Teksti suurus:

Muuseumikogu täiendamise, kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise ning museaali ja muuseumisse hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.07.2023, 1

Muuseumikogu täiendamise, kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise ning museaali ja muuseumisse hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord

Vastu võetud 13.07.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 5 lõike 5 ja § 6 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse:
  1) kultuuriväärtusega asja (edaspidi asi) museaalina arvele võtmise ja muuseumisse hoiule võtmise toimingute vormistamise nõuded;
  2) museaali ja muuseumisse hoiule võetud kultuuriväärtusega asja (edaspidi hoiule võetud asi) märgistamise ja säilitamise kord;
  3) museaali ja hoiule võetud asja kasutamiseks andmise, muuseumikogust väljaarvamise ja õigustatud isikule tagastamise toimingute vormistamise nõuded.

  (2) Määrust kohaldatakse muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekoguga (edaspidi infosüsteem) liitunud muuseumile, välja arvatud käesoleva määruse § 15 lõiget 3 ja § 16, mida kohaldatakse riigimuuseumile ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavale muuseumile.

§ 2.  Muuseumikogu korralduse põhimõtted

  (1) Muuseumi juht kinnitab muuseumikogu korralduse põhimõtted, milles sätestatakse muuseumisisene töökorraldus käesolevast määrusest ning muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel kehtestatud kultuuriministri määrusest „Muuseumide andmekogu põhimäärus” (edaspidi infosüsteemi põhimäärus) tulenevate nõuete täitmiseks.

  (2) Muu hulgas sätestatakse muuseumikogu korralduse põhimõtetes:
  1) infosüsteemi kasutajate õigused ja kohustused käesolevas määruses ning infosüsteemi põhimääruses sätestatud toimingute puhul;
  2) hoiule võetud asjade eest vastutajad või nende määramise kord;
  3) hoidlate ja näituseruumide säilitustingimuste andmete, sealhulgas temperatuuri- ja niiskusrežiimi registreerimise kord;
  4) hoidlate kasutamise kord;
  5) muuseumikogu füüsilise ja digitaalse kasutamise, sealhulgas kasutajate teenindamise ja päringutele vastamise kord;
  6) digiteerimistööde korraldus;
  7) riskianalüüsi tegemise kord ning ohuplaani või hädaolukorra lahendamise kava, sealhulgas muuseumikogu evakuatsiooniplaani koostamise ja rakendamise kord;
  8) vajaduse korral museaale puudutava teabe süstematiseerimiseks kasutatavate muuseumisiseste andmekogude pidamise kord.

§ 3.  Toimingute vormistamine

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõikes 1 nimetatud toimingute vormistamisel kantakse infosüsteemi käesoleva määruse 2. ja 3. peatükis nimetatud andmed, koostatakse infosüsteemis eelnimetatud andmete põhjal dokument või kinnitatakse toiming infosüsteemis.

  (2) Kui toimingut ei ole võimalik infosüsteemis tehnilistel põhjustel vormistada, koostatakse dokument väljaspool infosüsteemi.

  (3) Toimingu vormistamiseks koostatud dokument allkirjastatakse digitaalselt või selle võimaluse puudumisel paberil.

  (4) Toimingu vormistamiseks koostatud dokument või selle skaneeritud ja PDF-formaadis salvestatud koopia säilitatakse infosüsteemis.

2. peatükk Asja esmane dokumenteerimine, museaalina arvele võtmine ja muuseumisse hoiule võtmine ning muuseumikogust väljaarvamine ja tagastamine 

§ 4.  Asja esmane dokumenteerimine

  Asja esmasel dokumenteerimisel kannab muuseum infosüsteemi järgmised andmed:
  1) asja nimetus;
  2) teose korral autor;
  3) asja asukoht esmase dokumenteerimise hetkel;
  4) asja esmane lühikirjeldus, taustateave ja üleandmise või hoiule võtmise tingimused;
  5) asja seisund ja olemasolu korral kahjustused;
  6) üleandja nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed;
  7) vastuvõtja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  8) omandiõiguste üleandmise asjaolud;
  9) autoriõiguste olemasolu või puudumine;
  10) varaliste autoriõiguste kuuluvus ja nende üleandmise tingimused;
  11) isikuandmete avaldamise tingimused ja piirangu kehtivus;
  12) hoiule võtmise korral tagastamise kavandatud kuupäev.

§ 5.  Muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjon

  (1) Muuseumi juht moodustab asja museaalina arvele võtmise ning muuseumisse hoiule võtmise otsustamiseks käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni (edaspidi komisjon), kuhu võivad kuuluda muuseumi töötajad ning muud eksperdid.

  (2) Komisjon teeb asja kohta museaalina arvele võtmise, muuseumisse hoiule võtmise või omandamata jätmise põhjendatud otsuse kolme kuu jooksul alates asja muuseumile üleandmisest.

  (3) Komisjoni koosoleku kohta kannab muuseum infosüsteemi järgmised andmed:
  1) toimumise kuupäev ja koht;
  2) komisjoni esimehe nimi ja isikukood;
  3) komisjoni liikmete nimed ja isikukoodid;
  4) protokollija nimi ja isikukood;
  5) hinnang iga asja kultuuriväärtuse kohta;
  6) ostu korral müügihind;
  7) otsus asja museaalina arvele võtmise, muuseumisse hoiule võtmise või omandamata jätmise kohta.

§ 6.  Asja museaalina arvele võtmine

  (1) Muuseum võtab asja museaalina arvele üldjuhul kolme kuu jooksul alates komisjoni sellekohasest otsusest.

  (2) Asja museaalina arvele võtmisel kannab muuseum selle kohta infosüsteemi lisaks käesoleva määruse §-s 4 sätestatule järgmised andmed:
  1) püsiasukoht (vähemalt ruumi täpsusega);
  2) museaali number;
  3) digitaalse museaali puhul selle fail.

  (3) Teise muuseumi muuseumikogust välja arvatud museaali arvele võtmisel määratakse museaalile infosüsteemis uus number.

  (4) Kui muuseum on määratud arheoloogilisi leide säilitavaks asutuseks muinsuskaitseseaduse alusel, võetakse leid museaalina arvele, arvestades Muinsuskaitseameti hinnangut leiu kultuuriväärtusele.

  (5) Riigimuuseumi muuseumikogu vastuvõtmisel muuseumiseaduse §-s 10 sätestatud juhul võib museaalid arvele võtta komisjoni otsuseta.

§ 7.  Museaali muuseumikogust väljaarvamine

  (1) Museaal arvatakse muuseumikogust välja muuseumiseaduse §-s 11 sätestatud korras.

  (2) Museaali muuseumikogust väljaarvamisel kannab muuseum selle kohta infosüsteemi järgmised andmed:
  1) väljaarvamise põhjus;
  2) pärast väljaarvamist tehtav toiming ja vastuvõtva asutuse nimi, kui tegemist on üleandmisega.

§ 8.  Asja muuseumisse hoiule võtmine ja tagastamine

  (1) Asja muuseumisse hoiustamise eesmärgil hoiule võtmisel kannab muuseum selle kohta infosüsteemi lisaks käesoleva määruse §-s 4 sätestatule hoiule võetud asja numbri.

  (2) Hoiule võetud asja hoiuleandjale või muule õigustatud isikule tagastamisel kannab muuseum infosüsteemi järgmised andmed:
  1) õigustatud isiku nimi ja isikukood või registrikood ja kontaktandmed;
  2) asja seisund tagastamise ajal;
  3) tagastamise kuupäev.

  (3) Infosüsteemis võib arvestust pidada ka nende asjade üle, mis on muuseumisse hoiule võetud muul eesmärgil kui hoiustamine, ning sel juhul lähtub muuseum käesoleva paragrahvi nõuetest.

  (4) Teiselt muuseumilt laenatud museaali või abikogu asja ei loeta hoiule võetud asjaks, vaid selle kasutamine vormistatakse käesoleva määruse §-s 11 sätestatud korras.

  (5) Kui komisjon otsustab jätta asja muuseumile omandamata, siis kantakse asja tagastamisel infosüsteemi käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 9.  Asja abikogusse arvamine

  Kui muuseum on otsustanud pidada infosüsteemis arvestust abikogu asja ja selle kohta kogutud andmete kohta, määrab infosüsteemi kantavate andmete koosseisu ja kandmise korra muuseumi juht juhindudes käesolevast peatükist.

3. peatükk Museaali kirjeldamine ning museaali ja hoiule võetud asjaga tehtavad toimingud 

§ 10.  Museaali kirjeldamine

  (1) Museaali kirjeldatakse pärast asja museaalina arvele võtmist. Selle käigus kontrollitakse ja täiendatakse museaali kohta infosüsteemi kantud andmeid eesmärgiga muuta muuseumikogu analüüsitavaks ja uuritavaks.

  (2) Museaali kirjeldamisel kannab muuseum selle kohta infosüsteemi järgmised andmed nende olemasolu korral:
  1) identifitseerivad andmed;
  2) füüsiline kirjeldus;
  3) seisukorra ja eritingimuste andmed;
  4) märgid ja tekstid objektil;
  5) asja valmistamise, kogumise ja temaatilise kirjeldusega seotud taustainfo;
  6) seosed teiste objektidega ja viited välistele allikatele;
  7) museaali digitaalne koopia infosüsteemi nõuete ja Muinsuskaitseameti koostatud juhendi kohaselt;
  8) osade olemasolul nende kirjeldused.

  (3) Museaali kirjeldatakse infosüsteemis esmaselt üldjuhul ühe aasta jooksul alates asja museaalina arvele võtmisest.

§ 11.  Museaali ja hoiule võetud asja kasutamiseks saamise taotlemine ja kasutamiseks andmine

  (1) Teise muuseumi muuseumikogusse kuuluva museaali ja hoiule võetud asja kasutamiseks saamise taotlemisel kannab taotlev muuseum selle kohta infosüsteemi järgmised andmed:
  1) kasutusaja kavandatud algus- ja lõppkuupäev;
  2) kasutuseesmärk;
  3) kasutuskoht.

  (2) Museaali ja hoiule võetud asja teisele asutusele või isikule kasutamiseks andmisel kannab kasutamiseks andev muuseum selle kohta infosüsteemi järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi, isikukood või registrikood ja kontaktandmed;
  2) kasutusaja kavandatud algus- ja lõppkuupäev;
  3) kasutuseesmärk;
  4) kasutuskoht
  5) seisund kasutamiseks andmise ajal;
  6) kasutamise tingimused, sealhulgas turvalisuse ja säilimise tagamise nõuded.

  (3) Museaali või hoiule võetud asja kasutamiseks saanud muuseum kannab infosüsteemi museaali või hoiule võetud asja ajutise asukoha muuseumis.

  (4) Kasutamise lõpetamisel kannab museaali või hoiule võetud asja kasutamiseks andnud muuseum infosüsteemi museaali või hoiule võetud asja asukoha ja seisundi tagastamise ajal.

§ 12.  Museaali ja hoiule võetud asja muuseumisisene kasutamine

  (1) Museaali ja hoiule võetud asja muuseumisiseseks kasutamiseks andmisel kannab muuseum selle kohta infosüsteemi käesoleva määruse § 11 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud andmed ja määrab infosüsteemis museaalile või hoiule võetud asjale uue asukoha.

  (2) Muuseumisisese kasutamise lõpetamisel kannab muuseum infosüsteemi museaali või hoiule võetud asja seisundi tagastamise ajal ning asukoha.

§ 13.  Abikogusse arvatud asjaga tehtavad toimingud

  Kui muuseum on otsustanud pidada infosüsteemis arvestust abikogu asjaga tehtavate toimingute kohta, määrab infosüsteemi kantavate andmete koosseisu ja kandmise korra muuseumi juht juhindudes käesolevast peatükist.

4. peatükk Museaali ja hoiule võetud asja märgistamine ja säilitamine 

§ 14.  Museaali ja hoiule võetud asja märgistamine

  (1) Museaal ja hoiule võetud asi märgistatakse enne nende hoidlasse paigutamist.

  (2) Museaali märgistus koosneb üldjuhul muuseumi nime unikaalsest lühendist, mis määratakse muuseumi liitumisel infosüsteemiga, ja museaali numbrist.

  (3) Hoiule võetud asja märgistus koosneb üldjuhul muuseumi nime unikaalsest lühendist, mis määratakse muuseumi liitumisel infosüsteemiga, hoiule võetud asjade üldisest tähtlühendist ja hoiule võetud asja ajutisest numbrist.

  (4) Muuseumikogust väljaarvatud museaali ja hoiuleandjale tagastatud asja numbrit ei kasutata uue museaali ja hoiule võetud asja tähistamiseks.

  (5) Museaalile kantakse selle numbrile vastav märgistus viisil, mis ei kahjusta museaali välimust ega seisundit.

  (6) Museaali, mida on tehniliselt võimatu märgistada, ning hoiule võetud asja puhul kasutatakse märgistussedeleid või kantakse märgistus museaali ja hoiule võetud asja ümbrisele.

  (7) Digitaalse museaali puhul kantakse märgistus faili nimesse.

§ 15.  Museaali ja hoiule võetud asja säilitamine

  (1) Muuseumi hoidlate ja näituseruumide tehnilised ja kliimatingimused ning museaali ja hoiule võetud asja vedamise korraldus peavad tagama museaali ja hoiule võetud asja säilivuse.

  (2) Säilitustingimuste loomisel arvestatakse riskianalüüsi ja ohuplaani või hädaolukorra lahendamise kava.

  (3) Riigimuuseumi ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutava muuseumi hoidlates ja näituseruumides on kohustuslik elektrooniline valvesignalisatsioonisüsteem ja automaatne tulekahjusignalisatsiooni­süsteem.

  (4) Muuseumi relvakollektsiooni säilitatakse ja eksponeeritakse relvaseaduse § 271 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaselt.

  (5) Hoiule võetud asja säilitamise ja kasutamise tingimused lepivad kokku hoiuleandja ja muuseum.

  (6) Kui museaal ja hoiule võetud asi viiakse nende püsiasukohast muuseumis ajutiselt teise asukohta või nende püsiasukohta muuseumis muudetakse, määratakse infosüsteemis museaalile ja hoiule võetud asjale uus asukoht.

§ 16.  Museaalide ja hoiule võetud asjade inventuur riigimuuseumis ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavas muuseumis

  (1) Museaali ja hoiule võetud asja allesoleku ja seisundi kontrollimiseks teeb riigimuuseum ja riigile kuuluvat muuseumikogu kasutav muuseum inventuure arvestusega, et kõik museaalid ja hoiule võetud asjad oleksid üle kontrollitud vähemalt üks kord iga viie aasta järel.

  (2) Muuseumi põhjendatud taotluse korral võib Muinsuskaitseamet käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega käskkirjaga pikendada.

  (3) Muuseumi juht moodustab inventuuri tegemiseks käskkirjaga komisjoni, mis koosneb vähemalt kahest liikmest, kellest kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik, kinnitab inventuuri tegemise aja ja määrab inventuuri eest vastutava isiku või isikud.

  (4) Inventuuri tehakse museaalide ja hoiule võetud asjade nimekirja alusel.

  (5) Museaali ja hoiule võetud asja inventuuri ja selle käigus kontrollitud museaali ja hoiule võetud asja kohta kannab muuseum infosüsteemi järgmised andmed:
  1) komisjoni esimehe nimi ja isikukood;
  2) komisjoni liikmete nimed ja isikukoodid;
  3) inventuuri algus- ja lõppkuupäev;
  4) märge museaali ja hoiule võetud asja allesoleku või puudumise kohta;
  5) kui museaali ja hoiule võetud asja seisund on muutunud, siis uus seisund;
  6) olemasolu korral museaali ja hoiule võetud asja uued kahjustused.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 17.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 30 „Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega asja muuseumisse hoiule võtmise kord” ja kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 31 „Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Heidy Purga
Minister

Tarvi Pürn
Spordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json