Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2020, 1

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine

Vastu võetud 15.07.2020 nr 30

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruses nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium (edaspidi ministeerium) vastutab programmi üldise koordineerimise, programmi väljatöötamise ja järelevalve korraldamise eest.

(2) Programmi rakendaja maakonnas on maakondlik arendusorganisatsioon, kes muu hulgas menetleb toetuse taotlusi, teeb toetuse väljamakseid ja teostab kontrolli toetuse saaja üle.”;

2) paragrahvi 3 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Riigi Tugiteenuste Keskus on programmi rakendaja käesoleva määruse §-s 5 nimetatud ülesannetes.”;

3) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesanded

(1) Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesanne on maakondlike arendusorganisatsioonide nõustamine, määruse alusel taotlus-, eelarve- ja aruandevormide ning taotluste hindamismetoodika koostamine, vajaduspõhiselt infopäevade ja koolituste korraldamine maakondlikele arendusorganisatsioonidele ning soovituste ja ettepanekute esitamine ministeeriumile.

(2) Riigi Tugiteenuste Keskus kogub maakondlikelt arendusorganisatsioonidelt neile ette antud vormil aruandeid toetuse kasutamise kohta, koondab need ja kontrollib üle ning teeb vajadusel ministeeriumile ettepaneku järelevalve algatamiseks.”;

4) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigi Tugiteenuste Keskus koostab taotluste hindamiseks hindamismetoodika, mis sisaldab hindamiskriteeriume, hindamiskriteeriumide osakaalusid ja nende selgitusi, hindamisskaalat kriteeriumide lõikes ja taotluse positiivseks lugemise lävendit, ning teeb hindamismetoodika kättesaadavaks maakondlikele arendusorganisatsioonidele hiljemalt taotlusvooru avatuks kuulutamise ajaks.”;

5) paragrahvi 25 lõike 2 punktis 4 ja lõike 3 punktis 9 ning §-des 27 ja 29 asendatakse sõna „KÜSK” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus” vastavas käändes;

6) paragrahvi 25 lõike 3 punktid 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„7) võimaldama Riigi Tugiteenuste Keskusel osaleda taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni istungitel;
8) võimaldama Riigi Tugiteenuste Keskusel osaleda maakondlike arendusorganisatsioonide poolt taotlejatele korraldatavatel infopäevadel;”;

7) paragrahvi 25 lõike 3 punktis 13 asendatakse sõna „ministeeriumile” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskusele”;

8) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Riigi Tugiteenuste Keskuse õigused ja kohustused

(1) Riigi Tugiteenuste Keskusel on õigus:
1) osaleda taotluste hindamiseks moodustatud komisjoni istungitel;
2) osaleda maakondlike arendusorganisatsioonide poolt taotlejatele korraldatavatel infopäevadel;
3) teha toetust saanud ühenduste juures kohakülastusi, et tutvuda elluviidava projektiga;
4) esitada ministeeriumile programmi rakendamisega seotud soovitusi ja ettepanekuid;
5) saada ministeeriumilt juhiseid ja abi oma tegevuste elluviimisel;
6) nõuda ja saada maakondlikelt arendusorganisatsioonidelt programmi rakendamisega seotud informatsiooni ja materjale §-s 5 nimetatud ülesannete täitmiseks.

(2) Riigi Tugiteenuste Keskus on kohustatud:
1) koostama ja kooskõlastama ministeeriumiga taotlus-, eelarve- ja aruandevormid, hindamismetoodika ja juhendid vormide täitmise kohta ning tegema need ja muud asjakohased materjalid kättesaadavaks maakondlikele arendusorganisatsioonidele hiljemalt taotlusvooru avamise ajaks;
2) vajaduspõhiselt korraldama infopäevi ja koolitusi maakondlikele arendusorganisatsioonidele ning esitama soovitusi ja ettepanekuid ministeeriumile;
3) nõustama maakondlikke arendusorganisatsioone küsimustes, mis puudutavad programmdokumendi rakendamist ja Riigi Tugiteenuste Keskuse koostatud materjalide (vormid, hindamismetoodika) oma töös kasutamist;
4) koguma, koondama ja kontrollima maakondlike arendusorganisatsioonide aruandeid jooksva aasta programmi rakendamise kohta maakonnas;
5) maakondlike arendusorganisatsioonide aruannete alusel esitama ministeeriumile üks kord aastas koondaruande programmi rakendamise kohta;
6) teavitama ministeeriumi oma ülesannete täitmise käigus tuvastatud määruse tingimuste rikkumisest ja vajadusel esitama põhjendatud ettepaneku järelevalve algatamiseks.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json