Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2024, 10

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine
[RT I, 12.07.2022, 2 - jõust. 15.07.2022]

Vastu võetud 18.05.2005 nr 73
RTL 2005, 57, 807
jõustumine 05.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.04.2006RTL 2006, 33, 59823.04.2006
13.11.2007RTL 2007, 88, 147726.11.2007
09.07.2008RTL 2008, 61, 87526.07.2008, osaliselt 1.01.2009
10.07.2009RTL 2009, 59, 87224.07.2009
27.11.2009RTL 2009, 89, 130811.12.2009
18.11.2010RT I, 26.11.2010, 529.11.2010
03.02.2011RT I, 09.02.2011, 312.02.2011
08.09.2011RT I, 30.11.2011, 1303.12.2011
27.03.2013RT I, 02.04.2013, 405.04.2013
07.06.2013RT I, 14.06.2013, 117.06.2013
18.09.2013RT I, 20.09.2013, 523.09.2013
21.11.2013RT I, 26.11.2013, 429.11.2013
27.02.2014RT I, 28.02.2014, 1103.03.2014
28.05.2014RT I, 30.05.2014, 602.06.2014
28.11.2014RT I, 03.12.2014, 706.12.2014
11.12.2014RT I, 12.12.2014, 515.12.2014
31.03.2015RT I, 02.04.2015, 1005.04.2015
02.06.2015RT I, 05.06.2015, 608.06.2015
07.08.2015RT I, 12.08.2015, 315.08.2015
30.10.2015RT I, 04.11.2015, 107.11.2015
10.02.2016RT I, 12.02.2016, 315.02.2016
09.05.2016RT I, 11.05.2016, 114.05.2016
03.06.2016RT I, 07.06.2016, 310.06.2016
20.07.2016RT I, 22.07.2016, 325.07.2016
07.09.2016RT I, 13.09.2016, 416.09.2016
17.10.2016RT I, 18.10.2016, 321.10.2016
29.05.2017RT I, 01.06.2017, 504.06.2017
22.11.2017RT I, 29.11.2017, 1202.12.2017
09.04.2018RT I, 13.04.2018, 216.04.2018
10.07.2018RT I, 13.07.2018, 1016.07.2018
17.01.2020RT I, 21.01.2020, 1124.01.2020
16.02.2021RT I, 23.02.2021, 1726.02.2021
08.07.2022RT I, 12.07.2022, 215.07.2022
20.10.2022RT I, 29.10.2022, 201.11.2022
20.12.2022RT I, 29.12.2022, 301.01.2023
22.02.2023RT I, 28.02.2023, 1203.03.2023
30.08.2023RT I, 01.09.2023, 604.09.2023
14.12.2023RT I, 20.12.2023, 4023.12.2023
22.04.2024RT I, 25.04.2024, 728.04.2024

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lõike 1 ja § 4 lõike 15 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemist ja käitlemisega seotud arvestuse ja aruandluse pidamist ning kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad I–VI (lisa 1).
[RT I, 11.05.2016, 1 - jõust. 14.05.2016]

§ 2.   Määruse kohaldamine

  Määruses kehtestatud nõuded kuuluvad kohaldamisele narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisel füüsilise või juriidilise isiku majandus- või kutsetegevuse raames, sh laevadel ja õhusõidukites (edaspidi ettevõte).
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 3.   Narkootilised ja psühhotroopsed ained

  (1) Narkootilised ja psühhotroopsed ained on käesoleva määruse lisas 1 kehtestatud nimekirjades loetletud ained, ainete rühmadesse kuuluvad ained ja nende ainete isomeerid, estrid, eetrid ja soolad ning nimetatud aineid sisaldavad ravimid.
[RT I, 11.05.2016, 1 - jõust. 14.05.2016]

  (11) VI nimekirja kuuluvate riikliku ekspertiisiasutuse akti alusel identifitseeritud ainete täieliku loetelu avaldab Ravimiamet oma kodulehel identifitseerimisest arvates kolme tööpäeva jooksul.
[RT I, 11.05.2016, 1 - jõust. 14.05.2016]

  (2) Narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks ei loeta ravimpreparaate, mida kasutatakse ainult meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil ning mis sisaldavad käesolevas lõikes esitatud tingimustel järgmisi I, II, III ja IV nimekirjas loetletud aineid:
  1) oopiumi ja morfiini ravimpreparaadid, mis sisaldavad alla 0,2 kaaluprotsendi morfiini (väljendatud morfiini alusena) ja ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet;
  2) ravimpreparaadid, mis sisaldavad lisaks amobarbitaalile, butaalbitaalile, glutetimiidile, katiinile, meprobamaadile, pentasotsiinile, pentobarbitaalile, fenobarbitaalile, butobarbitaalile või tsüklobarbitaalile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet;
[RTL 2007, 88, 1477 - jõust. 26.11.2007]
  3) suukaudsed ravimpreparaadid, mis sisaldavad narkootilistest ainetest ainult dekstropropoksüfeeni, tingimusel, et üks ravimi annus ei sisalda seda ainet rohkem kui 135 milligrammi või et selle aine sisaldus ravimis ei ületa 2,5 protsenti ravimvormi kogukaalust;
[RTL 2007, 88, 1477 - jõust. 26.11.2007]
  4) ravimpreparaadid, mis sisaldavad lisaks atsetüüldihüdrokodeiinile, dihüdrokodeiinile, etüülmorfiinile, folkodiinile, kodeiinile, nikodikodiinile, nikokodiinile või norkodeiinile ühte või mitut mittenarkootilist toimeainet;
  5) ravimpreparaadid, mis sisaldavad atsetüüldihüdrokodeiini, dihüdrokodeiini, etüülmorfiini, folkodiini, kodeiini, nikodikodiini, nikokodiini või norkodeiini, tingimusel, et nimetatud ainete sisaldus ühekordse ravimi annuse kohta on maksimaalselt 100 milligrammi või et nende sisaldus ei ületa 2,5 protsenti ravimvormi kogukaalust;
  6) ravimpreparaadid, mis sisaldavad difenoksiini mitte rohkem kui 0,5 milligrammi ühe ravimi annuse kohta ja atropiinsulfaati koguses, mis on suurem kui viis protsenti difenoksiini annusest;
  7) ravimpreparaadid, mis sisaldavad difenoksülaati mitte rohkem kui 2,5 milligrammi ühe ravimi annuse kohta (väljendatud puhta ainena) ja atropiinsulfaati koguses, mis on suurem kui üks protsent difenoksülaadi annusest;
  8) ravimpreparaadid, mis sisaldavad propiraami mitte rohkem kui 100 milligrammi ühe ravimi annuse kohta ja milles on vähemalt sama kogus metüültselluloosi.

  (3) Eriarvestusele kuuluvateks narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks (edaspidi eriarvestusele kuuluvad ained) on I ja II nimekirjas loetletud ained, VI nimekirjas loetletud ainete rühmadesse kuuluvad ained ning kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena.
[RT I, 11.05.2016, 1 - jõust. 14.05.2016]

  (4) Arvestusele kuuluvateks narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks (edaspidi arvestusele kuuluvad ained) on III ja IV nimekirjas loetletud ained, välja arvatud kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 4.   Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise ning arvestuse ja aruandluse eeskiri ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise eest vastutav isik

  (1) Igas narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevas ettevõttes peab ettevõtte juht või tema määratud isik kirjalikult nimetama narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise, arvestuse ja aruandluse eest vastutava füüsilise isiku ning tema äraolekul teda asendava isiku.

  (2) Lõikes 1 nimetatud vastutav isik peab kirjalikult määrama isiku (isikud), kellel on juurdepääs narkootilistele ja psühhotroopsetele ainetele ja kellel on õigus nimetatud aineid vastu võtta ja väljastada.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise, arvestuse ja aruandluse kohta peavad olema lõikes 1 nimetatud vastutava isiku poolt allkirja ja koostamise kuupäevaga kinnitatud eeskirjad. Eeskiri peab olema ajakohane ja eeskirja muutmisel tuleb selle varasemaid versioone säilitada vähemalt kaks aastat.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (4) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse eeskirjades tuleb üksikasjalikult kirjeldada kõiki narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud toimingute tegemist, arvestuse pidamist ja aruandlust ning toimingute dokumenteerimist ja dokumentatsiooni säilitamist.

  (5) Lõikes 3 nimetatud eeskirju tuleb tutvustada ettevõtte narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisega seotud töötajatele. Eeskirjadega tutvumist peab töötaja kinnitama allkirja ja tutvumise kuupäevaga.

2. peatükk NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE KÄITLEMINE 

§ 5.   Sisse- ja väljavedu

  (1) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- ja väljavedu toimub «Ravimiseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) [Kehtetu - RT I, 13.04.2018, 2 - jõust. 16.04.2018]

§ 6.   Säilitamise üldnõuded

  (1) Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid peab säilitama nii, et oleks välistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte.

  (2) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete säilitusruum võib olla avatud ainult siis, kui seal viibib § 4 lõikes 1 või 2 nimetatud isik.

  (3) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete säilitamise kapis on lubatud säilitada ainult narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ning nendega seonduvat dokumentatsiooni. Kapp võib olla avatud ainult siis, kui sinna pannakse või sealt võetakse nimetatud aineid või dokumentatsiooni.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (4) Ruum, kus säilitatakse narkootilisi või psühhotroopseid aineid, peab olema varustatud valvesignalisatsiooniga. Nimetatud nõuet ei kohaldata laevadel ja õhusõidukites.

  (5) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (6) Haiglaapteek peab kontrollima teda moodustanud tervishoiuteenuse osutaja poolt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete säilitamist ning arvestuse pidamist vähemalt üks kord aastas. Tulemused peab dokumenteerima ning tuleb kinnitada kontrollimise kuupäeva ja kontrolli läbi viinud töötaja ja § 4 lõikes 1 nimetatud isiku allkirjaga.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 7.   Eriarvestusele kuuluvate ainete säilitamine

  (1) Ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes peab eriarvestusele kuuluvate ainete säilitamisruum vastama järgmistele nõuetele:
  1) ruum on ilma akendeta ja ümbritsevatest ruumidest eraldatud laeni ulatuvate vaheseintega;
  2) ruumil on metalluks;
  3) ruum on lukustatav ja mitteläbikäidav;
  4) ruum on varustatud valvekeskusesse ühendatud eraldi signalisatsiooniga.

  (2) Ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes tuleb eriarvestusele kuuluvaid aineid säilitada lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavas ruumis asuvas lukustatavas kapis. Eriarvestusele kuuluvate ainete säilitamisruumis on lubatud säilitada ainult narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja nendega seonduvat dokumentatsiooni.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Eriarvestusele kuuluvaid aineid tuleb lõikes 1 nimetamata ettevõtetes säilitada selleks ette nähtud lukustatavas kapis. Apteegis ei tohi eriarvestusele kuuluvate ainete kapp asuda müügisaalis ega apteegi klientidele nähtavas kohas.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 8.   Arvestusele kuuluvate ainete säilitamine

  (1) Arvestusele kuuluvate ainete säilitamiseks peab olema lukustatav ruum või kapp. Apteegis ei tohi arvestusele kuuluvate ainete säilitamise kapp asuda müügisaalis ega apteegi klientidele nähtavas kohas.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Arvestusele kuuluvaid aineid võib säilitada koos eriarvestusele kuuluvate ainetega § 7 lõikes 1 nimetatud nõuetele vastavas ruumis samas kapis või lahtisel riiulil. Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetamata ettevõtetes võib arvestusele kuuluvaid aineid säilitada koos eriarvestusele kuuluvate ainetega samas kapis. Juhul, kui arvestusele ja eriarvestusele kuuluvaid aineid säilitatakse samas kapis, peavad nimetatud ained olema selgelt eristatud.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Üld- ja veterinaarapteegi müügisaalis võib lukustamata kapis hoida arvestusele kuuluvaid aineid päevaseks müügiks vajalikus koguses. Tööpäeva lõpus tuleb arvestusele kuuluvad ained viia lõikes 1 või 2 nimetatud säilitamiskohta.

§ 9.   Vastuvõtt ja väljastamine

  (1) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastuvõtukontroll tuleb teostada kohe nimetatud ainete saabumisel. Ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõtted võivad erandina teostada sisseveetud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastuvõtukontrolli hiljemalt nimetatud ainete saabumisele järgneval tööpäeval.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (4) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (5) Eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu kohta ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes ning eriarvestusele kuuluvat ainet sisse vedanud üld- ja veterinaarapteegi tegevusloa omaja ja veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja juures koostatakse vastuvõtuakt, mille allkirjastab vastuvõtukontrolli tegija. Lahknevused võrreldes saatedokumendiga peavad olema dokumenteeritud.
[RT I, 29.10.2022, 2 - jõust. 01.11.2022]

  (6) Lõikes 5 nimetatud vastuvõtuaktis peab olema dokumenteeritud:
  1) narkootilise või psühhotroopse aine ettevõttesse saabumise kuupäev;
  2) narkootilise või psühhotroopse aine vastuvõtukontrolli teostamise kuupäev;
  3) Ravimiameti eriloa number;
  4) saatedokumendil märgitud kogus;
  5) tegelikult saabunud kogus partiinumbrite lõikes;
  6) defektsete ravimite olemasolul nende arv ja defekti olemus;
  7) väljastamiseks lubatud pakendite arv.

  (7) Lõikes 5 nimetatud vastuvõtuakt sisseveetud ravimite kohta edastatakse Ravimiametile elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul alates eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtukontrolli teostamisest.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (8) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise õigust omav ettevõte võib narkootilisi ja psühhotroopseid aineid väljastada üksnes apteekidele ning ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõtetele ja teistele isikutele, kellel on Ravimiameti luba või seadusandlusest tulenev õigus nimetatud ainete hankimiseks.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (9) Väljastamiseks komplekteeritavaid eriarvestusele kuuluvaid aineid tuleb kuni transpordipakendisse pakendamiseni säilitada nimetatud ainete säilitamisruumis ning lisada transpordipakendisse vahetult enne transpordipakendi sulgemist.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (10) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (11) Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete vastuvõtul ja väljastamisel ravimite käitlemise tegevusloa omaja poolt kohaldatakse „Ravimiseaduses“ ja selle alusel ravimite vastuvõtule ja väljastamisele kehtestatud tingimusi, arvestades „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadusest“ ja käesolevast määrusest tulenevate erisustega.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (12) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (13) Eriarvestusele kuuluvate ainete väljastamisel apteegist, tootmis- või hulgimüügiettevõttest tuuakse nimetatud ained saatelehel eraldi välja.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (14) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (15) Eriarvestusele kuuluvad ained väljastatakse apteegist ettevõtte volitatud isikule. Volitusel peavad olema volitatud isiku nimi ja isikukood.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (16) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (17) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 10.   Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete hävitamiseks kokkukogumine ja hävitamine
[Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

3. peatükk NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE ARVESTUS 

§ 11.   Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete arvestuse pidamise üldine kord

  (1) Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete arvestust tuleb pidada eraldi igas ettevõttes ja selle struktuuriüksuses.

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete arvestust võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (4) Arvestusdokumentatsioon peab olema ettevõttes järelevalveasutusele igal ajal kättesaadav.

  (5) Ettevõttes peavad olema eeskirjad arvestuse pidamisel kasutatava arvutiprogrammi või elektroonilise andmebaasi kasutamise (andmete sisestamine, nendes paranduste tegemine, koopiate tegemise sagedus ja viis, koodide vahetus jne) kohta.

  (6) Kõrvalekalded arvutiprogrammi või elektroonilise andmebaasi töös peavad olema dokumenteeritud. Elektroonilisse andmebaasi tehtud sissekanded, sissekannete muudatused ja parandused, nende tegija ja tegemise aeg peavad olema tuvastatavad.

  (7) Paberkandjal peetava arvestuse kanded peavad olema tehtud nummerdatud lehtedega dokumenti loetavas ja kustumatus kirjas. Parandused peavad olema varustatud parandaja allkirja ja kuupäevaga, esialgne kanne peab olema nähtav. Paranduste tegemisel ei ole lubatud kasutada kustutuskummi, korrektuurpliiatsit, -vedelikku vms.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (8) Erinevate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning erineva raviminimetuse, toimeaine sisalduse, ravimvormi ja pakendi suurusega ravimite üle peab pidama eraldi arvestust. Arvestust peab pidama tootja originaalpakendite kaupa. Originaalpakendist väiksema ravimikoguse puhul võib arvestust pidada ühikute kaupa. Ühikute kaupa arvestamisel tuleb dokumenteerida originaalpakendi partiinumber. Teaduslikul eesmärgil narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevas ettevõttes võib arvestust pidada rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi mõõtühikus.
[RT I, 04.11.2015, 1 - jõust. 07.11.2015]

  (9) Andmed eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtu ja väljastamise kohta peavad olema arvestusdokumentatsiooni kantud ühe tööpäeva jooksul arvates ravimi saabumisest või väljastamisest. Arvestusele kuuluvate ainete sissetulekud peavad olema arvestusdokumentatsiooni kantud ühe tööpäeva jooksul arvates ravimi saabumisest.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (10) Arvestuslikud jäägid kuu lõpuks peavad olema välja toodud kuu viimase päeva seisuga. Tegelikud jäägid peavad olema kontrollitud hiljemalt esimesel tööpäeval pärast kuu lõppu. Arvestuslikud ja tegelikud jäägid peavad igal ajahetkel olema sissetuleku ja väljastamise dokumentide alusel kontrollitavad. Arvestuslik jääk peab alati vastama tegelikule jäägile.

  (11) Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete arvestusdokumentatsiooni ja arvestuse aluseks olnud dokumente peab ettevõttes säilitama vähemalt kolm aastat viimase sissekande tegemise kuupäevast arvates.
[RT I, 30.05.2014, 6 - jõust. 02.06.2014]

  (12) Arvestuse pidamine ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes toimub nimetatud ettevõtetele «Ravimiseaduses» ja selle alusel kehtestatud korras käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 12.   Eriarvestusele kuuluvate ainete arvestus ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes ja apteegis

  (1) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Arvestusdokumentatsiooni kantakse iga eriarvestusele kuuluva aine kohta:
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]
  1) iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile, kogus);
  2) väljastamine päevade kaupa (sh eraldada kontrollanalüüsiks antud, turult kõrvaldatud ja tagastatud kogused);
  3) vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul;
  4) väljastatud summaarne kogus kuu jooksul;
  5) turult kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuu jooksul;
  6) kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kuu jooksul;
  7) jääk kuu viimase päeva seisuga eriarvestusdokumentatsiooni sissekannete järgi;
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]
  8) tegelik laoseis kuu viimase päeva seisuga.

  (3) Lõike 2 punktides 2 ja 4 nimetatud andmete osas peab üld- ja veterinaarapteegis eraldi märkima retsepti alusel väljastatud koguse ja tellimislehe alusel väljastatud koguse. Haiglaapteegis peab eraldi märkima haiglaapteeki pidavale tervishoiuteenuse osutajale väljastatud koguse ja teistele ettevõtetele väljastatud kogused.

  (4) Iga kuu lõpul arvestatakse vastuvõtu ja väljastamise dokumentide alusel välja jääk, mille alusel peab kontrollima tegelikku laoseisu. Kontrollitud kogused kinnitab kontrollija oma allkirjaga, lisades kontrollimise kuupäeva.

  (5) Arvestusliku ja tegeliku laoseisu lahknevused peab dokumenteerima. Lahknevustest peab kolme tööpäeva jooksul teatama telefoni teel ja kirjalikult Ravimiametile, kelle esindaja juuresolekul viiakse läbi uus inventuur.

  (6) Eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtmise ja väljastamise aluseks olnud dokumente või nende koopiaid (saatelehed, vastuvõtuaktid, retseptid, tellimislehed, turult kõrvaldatud ravimite kohta koostatud aktid, kontrollanalüüsiks võtmise aktid jm) peab hoidma kronoloogilises järjekorras ning teistest dokumentidest eraldi.

§ 13.   Eriarvestusele kuuluvate ainete arvestus teistes ettevõtetes

  (1) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Arvestusdokumentatsiooni kantakse iga eriarvestusele kuuluva aine kohta:
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]
  1) iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile, kogus);
  2) kasutamine päevade kaupa (sh eraldada turult kõrvaldatud ja tagastatud kogused);
  3) vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul;
  4) kasutatud summaarne kogus kuu jooksul;
  5) jääk kuu viimase päeva seisuga eriarvestusdokumentatsiooni sissekannete järgi;
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]
  6) tegelik laoseis kuu viimase päeva seisuga.

  (3) Iga eriarvestusele kuuluva aine kasutamine tuleb dokumenteerida.

  (4) Iga kuu lõpus peab kontrollima eriarvestusele kuuluvate ainete tegelikku jääki ettevõttes. Kontrollitud kogused kinnitab kontrollija oma allkirjaga, lisades kontrollimise kuupäeva.

  (5) Arvestusliku ja tegeliku jäägi lahknevused peab dokumenteerima.

§ 14.   Arvestusele kuuluvate ainete arvestus ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes ning apteegis

  (1) Arvestuses peavad olema järgmised andmed:
  1) iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile, kogus);
  2) vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul;
  3) väljastatud summaarne kogus kuu jooksul;
  4) turult kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kuu jooksul;
  5) kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kuu jooksul.

  (2) Iga kuu lõpul arvestatakse vastuvõtu ja väljastamise dokumentide alusel välja jääk. Sissetulek ja väljaminek kuu jooksul ning jääk kuu viimase päeva seisuga dokumenteeritakse. Arvestusliku jäägi alusel peab kontrollima tegelikku laoseisu. Kontrollitud kogused kinnitab kontrollija oma allkirjaga, lisades kontrollimise kuupäeva. Lahknevused peavad olema dokumenteeritud.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (3) Arvestusele kuuluvate ainete vastuvõtmise ja väljastamise aluseks olnud dokumente või nende koopiaid peab hoidma kronoloogilises järjekorras ning teistest dokumentidest eraldi või peab arvestusse märkima viite asjakohasele dokumendile.

§ 15.   Arvestusele kuuluvate ainete arvestus tervishoiuteenuse osutamisel ja veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja poolt
[RT I, 29.10.2022, 2 - jõust. 01.11.2022]

  (1) Arvestus peab sisaldama iga arvestusele kuuluva aine kohta järgmisi andmeid:
  1) iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile, kogus);
  2) vastuvõetud summaarne kogus kuu jooksul;
  3) kasutatud summaarne kogus kuu jooksul;
  4) summaarsed turult kõrvaldatud ja tagastatud kogused;
  5) summaarne kontrollanalüüsiks antud ravimi kogus;
  6) jääk kuu viimase päeva seisuga arvestusdokumentide järgi;
  7) tegelik jääk kuu viimase päeva seisuga.

  (2) Sissetulek ja väljaminek kuu jooksul ning jääk kuu viimase päeva seisuga dokumenteeritakse. Arvestusliku jäägi alusel peab kontrollima tegelikku jääki. Kontrollitud kogused kinnitab kontrollija oma allkirjaga, lisades kontrollimise kuupäeva. Lahknevused peavad olema dokumenteeritud.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 16.   Arvestusele kuuluvate ainete arvestus teistes ettevõtetes

  (1) [Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Arvestus peab sisaldama iga arvestusele kuuluva aine kohta järgmisi andmeid:
  1) iga vastuvõtt (kuupäev, viide sissetuleku dokumendile, kogus);
  2) kasutatud summaarne kogus kuu jooksul;
  3) summaarsed turult kõrvaldatud, tagastatud, üleantud kogused, märkides kuupäeva ja põhjuse;
  4) jääk kuu viimase päeva seisuga arvestusdokumentide järgi;
  5) tegelik jääk kuu viimase päeva seisuga.

  (3) Kontrollitud kogused kinnitab kontrollija oma allkirjaga, lisades kontrollimise kuupäeva.

  (4) Iga arvestusele kuuluva aine kasutamine tuleb dokumenteerida.

4. peatükk ERIARVESTUSELE JA ARVESTUSELE KUULUVATE AINETE ARUANDLUS 

§ 17.   Üldsätted

  (1) Kvartaalselt esitatavad aruanded tuleb Ravimiametile esitada Ravimiameti veebilehe (Kliendiportaal) kaudu iga kvartali esimese kuu 15-ndaks kuupäevaks.
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

  (2) Ravimiametile esitatud aruannete koopiad peavad olema ettevõttes kättesaadavad.

§ 18.   Aruandlus ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõttes

  (1) Ravimite tootmis- või hulgimüügiettevõte peab kvartaalselt esitama aruanded järgmiste tegevuste kohta:
  1) eriarvestusele kuuluvate ainete vastuvõtt ja väljastamine;
  2) eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete sisse- ja väljavedu.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud aruandes peavad olema järgmised andmed:
  1) ravimite tootmis- või hulgimüügi tegevusloa omaja nimi ja tegevuskoha aadress;
[RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]
  2) vastutava isiku nimi;
  3) eriarvestusele kuuluva aine nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus, kogus pakendis;
  4) laoseis kvartali viimase kuupäeva seisuga;
  5) vastuvõetud summaarne kogus kvartali jooksul tarnijate kaupa, märkides vastuvõetud partiide numbrid ja vastuvõtmise kuupäevad;
  6) väljastatud summaarne kogus kvartali jooksul saajate kaupa, märkides iga saaja kohta väljastatud partiide numbrid ja väljastamise kuupäevad;
  7) väljastatud summaarne kogus kvartali jooksul;
  8) turult kõrvaldatud ja tagastatud summaarne kogus kvartali jooksul;
  9) kontrollanalüüsiks antud summaarne kogus kvartali jooksul;
  10) arvestuslik jääk kvartali viimaseks kuupäevaks;
  11) tegelik laoseis kvartali viimaseks kuupäevaks;
  12) aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud aruandes peavad olema järgmised andmed:
  1) tegevusloa omaja nimi ja tegevuskoha aadress;
[RT I, 29.10.2022, 2 - jõust. 01.11.2022]
  2) vastutava isiku nimi;
  3) eriarvestusele või arvestusele kuuluva aine nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus, kogus pakendis ja pakendikood;
[RT I, 29.10.2022, 2 - jõust. 01.11.2022]
  4) pakendite koguarv;
  5) välisriigi sisse- või väljavedaja nimi;
  6) Ravimiameti eriloa number;
  7) sisse- või väljaveo kuupäev;
  8) aruande koostamise kuupäev, koostaja nimi ja allkiri.

  (4) Ravimite tootmisettevõte peab iga aasta 1. maiks esitama Ravimiametile järgmise aasta prognoosi tootmises kasutatavate eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete koguste kohta.

§ 181.   Aruandlus apteegis ja veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja juures

  Aruandlusperioodil eriarvestusele või arvestusele kuuluvaid aineid sisse või välja vedanud üld- ja veterinaarapteegi tegevusloa omaja ja veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja peavad esitama aruande § 18 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta § 18 lõikes 3 nimetatud andmetega ning lisama aruandesse ravimi pakendite summaarse ostuhinna iga ravimi kohta.
[RT I, 29.10.2022, 2 - jõust. 01.11.2022]

§ 19.   Aruandlus apteegis
[Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

§ 20.   Aruandlus teistes ettevõtetes
[Kehtetu - RT I, 20.09.2013, 5 - jõust. 23.09.2013]

 

Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määrus nr 73
„Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad ning nende ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemine”
Lisa 1
(terviseministri 22.04.2024 määruse nr 18 sõnastuses)

[RT I, 25.04.2024, 7 - jõust. 28.04.2024]

NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE JA AINERÜHMADE NIMEKIRJAD I–VI

I NIMEKIRI

Ainete eestikeelne nimetus

Ainete ingliskeelne nimetus

1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)

1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amine (5-EAPB)

1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B;Nexus;BDMPEA)

1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine; (2C-B;Nexus;BDMPEA)

1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)

1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amine (5-MAPB)

1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)

1B-LSD (4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9carboxamide)

1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappedietüülamiid; 4-(tsüklopropaan¬karbonüül)-N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid

1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-cyclopropionyllysergic acid diethylamide; 1-(cyclopropanecarbonyl)-lysergicaciddiethylamide; 4-(cyclopropanecarbonyl)-N,Ndiethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

1-fenüületüülamiin (1-PEA);1-fenüületaanamiin; α-metüülbensüülamiin

1-phenylethylamine (1-PEA);1-phenylethanamine; α-methylbenzylamine

1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon;THJ-018

1-naphthalenyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-methanone;THJ-018

1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetrahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid(1P-LSD;1p-LSD)

1-propionyl-lysergic acid diethylamide; N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide(1P-LSD;1p-LSD)

1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)

1V-LSD (N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3 fg]quinoline-9-carboxamide)

2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin(25B-NBOMe;2C-B-NBOMe;NBOMe-2C-B)

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethanamine(25B-NBOMe;2C-B-NBOMe;NBOMe-2C-B)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe;2C-I-NBOMe;NBOMe-2C-I)

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]¬ethanamine (25I-NBOMe;2C-I-NBOMe;NBOMe-2C-I)

2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin(25C-NBOMe;2C-C-NBOMe;NBOMe-2C-C)

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]¬ethanamine(25C-NBOMe;2C-C-NBOMe;NBOMe-2C-C)

2-fluoroketamiin; 2-fluorodeskloroketamiin (2-FK;2-Fl-2'-Oxo-PCM; 2-FDCK; 2F-DK;2-FDK);2-(2-fluorofenüül)-2-metüülamino-tsükloheksanoon

2-fluoroketamine (2-FK;2-Fl-2'-Oxo-PCM;2-FDCK;2F-DK;2-FDK);2-fluorodeschloroketamine;2-(2-fluorophenyl)-2-methylamino-cyclohexanone

2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon;1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasinüül]-1-butanoon

2-methyl-AP-237; 2-methylbucinnazine; 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin1-yl]butan-1-one;1-[2-methyl-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinyl]-1-butanone

2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)

2,4,5-trimethoxyamphetamine (TMA-2)

2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)

2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine (2C-T-7)

2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan

2,5-dimethoxy-4-ethyl-phenethylamine (2C-E);1-(2,5-dimethoxy-4-ethylphenyl)-2-aminoethane

2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine (2C-T-2)

2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine (2C-I)

2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC);1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin

2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine (DOC);1-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin

2,5-dimethoxy-4-propylphenethylamine; (2C-P);2-(2,5-dimethoxy-4-propylphenyl)ethanamine

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon(bk-2C-B)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one(bk-2C-B)

2-aminoindaan (2-AI);2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin

2-aminoindane (2-AI);2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid(AH-7921)

3,4-dichloro-N-[(1-dimethylamino)cyclohexylmethyl]benzamide(AH-7921)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid(U-47700)

3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide(U-47700)

3,4-metüleendioksümetkatinoon(metüloon,bk-MDMA);

3,4-methylenedioxymethcathinone(methylone,bk-MDMA

3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin

3-fluorophenmetrazine (3-FPM); 3F-phenmetrazine;2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine

3-fluorometkatinoon (3-FMC);(RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon

3-fluoromethcathinone (3-FMC);(RS)-1-(3-fluorophenyl)-2-methylaminopropan-1-one

3-metoksüfentsüklidiin (3-MeO-PCP);1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin

3-methoxyphencyclidine (3-MeO-PCP);1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

3-metüülmetkatinoon (3-MMC);1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon

3-methylmethcathinone (3-MMC);1-(3-methylphenyl)-2-(methylamino)propane-1-one

3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin

3-trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP); 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

4,4’-DMAR;para-metüül-4-metüülaminoreks;4,4’-dimetüülaminoreks

4,4’-DMAR;para-methyl-4-methylaminorex;4,4’-dimethylaminorex

4-atsetoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT;4-atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin;psilatsetiin;3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat

4-acetoxy-N,N-dimethyltryptamine (4-AcO-DMT; 4-acetoxy-DMT); O-acetylpsilocin;psilacetin;3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ylacetate

4-fluoroamfetamiin (4-FA;4-FMP);1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin

4-fluoroamphetamine(4-FA;4-FMP);1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F-EPH)

4-fluoroethylphenidate;p-fluoroethyl-phenidate;ethyl2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate (4F-EPH)

4-fluorometamfetamiin (4-FMA);(RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin

4-fluoromethamphetamine (4-FMA);(RS)-1-(4-fluorophenyl)-N-methylpropan-2-amine

4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH);metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat

4-fluoromethylphenidate (4F-MPH);methyl-2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate

4F-MDMB-BICA (4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-({[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül}amino)-3,3- dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat

4F-MDMB-BICA, (4-fluoro-MDMB-BICA;4-fluoro-MDMB-BUTICA); methyl 2-({[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate; methyl N-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]-3-methylvalinate

4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA);metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat

4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA);methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin;4-MA)

4-methylamphetamine (4-MA)

4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA,PMMC);

4-methoxymethcathinone (methedrone,bk-PMMA,PMMC)

4-metüülaminoreks

4-methylaminorex;(+–)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

4-metüületkatinoon (4-MEC)

4-Methylethcathinone (4-MEC)

4-metüülmetkatinoon (mefedroon,4-MMC)

4-methylmethcathinone (mephedrone,4-MMC)

4-metüültioamfetamiin (4-MTA)

4-methyltioamfetamine (4-MTA)

5-(2-aminopropüül)indool(5-API,5-IT)

5-(2-aminopropyl)indole (5-API,5-IT)

5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI);6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin

5,6-methylenedioxy-2-aminoindane (MDAI);6,7-dihydro-5H-cyclopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amine

5F-AKB48(AKB-48F;5-fluoro-AKB-48);N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

5F-AKB48(AKB-48F;5-Fluoro-AKB-48);N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

5F-AMB;5F-AMB-PINACA;metüül-2-({[1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül}amino)-3-metüülbutanoaat

5F-AMB;5F-AMB-PINACA;methyl2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[[1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimethüülbutanoaat;metüül-N-{[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]karbonüül}-3-metüülvalinaat

5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoate; methyl N-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methylvalinate

5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]

5F-MDMB-PINACA (5F-methyl-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate]

5F-PB-22;1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe8-kinolinüülester

5F-PB-22;1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylicacid8-quinolinylester

5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon

5F-UR-144(XLR-11);(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin(5-MeO-DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaanamiin

5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine(5-MeO-DMT); 2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine

6-(2-aminopropüül)bensofuraan(6-APB)

6-(2-aminopropyl)benzofuran(6-APB)

6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid

6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

7-hüdroksümitragüniin

7-hydroxymitragynine

AB-CHMINACA;N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

AB-CHMINACA;N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

AB-FUBINACA;N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

AB-FUBINACA;N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole- 3-carboxamide

AB-PINACA;N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid

AB-PINACA;N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

ADB-BUTINACA;ADB-BINACA;N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3-karboksamiid

ADB-BUTINACA;ADB-BINACA;N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide; 1-butyl-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)indazole-3-carboxamide

ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid

ADB-CHMINACA; N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

ADB-FUBINACA;N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid

ADB-FUBINACA;N-[(1S)-1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide

ADB-PINACA;N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid

ADB-PINACA;N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

alfa-metüültrüptamiin(AMT;α-MT);2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin

alpha-methyltryptamine(AMT;α-MT);2-(1H-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine

alfa-pürrolidinoheksanofenoon(alfa-PHP,α-PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon

alpha-pyrrolidinohexanophenone(alfa-PHP,α-PHP); 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(phenyl)hexan-1-one

alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; α-PiHP;alfa-PHiP;α-PHiP;4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon

alpha-pyrrolidinoisohexanophenone; alpha-PiHP;α-PiHP;alpha-PHiP;α-PHiP;4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP;alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; α-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon

alpha-pyrrolidinoheptanophenone (PV8; alpha-PHPP;alpha-PEP);alpha-pyrrolidinoheptiophenone;α-pyrrolidinoenanthophenone;1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)heptan-1-one

alfa-pürrolidinovalerofenoon(alfa-PVP;α-PVP);1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon

alpha-pyrrolidinovalerophenone(alfa-PVP;α-PVP);1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

AM-2201;1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon

AM-2201;1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone

AMB-FUBINACA(FUB-AMB;MMB-FUBINACA);metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat

AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA);methyl2-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3-methylbutanoate

Amfetamiin

Amfetamine (amphetamine); (+–)-alfa-methylphenethylamine

Amineptiin

Amineptine; (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoicacid)

APINACA, AKB48;1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.13,7]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid

APINACA, AKB48;1-pentyl-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxamide

Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid

Acetylfentanyl; N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide

Bensüülpiperasiin (BZP)

Benzylpiperazine (BZP)

Bromasolaam (XLI-268); 8-bromo-1-metüül- 6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin; 8-bromo-6- fenüül-1-metüül-4H-benso[f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin

Bromazolam (XLI-268); 8-bromo-1-methyl- 6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine; 8-bromo-6- phenyl-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

Broolamfetamiin (DOB)

Brolamfetamine (DOB); (+–)-4-bromo-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine

Brorfiin;1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon

Brorphine; 1-[1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

Bufedroon (MABP); α-metüülaminobutürofenoon;2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon

Buphedrone (MABP); α-methylamino-butyrophenone;2-(methylamino)-1-phenylbutan-1-one

Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon

Butylone (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-one

CP47497;5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool

CP47497;5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol

CP47497-C6-homoloog;5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool

CP47497-C6-homologe;5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol

CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool

CP 47497-C8-homologe; 5-(1,1-dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol

CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool

CP47497-C9-homologe;5-(1,1-dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol

CUMYL-4CN-BINACA;1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid

CUMYL-4CN-BINACA;1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)indazole-3-carboxamide

Deksamfetamiin

Dexamfetamine (dexamphetamine); (+)-alfa-methylphenethylamine

Deskloroketamiin (DXE;DCK;2'-Oxo-PCM);2-(metüülamino)-2-fenüültsükloheksanoon; 2-(fenüül)-2-(metüülamino)-tsükloheksanoon

Deschloroketamine(DXE;DCK;2'-Oxo-PCM);2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone; 2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin;etisolaam-2

Deschloroetizolam (ETZ-2); 2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin;etizolam-2

Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool

Desoxypipradrol (2-DPMP); 2-(diphenylmethyl)piperidine; 2-benzhydrylpiperidine;deoxypipradrol

Dietüültrüptamiin (DET)

Diethyltryptamine (DET); 3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül) piperidiin

Diphenidine; 1-(1,2-diphenylethyl) piperidine

Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon

Diclazepam (chlorodiazepam); 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Dimetoksüamfetamiin (DMA)

Dimethoxyamfetamine (DMA); (+–)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine

Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)

DOET;4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methyl-phenethylamine

Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin;metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA;1,3-DMAA)

Dimethylamylamine; 1,3-dimethylamylamine;methylhexamine; 4-methyl-2-hexanamine (DMAA;1,3-DMAA)

Dimetüültrüptamiin (DMT)

Dimethyltryptamine (DMT) ;3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

DMHP

DMHP; 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA;EPE)

Ephenidine;N-ethyl-1,2-diphenylethylamine(NEDPA;EPE)

Eriline abuurapuu

Mitragyna speciosa (Kratom)

Esketamiin*

Esketamine*

Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin;(2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(β-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasoo

Etazene; etodesnitazene; 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine; (2-(2-(4-ethoxybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine; 1-(β-diethylaminoethyl)-2-(p-ethoxybenzyl)benzimidazol

Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin

Etizolam;4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]¬triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

Etitsüklidiin (PCE)

Eticyclidine (PCE);N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Etonitaseen

Etonitazene

Etonitasepüün; N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool;2-[(4-

Etonitazepyne; N-pyrrolidino etonitazene; 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole;2-[(4-

etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool

ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazole

Etrüptamiin

Etryptamine

Etüloon (bk-MDEA;MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon

Ethylone (bk-MDEA;MDEC); 2-ethylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one

Eutüloon;1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB

Eutylone;1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one; N-ethylbutylone; bk-EBDB

Etüülfenidaat (EP);etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat

Ethylphenidate (EP); ethyl-2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate

Fenetülliin

Fenetylline;7-[2-[(alfa-methylphenethyl)-amino]ethyl]theophylline

Fenmetrasiin

Phenmetrazine; 3-methyl-2-phenylmorpholine

Fentsüklidiin (PCP)

Phencyclidine (PCP); 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin

Flualprazolam; 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Flubromasepaam;7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon

Flubromazepam;7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flubromasolaam;8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo-[4,3a][1,4]bensodiasepiin

Flubromazolam;8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepine

Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin;1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin

Flunitrazolam (FNTS); 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine;1-methyl-8-nitro-6-(2-fluorophenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid;2-furanoüülfentanüül;despropionüülfuranoüülfentanüül

Furanylfentanyl; N-phenyl-N-[1-(2-phenethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-carboxamide;2-furoanoylfentanyl;despropionylfuranoylfentanyl

Gammahüdroksüvõihape (GHB)*

γ-hydroxybutyricacid (GHB)*

Heksahüdrokannabinool (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool

Hexahydrocannabinol (HHC); hexahydro-CBN;6a,7,8,9,10,10ahexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol; 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10ahexahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Heksahüdrokannabiforool (HHC-P;HHCP); 3-heptüül-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6,9-trimetüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool;3-

Hexahydrocannabiphorol (HHC-P;HHCP); 3-heptyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol;3-heptyl-

heptüül-6,6,9-trimetüül-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool

6,6,9-trimethyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Heksahüdrokannibinoolatsetaat (HHC-OAc;HHCOA;HHC-O;HHCOAc;HHC-O-acetate);atsetüülheksahüdrokannabinool;O-atsetüülheksahüdrokannabinool; (6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdrobenso[c]kromeen-1-üül)atsetaat

Hexahydrocannabinol acetate (HHC-OAc;HHCOA;HHC-O;HHCOAc;HHC-O-acetate);acetyl-hexahydrocannabinol; O-acetyl-hexahydrocannabinol; (6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]chromen-1-yl)acetate

Heroiin(diatsetüülmorfiin)

Heroin(diacetylmorphine)

HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüüloktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool

HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin

Isotonitazene; N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

JWH-018;Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon

JWH-018;Naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon

JWH-019;Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon

JWH-19;Naphthalen-1-yl-(1-hexylindol-3-yl)methanone

JWH-073;Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon

JWH-073;Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanone

JWH-081;4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon

JWH-081;4-methoxynaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone

JWH-200;(1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon

JWH-200;(1-(2-morpholin-4-ylethyl)indol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone

JWH-210;4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon;1-pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool

JWH-210;4-ethylnaphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone; 1-pentyl-3-(4-ethyl-1-naphthoyl)indole

JWH-250;2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon

JWH-250;2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone

JWH-307;(5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool

JWH-307;(5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naphthalen-1-ylmethanone

Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsessepõllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)

Cannabis (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species, which tetrahydrocannabinol content not exceeding 0,3%) and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis

Katinoon

Cathinone; (–)-S-2-aminopropiophenone

Ketamiin*

Ketamine*

Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin

Clonazolam; clonitrazolam; 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Klonitaseen

Clonitazene

Klorofenüülpiperasiin

Chlorophenylpiperazine(CPP)

Kokapõõsa lehed

Coca leaf

Levamfetamiin

Levamfetamine (levamphetamine); (–)-(R)-alfa-methylphenethylamine

Levometamfetamiin

Levomethamphetamine;(–)-N,alfa-dimethylphenethylamine

Luulusalvei

Salvia divinorum

Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid;LSD;LSD-25)

Lysergide; 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ß-carboxamide(LSD;LSD-25)

MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);metüül-3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool-3-karboksamido)butanoaat

MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);methyl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazole-3-carboxamido)butanoate

MDMB-CHMICA;2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappemetüülester

MDMB-CHMICA;methyl2-[[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate

MDMB-FUBINACA(FUB-MDMB;MDMB-Bz-F);(S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappemetüülester

MDMB-FUBINACA(FUB-MDMB;MDMB-Bz-F);methyl(S)-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

Meklokvaloon

Mecloqualone;3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

Meklonasepaam;(S)-3-metüülklonasepaam;(3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-oon

Meclonazepam;(S)-3-methylclonazepam;(3S)-5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one

Meskaliin

Mescaline; 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Metakvaloon

Methaqualone; 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Metamfetamiin

Metamfetamine (methamphetamine); (+)-(S)-N,alfa-dimethylphenethylamine

Metamfetamiini ratsemaat

Metamfetamine racemate (methamphetamine racemate); (+–)-N,alfa-dimethylphenethylamine

Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin;1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin

Methiopropamine (MPA);methylthienylpropamine; 1-(thiophen-2-yl)-2-methyl-aminopropane,N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

Metisolaam; desmetüületisolaam;4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin

Metizolam; desmethyletizolam;4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine

Metkatinoon

Methcathinone

Metoksetamiin (MXE);2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon

Methoxetamine (MXE);2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone

Metoksfenidiin (MXP);1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin

Methoxphenidine; 1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine

Metoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA)

2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine(MMDA)

Metonitaseen;N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin;1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool

Metonitazene; N,N-diethyl-2-[2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine;1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-(p-methoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazole

Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)

(+–)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine(MDMA)

Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)

Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)

Mitragüniin

Mytragynine

Modafiendz; N-metüül-4,4’-difluoromodafiniil;2-{[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül}-N-metüülatseetamiid

Modafiendz;N-methyl-4,4'-difluoromodafinil;2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide

MT-45;1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin

MT-45;1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine

N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin(5-MeO-DALT)

N,N-diallyl-5-methoxytryptamine(5-MeO-DALT)

Nafüroon;naftüülpürovaleroon;1-naftaleen-2-üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon

Naphyrone;naphthylpyrovalerone;1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-ylpentan-1-one

N-etüül-MDA (MDE) MDEA

N-ethyl MDA (MDE) MDEA; (+–)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

N-hüdroksü-MDA

N-hydroxy MDA; (+–)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)-phenethyl]hydroxylamine

Nifoksipaam;5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüülflunitrasepaam

Nifoxipam;5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-one,3-hydroxydesmethylflunitrazepam

N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin(MDP-2-MB,MBDB)

N-methyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-butanamine(MDP-2-MB,MBDB)

Okfentanüül;N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid

Ocfentanil;N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

Oopium

Opium

Paraheksüül

Parahexyl;3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

Parametoksüamfetamiin (PMA)

p-methoxy-alfa-methylphenethylamine (PMA)

Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)

Para-methoxymethylamphetamine (PMMA)

Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon;2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon

Pentedrone;1-phenyl-2-(methylamino)pentan-1-one;2-methylamino-1-phenyl-1-pentanone

Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5-nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]-1Hbensimidasool-1-etaanamiin

Protonitazene; propoxynitazene;N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-benzimidazole-1-ethanamine

Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened

Psilocine(psilosin);3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-o,l incl. Psilocine containing mushrooms

Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened

Psilocybine; 3-[2(dimethylamino)-ethyl]indol-4-yldihydrogenphosphate, incl. Psilocybine containing mushrooms

Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin

Pyrazolam; 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepine; 1-methyl[1,2,4]triazo-6-(2-pyridinyl)-8-bromo-1,4-benzodiazepine

RCS-4;(4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon

RCS-4;(4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

Rolitsükliin (PHP,PCPY)

Rolicyclidine (PHP,PCPY);1-(1-phenylcyclohexyl)-pyrrolidine

SalvinoriinA

SalvinorinA

Sekobarbitaal

Secobarbital;5-allyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricacid

STP (DOM)

STP(DOM);2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylphenethylamine

STS-135;N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid

STS-135;N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

TAREN (sisaldab aprofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)

TAREN (containing a profen, cyclodol, chlorosil and carbocholine)

Tenamfetamiin (MDA)

Tenamfetamine (MDA);alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Tenotsüklidiin (TCP)

Tenocyclidine (TCP);[1-(2-thienyl)-cyclohexyl]piperidine

Tetrahüdrokannabidiool (H4CBD; H4-CBD;HCBD; THD;cyclohexyl CBD); 2-(2-isopropüül-5-metüültsükloheksüül)-5-pentüülbenseen-1,3-diool;2-(5-metüül-2-propaan-2-üültsükloheksüül)-5-pentüülbenseen-1,3-diool

Tetrahydrocannabidiol (H4CBD; H4-CBD;HCBD; THD;cyclohexyl CBD); 2-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-5-pentylbenzene-1,3-diol;2-(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl)-5-pentylbenzene-1,3-diol

Tetrahüdrokannabiforool (THCP;delta-9-THCP);3-heptüül-6a,7,8,10a-tetrahüdro- 6,6,9-trimetüül-6H- dibenso[b,d]püraan-1-ool;3-heptüül-6,6,9-trimetüül-6a,7,8,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool

Tetrahydrocannabiphorol (THCP;delta-9-THCP); 3- heptyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1- ol;3-heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,8,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid:

The following tetrahydrocannabinol (THC) isomers and their stereochemical variants:

·  7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool;
·  (9R,10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6-6-9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool;
·  (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan1-ool;
·  (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool;
·  6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool;
·  (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool

·  7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol;
·  (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol;
·  (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol;
·  (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol;
·  6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol;
·  (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

THJ-2201;1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül)(naftaleen-1-üül)metanoon

THJ-2201;1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

Trimetoksüamfetamiin (TMA)

(+–)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylphenethylamine(TMA)

Tsipeprool

Zipeprol

Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid

Opium poppy (excl. the varieties listed in the common catalogue of varieties of agricultural plant species) straw and clandestine products

UR-144;(1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon

UR-144;(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

W-18;4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid

W-18;4-chloro-N-(1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-piperidin-2-ylidene)benzene-1-sulfonamide

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*excl. medicinal product in Schedule IV

 

II NIMEKIRI

Ainete eestikeelne nimetus

Ainete ingliskeelne nimetus

3-Metüülfentanüül

3-methylfentanyl

3-Metüültiofentanüül

3-methylthiofentanyl

Alfameprodiin

Alphameprodine

Alfametadool

Alphamethadol

Alfametüülfentanüül

Alpha-methylfentanyl

Alfametüültiofentanüül

Alpha-methylthiofentanyl

Alfaprodiin

Alphaprodine

Alfatsetüülmetadool (LAAM)

Alphacetylmethadol (LAAM)

Alfentaniil

Alfentanil

Allüülprodiin

Allylprodine

Anileridiin

Anileridine

Atsetorfiin

Acetorphine

Atsetüülalfametüülfentanüül

Acetyl-alpha-methylfentanyl

Atsetüülmetadool

Acetylmethadol

Beetaatsetüülmetadool

Betacetylmethadol

Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl

Beetahüdroksüfentanüül

Beta-hydroxyfentanyl

Beetameprodiin

Betameprodine

Beetametadool

Betamethadol

Beetaprodiin

Betaprodine

Bensetidiin

Benzethidine

Bensüülmorfiin

Benzylmorphine

Besitramiid

Bezitramide

Buprenorfiin

Buprenorphine

Dekstromoramiid

Dextromoramide

Desomorfiin

Desomorphine

Diampromiid

Diampromide

Dietüültiambuteen

Diethylthiambutene

Difenoksiin

Difenoxin

Difenoksülaat

Diphenoxylate

Dihüdroetorfiin

Dihydroetorphine

Dihüdromorfiin

Dihydromorphine

Dimefeptanool

Dimepheptanol

Dimenoksadool

Dimenoxadol

Dimetüültiambuteen

Dimethylthiambutene

Dioksafetüülbutüraat

Dioxaphetylbutyrate

Dipipanoon

Dipipanone

Drotebanool

Drotebanol

Ekoniin ja ekoniiniestrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks

Ecgonine, its esters and derivatives, which are convertible to ecgonine and cocaine

Etokseridiin

Etoxeridine

Etorfiin

Etorphine

Etüülmetüültiambuteen

Ethylmethylthiambutene

Fenadoksoon

Phenadoxone

Fenampromiid

Phenampromide

Fenasotsiin

Phenazocine

Fenomorfaan

Phenomorphan

Fenoperidiin

Phenoperidine

Fentanüül

Fentanyl

Flunitrasepaam

Flunitrazepam

Furetidiin

Furethidine

Hüdrokodoon

Hydrocodone

Hüdroksüpetidiin

Hydroxypethidine

Hüdromorfinool

Hydromorphinol

Hüdromorfoon

Hydromorphone

Isometadoon

Isomethadone

Ketobemidoon

Ketobemidone

Kodoksiim

Codoxime

Kokaiin

Cocaine

Levofenatsüülmorfaan

Levophenacylmorphan

Levometorfaan

Levomethorphan

Levomoramiid

Levomoramide

Levorfanool

Levorphanol

Lisdeksamfetamiindimesülaat

Lisdexamfetamine dimesylate

Metadoon

Methadone

Metadooni vaheprodukt

Methadone Intermediate

Metasotsiin

Metazocine

Metopoon

Metopon

Metüüldesorfiin

Methyldesorphine

Metüüldihüdromorfiin

Methyldihydromorphine

Metüülfenidaat

Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-piperidineacetate

Moramiidi vaheprodukt

Moramide Intermediate

Morferidiin

Morpheridine

Morfiin

Morphine

Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid

Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives, one of which is Codeine-N-Oxide

Morfiin-N-oksiid

Morphine-N-oxide

MPPP

MPPP; 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate (ester)

Mürofiin

Myrophine

Nikomorfiin

Nicomorphine

Noratsümetadool

Noracymethadol

Norlevorfanool

Norlevorphanol

Normetadoon

Normethadone

Normorfiin

Normorphine

Norpipanoon

Norpipanone

Oksükodoon

Oxycodone

Oksümorfoon

Oxymorphone

Oripaviin

Oripavine

Parafluorfentanüül

Para-fluorofentanyl

PEPAP

PEPAP; 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Petidiin

Pethidine

Petidiini vaheprodukt A

Pethidine-Intermediate A

Petidiini vaheprodukt B

Pethidine-Intermediate B

Petidiini vaheprodukt C

Pethidine-Intermediate C

Piminodiin

Piminodine

Piritramiid

Piritramide

Proheptasiin

Proheptazine

Properidiin

Properidine

Ratsemetorfaan

Racemethorphan

Ratsemoramiid

Racemoramide

Ratsemorfaan

Racemorphan

Remifentaniil

Remifentanil

Sufentaniil

Sufentanil

Tapentadool

Tapentadol

Tebaiin

Thebaine

Tebakoon

Thebacon

Tilidiin

Tilidine

Tiofentanüül

Thiofentanyl

Trimeperidiin

Trimeperidine

 

 III NIMEKIRI

Ainete eestikeelne nimetus

Ainete ingliskeelne nimetus

Amobarbitaal

Amobarbital

Atsetüüldihüdrokodeiin

Acetyldihydrocodeine

Butaalbitaal

Butalbital

Butorfanool

Butorphanol

Dekstropropoksüfeen

Dextropropoxyphene

Delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinool, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool)

Delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants (incl. dronabinol, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)

Dihüdrokodeiin

Dihydrocodeine

Etüülmorfiin

Ethylmorphine

Folkodiin

Pholcodine

Glutetimiid

Glutethimide

Katiin ((+)-norpseudoefedriin)

Cathine ((+)-norpseudo-ephedrine)

Kodeiin

Codeine

Nikodikodiin

Nicodicodine

Nikokodiin

Nicocodine

Norkodeiin

Norcodeine

Pentasotsiin

Pentazocine

Pentobarbitaal

Pentobarbital

Propiraam

Propiram

Tramadool

Tramadol

Tsüklobarbitaal

Cyclobarbital

 

 IV NIMEKIRI

Ainete eestikeelne nimetus

Ainete ingliskeelne nimetus

Allobarbitaal

Allobarbital

Alprasolaam

Alprazolam

Amfepramoon (dietüülpropioon)

Amfepramone (diethylpropion)

Aminoreks

Aminorex

Aprobarbitaal

Aprobarbital

Barbitaal

Barbital

Bensfetamiin

Benzfetamine (benzphetamine)

Bromasepaam

Bromazepam

Brotisolaam

Brotizolam

Butobarbitaal

Butobarbital

Delorasepaam

Delorazepam

Diasepaam

Diazepam

Dikaaliumklorasepaat

Clorazepate dipotassium

Esketamiin

Esketamine

Estasolaam

Estazolam

Eszopikloon

Eszopiclone

Etinamaat

Ethinamate

Etkloorvüloon

Ethchlorvynol

Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)

Etilamfetamine (N-ethylamphetamine)

Etüül-loflasepaat

Ethylloflazepate

Fenasepaam

Phenazepam

Fendimetrasiin

Phendimetrazine

Fenkamfamiin

Fencamfamin

Fenobarbitaal

Phenobarbital

Fenproporeks

Fenproporex

Fentermiin

Phentermine

Fludiasepaam

Fludiazepam

Flurasepaam

Flurazepam

Halasepaam

Halazepam

Haloksasolaam

Haloxazolam

Heksobarbitaal

Hexobarbital

Heptabarbitaal

Heptabarbital

Kamasepaam

Camazepam

Ketamiin

Ketamine

Ketasolaam

Ketazolam

Klobasaam

Clobazam

Kloksasolaam

Cloxazolam

Klonasepaam

Clonazepam

Kloordiasepoksiid

Chlordiazepoxide

Klorasepaat

Clorazepate

Klotiasepaam

Clotiazepam

Lefetamiin (SPA)

Lefetamine (SPA)

Loprasolaam

Loprazolam

Lorasepaam

Lorazepam

Lormetasepaam

Lormetazepam

Masindool

Mazindol

Medasepaam

Medazepam

Mefenoreks

Mefenorex

Meprobamaat

Meprobamate

Mesokarb

Mesocarb

Metoheksitaal

Methohexital

Metüprüloon

Methyprylon

Metüülfenobarbitaal

Methylphenobarbital

Midasolaam

Midazolam

Modafiniil

Modafinil

Naatriumoksübaat

Sodium oxybate

Nimetasepaam

Nimetazepam

Nitrasepaam

Nitrazepam

Nordasepaam

Nordazepam

Oksasepaam

Oxazepam

Oksasolaam

Oxazolam

Pemoliin

Pemoline

Pinasepaam

Pinazepam

Pipradrool

Pipradrol

Prasepaam

Prazepam

Propüülheksedriin

Propylhexedrine

Pürovaleroon

Pyrovalerone

Sekbutabarbitaal

Secbutabarbital

Zolpideem

Zolpidem

Zopikloon

Zopiclone

Temasepaam

Temazepam

Tetrasepaam

Tetrazepam

Tiopentaal

Thiopentaal

Triasolaam

Triazolam

Vinbarbitaal

Vinbarbital

Vinüülbitaal

Vinylbital

 

 V NIMEKIRI

Ainete eestikeelne nimetus

Ainete ingliskeelne nimetus

1,4-butaandiool (1,4-BD)

1,4-butanediol (1,4-BD)

Gammabutürolaktoon (GBL)

Gamma-butyrolactone (GBL)

 

VI NIMEKIRI

Ainerühmade eestikeelne nimetus

Ainerühmade ingliskeelne nimetus

Adamantoüülindoolid

Adamantoylindoles

Bensoüülindoolid

Benzoylindoles

Fenetüülamiinid

Phenethylamines

Fentanüülid*

Fentanyl derivates*

Fenüülatsetüülindoolid

Phenethylacetylindoles

Indasoolkarboksamiidid

Indazolecarboxamides

Indoolkarboksamiidid

Indolecarboxamides

Katinoonid

Cathinones

Naftoüülindoolid

Naphthoylindoles

Naftoüülpürroolid

Naphtoylpyrroles

Naftüülmetüleenindeenid

Naphthylmethyleneindenes

Naftüülmetüülindoolid

Naphtylmethylindoles

Nitaseenid

Nitazenes

Trüptamiinid

Tryptamines

Tsükloheksüülfenoolid

Cyclohexylphenoles

Tsüklopropüülkarbonüülindoolid

Cyclopropylcarbonylindoles

*v.a II nimekirja ainena ravimi koostises                                                             *excl. medicinal product in Schedule II

 

Lisa 2
[Kehtetu - RTL 2006, 33, 598 - jõust. 23.04.2006]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json