Teksti suurus:

Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.08.2011, 2

Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord
[RT I, 18.08.2011, 1 - jõust. 21.08.2011]

Vastu võetud 11.01.2002 nr 3
RTL 2002, 14, 175
jõustumine 28.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.05.2004RTL 2004, 69, 113330.05.2004
07.09.2006RTL 2006, 69, 127322.09.2006
15.08.2011RT I, 18.08.2011, 121.08.2011

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 122 lõike 4 alusel.
[RT I, 18.08.2011, 1 - jõust. 21.08.2011]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab veeuuringut teostava proovivõtja tehniliste teadmiste, väljaõppe ja kogemuste hindamise (edaspidi atesteerimine) ja atesteerimistunnistuse (edaspidi tunnistus) väljaandmise korra.

  (2) Proovivõtjaid atesteeritakse proovivõtmise valdkonniti. Proovivõtmise valdkonnad on:
  1) reoveesettest proovivõtmine;
  2) mereveest proovivõtmine;
  3) pinnaveest proovivõtmine;
  4) põhjaveest proovivõtmine;
  5) heit- ja reoveest proovivõtmine.

§ 2.   Atesteerimiskomisjon

  Veeuuringut teostavat proovivõtjat atesteerib keskkonnaministri poolt moodustatud atesteerimiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjonis on seitse liiget. Komisjoni moodustamisel määrab keskkonnaminister komisjoni esimehe.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni esimees nimetab komisjoni koosseisust komisjoni aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul, ja sekretäri.

  (2) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjoni istungid toimuvad atesteerimist taotlevate isikute olemasolul vastavalt vajadusele.

  (3) Komisjoni sekretär teavitab komisjoni istungi toimumise ajast ja kohast kõiki komisjoni liikmeid. Atesteerimise toimumise ajast ja kohast teavitab komisjoni sekretär atesteerimist taotlevaid isikuid kirjalikult.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt neli liiget, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (5) Komisjon võtab otsuseid vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (6) Atesteerimise käigu, tulemuste ja komisjoni otsuse kohta vormistab komisjoni sekretär komisjoni istungi protokolli. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, kantakse see eriarvamusel olija taotlusel protokolli. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

  (7) Komisjon teeb otsuse atesteerimise tulemuste kohta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, arvates atesteerimise toimumise päevast. Atesteerimise tulemustest teavitab komisjoni sekretär atesteeritud isikuid kolme tööpäeva jooksul, arvates komisjoni poolt otsuse tegemisest.

  (8) Komisjon säilitab atesteerimisega seotud dokumente kuus aastat.
[RTL 2004, 69, 1133 - jõust. 30.05.2004]

§ 4.   Atesteerimise taotlemine

  (1) Atesteerimist taotlev isik esitab komisjoni esimehe nimele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) esmakordsel atesteerimisel ja juhul, kui isik ei sooritanud §-s 7 sätestatud kordusatesteerimist – kirjalik tõend väljaõppe kohta, milles on näidatud väljaõpet korraldanud asutuse nimetus, väljaõppe aeg, maht ja sisu;
  3) esmakordsel atesteerimisel – kirjalik tõend praktilise proovivõtmise vähemalt üheaastase töökogemuse kohta, milles on näidatud isiku nimi, asutus, ametikoht ja kontaktandmed, kelle juhendamisel praktiline töö toimus, toimumise aeg ja koht ning hinnang praktilise töö tulemuste kohta.

  (2) Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid atesteerimist taotleva isiku kohta:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) töökoht ja ametinimetus;
  4) kontaktandmed;
  5) andmed senise praktilise töö kohta proovivõtmisel;
  6) eelmise atesteerimise aeg (juhul kui proovivõtja on varem atesteeritud);
  7) proovivõtmise valdkond (valdkonnad), milles taotleja soovib olla atesteeritud.

  (3) Komisjoni sekretär registreerib atesteerimist taotleva isiku poolt atesteerimisele esitatud dokumendid nende saabumise päeval.

  (4) Kui atesteerimist taotlev isik jätab koos avaldusega esitamata lõikes 1 nimetatud dokumendid või avaldus ei sisalda lõikes 2 nõutud andmeid või avalduses on muid puudusi, määrab komisjon atesteerimist taotlevale isikule tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui atesteerimist taotlev isik jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata, võib komisjon otsustada jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 5.   Nõuded atesteeritavale

  (1) Atesteeritav peab sõltuvalt proovivõtmise valdkonnast, milles ta soovib atesteeritud olla:
  1) oskama vormistada proovivõtuakte;
  2) oskama vormistada reostuse identifitseerimiseks laevadest, kütuse- ja toksiliste ainete hoidlatest jm potentsiaalsetest reostusallikatest võetavate proovide proovivõtuakte;
  3) oskama vormistada töödeldud ja töötlemata reoveesette proovide proovivõtuakte;
  4) oskama võtta proove siseveekogude, mere, puuraukude, kaevude, kanalisatsioonirajatiste eri sügavustest;
  5) oskama võtta proove erinevates ilmastikutingimustes;
  6) oskama valida sobiv proovivõtumeetod;
  7) oskama võtta igat liiki (punkt-, valik-, pidev-, sari- ning keskmistatud ja suuremahulisi) proove;
  8) oskama mõõta kohapeal pH, elektrijuhtivust, lahustunud gaaside vm ainete sisaldust;
  9) oskama võtta proove laevadest, kütuse- ja toksiliste ainete hoidlatest vm potentsiaalsetest reostusallikatest;
  10) oskama määrata voolava vee voolukiirust, vooluhulka, puuraukudes põhjavee taset;
  11) oskama võtta õlide ja rasvadega reostunud veeproove;
  12) oskama võtta proove veekogudest ruumis ja ajas selliselt, et oleks esindatud uuritava reostuse ulatus ja dünaamika;
  13) oskama määrata sobiv proovivõtukoht;
  14) oskama vajadusel ette valmistada proovivõtmise ja vooluhulga määramise kohad;
  15) oskama säilitada ja transportida ning vajadusel konserveerida proove;
  16) oskama käsitseda proovivõtuseadmeid selliselt, et saadud proov oleks esinduslik ja usaldusväärne;
  17) oskama vältida ohtusid, mis võivad kaasneda proovivõtmisega merel, siseveekogudel, kanalisatsioonirajatistel, kütuse- ning toksiliste ainete hoidlates jm proovivõtu kohtades;
  18) tundma «Veeseadust», «Mõõteseadust» ja «Keskkonnaseire seadust» ning nende alusel kehtestatud õigusakte;
  19) oskama määrata, millisest materjalist proovipudeleid tuleb kasutada olenevalt analüüsitavast komponendist;
  20) tundma proove mõjutavaid tegureid (temperatuur, veekogu kihistumine, hoovused, voolu ebaühtlus, valgus, hapnikusisaldus, proovipudeli materjal, proovi sisaldised, proovi külmutamine, proovi säilitamise aeg) ja seda, kuidas need mõjutavad võetava veeproovi analüüsitulemust;
  21) teadma, millistele nõuetele peab vastama proovivõtuseadmete materjal, konstruktsioon ja puhtusaste;
  22) teadma, millised on nõuded proovivõtupudeli ettevalmistamiseks, proovide transportimiseks ja säilitamiseks;
  23) teadma, kuidas toimub proovide vastuvõtt laborisse;
  24) teadma, milliseid nõudeid esitatakse laboritele, kelle analüüsitulemused on kasutatavad riigisiseselt ja riikidevaheliselt;
  25) teadma, kuidas kasutada analüüsitulemusi;
  26) teadma, kuidas määratakse reostuskoormusi.

  (2) Atesteeritav peab enne atesteerimise taotlemist saama teadmiste omandamiseks vähemalt 20-tunnise väljaõppe asutuses või isiku juures, kelle üheks põhikirja- või põhimäärusejärgseks tegevuseks on koolitus, ja omandama proovivõtmise kogemused vähemalt üks aasta kestnud praktilise töö käigus.

  (3) Isik, kelle atesteerimistunnistus on kaotanud kehtivuse, peab uue atesteerimise taotlemiseks läbima vähemalt 5-tunnise täienduskoolituse lõikes 2 nimetatud asutuses või isiku juures.
[RTL 2006, 69, 1273 - jõust. 22.09.2006]

  (4) Lõikes 2 nimetatud asutus või isik määratakse keskkonnaministri käskkirjaga kuni viieks aastaks.
[RTL 2006, 69, 1273 - jõust. 22.09.2006]

§ 6.   Atesteerimine

  (1) Atesteerimine koosneb:
  1) kirjalikust testist;
  2) vestlusest komisjoniga;
  3) praktiliste ülesannete sooritamisest esmakordsel atesteerimisel.
[RTL 2006, 69, 1273 - jõust. 22.09.2006]

  (2) Atesteerimise test koosneb kümnest küsimusest, millest atesteerimises osalemise jätkamiseks tuleb õigesti vastata vähemalt seitsmele. Vestluse ning praktilise ülesande sisu otsustab komisjon, arvestades testi tulemusi, valdkonda, milles atesteeritav soovib olla atesteeritud ning § 5 lõikes 1 esitatud nõudeid teadmistele ja oskustele.

  (3) Komisjon arvestab atesteerimisel atesteerimist taotleva isiku töövaldkonda.

  (4) Komisjon hindab atesteerimise läbinud proovivõtja teadmisi ja oskusi järgmiselt:
  1) sooritas atesteerimise;
  2) ei sooritanud atesteerimist.

§ 7.   Atesteerimise tulemuse vaidlustamine ja kordusatesteerimine

  (1) Atesteerimist taotlenud isik, kes ei ole nõus atesteerimise tulemusega, võib pöörduda komisjoni esimehe poole selgituste saamiseks või taotleda kordusatesteerimist kahe nädala jooksul, arvates päevast, mil ta sai teada atesteerimise tulemustest.

  (2) Kordusatesteerimise aja määrab komisjoni esimees.

  (3) Kordusatesteerimise mittesooritanu peab enne järgmist atesteerimise taotlemist läbima uuesti väljaõppe.

§ 8.   Atesteerimistunnistuse ja veeproovivõtja tõendi väljaandmine

  (1) Komisjon annab atesteeritud proovivõtjale tema vastavaid tööoskusi ja teadmisi kinnitava atesteerimistunnistuse, mille vorm on esitatud selle määruse lisas.

  (2) Tunnistusele märgitakse:
  1) atesteeritud proovivõtja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  3) atesteerituks tunnistamise kuupäev;
  4) proovivõtmise valdkond (valdkonnad), milles proovivõtja on atesteeritud;
  5) registreerimisnumber;
  6) väljaandmise koht ja kuupäev;
  7) kehtivuse lõppemise kuupäev;
  8) pitsatijälg;
  9) atesteerimiskomisjoni esimehe nimi ja allkiri;
  10) atesteerimiskomisjoni sekretäri nimi ja allkiri.

  (3) Tunnistusele kirjutavad alla komisjoni esimees või aseesimees ja sekretär.

  (4) Atesteerimistunnistus kehtib neli aastat.

  (5) Tunnistuse alusel väljastab atesteerimiskomisjon atesteeritud veeproovivõtjale kaasaskandmiseks sobiva veeproovivõtja tõendi (edaspidi tõend).

  (6) Tõendile märgitakse:
  1) atesteerimistunnistuse number;
  2) proovivõtja ees- ja perekonnanimi;
  3) proovivõtmise valdkond (valdkonnad), milles proovivõtja on atesteeritud;
  4) atesteerituks tunnistamise kuupäev;
  5) tunnistuse kehtivuse lõppemise kuupäev.

  (7) Tõendile kirjutab alla komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Tõendil on proovivõtja dokumendifoto mõõtmetega 3 × 4 cm.

  (9) [Kehtetu - RTL 2004, 69, 1133 - jõust. 30.05.2004]

  (10) Kui tunnistus või tõend on hävinud või varastatud või kui selle tekst ei ole loetav, annab komisjon tunnistuse omaniku kirjaliku taotluse alusel välja tunnistuse või tõendi duplikaadi.
[RTL 2004, 69, 1133 - jõust. 30.05.2004]

§ 9.   Rakendussäte

  Kuni 2004. aasta 1. jaanuarini peab ka eelnevalt atesteeritud isik enne atesteerimise taotlemist läbima § 5 lõikes 2 nimetatud väljaõppe ning esitama atesteerimise taotlemisel tõendi väljaõppe läbimise kohta.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json