Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2018, 2

Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Vastu võetud 12.09.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruses nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) piirkondlik vee-ettevõtja on vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust enam kui 5000-le elanikule ning vähemalt kuuel reoveekogumisalal, millest vähemalt üks on üle 2000 ie reostuskoormusega;”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 7 lisatakse sõna „reoveekogumisala” järgi sõnad „reoveekogumisala osa”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 1–2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) täiendav elanikkond, keda teenindatakse tõhusama veevarustuse abil;
2) täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama reoveepuhastuse teenus.”;

5) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Settetöötlussüsteemi rajamisel ja rekonstrueerimisel toetatakse järgmisi tegevusi:
1) tihendus ja tahendussüsteemide ehitamist;
2) sette käitlemiseks keskuste ehitamist, kus teenindatakse toetuse saaja teeninduspiirkonda, mis on vähemalt piirkondliku vee-ettevõtja suuruses;
3) sette käitlemiseks keskuste ehitamisel toetatakse kõiki sette käitlemiseks vajalikke seadmeid ja süsteeme ning eriotstarbelisi liiklusvahendeid.”;

7) paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitamisel hädaolukorra seaduse § 36 lõike 4 punktis 3 ning § 38 lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud veevarustuse ja kanalisatsiooni toimepidevuse tagamisega seotud kulud.”;

9) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 4 asendatakse lauseosa „5000” lauseosaga „6000”;

10) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 5 asendatakse lauseosa „2 000 000” lauseosaga „10 000 000”;

11) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) eraldiseisvate tuletõrje veevarustuse rajatiste ehitamine;”;

12) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) hoonestamata kinnistute ja arenduspiirkondades ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumisvõimaluse rajamine.”;

13) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 5 asendatakse lauseosa „http://www.envir.ee/sites/default/files/kmh_eelhind_juhend_est.pdf” lauseosaga „http://www.envir.ee/sites/default/files/kmh_eelhinnangu_andmise_juhend.pdf”;

15) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 92 järgmises sõnastuses:

„92) Kehtiv reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;”;

17) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 13 asendatakse lauseosa „kohast, kus joogivesi saab kättesaadavaks tarbijale” lauseosaga „võrku juhitavast veest ja tarbija juurest;”;

18) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 17 jäetakse ära lauseosa „mida on ajakohastatud mitte varem kui kaks aastat enne taotluse esitamise kuupäeva”;

19) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 21 asendatakse lauseosa „lõikes 1” lauseosaga „lõikes 11”;

20) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 22 järgmises sõnastuses:

„22) Kinnitus selle kohta, et joogiveetöötluse või reoveepuhasti ehitamise järgselt määrab taotleja sellele pädeva isiku, kes vastutab rajatise nõuetekohase toimimise eest ning kes on läbinud iga seitsme aasta järel vähemalt 80-tunnilise täiendkoolituse joogivee- ning reoveekäitlusrajatiste opereerimise valdkonnas või omab kutse- või pädevustunnistust, mille kvalifikatsiooninõuded põhinevad kutseseadusel alusel määratud kutsestandardis toodud nõuetel.”;

21) paragrahvi 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 22 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saajal on kohustus taotlusega soetatud vara sihipäraselt kasutada vähemalt 15 aastat arvates toetuse saajale toetuse lõppmakse tegemist. Vara võõrandamisel peavad olema täidetud kõik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 nimetatud tingimused ja vara uus omanik peab vastama kõikidele §-s 12 kehtestatud tingimustele toetuse saaja kohta. Vara võõrandamisel on toetuse saaja kohustatud sellest rakendusüksust viivitamata teavitama.”;

23) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisa).

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa Juhendmaterjal tehnilise projekti koostamiseks Ühtekuuluvusfondi 2014–2020 rahastamisperioodi meetme „Veemajandustaristu arendamine” projekti rahastamistaotluse lisana

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json