Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2014, 2

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 15.07.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruses nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Akude ja patareide kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

(1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud erandit kohaldatakse nööpelementidele kuni 1. oktoobrini 2015. a.

(2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud erandit kohaldatakse juhtmeta mootortööriistadele kuni 31. detsembrini 2016. a.

(3) Enne käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaegade kohaldumise kuupäeva seaduslikult turule lastud patareisid ja akusid võib jätkuvalt turustada, kuni varud on ammendatud.”;

2) määruse § 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) elavhõbedat kuni 3,5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega kuni 30 W, mille tööiga on vähemalt 20 000 tundi;”;

3) määruse § 5 lõiget 3 täiendatakse punktidega 101–120 järgmises sõnastuses:

„101) pliid legeeriva elemendina sisaldavad ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvate meditsiiniseadmete laagrid ja kuluvad pinnad;
102) röntgenikiirguse abil saadud kujutise kujutisvõimendi kaadmiumi sisaldav fosforestseeruv kate;
103) kaadmiumi sisaldavad röntgenisüsteemide varuosad;
104) pliiatsetaatmarker kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia stereotaktilises pearaamis ning gammakiiritusravi ja osakesteraviseadme positsioneerimissüsteemis;
105) röntgenikiirguse abil saadud kujutise pliid sisaldav alumiiniumi ja terase vahelise vaakumkindla ühenduse loomiseks kasutatav kujutisvõimendi;
106) pliid sisaldav trükkplaadijoodis, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
107) pliid sisaldav elektrilise või elektroonilise komponendi otsakate ja trükkplaadikate, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
108) pliid sisaldav juhtmete ja kaablite kinnitamise joodis, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
109) pliid sisaldav andurite ja sensorite kinnitamise joodis, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
110) pliid sisaldav mittemagnetilise sõrmkonnektori pinnakate, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
111) pliid sisaldav joodis, elektrilise või elektroonilise komponendi ja trükkplaadi otsakate, elektrijuhtmete ühendus või varje ja varjestatud ühenduspesa, mida kasutatakse meditsiinilise magnetresonantstomograafi magneti isotsentrist 1 m raadiuses asuvas magnetväljas, sealhulgas kõnealuses valdkonnas kasutatavas patsiendi jälgimise seadmes, või tsüklotronimagneti ning osakesteravi valdkonnas osakeste voo ülekandeks ja suunamiseks kasutatava magneti välispinnast kuni 1 m kaugusel asuvas magnetväljas;
112) pliid sisaldav joodis, millega joodetakse trükkplaatidele digitaalseid kaadmiumtelluriid- ja kaadmiumtsinktelluriid-jadadetektoreid;
113) pliid ja kaadmiumi sisaldavad metallilised sidemed, mis moodustavad magnetresonantstomograafide, ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete, tuumamagnetresonantstomograafide ja Fourier’ teisendusega massispektromeetrite detektorite ülijuhtivaid magnetahelaid;
114) pliid sisaldavad ülijuhina ja soojusjuhina kasutatavad sulamid, mis on kasutusel meditsiiniseadmete (kategooria 8) krüojahutite krüosõrmedes või krüostaatilistes külmsondides või krüostaatilistes potentsiaaliühtlustussüsteemides või tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes;
115) kuuevalentset kroomi sisaldavad leelise annustamise seadmed, mida kasutatakse röntgeniseadmete kujutisvõimendite fotokatoodide valmistamiseks;
116) kuuevalentset kroomi sisaldavad röntgenisüsteemide varuosad;
117) pliid sisaldav magnetresonantstomograafia seadme positronemissioontomograafi detektori ja andmekogumisüksuse trükkplaadi joodis;
118) pliid sisaldav sotsiaalministri 28. aprilli 2014. a määrusega nr 26 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid” sätestatud IIa klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed välja arvatud) komponentidega trükkplaatide joodis;
119) pliid sisaldav sotsiaalministri 28. aprilli 2014. a määrusega nr 26 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid” sätestatud IIb klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed välja arvatud) komponentidega trükkplaatide joodis;
120) pliid sisaldavad aktivaatorina kehaväliste fotofereesilampidena kasutatavad lahenduslambid, mis sisaldavad luminofoorina pliiga legeeritud baariumsilikaati (BaSi2O5:Pb).”;

4) määruse § 5 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 22. juulit 2014. a turule lastud meditsiiniseadmetest (kategooria 8) korduskasutusse võetud pliid, kaadmiumi või kuuevalentset kroomi sisaldavatele varuosadele, kui neid varuosi kasutatakse enne 22. juulit 2021. a turule lastavates meditsiiniseadmetes, tingimusel, et korduskasutus toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud tagastussüsteemides ja kasutajat teavitatakse osade korduskasutusest.”;

5) määruse § 6 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12–18 järgmises sõnastuses:

„12) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 118 nimetatud materjalide suhtes alates 1. juulist 2016. a;
13) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 11 ja 112 nimetatud seadmete ja materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2018. a;
14) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 102, 103, 105 ja 115‒117 nimetatud osade ja materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2020. a;
15) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 111 nimetatud materjalide suhtes alates 1. juulist 2020. a;
16) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 119 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2021. a;
17) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 104, 106–110, 113 ja 114 nimetatud materjalide ja komponentide suhtes alates 1. juulist 2021. a;
18) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 120 nimetatud osade suhtes alates 22. juulist 2021. a.”;

6) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/56/EL, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ette nähtud kantavate patareide ja akude ning vähese elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmisega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/603/EÜ (ELT L 329, 10.12.2013, lk 5–9);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/1/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist legeeriva elemendina ioniseeriva kiirgusega kokku puutuvate meditsiiniseadmete laagrite ja kuluvate pindade puhul (ELT L 4, 09.01.2014, lk 45–46);
Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/2/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb kaadmiumi kasutamist röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendite fosforestseeruvas kattes kuni 31. detsembrini 2019 ja röntgenisüsteemide varuosades, mis on ELi turule viidud enne 1. jaanuari 2020 (ELT L 4, 09.01.2014, lk 47–48);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/3/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb pliiatsetaatmarkeri kasutamist kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia stereotaktilistes pearaamides ning gammakiiritusravi ja osakeste ravi seadmete positsioneerimissüsteemides (ELT L 4, 09.01.2014, lk 49–50);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/4/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist alumiiniumi ja terase vaheliste vaakumkindlate ühenduste loomiseks röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites (ELT L 4, 09.01.2014, lk 51–52);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/5/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist trükkplaatide joodistes, elektriliste või elektrooniliste komponentide otsakatetes ja trükkplaatide katetes, juhtmete ja kaablite kinnitamise joodistes ning andurite ja sensorite kinnitamise joodistes, mis on vastupidavad tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, mille puhul temperatuur on alla -20 °C (ELT L 4, 09.01.2014, lk 53–54);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/6/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist mittemagnetiliste sõrmkonnektorite pinnakattes, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, mille puhul temperatuur on alla -20 °C (ELT L 4, 09.01.2014, lk 55–56);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/7/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist joodistes, elektriliste või elektrooniliste komponentide ja trükkplaatide otsakatetes, elektrijuhtmete ühendustes, varjes ja varjestatud ühenduspesades, mida kasutatakse a) meditsiiniliste magnetresonantstomograafide magneti isotsentrist 1 m raadiuses asuvas magnetväljas, sealhulgas kõnealuses valdkonnas kasutatavates patsientide jälgimise seadmetes, ning b) tsüklotronimagnetite ning osakeste ravi valdkonnas osakeste voo ülekandeks ja suunamiseks kasutatavate magnetite välispinnast kuni 1 m kaugusel asuvas magnetväljas (ELT L 4, 09.01.2014, lk 57–58);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/8/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist joodistes, millega joodetakse trükkplaatidele digitaalseid kaadmiumtelluriid- ja kaadmium tsinktelluriid-jadadetektoreid (ELT L 4, 09.01.2014, lk 59–60);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/9/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii ja kaadmiumi kasutamist metallilistes sidemetes, mis moodustavad magnetresonantstomograafide, ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete, tuumamagnetresonantstomograafide ja Fourier’ teisendusega massispektromeetrite detektorite ülijuhtivaid magnetahelaid (ELT L 4, 09.01.2014, lk 61–62);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/10/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist ülijuhi ja soojusjuhina sulamites, mis on kasutusel meditsiiniseadmete (kategooria 8) krüojahutite krüosõrmedes ja/või krüostaatilistes külmsondides ja/või krüostaatilistes potentsiaaliühtlustussüsteemides ja/või tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 63–64);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/11/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb kuuevalentse kroomi kasutamist leelise annustamise seadmetes, mida kasutatakse 31. detsembrini 2019 röntgeniseadmete kujutisvõimendite fotokatoodide valmistamiseks, ja röntgenisüsteemide varuosades, mis on ELi turule viidud enne 1. jaanuari 2020 (ELT L 4, 09.01.2014, lk 65–66);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/12/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist magnetresonantstomograafia seadmete positronemissioontomograafide detektorite ja andmekogumisüksuste trükkplaatide joodistes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 67–68);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/13/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist direktiivi 93/42/EMÜ IIa ja IIb klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (v.a kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed) komponentidega trükkplaatide joodistes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 69–70);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/14/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb kuni 3,5 mg elavhõbeda kasutamist ühe valgustuselemendi kohta ühe sokliga kompaktsetes üldvalgustuseks kasutatavates luminofoorlampides, mille võimsus on < 30 W ja mille tööiga on vähemalt 20 000 tundi (ELT L 4, 09.01.2014, lk 71–72);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/15/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii, kaadmiumi ja kuuevalentse kroomi kasutamist korduskasutusse võetud varuosades, mis pärinevad enne 22. juulit 2014 turule lastud meditsiiniseadmetest ja mida kasutatakse enne 22. juulit 2021 turule lastavates rühma 8 kuuluvates seadmetes, tingimusel et korduskasutamine toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat teavitatakse osade korduskasutamisest (ELT L 4, 09.01.2014, lk 73–74);
Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/16/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist aktivaatorina kehaväliste fotofereesilampidena kasutatavates lahenduslampides, mis sisaldavad luminofoorina pliiga legeeritud baariumsilikaati (BaSi2O5:Pb) (ELT L 4, 09.01.2014, lk 75–76).”;

7) määruse lisa punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9. Seire- ja kontrolliseadmed, kaasa arvatud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. juulil 2015. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json