Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 16-00158/002

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2020, 13

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 16-00158/002

Vastu võetud 25.01.2016


Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Pärnu mnt 463A, 10916 Tallinn, mida esindab tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 28.10.2015 käskkirja nr 0269 alusel,

ja

Reval Auto Esindused OÜ, registrikoodiga 11708452, aadressiga Paldiski mnt 100A, Tallinna linn, Harju maakond, 13522 (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Vahur Kupper, kes tegutseb põhikirja alusel,

Maanteeamet ja Teostaja, keda edaspidi nimetatakse eraldi „Pool” või koos „Pooled”,

võttes aluseks:
• „Liiklusseaduse” (edaspidi „LS”) § 191 lõike 1 ja § 192;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.03.2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” (edaspidi „Määrus”), eelkõige selle § 4 lõike 3,

sõlmisid käesoleva sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu (edaspidi „Leping”) alljärgnevas:


1. MÕISTED

Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

1.1. Ülevaatus – registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontroll;

1.2. Volitatud isik – Teostajaga töö-, käsundus- või töövõtulepingu või muu sarnase teenuse osutamise lepingu sõlminud isik, kes on Teostaja poolt Lepingus sätestatud korras määratud Ülevaatust teostama ning Andmeid esitama;

1.3. Sõiduk – mootorsõiduk või haagis, millele Teostajal on tulenevalt Lepingust õigus teostada Ülevaatust;

1.4. Andmed – Sõiduki andmed.


2. LEPINGU EESMÄRK JA ESE

2.1. Lepinguga annab Maanteeamet Teostajale õiguse Lepingu alusel teostada Ülevaatust ja esitada andmeid Maanteeametile Lepingus sätestatud tingimustel.

2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1- ja N1-kategooria CITROEN sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).

2.3. Pärast Ülevaatuse teostamist peab Teostaja sisestama ja esitama Andmed Maanteeametile selleks ettenähtud Maanteeameti poolt välja töötatud infosüsteemis.

2.4. Teostaja tegutseb Ülevaatuse teostamisel ning Andmete sisestamisel ja esitamisel Maanteeametile enda poolt Lepingus sätestatud tingimustel määratud Volitatud isikute kaudu, kes peavad vastama Lepingu tingimustele.


3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest.

3.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks punktis 3.1 nimetatud dokumentidele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest ja standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.


4. TEOSTAJA KOHUSTUSED

4.1. Teostaja on kohustatud teostama Ülevaatust ja juhinduma seejuures eelkõige LS-st, Määrusest.

4.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust üksnes Eesti Vabariigi territooriumil ja tema poolt müüdavatele Sõidukitele.

4.3. Ülevaatuse teostamisel peab Teostaja kontrollima Andmete vastavust dokumentidele.

4.4. Teostaja peab omama Sõidukite valmistajatehasega sõlmitud ametlikku lepingut või ametliku maaletooja volitust, mis annab õiguse Sõidukite müügiks Eestis.

4.5. Teostaja kohustub määrama Lepinguga samas vormis taotluse alusel Volitatud isikud, kes hakkavad Ülevaatust teostama ning Andmeid esitama.

4.6. Teostaja edastab Maanteeametile Andmed Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemi vahendusel. Teostajal ei ole lubatud edastada Andmeid kolmandatele isikutele.

4.7. Teostajal peab olema Volitatud isikuga sõlmitud töö-, käsundus- või töövõtuleping või muu sarnane teenuse osutamise leping. Teostaja kohustub tagama, et Ülevaatust teostaksid ja Andmeid esitaksid ainult Volitatud isikud.

4.8. Teostaja kohustub tagama, et Volitatud isikud esitaksid Maanteeametile ainult tõeseid Andmeid.

4.9. Teostaja kohustub tagama, et Volitatud isikud esitaksid Andmed, mis on vajalikud konkreetse Sõiduki identifitseerimiseks, elektrooniliselt Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemis. Sõidukite korral, millel on EÜ kogu sõiduki tüübikinnitus, tuleb lisaks Andmetele esitada tüübivastavuse tunnistuse (Certificate of Conformity) koopia.

4.10. Teostaja kohustub järgima head klienditeeninduse tava, olema usaldusväärne ning tagama kõrge töö ja teeninduse kvaliteedi, samuti järgima kõiki seaduseid ja muid õigusakte, mis käsitlevad Lepinguga reguleeritavat valdkonda.

4.11. Teostaja kohustub teavitama viivitamata Lepinguga samas vormis Maanteeametit probleemidest, mis takistavad või häirivad Lepingu täitmist.

4.12. Teostajal ei ole lubatud kasutada Maanteeameti nime, logosid, kujutisi või muid andmeid ilma Maanteeameti eelneva nõusolekuta.

4.13. Teostaja kohustub tagama, et Sõidukid, mille kohta Teostaja esitab Andmed Maanteeametile, vastaksid Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

4.14. Teostaja kohustub tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemile ega Andmetele ning kaitsma oma arvuteid kolmandate isikute eest.

4.15. Teostaja peab tagama Lepingu kehtivuse ajal ning ühe aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist Maanteeametile viivitamatu ja takistusteta juurdepääsu kõikidele andmetele ja dokumentidele, mis puudutavad Ülevaatuse teostamist ja Andmete esitamist.

4.16. Teostaja on kohustatud viivitamata, s.o mitte hiljem kui 24 tunni jooksul teavitama Maanteeametit Volitatud isikuga sõlmitud lepingu lõppemisest või peatumisest, samuti muust olulisest informatsioonist, mis seab ohtu või võib ohtu seada Lepingu nõuetekohase täitmise.

4.17. Teostaja peab vajadusel võimaldama Volitatud isikute koolituse.

4.18. Teostaja peab vastama LS § 192 lõikes 1 sätestatud nõuetele, arvestades LS § 192 lõikes 2 sätestatud erisustega.


5. POOLTE ÕIGUSED

5.1. Teostajal on õigus saada Maanteeametilt informatsiooni Ülevaatuse teostamisega seonduvates küsimustes ja saada juurdepääs Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemile.

5.2. Maanteeametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist Teostaja poolt ning esitatud Andmete ja dokumentide õigsust.

5.3. Maanteeamet võib teha päringuid Sõidukite kohta otse nende valmistajatehasele.

5.4. Maanteeametil on õigus keelduda Teostaja poolt esitatud Andmete ja dokumentide tunnustamisest, kui esineb põhjendatud kahtlus nende õigsuses.

5.5. Maanteeamet võib ajutiselt peatada juurdepääsu Lepingu punktis 2.3 nimetatud infosüsteemile, kui esineb kahtlus selle kuritarvitamises Teostaja poolt või kui Teostaja ei suuda tagada Lepingust tulenevaid kohustusi.


6. POOLTE VASTUTUS

6.1. Pooled kannavad Lepingu mittekohase täitmise korral õigusaktides ja Lepingus sätestatud vastutust.

6.2. Teostaja vastutab Ülevaatuse teostamisel õigusaktides, eelkõige Määruses kehtestatud nõuete rikkumise eest.

6.3. Teostaja on kohustatud hüvitama Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega, tekitatud kahju täies ulatuses.

6.4. Maanteeametil on Teostaja poolse Lepingu rikkumise korral õigus nõuda Teostajalt leppetrahvi kuni 1000 eurot iga rikkumise, sealhulgas mitteolulise rikkumise eest. Leppetrahvinõue või teade leppetrahvinõude esitamise kavatsuse kohta tuleb esitada 90 päeva jooksul vastavast rikkumisest teadasaamisest arvates.

6.5. Juhul kui Teostaja süül on liiklusregistrisse kantud ebaõigeid Andmeid, on Teostaja viivitamatult kohustatud esitama õiged andmed ja hüvitama ebaõigete Andmete esitamise tõttu tekkinud kahju, sealhulgas liiklusregistri andmete muutmise eest ettenähtud riigilõiv.

6.6. Pooled on kokku leppinud, et Teostaja kohustub hüvitama Lepingu täitmise käigus tekkinud kahju kolmandatele isikutele. Teostaja kohustub oma kulul esindama Maanteeametit Lepingu alusel täidetavate ülesannete või toimingutega seotud kõigis vaidlustes, sealhulgas kohtuvaidlustes kolmandate isikutega ning kandma kõik sellega kaasnevad menetluskulud.


7. JÄRELEVALVE LEPINGU TÄITMISE ÜLE

7.1. Lepingu täitmise järelevalve teostamise ja Ülevaatuse kvaliteedi kontrolli õigus on Maanteeametil volitatud esindajate kaudu.

7.2. Puudus(t)e avastamisel on Maanteeameti esindajal õigus teha Teostajale ettekirjutus puudus(t)e kõrvaldamiseks ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul, kusjuures tähtaja määrab esindaja lähtuvalt puuduste iseloomust. Käesolevas punktis nimetatud ettekirjutuse tegemine ei välista seaduses või Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendite rakendamist.


8. LEPINGU MUUTMINE

8.1. Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.

8.2. Maanteeamet võib Lepingut muuta ühepoolselt juhul, kui see on vajalik tulenevalt LS, Määruse või muu õigusakti sätte muutumisest.


9. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

9.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel Poolte poolt ja kehtib 3 aastat. Juhul kui ei esine aluseid Lepingu pikendamata jätmiseks, pikeneb Leping automaatselt veel 3 aastaks. Lepingu pikendamata jätmise aluseks on muu hulgas punktis 4.18 nimetatud kohustuse rikkumine Teostaja poolt. Lepingu pikendamata jätmise kohta peab Maanteeamet Teostajale esitama vastavasisulise teate vähemalt 2 kuud enne Lepingu tähtaja saabumist.

9.2. Pool võib Lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt 1 kuu.

9.3. Maanteeamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda juhul, kui Teostaja rikub oluliselt Lepingut.

9.4. Pooled on kokku leppinud, et oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult järgmisi asjaolusid:
9.4.1. korduv ebaõigete Andmete esitamine;
9.4.2. Maanteeameti poolt Lepingu täitmise üle järelevalve teostamise käigus tuvastatud korduv Lepingu tingimuse mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine;
9.4.3. punkti 4.2 rikkumine;
9.4.4. punktis 7.2 nimetatud ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmine.

9.5. Pooled on kokku leppinud, et Maanteeamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda ka järgmistel juhtudel:
9.5.1. Teostaja kaotab kasvõi ajutiselt punktis 4.4 nimetatud õiguse;
9.5.2. Teostaja tegevusala muutub;
9.5.3. Teostaja tegevus Sõidukite toomisel Eesti Vabariiki või nende müümisel Eesti Vabariigis on õigusvastane;
9.5.4. Eesti Vabariigi seaduste või muude õigusaktide muutmise tõttu muutub Lepingu täitmine võimatuks.

9.6. Leping loetakse lõppenuks, kui Teostaja lõpeb või kuulutatakse välja Teostaja pankrot.

9.7. Käesoleva Lepingu sõlmimisega loetakse lõppenuks kõik Poolte vahel varasemalt sõlmitud lepingud ja kokkulepped Ülevaatuse teostamise ning Andmete töötlemise valdkonnas.


10. LÕPPSÄTTED

10.1. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis ja allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. Pooltevaheline asjaajamiskeel on eesti keel.

10.2. Lepingu sisu on avalik teave, välja arvatud juhul, kui Teostaja ei teavita Maanteeametile hiljemalt Lepingu allkirjastamise hetkeks seaduslikku alust, mille kohaselt saab juurdepääsu Lepingu sisule osaliselt või täielikult piirata.

10.3. Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud Lepingus otseselt sätestatud juhtudel või juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Maanteeamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 11.2 nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse Teostaja poolt kättesaaduks selle saatmisele järgneval tööpäeval.

10.4. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures Poolte Lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ega huve. Kui kokkulepet nimetatud viisil ei saavutata, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt kohtus.

10.5. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.


11. POOLTE KONTAKTANDMED

11.1. Maanteeameti poolt:
Rait Parve, e-post: rait.parve@mnt.ee, telefon +372 620 1343 ja
Jürgo Vahtra, e-post: jurgo.vahtra@mnt.ee, telefon +372 620 1251.

11.2. Teostaja poolt:
Vahur Kupper, e-post: vahur.kupper@audi.ee, telefon +372 508 9341.


12. ALLKIRJAD:

   

Maanteeamet:

Teostaja:

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Jürgo Vahtra

Vahur Kupper

/otsingu_soovitused.json