Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2018, 1

Siseministri määruste muutmine seoses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumisega

Vastu võetud 12.09.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 42 lõike 2, § 1086 lõigete 8 ja 9, § 10810 lõike 2 ja § 10813, päästeseaduse § 9 lõike 3, § 91 lõike 3, § 33 lõike 2, § 35 lõike 5, § 38 lõike 8 ja § 41 lõike 14, päästeteenistuse seaduse § 72 lõike 2 ning riigipiiriseaduse § 84 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 21. detsembri 2016. a määruse nr 38 „Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2016. a määruses nr 38 „Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Infosüsteemi kantud andmed on juurdepääsupiiranguga õigusaktides sätestatu kohaselt.”;

2) paragrahvi 10 lõike 6 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Infosüsteemi vastutav töötleja otsustab kolmandale isikule infosüsteemi andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas õigusaktidega.”;

3) paragrahvi 17 tekstiosa sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teeb Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon õigusaktides sätestatud pädevuse kohaselt.”.

§ 2.   Siseministri 21. detsembri 2016. a määruse nr 36 „Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2016. a määruses nr 36 „Hädaabiteadete menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogusse kantud andmed on juurdepääsupiiranguga õigusaktides sätestatu kohaselt.

(3) Andmekogusse kantud andmetele tagatakse juurdepääs õigusaktides sätestatu kohaselt.”;

2) paragrahvi 9 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandale isikule andmekogu andmetele juurdepääsu andmise õigusaktides sätestatu kohaselt.”;

3) paragrahvi 17 tekstiosa sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon õigusaktides sätestatud pädevuse kohaselt.”.

§ 3.   Siseministri 23. mai 2016. a määruse nr 15 „Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” muutmine

Siseministri 23. mai 2016. a määrust nr 15 „Päästetööl osalenud vabatahtliku päästja hukkumise, surma või osalise või puuduva töövõime korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Hüvitiste maksmiseks kogutud andmete säilitamise tähtaeg

Hüvitise maksmiseks kogutud andmeid säilitatakse kümme aastat hüvitise määramisest arvates.”.

§ 4.   Siseministri 12. septembri 2012. a määruse nr 10 „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale” muutmine

Siseministri 12. septembri 2012. a määrust nr 10 „Nõuded vabatahtlikule merepäästjale, vabatahtliku merepäästja välja- ja täiendusõppele, vabatahtliku merepäästja tunnistusele ja vabatahtliku merepäästja eritunnusele ja selle kandmise korrale” täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatud andmete säilitamise tähtaeg

Vabatahtliku merepäästja tunnistuse väljastamiseks esitatud andmeid säilitatakse kümme aastat isiku vabatahtlikuks merepäästjaks kandideerimisest või tema vabatahtliku merepäästja staatuse lõppemisest.”.

§ 5.   Siseministri 30. detsembri 2011. a määruse nr 34 „Päästeteenistusse päästeametniku ametikohale kandideeriva isiku isikuankeedi vorm” muutmine

Siseministri 30. detsembri 2011. a määruses nr 34 „Päästeteenistusse päästeametniku ametikohale kandideeriva isiku isikuankeedi vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse sõna „delikaatsetele” sõnaga „eriliiki”;

2) paragrahvi 2 pealkirja täiendatakse pärast sõna „hoidmine” sõnadega „ja isikuankeedis küsitud andmete säilitamine”;

3) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Isikuankeedis küsitud andmeid säilitatakse viis aastat isiku päästeteenistusse kandideerimisest või päästeteenistusest lahkumisest.”.

§ 6.   Siseministri 10. novembri 2010. a määruse nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord” muutmine

Siseministri 10. novembri 2010. a määrust nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord” täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Vabatahtliku päästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kogutud andmete säilitamise tähtaeg

Vabatahtliku päästja kutsesobivuse ja füüsilise ettevalmistuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kogutud andmeid säilitatakse kümme aastat vabatahtliku päästja staatuse lõppemisest.”.

§ 7.   Siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 11. augusti 2010. a määruses nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs vastavalt õigusaktides sätestatule.”;

2) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale tema kohta käivaid isikuandmeid õigusaktides sätestatu kohaselt;”.

§ 8.   Siseministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 96 „Isikuankeedi vorm” muutmine

Siseministri 28. detsembri 2009. a määruses nr 96 „Isikuankeedi vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 pealkirja täiendatakse pärast sõna „hoidmine” sõnadega „ja isikuankeedis küsitud andmete säilitamine”;

2) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Isikuankeedis küsitud andmeid säilitatakse viis aastat isiku politseiteenistusse kandideerimisest või politseiteenistusest lahkumisest.”.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json