Teksti suurus:

Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2020, 5

Esimese laevapereta prahitud laevade registri ja teise laevapereta prahitud laevade registri asutamine ja registrite pidamise põhimäärus

Vastu võetud 16.07.2020 nr 45

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 97 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri ümberkujundamine ja asutamine ning registrite nimetused

  (1) Esimene laevapereta prahitud laevade register on laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 10010 alusel ümber kujundatud laevapereta prahitud laevade registrist.

  (2) Määrusega asutatakse teine laevapereta prahitud laevade register.

  (3) Registrite ametlikud nimetused on esimene laevapereta prahitud laevade register ja teine laevapereta prahitud laevade register (edaspidi registrid), inglise keeles vastavalt First Register of Bareboat Chartered Ships ja Second Register of Bareboat Chartered Ships.

§ 2.  Registrite eesmärk

  (1) Esimese laevapereta prahitud laevade registri pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet ning pidada arvestust ja teostada järelevalvet nende laevade üle, mis laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 24 lõike 2 järgi on saanud õiguse kanda Eesti riigilippu ja mille vastutaval isikul on tegevuskoht Eestis, kusjuures tegevuskohaks ei loeta laeva ennast.

  (2) Teise laevapereta prahitud laevade registri pidamise eesmärk on koguda, säilitada ja avalikustada teavet ning pidada arvestust ja teostada järelevalvet nende laevade üle, mis laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 24 lõike 2 järgi on saanud õiguse kanda Eesti riigilippu.

§ 3.  Vastutav töötleja

  Registrite vastutav töötleja on Veeteede Amet (edaspidi registripidaja).

§ 4.  Registriandmete kaitse

  (1) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi ja füüsilisi turvameetmeid ning elektrooniliste registriandmete puhul lisaks infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Registrite turvaklass on K1T1S1.

  (3) Registrite turbeaste on madal (L).

2. peatükk Registrite ülesehitus ja registriandmete koosseis 

§ 5.  Registrite ülesehitus

  (1) Registreid peetakse digitaalsete andmekogudena ja osaliselt paberkandjal alusdokumentidena.

  (2) Registrite koosseisu kuuluvad:
  1) registripäevik;
  2) kahest jaost koosnev registriosa;
  3) laevatoimik;
  4) registripidaja arhiiv.

§ 6.  Registripäevik

  (1) Esimese laevapereta prahitud laevade registri registripäevikusse kantakse järgmised andmed:
  1) laeva registrisse kandmise avalduse vastuvõtmise kuupäev;
  2) laeva registrinumber selle olemasolul;
  3) täiendavate dokumentide või kirjavahetuse saabumise aeg;
  4) riigilõivu tasumise andmed;
  5) avalduse esitaja nimi ja isiku- või registrikood;
  6) avalduse sisu kirjeldus;
  7) tehtud otsuste aeg.

  (2) Teise laevapereta prahitud laevade registri registripäevikusse kantakse lõikes 1 nimetatud andmed ning registritasu tasumise andmed.

§ 7.  Registriosa

  (1) Registriosa andmed koosnevad registriosa 1. jao ja 2. jao andmetest.

  (2) Registriosa 1. jao pealkiri on „Laev” ja registriosa 2. jao pealkiri on „Laeva prahtija”.

  (3) Registriosa on digitaalne.

  (4) Registripidaja allkirjastab registriosa selle avamisel ning registriosa andmetes muudatuse tegemisel. Registriosa andmete muudatuse juurde märgitakse isiku nimi, kuupäev ja kellaaeg.

  (5) Digitaalse registriosaga on õigus tutvuda kirjaliku taotluse alusel.

  (6) Registriosa 1. jagu ja 2. jagu vormistatakse eraldi.

§ 8.  Registriosa 1. jagu

  (1) Registriosa 1. jakku „Laev” kantakse järgmised andmed:
  1) laeva registreerimise aeg ja registrinumber;
  2) laeva nimi ja laeva endised nimed, endise nime järel näidatakse sulgudes laeva nime muutmise aastaarvu kaks viimast numbrit;
  3) laeva tüüp kasutusala järgi;
  4) olemasolul Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) registrinumber;
  5) olemasolul laeva kutsung;
  6) kalalaeva puhul pardanumber;
  7) laeva kodusadam;
  8) laeva ehitusaasta;
  9) laeva ehituskoht (linn ja riik);
  10) laeva ehitaja (tehase nimi);
  11) laevakere põhimaterjal;
  12) peamasina tüüp, arv ja peamasina võimsus (kilovattides) ning andmete olemasolul peamasina mark;
  13) ametliku mõõtmise tulemused ametliku mõõdukirja järgi;
  14) ametliku mõõdukirja väljaandja ja väljaandmise aeg;
  15) reisijate arv reisilaeval;
  16) olemasolul laeva klassifikatsiooniühingu nimi, klassifikatsiooniühingu poolt laevale antud registreerimise number ning klassifikatsioonitunnistuse kehtivuse tähtaeg;
  17) viide Eesti riigilipu kandmise aluseks olevale õigusnormile;
  18) registrist kustutamise kuupäev, põhjus ja alus.

  (2) Lõike 1 punktis 13 nimetatud ametliku mõõtmise tulemusteks on järgmised laeva andmed:
  1) kogumahutavus;
  2) puhasmahutavus;
  3) kogupikkus (meetrites);
  4) pikkus (meetrites);
  5) laius (meetrites);
  6) parda kõrgus (meetrites);
  7) süvis (meetrites);
  8) andmete olemasolul kandevõime (tonnides).

§ 9.  Registriosa 2. jagu

  (1) Registriosa 2. jakku „Laeva prahtija” kantakse järgmised andmed:
  1) 2. jao kande jooksev number;
  2) laevapereta prahitud laeva prahtija andmed ja kontaktandmed;
  3) vastutava isiku olemasolul tema andmed ja kontaktandmed;
  4) laeva omaniku või ühiste omanike andmed ja kontaktandmed;
  5) prahilepingu sõlmimise ja lepingu lõppemise kuupäev;
  6) laeva laevapereta prahitud laevade registris registreerimiseks nõusoleku andnud algregistririik, nõusoleku andmise kuupäev ning loa kehtivusaeg;
  7) laeva laevapereta prahitud laevade registris registreerimiseks nõusoleku andnud laeva omaniku nõusoleku andmise kuupäev ja selle kehtivusaeg;
  8) laevapereta prahitud laeva liputunnistuse või ajutise liputunnistuse kehtivusaeg.

  (2) Esimese laevapereta prahitud laevade registri korral kantakse registriosa 2. jakku täiendavalt vastutava isiku tegevuskoha andmed.

  (3) Laevapereta prahitud laeva liputunnistuse kehtivusaja pikendamisel täiendatakse lõike 1 punktide 5–7 nimetatud andmete kandeid.

  (4) Laeva allprahtimise korral kantakse registriosa 2. jakku täiendavalt järgmised andmed:
  1) laevapereta prahitud laeva allprahtija andmed ja kontaktandmed;
  2) allprahilepingu sõlmimise ja lepingu lõppemise kuupäev.

  (5) Käesolevas paragrahvis nimetatud isiku andmed on järgmised andmed:
  1) füüsilise või juriidilise isiku nimi;
  2) füüsilise isiku isikukood või selle puudumisel sünniaeg või juriidilise isiku registrikood või registreerimisnumber.

  (6) Käesolevas paragrahvis nimetatud isiku kontaktandmed on järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku asukoha või elukoha aadress või juriidilise isiku asukoha aadress;
  2) telefoninumber koos suunakoodiga;
  3) e-posti aadress.

§ 10.  Laevatoimik

  Laevatoimikus säilitatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 92 lõikes 1 või 11 nimetatud avaldused ja dokumendid või nende koopiad ning muud laeva registreerimisega seotud avaldused, kinnitused, dokumendid ja kirjavahetus või nende koopiad, samuti liputunnistuste koopiad ning tehtud otsused ja kehtetud lipudokumendid.

3. peatükk Andmete kandmine registritesse 

§ 11.  Andmete allikad

  (1) Registritele esitab andmed laevapereta prahitud laeva prahtija.

  (2) Registrid saavad andmeid järgmistest andmekogudest:
  1) e-äriregister;
  2) rahvastikuregister.

§ 12.  Registriosa ja laevatoimiku avamine

  (1) Iga laeva kohta avatakse eraldi kahest jaost koosnev registriosa ja laevatoimik.

  (2) Registriosa ja laevatoimik avatakse pärast registrisse kandmise otsuse tegemist.

§ 13.  Andmete õigsus ja nende kandmine registritesse

  (1) Registrikande alusdokumentide ja alusdokumentides sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registripidaja tagab, et registrisse kantud andmed vastavad andmete esitaja poolt esitatud andmetele.

  (3) Registrisse kantud andmete või nende aluseks olevate asjaolude muutumise korral peab andmete esitaja esitama registripidajale viivitamata õiged andmed ja kirjaliku avalduse andmete muutmiseks. Seaduses sätestatud juhul tuleb avalduse esitamisel tasuda riigilõivu.

  (4) Kui registripidaja avastab registris ebaõiged andmed või kui andmete esitaja esitab avalduse andmete muutmiseks, parandab registripidaja nimetatud andmed registris viie tööpäeva jooksul nendest teadasaamise päevast või avalduse esitamisest arvates.

  (5) Registripidajal on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust, nõuda täiendavate andmete, dokumentide või selgituste esitamist, andes selleks andmete esitajale mõistliku tähtaja.

  (6) Kui andmete esitaja avaldus andmete muutmiseks ei ole põhjendatud või kui ta ei esita talle registripidaja poolt antud tähtajaks täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi, jätab registripidaja avalduse rahuldamata ja põhjendab seda kirjalikult.

4. peatükk Registriandmete säilitamine ja arhiveerimine 

§ 14.  Registriandmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registriosasid ja laevatoimikut ning neisse kantud andmeid ja dokumente hoitakse registris avatuna kuni laeva registrist kustutamiseni.

  (2) Kui laev kustutatakse registrist, sulgeb registripidaja registriosa ja laevatoimiku ning arhiveerib need oma arhiivis.

  (3) Registripäeviku osa suletakse, kui kõik registripäeviku osasse kantud laevad on registrist kustutatud.

  (4) Registripidaja arhiivis hoitakse suletud registripäeviku osasid, suletud registriosasid ja suletud laevatoimikuid ning neisse kantud andmeid ja dokumente 30 aastat alates dokumentide registripidaja arhiivi üleandmisest.

  (5) Säilitamistähtaja ületanud paberkandjal olevad ning elektrooniliselt kogutud andmed ja dokumendid hävitatakse ning kustutatakse.

5. peatükk Registrite pidamise rahastamine ja registrite likvideerimine 

§ 15.  Registrite pidamise rahastamine

  Registrite pidamise kulud kaetakse registripidaja eelarvest.

§ 16.  Registrite likvideerimine

  (1) Registrite likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registrid likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Digitaalsele registriosale üleminek

  (1) Paberregistriosalt digitaalsele registriosale üleminek toimub registriosa kaupa.

  (2) Pärast laeva registrist kustutamist säilitatakse digitaalne registriosa registripidaja digitaalses arhiivis.

  (3) Laevatoimikut, laevapäevikut ja registripidaja arhiivis arhiveeritud andmeid ei digitaliseerita.

§ 18.  Digitaalsele registripidamisele ülemineku lõpuleviimine

  (1) Digitaalsele registrile minnakse üle laevatoimiku kaupa.

  (2) Paberregistriosalt digitaalsele registriosale üleminek loetakse lõpuleviiduks, kui:
  1) kõik paberregistriosade kanded on üle kantud digitaalsesse registriosasse;
  2) on tagatud digitaalses registriosas ja registripäevikus sisalduvate andmete ning laevatoimikus elektroonsel kujul säilitatavate dokumentide ning kirjavahetuse säilivus ja nende muutumatul kujul taasesitamise võimalus;
  3) registripidajal on arhiiv digitaalsete andmete säilitamiseks.

  (3) Ühe kuu jooksul pärast digitaalsele registriosale ülemineku lõpuleviimist paberregistriosad hävitatakse.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määrus nr 33 „Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Teede- ja sideministri 5. juuni 1998. a määruses nr 33 „Laevapereta prahitud laevade registri vormi ja pidamise korra kinnitamine” nimetatud kartoteegid hävitatakse ühe aasta jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest. Hävitamise protseduuri, teostaja ja aja kohta koostatakse kirjalik hävitamise akt.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Viljar Lubi
Majandusarengu asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json