Teksti suurus:

Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.08.2017, 2

Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 23.05.2016 nr 3
RT I, 27.05.2016, 17
jõustumine 30.05.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.08.2017RT I, 18.08.2017, 121.08.2017

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 9 lõike 2 punkti 9 ning lõigete 4 ja 14 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 433 lõikega 1.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on „Välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu” (edaspidi andmekogu).

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu eesmärk on pidada välissuhtlemisseadusega Välisministeeriumile pandud ülesannete täitmiseks arvestust Eestis tegutsevate välisriigi diplomaatiliste esinduste, konsulaarasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste (edaspidi välisesindused) ning Eestis asuvate rahvusvaheliste organisatsioonide ja muu rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide (edaspidi muud asutused) ning nende töötajate ja töötajate perekonnaliikmete, koduabiliste ning aukonsulite, välisesinduste ja muude asutuste (edaspidi koos esinduste) kasutuses olevate ruumide, esindustele ja nende töötajatele kuuluvate mootorsõidukite registreerimise, maksusoodustuste sihipärase kasutamise, esinduste operatiivnimekirja ja diplomaatiliste isikutunnistuste väljaandmise üle.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus 

§ 4.   Andmekogu pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt ja paberkandjal.

  (2) Andmekogu koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalsed registrikaardid ja
  2) alusdokumentide toimikud.

§ 5.   Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmed kantakse andmekogusse järgmiste dokumentide alusel:
  1) välisesinduse noot;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  2) aukonsuli või esinduse ametlik kiri;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  3) diplomaatilise isikutunnistuse taotlus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  4) diplomaatilise isikutunnistuse lisataotlus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  5) diplomaatilise isikutunnistuse taotleja kehtiva reisidokumendi isikuandmete lehekülje või Eesti kodaniku isikutunnistuse koopia;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  6) dokumendid asukohariigis viibimise aluse kohta, kui esindus ei asu Eestis;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  7) kinnisomandi või kinnisasja valduse üleandmise loa taotlus;
  8) kinnisomandi või kinnisasja valduse üleandmise loa koopia;
  9) mootorsõiduki registreerimistunnistuse koopia;
  10) uue mootorsõiduki puhul valmistaja väljastatud tüübivastavuse tunnistuse koopia;
  11) diplomaatilise kauba deklaratsioon;
  12) käibemaksu tagastamise taotlus;
  13) aktsiisi tagasisaamise taotlus;
  14) Euroopa Liidu käibemaksu- ja aktsiisivabastuse tõend;
  15) muu asutuse juhi avaldus asutuse registreerimise kohta, milles sisalduvad nimetus, asutamise kuupäev, asutamisdokumendi nimetus, kontaktandmed, esindusõigusega isiku isikukood või sünnikuupäev ja ametikoht asutuses;
  16) muud dokumendid.

  (2) Andmekogule esitab andmed esindus, kes taotleb § 6 lõikes 1 nimetatud toimingu tegemist.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

§ 6.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse andmed järgmiste toimingute kohta:
  1) esinduse registreerimine;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  2) diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmine;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  3) [kehtetu - RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  4) taotluse väljastamine esinduse diplomaadile, haldustöötajale ja nende perekonnaliikmele mootorsõiduki registreerimiseks Maanteeameti regionaalses allasutuses;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  5) taotluse väljastamine esinduse diplomaadile, haldustöötajale ja nende perekonnaliikmele mootorsõidukile uue numbrimärgi ja duplikaadi tellimiseks ja uue registreerimistunnistuse väljaandmiseks;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  6) muude asjakohaste toimingute tegemine.

  (2) Esinduse registreerimisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  1) esindatav riik;
  2) nimi eesti ja inglise keeles;
  3) liik;
  4) linn;
  5) registrikood;
  6) info politseivalve kohta;
  7) kontaktandmed (aadress, avalik telefoninumber, faksinumber, elektronposti aadress, koduleht);
  8) osakonna andmed (nimetus, kontaktandmed);
  9) välisriigi rahvuspüha;
  10) hädaabitelefoni number;
  11) välisesinduse juhi residentsi asukoht ja kontaktandmed (aadress ja telefoninumber);
  12) juhi mobiiltelefoni number;
  13) info esinduse asutamise kohta;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  14) asjakohased lisaandmed.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

  (3) Diplomaatilise isikutunnistuse taotleja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  1) esinduse nimi;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) isikukood;
  5) tiitel;
  6) sünniaeg;
  7) resideerimiskoht;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  8) sugu;
  9) kodakondsus;
  10) perekonnaseis;
  11) kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress);
  12) foto;
  13) allkiri;
  14) reisidokumendi liik;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  15) reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse number;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  16) reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse väljaandja;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  17) reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse kehtivusaeg;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  18) esinduses ametikohale asumise aeg ja eeldatav ametiaja lõppemise kuupäev;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  19) ametikoha nimetus eesti ja inglise keeles;
  20) samal ametikohal varem töötanud isiku ees- ja perekonnanimi või teave uue ametikoha loomise kohta;
  21) ametist lahkumise aeg;
  22) ametist lahkumise alus;
  23) kui taotleja on suursaadik, siis tema volikirja üleandmise kuupäev;
  24) diplomaatilise isikutunnistuse kategooria;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  25) diplomaatilise isikutunnistuse kehtivus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  251) diplomaatilise isikutunnistuse number;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  252) diplomaatilise isikutunnistuse väljastamise kuupäev;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  253) diplomaatilise isikutunnistuse kehtetuks tunnistamise kuupäev;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  254) diplomaatilise isikutunnistuse sertifikaatide peatamise selgitus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  255) andmete kontrollimise tunnus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  256) diplomaatilise postiga saatmise tunnus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  257) isiku tuvastamise tunnus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  26) asjakohased lisaandmed;
  27) kaitseatašee tunnus;
  28) agrément’i taotlemise kuupäev;
  29) agrément’i saamise kuupäev;
  30) agrément’i märkused;
  31) volikirja üleandmise järjekorranumber sellel päeval;
  32) suursaadiku ajalooline järjekorranumber;
  33) eksekvaaturi number;
  34) eksekvaaturi väljaandmise kuupäev;
  35) eksekvaaturi kehtivusaeg;
  36) konsulaarpiirkond;
  37) [kehtetu - RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  38) suursaadiku tunnus;
  381) saatkonna töötaja tunnus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  39) lisatavad failid.

  (4) Esinduse töötaja perekonnaliikmele diplomaatilise isikutunnistuse väljaandmisel kantakse andmekogusse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud andmetele perekonnaliikme kohta järgmised andmed:
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) tiitel;
  4) sünniaeg;
  41) isikukood;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  5) kodakondsus;
  6) elukoht;
  7) sugulusaste taotlejaga;
  8) reisidokumendi liik;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  9) reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse number;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  10) reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse väljaandja;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  11) reisidokumendi või Eesti kodaniku isikutunnistuse kehtivusaeg;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  12) foto;
  13) allkiri.

  (5) Esinduse, selle töötaja või tema perekonnaliikme omanduses või kasutuses oleva mootorsõiduki registreerimise kohta kantakse andmekogusse mootorsõiduki kohta järgmised andmed:
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  1) esinduse nimetus;
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]
  2) omaniku nimi;
  3) mark ja mudel;
  4) värvus;
  5) väljalaskeaasta;
  6) VIN-kood;
  7) kasutaja nimi;
  8) riikliku registreerimismärgi number;
  9) registreerimistunnistuse number ja väljastamise kuupäev;
  10) registrist kustutamise kuupäev;
  11) märkused.

  (6) Maksusoodustuste sihipärase kasutamise üle arvestuse pidamiseks kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kauba tüüp;
  2) kauba kogus;
  3) kauba soetamise kuupäev.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

  (7) Andmekogu kasutajate kohta hoitakse andmekogus järgmisi andmeid:
  1) kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) ametiasutus ja osakond, kus kasutaja töötab;
  4) andmekogusse viimase logimise aeg.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse, andmete töötlemine ja logimine 

§ 7.   Andmete andmekogusse kandmine

  Andmete andmekogusse kandmisel lähtub vastutav töötleja toimingute tegemise kohta õigusaktides sätestatud tähtaegadest.

§ 8.   Andmekogu andmete õigsuse tagamine

  Alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Andmekogusse kantavate ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogusse esitatud andmetele vastutab vastutav töötleja oma pädevuse piires.

§ 9.   Andmekogusse kantud andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete töötlemise avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.

§ 10.   Andmete logimine

  (1) Andmekogus logitakse andmete lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.

  (2) Logisid säilitatakse andmekogus vähemalt kolm aastat, kuid mitte kauem kui neli aastat kande tegemisest arvates.

§ 11.   Andmekogusse kantud andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmed arhiveeritakse esinduse töötaja ja tema perekonnaliikme ning koduabilise ja aukonsuli akrediteeringu ja muude seotud toimingute lõppemisel. Arhiveeritud andmeid säilitatakse seitse aastat.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõike 3 punktides 1–3, 5, 18, 19, 21 ja 23 nimetatud andmeid säilitatakse alaliselt.

  (3) Arhiveeritud andmed aktiveeritakse esinduse töötaja ja tema perekonnaliikme ning koduabilise ja aukonsuli uuesti Eestisse akrediteerimisel.
[RT I, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017]

  (4) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava töötleja asjaajamises kehtestatud dokumentide loetelus sarjadele ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemise järel antakse need arhiiviseaduse ja muude seaduste ning nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

§ 12.   Andmekogusse kantud andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K2T1S2 ning turbeaste on keskmine.

4. peatükk Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 13.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Välisministeeriumi kodulehel avalikustatakse käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1–5, 7–9 ja 14 nimetatud andmed, lõike 3 punktides 1–3, 5, 19 ja 23 nimetatud andmed diplomaadi ja muu asutuse juhi kohta ning punktides 1–3, 5, 19 ja 36 nimetatud andmed aukonsuli kohta ning lõike 4 punktides 1–3 nimetatud andmed diplomaadi ja muu asutuse juhi abikaasa kohta.

  (3) Andmekogusse kantud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata andmete kohta kehtib juurdepääsupiirang ning neid ei avalikustata.

§ 14.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogust:
  1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale andmesubjekti kohta käivaid isikuandmeid;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule andmeid, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ning see on neile vajalik seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Andmekogust väljastatakse andmeid üldjuhul teabenõude täitmisega või päringule vastamisega.

  (3) Riigiasutustel on õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks juurdepääs andmekogule.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid juurdepääsupiiranguga isikuandmeid andmekogust väljastatakse.

5. peatükk Andmekogu järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 15.   Järelevalve

  (1) Andmekogu pidamise seaduslikkuse järele valvavad Riigi Infosüsteemide Amet ja vastutava töötleja ametnikud oma pädevuse piires.

  (2) Andmekogu pidamise järele valvama volitatud isikul on õigus tutvuda andmekogusse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Andmekogu pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav töötleja kohustatud viivitamata kõrvaldama järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud põhjendatud puudused.

§ 16.   Saladuse hoidmise kohustus

  Andmekogu pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mida ei ole antud avalikuks kasutamiseks.

§ 17.   Rahastamine

  Andmekogu rahastatakse vastutava töötleja eelarvest.

§ 18.   Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamise otsustab välisminister.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json