitali suurendamise või vähendamise või ilma aktsiakapitali suuruse muutmiseta toimunud aktsia nimiväärtuse muutmise (aktsiatükeldus või pöördaktsiatükeldus) tulemusena, korrigeeritakse lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud andmeid nii, et andmed oleksid aastate lõikes võrreldavad. Prospektis tuleb esitada korrigeerimise aluseks olnud metoodika.

 (5) Kui viimase majandusaasta lõpust, mille kohta on emitent avalikustanud nõuetekohase majandusaasta aruande, on möödunud rohkem kui 9 kuud, tuleb lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitada jooksva majandusaasta vahearuanne vähemalt viimase 6 kuu kohta. Kui vahearuanne on auditeerimata, tuleb prospektis avalikustada vastav märge. Kui emitent koostab konsolideeritud majandusaasta aruandeid kontserni kohta, otsustab inspektsioon vahearuande konsolideerimise vajaduse.

 (6) Kui lõike 1 punktis 1 nimetatud majandusaasta aruanded ei vasta «Raamatupidamise seaduses» sätestatule ning nende põhjal ei ole võimalik emitendi finantsandmeid adekvaatselt hinnata, peab emitent inspektsiooni nõudel esitama täiendavat ja täpsemat teavet.

 (7) Lõike 1 punktis 6 nimetatud andmed äriühingute kohta, milles emitendil on lõikes 8 nimetatud oluline osalus, peavad sisaldama järgmist teavet:
 1) äriühingu ärinimi ja asukoht;
 2) äriühingu tegevusala;
 3) emitendi omandis olevate osade või aktsiatega esindatud aktsia- või osakapitali suurus.

 (8) Lõike 1 punktis 6 nimetatud oluliseks osaluseks loetakse osalust, kus emitendi omandis oleva äriühingu aktsiate või osade summaarne nimiväärtus on:
 1) suurem või võrdne 10 protsendiga emitendi omakapitalist;
 2) suurem või võrdne 10 protsendiga emitendi viimase majandusaasta kasumist või kahjumist majandustegevusest;
 3) kontserni kuuluva emitendi korral suurem või võrdne 10 protsendiga kontserni omakapitalist; või
 4) kontserni kuuluva emitendi korral suurem või võrdne 10 protsendiga kontserni viimase majandusaasta kasumist või kahjumist majandustegevusest.

 (9) Emitendi võlakohustuste kohta näidatakse prospektis:
 1) emitendi (kontserni) poolt võetud ning tagastamata lühi- ja pikaajalised laenud või krediidid, nendelt makstava intressi määr või selle määramise põhimõtted, kasutamata laenulimiit ja tähtaeg, võetud laenude tagatus emitendi või kontserni varaga, või kolmanda isiku varaga, võlgnevuste jagunemine kreeditoride vahel;
 2) emitendi poolt emiteeritud, tagatud ja tagamata võlakirjad ja vahetusvõlakirjad;
 3) emitendi (kontserni) bilansivälised kohustused (garantiid ja käendused);
 4) võlakohustuste puudumisel vastavasisuline kinnitus.

§ 10.  Teave emitendi juhtimisstruktuuri kohta

 (1) Lõikes 2 nimetatud isikute ning emitendis olulist osalust omavate aktsionäride kohta (edaspidi käesolevas lõikes isikud), esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) füüsilise isiku nimi või juriidilise isiku nimetus ja isiku kontaktandmed;
 2) füüsilise isiku puhul tema ametikohad ja haridus ning viimase aasta töö- ja ametikohtade kirjeldus;
 3) füüsilise isiku puhul tema tegevus väljaspool emitendiga seotud töökohustusi, kui see on emitendi seisukohalt oluline.

 (2) Emitendi nõukogusse ja juhtkonda kuuluvate isikute kohta (edaspidi käesolevas lõikes isikud) esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) andmed isiku oluliste ärihuvide kohta;
 2) viimasel majandusaastal emitendi ning tema tütarettevõtjate poolt makstud töötasud ja preemiad, summeerituna eraldi nõukogu liikmetele, juhatuse liikmetele ja muudele juhtkonda kuuluvatele isikutele, koos teabega nimetatud isikutele jooksval majandusaastal makstavate töötasude kohta vastavalt prospekti koostamise ajal kehtivatele töölepingutele ja pädevate juhtorganite otsustele;
 3) isikute ja nende lähikondsete omandis olevate emitendi väärtpaberite arv liikide lõikes, neile emiteeritud tuletisväärtpaberite arv, mille alusvaraks on emitendi või temaga samasse kontserni kuuluva isiku emiteeritud väärtpaberid, ja isikute või nende lähikondsetega emitendi või temaga samasse kontserni kuuluva isiku poolt sõlmitud tehingud, mis annavad õiguse omandada emitendi või sellega samasse kontserni kuuluva isiku emiteeritud aktsiaid;
 4) emitendi poolt viimasel majandusaastal tehtud tehingute oluliste tingimuste kirjeldus, kui tehing tehti isikutega, emitendis olulist ärihuvi omava aktsionäriga või äriühingutega, kus nimetatud isikutel või aktsionäril on oluline ärihuvi. Tehingute puudumisel tuleb esitada kinnitus selliste tehingute puudumise kohta;
 5) emitendi poolt isikutele antud bilansiväliste laenude ja krediitide ning isikute kasuks seatud tagatiste kogumaht.

 (3) Emitendi juhtimise kohta esitatakse prospektis:
 1) juhatuse liikme õigus hääletada ettepaneku, kokkuleppe või lepingu poolt, millest ta ise on majanduslikult huvitatud;
 2) emitendi töötajate emitendi aktsiatega premeerimise kord.

 (4) Oluliseks ärihuviks lõike 2 tähenduses loetakse lõikes 2 nimetatud isiku või tema lähikondse olulist osalust äriühingus.

§ 11.  Emitendi arengusuunad ja perspektiivid

 (1) Prospektis esitatakse järgmine teave emitendi arengusuundade kohta alates viimase majandusaasta lõpust:
 1) peamised, juurutatud ja kavandatavad muudatused toodangus, käibes, varudes ja lepingulistes tellimustes;
 2) muutused kuludes ja müügihindades;
 3) hinnangud emitendi ja kontserni tulemuste kohta vähemalt jooksva majandusaasta lõpuks (majanduslik olukord ja turuasend);
 4) prognoosi tegemise aluseks olnud eeldused, kui tuuakse ära kasumi- või käibeprognoos;
 5) riskifaktorid, mis võivad emitendi majandustulemusi mõjutada, kui need ei ole prospekti muudes osades käsitlemist leidnud.

 (2) Kontserni emaettevõtjast emitent esitab lõikes 1 nimetatud andmed emitendi ja kontserni kohta. Inspektsioon võib emitendi taotlusel lubada esitada andmed üksnes emitendi enda või kontserni kohta, kui mitteavalikustatavad andmed ei sisalda olulist lisateavet.

3. peatükk VÕLAKIRJA EMITENDI PROSPEKT 

§ 12.  Teave vastutavate isikute kohta

  Võlakirja emitent (edaspidi käesolevas peatükis emitent) esitab prospektis vastutavate isikute kohta §-s 3 nimetatud andmed.

§ 13.  Teave võlakirjade kohta

 (1) Võlakirjade kohta esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) võlakirjade nimiväärtus(ed), pakutavate võlakirjade arv;
 2) võlakirjade liik, seeriatähised;
 3) võlakirjade müügihind, lunastushind ja võlakirjadelt makstava intressi määr, muutuva intressiga võlakirjade puhul intressi ümbervaatamise kord;
 4) intressi maksmise kord;
 5) võlakirjadest või tuletisväärtpaberitest tulenevate võlakirjade omanike (investorite) või emitendi täiendavate õiguste olemasolu korral nende kirjeldus, kasutamise tähtajad ja kord;
 6) investorite õigused võlakirjadest tulenevate kohustuste rikkumise korral emitendi poolt;
 7) võlakirja valuuta ja valuuta optsioon selle olemasolu korral;
 8) väljaanded, kus tuleb avaldada pakkumistingimuste kohaselt avalikustamisele kuuluv teave;
 9) võlakirjade üle- või alamärkimise tagajärjed;
 10) võlakirjadega tehingute teostamise kord, piirangud võlakirjade võõrandatavuse suhtes;
 11) teave võlakirjadelt saadava tulu väljamaksmisel kinnipeetava tulumaksu suuruse kohta riigis, kus emitent on registreeritud, ja emitendi asukohariigis, kui see on erinev riigist, kus emitent on registreeritud;
 12) teave selle kohta, kas emitent peab kinni tulumaksu;
 13) võlakirjade lunastamise tähtajad ja kord;
 14) võlakirjade tootlus, välja arvatud kestvalt emiteeritavate võlakirjade pakkumiste puhul, mille pakkumise lõppkuupäev ei ole teada (edaspidi kestvuspakkumine), ja tootluse arvutamise metoodika;
 15) kinnitus võlakirjade registreerimise kohta Eesti väärtpaberite keskregistris või muus sarnases registris või andmekogus;
 16) emitendi makseagendi ärinimi ja aadress.

 (2) Võlakirjadega seotud tähtaegade kohta esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) pakkumise algus ja lõpp (kui teatud tingimustel on võimalik pakkumise ennetähtaegne lõpetamine, siis sellised tingimused);
 2) võlakirjadelt intressi arvestamise algus ja lõpp, intressi maksmise tähtajad, muutuva intressiga võlakirjade puhul intressi ümbervaatamise tähtajad;
 3) võlakirjade lunastamise tähtaeg, emitendil ennetähtaegse lunastamise õiguse olemasolu korral sellise lunastamise tähtajad;
 4) tähtaeg võlakirjade kandmiseks investori poolt Eesti väärtpaberite keskregistris või muus sarnases registris või andmekogus avatud väärtpaberikontole.

 (3) Prospektis esitatakse järgmine õigusliku iseloomuga teave:
 1) väljavõte emitendi juhtorgani otsusest, mille alusel pakkumine toimub;
 2) emitendi võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks antud garantiide iseloom ja väärtus, samuti koht, kus investoritel on võimalik tutvuda tagatise kohta käivate dokumentidega;
 3) investorite esindaja olemasolu korral sellise esindaja õigused ja ülesanded, esindaja nimi või ärinimi ning aadress, samuti koht, kus investoritel on võimalik tutvuda investorite esindaja määramise lepinguga;
 4) andmed võlakirjade pakkumisega võetud laenu õigusliku seisundi kohta emitendi poolt võetud või võetavate muude laenude ja krediitide suhtes;
 5) võlakirjade pakkumise suhtes kohaldatavad õigusaktid.

 (4) Märkimise garantii andja olemasolu korral esitatakse prospektis garantii andja ärinimi, aadress, tema poolt garanteeritavate võlakirjade arv koos nende nimiväärtuste summa ja müügihinnaga.

 (5) Võlakirjadega reguleeritud turul kauplemise kohta esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) reguleeritud turul kauplemisele võetud võlakirjade arv ja kauplemisele võtmise kuupäev;
 2) reguleeritud turu või reguleeritud turgude nimed, kus emitendi sama liiki võlakirjad on kauplemisele võetud või kus emitent kavatseb võlakirjade kauplemisele võtmist taotleda või on vastava taotluse esitanud.

 (6) Võlakirjade pakkumisest saadava laenu kasutamise kohta esitatakse prospektis järgmine teave:
 1) võlakirjade pakkumise eesmärk ja saadava laenu kasutamine;
 2) võlakirjade pakkumisest saadava laenu orienteeruv suurus, välja arvatud võlakirjade kestuspakkumise puhul.

 (7) Võlakirjade reguleeritud turul kauplemisele võtmisele kaasneva või sellele eelnenud kolme kuu jooksul toimunud pakkumise kohta esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) eelisostuõiguste kasutamise kirjeldus;
 2) märkimisõiguste võõrandatavus;
 3) kasutamata märkimisõiguste käsitlemise kord;
 4) võlakirjade eest tasumise kord ja viis;
 5) pakkumise algus ja lõpp (kui teatud tingimustel on võimalik pakkumise ennetähtaegne lõpetamine, siis sellised tingimused), välja arvatud võlakirjade kestuspakkumise puhul;
 6) krediidi- või finantseerimisasutuse ärinimi ja aadress, mille kaudu toimub pakkumise märkimine;
 7) märkimise vähendamise võimaluse korral märge selle kohta;
 8) võlakirjade pakkumisest saadud või saadava laenu suurus, välja arvatud võlakirjade kestuspakkumise puhul;
 9) pakkumise eesmärk ja võlakirjade pakkumisest saadud laenu kavandatud kasutamine.

§ 14.  Emitent ja emitendi aktsia- või osakapital

 (1) Emitendi kohta esitatakse prospektis §-s 6 nimetatud andmed.

 (2) Emitendi aktsia- või osakapitali kohta esitatakse prospektis järgmine teave:
 1) emitendi aktsia- või osakapitali suurus;
 2) aktsiate või osade arv, nimiväärtus liikide lõikes;
 3) tasumata osa suurus aktsia- või osakapitalis, tasumata väärtpaberite arv ja nimiväärtus liikide lõikes;
 4) aktsiatest või osadest tulenevad õigused;
 5) vahetusvõlakirjade arv ja nimiväärtus ning võlakirja aktsia vastu vahetamise tingimused, kui emitent on emiteerinud vahetusvõlakirju;
 6) emitendi pädeva juhtorgani otsuse ärakiri, millega on vastu võetud otsus või soovitus dividende tulevikus mingi ajaperioodi jooksul mitte välja maksta, sellise otsuse olemasolu korral;
 7) emitendi ja tema tütarettevõtjate omandis olevate emitendi aktsiate või osade arv ja nimiväärtus, kui bilansis ei ole see eraldi kirjena välja toodud;
 8) kui eelmisel või jooksval majandusaastal on tehtud pakkumine kontrollosaluse saavutamiseks emitendis või emitent ise on omandanud mõnes teises äriühingus kontrollosaluse ning selleks on emiteeritud aktsiaid või osasid, andmed aktsiate või osade hinna või vahetustingimuste ning antud tehingu tulemuste kohta.

§ 15.  Emitendi tegevus

 (1) Prospekt peab sisaldama järgmist teavet emitendi äritegevuse kohta:
 1) ülevaade emitendi põhitegevusest, peamised tema poolt müüdavate toodete või osutatavate teenuste liigid;
 2) emitendi poolt juurutatud uute toodete või teenuste olemasolu ning ülevaade uute toodete, tootmisprotsesside või teenuste väljatöötamisest emitendi poolt taotlusele eelnenud viimase majandusaasta jooksul;
 3) netokäibe jaotus toodete või teenuste liikide lõikes ja mitme eristatava geograafilise turupiirkonna olemasolul netokäive turupiirkondade lõikes taotlusele eelnenud viimase majandusaasta jooksul;
 4) emitendi struktuuris ja tegevuse organiseerimises toimunud suuremad muudatused (k.a erastamisjärgselt) viimase majandusaasta jooksul;
 5) emitendi põhiliste allüksuste, mis annavad 10 protsenti või rohkem emitendi käibest või toodangust, asukoht, suurus ja iseloomustus;
 6) emitendile kuuluvad ja emitendi poolt renditud hooned ja rajatised ning maa, näidates ära nende bilansilise väärtuse, suuruse ja asukoha;
 7) kaevanduses, kivimurrus, süsivesiniku toormetööstuses või muus sarnases tootmisharus tegutseva emitendi puhul maardlate kirjeldus, majanduslikult rakendatavate tagavarade prognoositav maht ja oodatav kasutusaeg, olemasolevate kontsessioonilepingute tingimused ja ajaperiood ja neis tegutsemise majanduslikud tingimused;
 8) viimase majandusaasta jooksul emitendi tegevust mõjutanud erakorralised asjaolud;
 9) andmed emitendi tegevusele olulist mõju avaldanud äritegevuse katkemise asjaolude kohta viimase 12 kuu jooksul;
 10) ülevaade emitendi investeerimispoliitikast;
 11) teave lepingute, patentide ja litsentside kohta, mis oluliselt mõjutavad emitendi äritegevust või kasumit;
 12) ülevaade käimasolevatest ja viimase 12 kuu jooksul lõppenud vahekohtu- (arbitraaži) ja kohtuvaidlustest, millel on oluline mõju emitendi tegevusele või majanduslikule olukorrale või kinnitus nimetatud vaidluste puudumise kohta;
 13) andmed hagide kohta, mida emitent kavatseb lähitulevikus esitada, ja hagide kohta, mille esitamisest vahekohtule või kohtule tema vastu on emitent teadlik ja millel on või millel võib olla oluline mõju emitendi tegevusele või majanduslikule olukorrale või kinnitus nimetatud hagide puudumise kohta.

 (2) Lõike 1 punktis 10 nimetatud ülevaade emitendi investeerimispoliitikast peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) ülevaade emitendi suurematest investeeringutest teistesse äriühingutesse ja nende investeeringute rahalisest väärtusest jooksval majandusaastal ja taotlusele eelnenud majandusaasta jooksul;
 2) ülevaade muudest olulistest investeeringutest, v.a investeeringud teistesse äriühingutesse, punktis 1 nimetatud perioodil (sh uus tootmishoone, investeeringud arendustegevusse), näidates ära investeeringute jaotumise geograafiliste piirkondade ja toodete või teenuste liikide lõikes, ning investeeringute suuruse ja finantseerimise viisi (omavahenditest või võõrkapitali abiga);
 3) ülevaade planeeritavatest investeeringutest, mille kohta on olemas vastav juhatuse või nõukogu otsus (sh uued ehitised, investeeringud arendustegevusse), ning investeeringute kavandatavast suurusest ja finantseerimise viisist.

 (3) Kontserni emaettevõtjast emitent esitab käesolevas paragrahvis nimetatud andmed emitendi ja kontserni kohta. Inspektsioon võib emitendi taotlusel lubada esitada andmed üksnes emitendi enda või kontserni kohta, kui mitteavalikustatavad andmed ei sisalda olulist lisateavet.

§ 16.  Emitendi finantsandmed

  Emitendi finantsandmete kohta esitatakse prospektis § 9 lõike 1 punktides 1, 4–12 ja lõigetes 2, 3, 7 ja 9 sätestatud andmed.

§ 17.  Teave emitendi juhtimisstruktuuri ja arengusuundade ning perspektiivide kohta

 (1) Emitendi juhtkonda kuuluvate isikute ning emitendi osanike ja aktsionäride kohta (edaspidi käesolevas lõikes isikud) esitatakse prospektis järgmised andmed:
 1) isikute nimed ja kontaktandmed;
 2) isikute ametikohad ja haridus ning viimase kolme aasta töö- ja ametikohtade kirjeldus;
 3) isikute tegevus väljaspool emitendiga seotud töökohustusi, kui see on emitendi seisukohalt oluline.

 (2) Emitendi ja kontserni arengusuundade ja perspektiivide kohta esitatakse §-s 11 nimetatud andmed.

4. peatükk HOIDMISTUNNISTUSE EMITENDI PROSPEKT 

§ 18.  Teave hoidmistunnistuste kohta

  Hoidmistunnistuste kohta esitatakse prospektis järgmine teave:
 1) hoidmistunnistuse emiteerimise tingimused ja kord, emissioonihind või selle kindlaksmääramise põhimõtted;
 2) hoidmistunnistuse nimiväärtus ja ühe hoidmistunnistusega esindatud esindusaktsiate arv;
 3) emiteeritavate hoidmistunnistuste maksimaalne emissioonimaht, kui see on fikseeritud;
 4) hoidmistunnistuse võõrandamise või koormamise suhtes kehtivate piirangute olemasolu korral selliste piirangute kirjeldus;
 5) esindusaktsiate kohta §-s 4 nimetatud andmed;
 6) hoidmistunnistuse omanike ja hoidmistunnistuse emitendi vaheliste õiguste ja kohustuste üksikasjalik kirjeldus, milles näidatakse eraldi, kas ja millises ulatuses avalikustab hoidmistunnistuse emitent reguleeritud väärtpaberituru (edaspidi turg) korraldaja (edaspidi korraldaja) kaudu esindusaktsiat ja selle emitenti puudutavat teavet, mida avalikustatakse reguleeritud turul, kus esindusaktsiaga kaubeldakse;
 7) ülevaade esindusaktsiast tulenevatest hoidmistunnistuse omaniku õigustest (sh esindusaktsiast tuleneva hääleõiguse teostamisel, üldkoosolekul osalemisel, esindusaktsiast tuleneva kasumi jaotamisel ning esindusaktsia emitendi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel) ja kohustustest;
 8) punktis 6 nimetatud õiguste ja kohustuste täitmise tingimused ja kord ning õiguste teostamist kitsendavate asjaolude ja piirangute loetelu, eelkõige nende esindusaktsiast tulenevate õiguste osas, mida hoidmistunnistuse omanik ei saa teostada vahetult esindusaktsia emitendi suhtes;
 9) teave selle kohta, kas hoidmistunnistus annab õiguse vahetada hoidmistunnistus esindusaktsia vastu ning sellise õiguse olemasolu korral selle teostamise protseduuri ning sellega kaasnevate kulutuste üksikasjalik kirjeldus;
 10) teave selle kohta, millistel tingimustel võib hoidmistunnistuse emitent ühepoolselt hoidmistunnistused tagasi osta;
 11) ülevaade muudest hoidmistunnistuse omandamisega ning selle omamisega kaasnevatest kulutustest ja nende suurust mõjutavatest asjaoludest;
 12) teave selle kohta, kas hoidmistunnistuse emitendi kohustuste kohta hoidmistunnistuse omanike ees on antud tagatisi, tagatiste olemasolu korral nende oluliste tingimuste kirjeldus;
 13) üksikasjalik ülevaade hoidmistunnistuselt tehtavate väljamaksete ja muude hoidmistunnistusega seoses saadavate tulude maksustamise kohta;
 14) hoidmistunnistuse makseagendi kohustusi täitva isiku ärinimi ja aadress;
 15) börsi või börside nimetus, kus hoidmistunnistust juba noteeritakse või kus taotletakse hoidmistunnistuse noteerimist või turu või turgude nimetus, kus hoidmistunnistusega juba kaubeldakse või taotletakse hoidmistunnistuse kauplemisele võtmist;
 16) teave selle kohta, millise riigi õigust kohaldatakse hoidmistunnistuse emiteerimisele ning võõrandamisele, hoidmistunnistusest tulenevate õiguste teostamisele ning kohustuste täitmisele, samuti nimetatud toimingutest tulenevate õigusvaidluste kohtualluvuse kohta.

§ 19.  Teave hoidmistunnistuse emitendi kohta

 (1) Hoidmistunnistuse emitendi kohta esitatakse prospektis §-s 6, § 7 lõike 1 punktides 1–4 ja punktis 11 nimetatud andmed.

 (2) Hoidmistunnistuse emitendi juhtkonda kuuluvate isikute kohta esitatakse prospektis järgmine teave:
 1) isikute nimed ja kontaktandmed;
 2) isikute ametikohad ja haridus ning viimase aasta töö- ja ametikohtade kirjeldus;
 3) isikute tegevus väljaspool emitendiga seotud töökohustusi, kui see on emitendi seisukohalt oluline.

 (3) Hoidmistunnistuse emitendi finantsseisundi kohta esitatakse prospektis tema viimase majandusaasta auditeeritud aruanne, millele lisatakse ülevaade olulistest muutustest, mis on toimunud pärast viimase majandusaasta lõppu, või kinnitus vastavate muutuste puudumise kohta.

 (4) Kui viimase majandusaasta lõpust, mille kohta on emitent avalikustanud nõuetekohase majandusaasta aruande, on möödunud rohkem kui 9 kuud, tuleb lisaks lõigetes 1–3 nimetatud teabele esitada jooksva majandusaasta vahearuanne vähemalt viimase 6 kuu kohta. Kui vahearuanne on auditeerimata, tuleb prospektis avalikustada vastav märge. Kui emitent koostab konsolideeritud majandusaasta aruandeid kontserni kohta, otsustab inspektsioon vahearuande konsolideerimise vajaduse.

5. peatükk PROSPEKTIS AVALIKUSTATAVA TEABE ERANDID 

§ 20.  Eesõigusega aktsiate prospekt

 (1) Kui emitendi aktsiad on börsil noteeritud või turul kauplemisele võetud, võib inspektsiooni loal esitada eesõigusega aktsiate prospektis üksnes §-des 3, 4, 5, § 6 punktides 1, 8 ja 9, § 7 lõike 1 punktides 1, 2, 3, 5, 11 ja 12, § 8 lõike 1 punktides 9, 12 ja 14, lõike 2 punktides 2 ja 3 ja lõikes 3, § 9 lõike 1 punktis 5, lõigetes 5 ja 7, § 10 lõigetes 1 ja 2 ja §-s 11 sätestatud teabe.

 (2) Koos eesõigusega aktsiate prospekti avalikustamisega tuleb avalikustada ka emitendi viimane majandusaasta aruanne.

 (3) Kui kontserni koosseisu kuuluv eesõigusega aktsiate emitent koostab lisaks kontserni majandusaasta aruannetele majandusaasta aruandeid ka enda tegevuse kohta, peab prospekt sisaldama nii emitendi kui ka kontserni majandusaasta aruandeid.

 (4) Inspektsioon võib emitendi taotlusel lubada esitada üksnes emitendi enda või kontserni majandusaasta aruande, kui mitteavalikustatav aruanne ei sisalda olulist lisateavet.

§ 21.  Vahetusväärtpaberite prospekt

 (1) Vahetusväärtpaberite prospektis esitatakse järgmised andmed:
 1) alusaktsiate olemus ja nendega kaasnevad õigused, vahetuse või täitmise tingimused ja toimimisviisid ning nende võimaliku muutmise üksikasjad;
 2) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 3 ja 4 ja §-des 6–11 nimetatud andmed vahetusväärtpaberite alusaktsiate kohta;
 3) paragrahvis 13 nimetatud andmed vahetusväärtpaberite kohta.

 (2) Kui vahetusväärtpaberite emitent ei ole ise alusaktsiate emitent, esitatakse lisaks lõikes 1 sätestatule käesoleva määruse 3. peatükis nimetatud andmed vahetusväärtpaberite emitendi kohta.

 (3) Kui § 2 lõikes 7 nimetatud finantseerimisasutus on vahetusväärtpaberite emitent, kuid ei ole ise alusaktsiate emitent, esitatakse lisaks lõikes 1 sätestatule vähemalt § 9 lõike 1 punktides 1, 5 ja 9, lõigetes 2–5, §-des 12–14, §-s 16 ja § 17 lõikes 1 nimetatud andmed vahetusväärtpaberite emitendi kohta.

 (4) Eesõigustega vahetusväärtpaberite, mille alusaktsiad on börsil noteeritud või turul kauplemisele võetud, prospektis võib inspektsiooni loal esitada lisaks lõike 1 punktis 1 nimetatud andmetele üksnes §-des 3, 4, 5, § 6 lõike 1 punktides 1, 8 ja 9, § 7 lõike 1 punktides 1, 2, 3, 5, 11 ja 12, § 8 lõike 1 punktides 9, 12 ja 14, lõike 2 punktides 2 ja 3 ja lõikes 3, § 9 lõike 1 punktis 5, lõigetes 5 ja 7, § 10 lõigetes 1 ja 2 ja §-s 11 nimetatud andmed vahetusväärtpaberite alusaktsiate kohta ja §-s 13 nimetatud andmed vahetusväärtpaberite kohta.

 (5) Koos lõikes 4 nimetatud eesõigustega vahetusväärtpaberite prospekti avalikustamisega tuleb avalikustada ka emitendi viimane majandusaasta aruanne.

 (6) Kui kontserni koosseisu kuuluv eesõigustega vahetusväärtpaberite emitent koostab lisaks kontserni majandusaasta aruannetele majandusaasta aruandeid ka enda tegevuse kohta, peab prospekt sisaldama nii emitendi enda kui ka kontserni majandusaasta aruandeid.

 (7) Inspektsioon võib emitendi taotlusel erandina lõikes 6 sätestatust lubada esitada üksnes emitendi enda või kontserni majandusaasta aruande, kui mitteavalikustatav aruanne ei sisalda olulist lisateavet.

§ 22.  Börsil noteeritud või turul kaubeldavate väärtpaberite emitendi võlakirjade prospekt

 (1) Börsil noteeritud või turul kaubeldavate väärtpaberite emitendi võlakirjade, välja arvatud vahetusväärtpaberite, prospektis võib inspektsiooni loal esitada üksnes §-s 3, § 6 punktides 1, 4, 8, 9, §-s 13, § 9 lõike 1 punktis 5, lõigetes 4, 5 ja 9, § 14 lõikes 2, § 15 lõike 1 punktides 2, 12, 13 ja lõikes 3 ning §-des 16 ja 17 sätestatud teavet.

 (2) Koos lõikes 1 nimetatud väärtpaberite prospekti avalikustamisega tuleb avalikustada ka viimane majandusaasta aruanne.

 (3) Kui kontserni koosseisu kuuluv lõikes 1 nimetatud väärtpaberite emitent koostab lisaks kontserni majandusaasta aruannetele majandusaasta aruandeid ka enda tegevuse kohta, peab prospekt sisaldama nii emitendi kui ka kontserni majandusaasta aruandeid.

 (4) Inspektsioon võib emitendi taotlusel lubada esitada üksnes emitendi enda või kontserni majandusaasta aruande, kui mitteavalikustatav aruanne ei sisalda olulist lisateavet.

§ 23.  Garanteeritud võlakirjade prospekt

 (1) Juriidilise isiku poolt garanteeritud võlakirjade prospektis esitatakse lisaks käesoleva määruse 3. peatükis sätestatule määruse § 3 lõike 1 punktides 3 ja 4 ning §-des 14–17 nimetatud andmed iga garantii andnud juriidilise isiku (edaspidi garanteerija) kohta.

 (2) Kui garanteerijaid on rohkem kui üks, võib inspektsiooni loal prospekti paremini mõistetavuse huvides esitada teabe garanteerijate kohta kokkuvõttena.

 (3) Garantiilepingud peavad olema avalikkusele kättesaadavad emitendi või tema makseagendi asukohas. Garantiilepingute ärakirjad tuleb esitada kõikidele õigustatud huvi omavatele isikutele nende nõudmisel.

§ 24.  Ühinemise, jagunemise, üleandmise ja ülevõtmispakkumisega seotud väärtpaberid

 (1) Kui prospekt puudutab väärtpabereid, mis on emiteeritud seoses:
 1) ühinemisega,
 2) jagunemisega,
 3) äriühingu varade ja kohustuste osalise või täieliku üleandmisega,
 4) ülevõtmispakkumisega või
 5) muude varade kui sularaha üleandmisega, tuleb selliste tehingute tähtaegu ja tingimusi kirjeldavad dokumendid ja vajadusel esialgne raamatupidamise aastaaruanne (pro forma), kui emitent ei ole veel aastaaruannet ette valmistanud, koos prospektiga avalikkusele kättesaadavaks teha emitendi ja tema makseagendi asukohas.

 (2) Inspektsioon võib lõikes 1 sätestatud nõudest teha erandi, kui vastav tehing tehti rohkem kui kaks aastat tagasi.

/otsingu_soovitused.json