Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruse nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 18.08.2015, 8

Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruse nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” muutmine

Vastu võetud 13.08.2015 nr 89

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punkti 71 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruse nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. novembri 2000. a määruses nr 381 „Õpetajate koolituse raamnõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Õpetajate koolituse raamnõuded määravad õpetajakoolitusele, õpetaja kutseaastale (edaspidi kutseaasta) ja tööalasele täiendusõppele esitatavad nõuded.”;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseõpingute eesmärk on tagada kutsestandardis kirjeldatud kutsealaste teadmiste ja oskuste omandamine.”;

3) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Õppejõud, kes viivad läbi koolieelse lasteasutuse õpetaja, klassiõpetaja, põhikooli ja gümnaasiumi ühe või mitme aine õpetaja või kutseõppeasutuse õpetaja kutseõpinguid, annavad iga kolme aasta jooksul vastava haridusastme õppeasutuses vähemalt 100 õpetatavale ainele või erialale vastavat tundi.”;

4) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseaasta alustamise tingimus on käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud pedagoogide õpetajakoolituse lõpetamine.”;

5) 4. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
ÕPETAJA TÖÖALANE TÄIENDUSÕPE

§ 16. Õpetaja tööalane täiendusõpe

Õpetaja tööalase täiendusõppe eesmärk on luua õpetajatele võimalused eneseanalüüsiks ja professionaalseks arenguks ning kujundada inspireeriv ja innovaatiline hoiak, mille kaudu kasutada omandatud teadmisi ja oskusi parimal moel oma töös õppija arengu toetamisel.

§ 17. Õpetaja tööalase täiendusõppe korraldus

(1) Õpetaja tööalase täiendusõppe kavandamisel ja läbiviimisel on aluseks:
1) kutsestandardites kirjeldatud kompetentsusnõuded;
2) õpetaja eneseanalüüs ja tagasiside tema tööle;
3) õpetaja enese professionaalse arengu ja õppeasutuse arengu vajadused ning riiklikud haridusprioriteedid.

(2) Õpetaja tööalane täienduskoolitus on osa täiendusõppest ja sellele laienevad täiskasvanute koolituse seaduse sätted täienduskoolituse kohta.”;

6) 5. ja 6. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json