Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 12.09.2019 nr 81

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) korraldab temale vahetult alluvate nõunike ja osakonnajuhatajate kaudu talle alluvate osakondade tööd;”;

2) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „osakonnajuhatajatele” sõnadega „ja nõunikele”;

3) paragrahvi 22 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) riigieelarve osakond, kes korraldab ja koordineerib riigi finantsjuhtimist, riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia, sealhulgas nende aluseks olevate programmide, koostamist ja töötab välja nende valdkondade õigusaktide eelnõusid; seirab ja hindab riigieelarve vahendite ja riigi ressursside kasutamist, korraldab strateegiliste arengudokumentide aruandlust kooskõlas strateegilise juhtimise raamistikuga; planeerib, seirab ja hindab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välistoetuste kasutamist ning töötab välja selle valdkonna riigisiseste õigusaktide eelnõusid, valmistab ette ja esindab Eesti seisukohti välistoetuse andmist reguleeriva poliitika kujundamisel ja õigusaktide eelnõude üle peetavatel läbirääkimistel.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a määruse nr 140 „Riigikantselei põhimäärus” § 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamine ning riigi strateegilise planeerimise korraldamine ja koordineerimine, sealhulgas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi konkurentsivõime parandamise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegiliste arengukavade koostamise ja elluviimise koordineerimine;”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 23. septembril 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Raivo Aeg
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json