Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/20/0780-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2020, 6

Lepingu nr 1-13/20/0780-1 muutmine

Vastu võetud 16.07.2020

Lisa 2
17.04.2020. a sõlmitud
„Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 1-13/20/0780-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Teelise 4, Tallinn, mida esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhtivekspert tehnoosakonna juhataja ülesannetes Rait Parve, kes tegutseb volituse alusel,

ja

Wihuri OÜ, registrikoodiga 14866275, aadressiga Tehnika tn 9, Türi linn, Türi vald, Järva maakond, 72213 (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Kristjan Ruusamäe, kes tegutseb põhikirja alusel,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Muuta ja sõnastada Poolte vahel 17.04.2020. a sõlmitud Lepingu punkt 2.2. järgmiselt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele
LM-, T1-, T2-, T3- ja T4-kategooria JOHN DEERE ning
LM-, T1-, T2-, T3- ja T4-kategooria KRAMER sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Wihuri OÜ

Teelise 4

Tehnika tn 9, Türi linn

10916 Tallinn

Türi vald, 72213 Järva maakond

Tel. 611 9300

Tel. 5887 7919

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@wihuriagri.com

Registrikood: 70001490

Registrikood: 14866275

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json