Teksti suurus:

Probleemtooteregistri põhimäärus

Probleemtooteregistri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2013, 7

Probleemtooteregistri põhimäärus1

Vastu võetud 23.07.2009 nr 135
RT I 2009, 42, 284
jõustumine 07.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
17.02.2011RT I, 01.03.2011, 304.03.2011
26.07.2012RT I, 01.08.2012, 104.08.2012
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013
12.09.2013RT I, 18.09.2013, 121.09.2013, osaliselt 14.02.2014

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 261 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Registri ametlik nimetus

  Registri ametlik nimetus on „Probleemtooteregister” (edaspidi register). Registri nimetuse ametlik lühend on PROTO.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on andmete koondamine probleemtoodete tootjate kohta, Eestis valmistatud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ning probleemtoodetest tekkinud jäätmete (edaspidi jäätmed) taaskasutamise arvestuse pidamine „Jäätmeseadusest” tulenevate ülesannete täitmiseks ning Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamiseks.

  (2) Registri pidamisele kohaldatakse käesolevas määruses reguleerimata küsimustes „Haldusmenetluse seaduse”, „Avaliku teabe seaduse”, „Isikuandmete kaitse seaduse” või muu asjakohase seaduse sätteid.

§ 3.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Keskkonnaagentuur.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

§ 4.   Registri pidamise viis

  Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, ÕIGUSLIK REŽIIM JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 5.   Registri ülesehitus

  (1) Register koosneb:
  1) andmebaasist;
  2) kanderaamatust;
  3) registripäevikust (edaspidi päevik);
  4) kande alusdokumentidest;
  5) arhiveeritud registriandmetest.

  (2) Andmebaasi kantakse §-s 6 nimetatud andmed.

  (3) Päevikusse kantakse:
  1) teave andmete ja dokumentide registri volitatud töötlejale saabumise kohta;
  2) andmete registrisse kandmise aeg ning kande tegija nimi ja ametikoht;
  3) alusdokumentide andmed (dokumendi number selle olemasolu korral, dokumendi väljaandmise aeg ja välja andnud isiku või asutuse nimi);
  4) teave ebaõigete registriandmete parandamise kohta;
  5) väljastatavad andmed, väljastamise kuupäev ning selle isiku nimi ja kontaktandmed, kellele andmed väljastati;
  6) muu teave registreerimismenetluse ja andmete esitamise kohta.

  (4) Registrist kustutatud andmed arhiveeritakse. Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse 7 aastat andmete kustutamisest arvates. Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse ja säilitatakse „Arhiiviseaduses” sätestatud korras.

§ 6.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse andmed „Jäätmeseaduse” § 25 lõikes 2 loetletud probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kohta.

  (2) Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) tootja või tootjate ühenduse nimi;
  2) tootjate ühendusega ühinenud tootjate nimed, tootjate äriregistri koodid ja e-posti aadressid, tootjate ühendusega ühinemise aeg ning tootjate ühendusest lahkumise aeg, kui andmebaasi esitab andmed tootjate ühendus;
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]
  3) tootja või tootjate ühenduse äriregistri kood;
  4) tootja postiaadress ja selle asukoha Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK) kood;
  5) tootja põhitegevusala ja sellele vastav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kood;
  6) tootja volitatud esindaja nimi, ametikoht, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;
  7) tootja kontaktisiku nimi, ametikoht, telefoni ja faksi number, elektronpostiaadress;
  8) probleemtoote nimetus, kaubamärk ja selle tootega seotud toimingu nimetus (probleemtoote valmistamine, sissevedu, väljavedu, turule laskmine ning nimetatud tegevustega alustamise aeg);
  9) elektri- ja elektroonikaseadmete korral kinnitus, kas need on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes või mujal kui kodumajapidamistes;
  10) kinnitus, et probleemtoode vastab „Jäätmeseaduse” §-s 27 kehtestatud nõuetele. Kinnitust ei pea andma rehvide ning nende probleemtoodete kohta, millele on sätestatud erand „Jäätmeseaduse” § 27 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega;
  11) jäätmetega seotud tegevuse iseloomustus (edaspidi jäätmekäitluskava, milles on vähemalt nimetatud eeldatav tekkivate või käideldavate jäätmete kogus ja kogumise kirjeldus ning näidatud üleriigiline jäätmete kogumisvõrk, jäätmete käitlemist korraldavad muud isikud, taaskasutamise, kõrvaldamise ja väljaveo viisid);
  12) avalikkuse teavitamise kava probleemtoodetest tekkinud jäätmete lahus kogumise kohustusest ja muust sellega seotud tegevusest;
  13) kui õigusaktiga on nõutav probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja käitlemise tagamiseks rahalise või muu tagatise olemasolu, andmed selle tagatise kohta (panga nimi, konto number, summa tooteühiku kohta, kindlustusettevõtja nimi, kindlustuslepingu tähtaeg, kindlustuslepingu number, kindlustussumma) ja andmete õigsust kinnitavad dokumendid;
  14) sisseveetud probleemtoote mass;
  15) valmistatud probleemtoote mass;
  16) Euroopa Liidu liikmesriiki väljaveetud probleemtoote mass;
  17) väljapoole Euroopa Liitu väljaveetud probleemtoote mass;
  18) turule lastud probleemtoote mass;
  19) kogutud probleemtootejäätmete mass;
  20) korduskasutatud probleemtootejäätmete mass;
  21) ringlusse võetud probleemtootejäätmete mass;
  22) energiakasutuseks taaskasutatud probleemtootejäätmete mass;
  221) taaskasutatud probleemtootejäätmete mass (muu taaskasutus kui punktides 21 ja 22 nimetatud taaskasutustoimingud);
[RT I, 01.08.2012, 1 - jõust. 04.08.2012]
  23) taaskasutusse võetud probleemtootejäätmete kogumass;
  24) kõrvaldatud probleemtootejäätmete mass;
  25) Eestis käideldud probleemtootejäätmete mass;
  26) teise liikmesriiki käitlemiseks saadetud probleemtootejäätmete mass;
  27) väljapoole Euroopa Liitu käitlemiseks saadetud probleemtootejäätmete mass;
  28) teise liikmesriiki väljaveetud ringlussevõetavate probleemtootejäätmete mass;
  29) teise liikmesriiki väljaveetud kõrvaldatavate probleemtootejäätmete mass;
  30) väljapoole Euroopa Liitu väljaveetud kõrvaldatavate probleemtootejäätmete mass;
  31) väljapoole Euroopa Liitu väljaveetud ringlussevõetavate probleemtootejäätmete mass.

  (3) Tootjate ühendus esitab lõike 2 punktis 2 loetletud andmed eraldi tootjate ühenduse liikmete ja tootjate ühendusega lepingu alusel ühinenud tootjate kohta.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (4) Tootjate ühendus esitab lõike 2 punktides 8–10 ja 14–18 loetletud andmed iga temaga ühinenud tootja kohta eraldi.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (5) Lõike 2 punktides 11 ja 12 nimetatud ajakohastatud jäätmekäitluskava ja avalikkuse teavitamise kava kantakse registrisse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt iga 3 aasta järel.

  (6) Registrisse saab ühe turule lastava probleemtoote ühiku kohta andmeid sisestada ainult ühe tootja kohta.

  (7) Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki väljaveetud probleemtoodete kohta tuleb märkida probleemtoodete kogused, mis on:
  1) välja viidud pärast nende probleemtoodete turule laskmist Eestis nende probleemtoodete kättesaadavaks tegemise eesmärgil teises Euroopa Liidu liikmesriigis;
  2) valmistatud Eestis, kuid Eestis ei ole neid probleemtooteid turule lastud ning need on turule lastud selles teises Euroopa Liidu liikmesriigis (kaugmüük).
[RT I, 01.08.2012, 1 - jõust. 04.08.2012]

  (8) Lõike 2 punktides 14–31 sätestatud andmed esitatakse lisas 8 nimetatud kategooriates.
[RT I, 01.08.2012, 1 - jõust. 04.08.2012]

§ 7.   Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  (1) Andmed kantakse registrisse alusdokumentide alusel.

  (2) Kande alusdokumendid (edaspidi alusdokument) on:
  1) paragrahvis 6 nimetatud andmed;
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]
  2) registreerimisest keeldumise otsus;
  3) registreeringu kustutamise otsus;
  4) registriandmete põhjendatud muutmise taotlus;
  5) dokumendid registriandmetes paranduse tegemise kohta;
  6) väljaspool Euroopa majanduspiirkonda jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.07.2006, lk 1–98) nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
  7) väljaspool OECD liikmesriike jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 nõuetele vastavust tõendavad dokumendid;
  8) jäätmekäitlusega seotud lepingupartnerite lepingute koopiad.

  (3) Registri volitatud töötlejal on õigus nõuda tootjalt või tootjate ühenduselt lõikes 2 nimetatud andmete õigsuse kontrollimiseks täiendavalt:
  1) probleemtoote valmistamist, sisse- ja väljavedu ning müüki käsitlevaid raamatupidamise dokumente;
  2) probleemtoote sisse- ja väljavedu ning müüki käsitlevaid muid dokumente, sh lepingute koopiaid;
  3) jäätmeid taaskasutavate või kõrvaldavate ettevõtjate jäätmete vastuvõttu tõendavaid dokumente ja kinnitust jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohta;
  4) dokumente jäätmeid vastuvõtva jäätmekäitleja käitlemistehnoloogia efektiivsuse kohta;
  5) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioone probleemtoote ning jäätmete sisse- ja väljaveo kohta;
  6) probleemtoote „Jäätmeseaduse” § 27 nõuetele vastavust tõendavaid dokumente;
  7) muid dokumente, mis tõendavad probleemtoodetega seotud „Jäätmeseaduse” nõuete täitmist.

§ 8.   Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on õiguslik tähendus „Jäätmeseaduses” sätestatud ulatuses.

3. peatükk REGISTREERIMISMENETLUS JA ANDMETE ESITAMINE REGISTRISSE 

§ 9.   Registreerimismenetlus

  Registreerimismenetlus on registri volitatud töötleja tegevus registreerimistaotluse vastuvõtmisel, registreerimisel, registriandmete muutmisel ning registreeringu peatamisel ja kustutamisel.

§ 10.   Registreering

  (1) Registreering on iga tootja või tootjate ühenduse § 6 lõike 2 punktides 1–13 toodud andmete kogum, mis on talletatud registri andmebaasis.

  (11) Patarei ja aku tootja registreering on § 6 lõike 2 punktides 1–8 nimetatud andmete kogum, mis on talletatud registri andmebaasis. Kui patarei ja aku tootja laseb turule lisaks patareidele või akudele ka muid probleemtooteid, on registreeringuks § 6 lõike 2 punktides 1–13 nimetatud andmete kogum, mis on talletatud registri andmebaasis.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (2) Registreering tähistatakse kordumatu numbriga (registreeringu number).

  (3) Tootjate ühendus ja ka ühendusega ühinenud iga tootja saab kordumatu registreeringu numbri.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (4) Registreeringuks ei ole § 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmed.

§ 11.   Registrisse andmete esitaja

  Registrisse esitab andmed tootja või tootjate ühendus tootja nimel (edaspidi tootja).

§ 12.   Registreerimistaotlus

  (1) Tootja esitab registreerimistaotlusena registri volitatud töötlejale § 6 lõike 2 punktides 1–13 nimetatud andmed (edaspidi taotlus). Patarei ja aku tootja, kes laseb turule üksnes patareisid või akusid, esitab registreerimistaotlusena registri volitatud töötlejale § 6 lõike 2 punktides 1–8 nimetatud andmed.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (2) Tootja esitab lõikes 1 nimetatud taotluse registri volitatud töötlejale enne tegevuse alustamist.

§ 13.   Registreerimisest keeldumine

  (1) Registri vastutav töötleja teeb registri volitatud töötleja ettepanekul registreerimisest keeldumise kirjaliku otsuse 45 päeva jooksul taotluse saamisest või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumisest arvates, kui:
  1) tootja on esitanud dokumentides valeandmeid;
  2) mitu tootjat esitavad ühel ajal registreerimiseks taotluse ühe ja sama identifitseeritava toote ühiku kohta;
  3) tootja esitab registreerimiseks taotluse, kuid registris on sama tootega seoses juba registreeritud teine tootja.

  (2) Kui samal ajal esitavad ühe ja sama identifitseeritava toote ühiku kohta taotluse mitu tootjat, teeb registri volitatud töötleja mõlemale tootjale ettepaneku kokkuleppele jõudmiseks selles, kes esitab registrile dokumendid ja kes võtab oma alusdokumendid tagasi, määrates selleks tähtaja.

  (3) Kui lõikes 2 nimetatud tootjad kokkulepet ei saavuta, keeldub registri volitatud töötleja registreerimast tootjat, kelle taotlus saabus hiljem.

  (4) Registreerimisest keeldumise otsus saadetakse tootjale posti teel või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil.

§ 14.   Registreeringu kustutamine ja peatamine

  (1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu kustutamise või peatamise kirjaliku otsuse ja seda kajastava kande:
  1) tootja põhjendatud taotluse alusel;
  2) registris registreeritud tootja lõpetamise või füüsilisest isikust ettevõtja surma korral;
  3) kui tootja on esitanud alusdokumentides valeandmeid;
  4) kui tootja ei vasta seadusega sätestatud nõuetele;
  5) kui ühe ja sama identifitseeritava toote ühiku kohta on registreeritud mitu tootjat;
  6) kui tootja jätab korduvalt esitamata § 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmed.

  (2) Registri volitatud töötleja võib teha registreeringu kustutamise või peatamise kirjaliku otsuse ja seda kajastava kande järelevalveasutuse põhjendatud taotluse alusel lõike 1 punktides 3–5 nimetatud põhjustel või kui tootja on oluliselt rikkunud „Jäätmeseadusega” talle pandud kohustusi.

  (3) Registreeringu kustutamise või peatamise otsus saadetakse tootjale posti teel või elektrooniliselt alusdokumentides märgitud aadressil, välja arvatud lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul.

§ 15.   Andmete registrisse esitamise kord ja tähtaeg

  (1) Registrisse kandmiseks esitatakse andmed registri volitatud töötlejale digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Autoriseeritud kasutajana esitab tootja registrisse kantavad andmed vahetult veebipõhisesse andmebaasi.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (11) Jäätmekäitleja, kes esitab tootja nimel andmeid registri volitatud töötlejale, esitab § 6 lõike 2 punktides 19–31 nimetatud andmed autoriseeritud kasutajana vahetult veebipõhisesse andmebaasi.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (12) Mootorsõidukite, rehvide ning patareide ja akude väljavedaja esitab § 6 lõike 2 punktides 16 ja 17 nimetatud andmed digitaalselt digitaalallkirjaga kinnitatult registri volitatud töötlejale või autoriseeritud kasutajana vahetult veebipõhisesse andmebaasi.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (2) Autoriseeritud kasutajana andmete andmebaasi kandmine on võrdsustatud andmete esitamisega digitaalallkirjaga kinnitatud registrikaardi vormidel.

  (3) Registri volitatud töötleja registreerib esitatud alusdokumendid ja kannab nendes sisalduvad andmed registrisse või kinnitab autoriseeritud kasutaja andmebaasi kantud andmed.

  (4) [Kehtetu - RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (5) Tootja esitab § 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmed registrisse kandmiseks volitatud töötlejale või kannab need autoriseeritud kasutajana andmebaasi kord kvartalis. Andmed esitatakse registri volitatud töötlejale või kantakse registrisse igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (6) Mootorsõiduki ja selle osade tootja või tootja nimel jäätmekäitleja kannab § 6 lõike 2 punktides 14–31 sätestatud andmed autoriseeritud kasutajana andmebaasi kord aastas. Eelmise kalendriaasta andmed kantakse registrisse hiljemalt 25. jaanuariks.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (7) Mootorsõidukite, rehvide ning patareide ja akude väljavedaja esitab § 6 lõike 2 punktides 16 ja 17 nimetatud andmed registrisse kandmiseks volitatud töötlejale või kannab need autoriseeritud kasutajana andmebaasi kord kvartalis. Andmed esitatakse registri volitatud töötlejale või kantakse registrisse igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

§ 16.   Registriandmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses, on registri volitatud töötlejal õigus esitada andmete esitajale järelepärimisi ning nõuda täiendavalt § 7 lõikes 3 nimetatud dokumente.
[RT I, 01.08.2012, 1 - jõust. 04.08.2012]

§ 17.   Alusdokumentides esinevad puudused

  (1) Kui registrisse esitatud alusdokumentides esinevad puudused, määrab registri volitatud töötleja tähtaja nende kõrvaldamiseks. Teade kõrvaldamist vajavate puuduste kohta saadetakse 30 päeva jooksul alusdokumentide saamisest arvates tootjale posti teel või alusdokumendis märgitud e-posti aadressil.

  (2) Kui puudusi määratud tähtajaks ei kõrvaldata, tagastab registri volitatud töötleja alusdokumendid läbi vaatamata. Autoriseeritud kasutajana veebipõhisesse andmebaasi vahetult esitatud andmetele teeb registri volitatud töötleja märke „Tagasi saadetud”.

§ 18.   Andmete kinnitamise tähtaeg registris

  Registri volitatud töötleja kinnitab nõuetekohaste alusdokumentide põhjal andmed registris 30 päeva jooksul dokumentide ning kõigi vajalike andmete saamise päevast arvates.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

§ 19.   Andmete kinnitamisest keeldumine

  (1) Registri vastutav töötleja teeb registri volitatud töötleja ettepanekul andmete kinnitamisest keeldumise kirjaliku otsuse 45 päeva jooksul ettepaneku, dokumentide ning kõigi vajalike andmete saamise päevast arvates, kui tootja on esitanud dokumentides valeandmeid.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (2) Andmete kinnitamisest keeldumise otsus saadetakse tootjale posti teel või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil.

§ 20.   Andmete muutumisest või tegevuse lõpetamisest teavitamise kohustus

  (1) Tootja peab § 6 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest või oma tegevuse lõpetamisest registri volitatud töötlejale viivitamata teatama ja esitama taotluse andmete või registreeringu muutmiseks või kustutamiseks.

  (2) Paragrahvi 6 lõike 2 punktides 14–31 nimetatud andmeid, mis esitatakse või mida muudetakse, pärast rahvusvahelistest kohustustest tulenevate aruannete koostamist kokkuvõtetes ei arvestata.

§ 21.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registriandmete parandamiseks esitab tootja registri volitatud töötlejale taotluse, mis sisaldab andmete esitaja nime, kontaktandmeid ja andmeid, mida soovitakse muuta.

  (2) Kui registri volitatud töötleja tuvastab registrile varem esitatud andmete olulise erinevuse uutest andmetest, teavitab ta sellest tootjat viivitamata ning nõuab vajaduse korral selgitusi või uute andmete esitamist.

  (3) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral suleb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni andmete parandamiseni.

4. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE JA REGISTRI PIDAMINE 

§ 22.   Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ning andmed, mille avaldamine läheks vastuollu „Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud nõuetega.

  (2) Pädevatel järelevalveasutustel on juurdepääsuõigus kõigile järelevalve teostamiseks vajalikele andmetele.

§ 23.   Registriandmete väljastamine

  (1) Registriandmed väljastatakse „Avaliku teabe seaduses” sätestatud korras.

  (2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 24.   Rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamine

  Rahvusvahelistest kohustustest tulenevate andmete edastamise korraldab registri vastutav töötleja vastavalt esitatavatele nõuetele ja määratud tähtajaks.

§ 25.   Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

  Registri vastutav töötleja:
  1) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  2) koordineerib registri pidamist;
  3) teeb registreerimisest keeldumise või andmete kinnitamisest keeldumise otsuse registri volitatud töötleja ettepanekul;
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]
  4) lahendab registri pidamisel tekkinud vaidlusi.

§ 26.   Registri volitatud töötleja kohustused

  Registri volitatud töötleja on kohustatud:
  1) andma vajaduse korral tootjale selgitusi andmete esitamise kohta;
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]
  2) pidama andmete registrisse esitamise ja sealt väljastamise arvestust kvartalite ja kalendriaastate kaupa;
  3) esitama registri vastutavale töötlejale põhjendatud ettepanekuid tootja registreerimisest keeldumiseks või andmete kinnitamisest keeldumiseks;
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]
  4) esitama registri pidamisega seotud dokumente järelevalve õigust omavatele või muudele nendega tutvumiseks õigustatud isikutele.

5. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 27.   Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja ja „Avaliku teabe seaduse” § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon.

  (2) Järelevalve teostajal on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja neid tõendavate dokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamise juures puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajaks.

§ 28.   Registri finantseerimine

  Registrit finantseeritakse riigieelarvest registri volitatud töötleja eelarve kaudu.

§ 29.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas „Arhiiviseaduses” ja „Avaliku teabe seaduse” alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruses nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” sätestatud nõuetega.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 30.   Andmete esitamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud tootja esitab registri volitatud töötlejale § 6 lõike 2 punktides 2, 9, 12 ja 13 sätestatud andmed 3 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud tootja esitab § 6 lõike 2 punktis 11 nimetatud ajakohastatud jäätmekäitluskava registri volitatud töötlejale 3 kuu jooksul määruse jõustumisest arvates.

  (3) Tootja esitab registri volitatud töötlejale § 6 lõike 2 punktides 14–18 nimetatud andmed viimase viie kalendriaasta kohta.
[RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

  (4) Tootja esitab 2009. a I ja II kvartali andmed koos III kvartali andmetega registri volitatud töötlejale hiljemalt 25. oktoobriks 2009. a.

  (5) Enne käesoleva sätte jõustumist turul tegutsenud põllumajandusplasti tootja esitab § 6 lõike 2 punktides 14–18 sätestatud andmed 2012. a ja 2013. a I–II kvartali kohta registri volitatud töötlejale hiljemalt 25. oktoobriks 2013. a.
[RT I, 18.09.2013, 1 - jõust. 21.09.2013]

§ 31.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (ELT L 037, 13.02.2003, lk 24–39), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); Euroopa Komisjoni otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse kasutuselt kõrvaldatud sõidukeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.04. 2005, lk 30–33); Euroopa Komisjoni otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ning selle direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.05.2005, lk 13–16); Euroopa Komisjoni otsus 2008/763/EÜ, millega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt kehtestatakse ühine metoodika, mille alusel arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus (ELT L 262, 01.10.2008, lk 39); Euroopa Komisjoni otsus 2009/603/EÜ, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ patareide ja akude tootjate registreerimisnõuded (ELT L 206, 08.08.2009, lk 13–15); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.07.2012, lk 38–71).
[RT I, 18.09.2013, 1 - jõust. 21.09.2013]

Lisad 1–7
[Kehtetud - RT I, 01.03.2011, 3 - jõust. 04.03.2011]

Lisa 8 Probleemtoodete ja nendest tekkinud jäätmete kategooriad probleemtooteregistris
[RT I, 18.09.2013, 1 - jõust. 21.09.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json