Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 03.05.2019. a määruse nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 18.08.2020, 3

Majandus- ja taristuministri 03.05.2019. a määruse nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord“ muutmine

Vastu võetud 12.08.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 76 lõike 9 alusel.

Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruses nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord ” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Markšeiderimõõdistuse läbiviimiseks on lubatud kasutada mehitamata õhusõidukit, kui tagatakse käesoleva määruse nõuete täitmine, lähtutakse määruse lisas „Fotogramm-meetrilise mõõdistuse nõuded mehitamata õhusõiduki kasutamisele markšeiderimõõdistusel“ esitatust ja peetakse kinni lennundusseaduses sätestatud nõuetest.“;

2) määrust täiendatakse lisaga „Fotogramm-meetrilise mõõdistuse nõuded mehitamata õhusõiduki kasutamisele markšeiderimõõdistusel“ (lisatud).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa Fotogramm-meetrilise mõõdistuse nõuded mehitamata õhusõiduki kasutamisele markšeiderimõõdistusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json