Teksti suurus:

Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 18.08.2017, 3

Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded

Vastu võetud 16.08.2017 nr 31

Määrus kehtestatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 61 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded.

§ 2.   Kavandatav tegevus

  Kavandatava tegevuse kirjeldamisel lähtub otsustaja:
  1) tegevuse iseloomust ja mahust;
  2) tegevuse seostest asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega ning lähipiirkonna praeguste ja planeeritavate tegevustega;
  3) ressursside, sealhulgas loodusvarade, nagu maa, muld, pinnas, maavara, vesi ja looduslik mitmekesisus, näiteks loomastik ja taimestik, kasutamisest;
  4) tegevuse energiakasutusest;
  5) tegevusega kaasnevatest teguritest, nagu heide vette, pinnasesse ja õhku ning müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn;
  6) tekkivatest jäätmetest ning nende käitlemisest;
  7) tegevusega kaasnevate avariiolukordade esinemise võimalikkusest, sealhulgas heite suurusest;
  8) tegevuse seisukohast asjakohaste suurõnnetuste või katastroofide ohust, sealhulgas kliimamuutustest põhjustatud suurõnnetuste või katastroofide ohust teaduslike andmete alusel.

§ 3.   Kavandatava tegevuse asukoht ja mõjutatav keskkond

  Kavandatava tegevuse asukoha ja eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldamisel lähtub otsustaja:
  1) olemasolevast ja planeeritavast maakasutusest ning seal toimuvatest või planeeritavatest tegevustest;
  2) alal esinevatest loodusvaradest, sealhulgas maa, muld, pinnas, maavara, vesi ja looduslik mitmekesisus, nende kättesaadavusest, kvaliteedist ja taastumisvõimest;
  3) keskkonna vastupanuvõimest, mille hindamisel lähtutakse märgalade, jõeäärsete alade, jõesuudmete, randade ja kallaste, merekeskkonna, pinnavormide, maastike, metsade, Natura 2000 võrgustiku alade, kaitstavate loodusobjektide, alade, kus õigusaktidega kehtestatud nõudeid on ületatud või võidakse ületada, tiheasutusega alade ning kultuuri- või arheoloogilise väärtusega alade vastupanuvõimest;
  4) inimese tervisest ja heaolust ning elanikkonnast.

§ 4.   Hinnang keskkonnamõju olulisusele

  Käesoleva määruse §-de 2 ja 3 kohaste kirjelduste alusel hindab otsustaja, kas kavandataval tegevusel võib olla keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 31 lõikes 2 kirjeldatud otsene või kaudne oluline keskkonnamõju, arvestades:
  1) mõju suurust;
  2) mõjuala ulatust, näiteks geograafiline ala ja tõenäoliselt mõjutatava elanikkonna suurus;
  3) mõju ilmnemise tõenäosust;
  4) mõju tugevust, kestust, sagedust ja pöörduvust;
  5) mõju piiriülesust;
  6) mõju Natura 2000 võrgustiku alale;
  7) kavandatava tegevuse koosmõju muude asjakohaste toimuvate või mõjualas planeeritavate tegevustega;
  8) ebasoodsa mõju tõhusa ennetamise, vältimise, vähendamise ja leevendamise võimalusi.

§ 5.   Eelhinnangu järeldus

  (1) Eelhinnang peab sisaldama käesoleva määruse §-de 2–4 alusel antud järeldust kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise vajalikkuse kohta koos põhjenduste kokkuvõttega.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaseks järelduseks on kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine, esitatakse eelhinnangus põhjendatud juhul ettepanekud vajalikeks keskkonnameetmeteks.

Jüri Luik
Kaitseminister keskkonnaministri ülesannetes

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json