Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 18.09.2019, 3

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Vastu võetud 12.09.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ja § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.  Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik, välja arvatud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik uriini absorbeerivate abivahendite puhul, esitab abivahendi müüja või üürija poole pöördumisel perearsti, eriarsti, õe, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõendi või rehabilitatsiooniplaani abivahendi vajaduse kohta. Tõendil või rehabilitatsiooniplaanis on märgitud toote ISO-kood, selle puudumise korral nimetus või kirjeldus, mis võimaldab abivahendi ISO-koodi täpsusega kindlaks määrata.”;

2) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva määruse lisas sätestatud juhtudel võtab Sotsiaalkindlustusamet pärast määruse lisas ette nähtud esimese kasutusaja lõppu tasu maksmise kohustuse üle ilma abivahendi vajaduse tuvastamiseta.”;

3) paragrahv 8 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Abivahendite loetelu (alates 01.10.19)

Lisa 2 Abivahendite loetelu (alates 01.01.20)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json