Teksti suurus:

Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 18.10.2022, 2

Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registri põhimäärus

Vastu võetud 13.10.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 772 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Registri ametlik nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite register (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Register of Military Watercraft.

§ 2.  Registri eesmärk

  Registri eesmärk on Kaitseväe ja Kaitseliidu ülesannete täitmiseks kasutatavate mehitatud ja mehitamata veesõidukite (edaspidi veesõiduk) ning nende meresõidukõlblikkuse või sõidukõlblikkuse üle arvestuse pidamine.

§ 3.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav ja volitatud töötleja on Kaitsevägi.

2. peatükk Registri ülesehitus 

§ 5.  Registri pidamine ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalregistrist;
  2) digitaalarhiivist.

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Registri turbeaste on keskmine (M) ja registri turvaklass on K2T2S2, osade andmete turbeaste on salajane (H).

  (2) Kaitseväe valduses olevate osade veesõidukite registri turvalisuse tagamisel kohaldatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ja selle alusel antud õigusaktides elektroonilisele teabeturbele sätestatud nõudeid.

3. peatükk Registriandmete koosseis 

§ 7.  Registri andmed

  (1) Mehitatud veesõiduki kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) registreerimise kuupäev;
  2) registreerimisnumber;
  3) kere tüüp;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) valmistamise aasta;
  7) kere identifitseerimise number või inventarinumber;
  8) mehitatud veesõiduki mõõtmed – pikkus, laius ja süvis meetrites;
  9) põhimaterjal;
  10) mootori või käituri tüüp ja arv ning lubatud võimsus kilovattides;
  11) sõidupiirkond;
  12) kandevõime tonnides;
  13) maksimaalne lubatud inimeste arv;
  14) valdaja andmed;
  15) täiendava funktsiooni kirjeldus;
  16) registrist kustutamise kuupäev ja põhjus;
  17) märkused.

  (2) Mehitamata veesõiduki kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) lõike 1 punktides 1‒6 ja 14‒17 sätestatud andmed;
  2) seeria- või inventarinumber;
  3) maksimaalne lubatud kandejõud.

  (3) Lisaks lõikes 1 sätestatule kantakse registrisse mehitatud veesõiduki meresõidukõlblikkuse või sõidukõlblikkuse kontrollimise dokumendid veesõiduki meresõidukõlblikkuse või sõidukõlblikkuse kontrollimise kohta.

  (4) Lisaks lõikes 2 sätestatule kantakse registrisse mehitamata veesõiduki hoolduspäeviku väljavõte ja sõidutundide arv, kui meresõidukõlblikkuse või sõidukõlblikkuse tunnistus ei ole nõutav.

§ 8.  Registriandmete kopeerimine

  Volitatud töötleja teeb registrist vähemalt üks kord kuus digitaalse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopia võib kustutada või hävitada vähemalt kolme kuu möödumisel koopia tegemisest arvates.

4. peatükk Andmete esitamine ja kandmine registrisse 

§ 9.  Andmete esitaja

  Registrile esitavad andmeid:
  1) Kaitsevägi ja selle struktuuriüksused;
  2) Kaitseliit ja selle struktuuriüksused.

§ 10.  Andmevahetus

  Registril puudub andmevahetus teiste isikute ja asutuste andmekogudega.

§ 11.  Registritoimingud

  (1) Registritoimingud on:
  1) andmete registrisse kandmine;
  2) andmete muutmine;
  3) andmete kustutamine.

  (2) Registritoiminguid teeb volitatud töötleja.

  (3) Registris säilitatakse toimingu tegemisest arvates kolme aasta jooksul registritoimingute kohta järgmised andmed:
  1) registritoimingu tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) registritoimingu kuupäev ja kellaaeg;
  3) registritoimingu liik.

  (4) Registri volitatud töötleja teeb registritoimingu kümne tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

§ 12.  Registritoimingu alusdokumendid

  (1) Registritoimingu alusdokument on veesõidukit iseloomustav ja selle käitamist kajastav kirjalik dokument.

  (2) Registritoimingute alusdokumentide üle peetakse arvestust registri volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis või registris.

§ 13.  Andmete õigsus

  (1) Registrikande õigsuse eest vastutab volitatud töötleja.

  (2) Registrikande alusdokumentides sisalduvate andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

§ 14.  Andmete muutmine

  Volitatud töötleja võib andmeid muuta:
  1) andmete parandamiseks;
  2) uute andmete registrisse kandmiseks;
  3) kande alusdokumendis sisalduvate andmete muutumisel;
  4) kande alusdokumendis sisalduvate andmete kehtivuse tähtaja möödumisel;
  5) muul õigusaktist tuleneval põhjusel.

§ 15.  Andmete parandamine

  (1) Registriandmetes vea tuvastamisel on volitatud töötleja kohustatud vea parandama.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus vea tuvastamiseks ja parandamiseks pöörduda andmete esitaja poole.

  (3) Andmete esitaja on kohustatud esitama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavad andmed viie tööpäeva jooksul lõikes 2 sätestatud pöördumisest arvates.

§ 16.  Andmete kustutamine

  (1) Andmed kustutatakse registrist ja kantakse digitaalarhiivi, kui:
  1) veesõiduk tunnistatakse meresõidukõlbmatuks või sõidukõlbmatuks;
  2) veesõiduk hävib või lammutatakse;
  3) veesõiduk kaob jäljetult ja kadumisest on möödunud vähemalt kolm kuud;
  4) veesõiduk võõrandatakse;
  5) Kaitsevägi või Kaitseliit lõpetavad veesõiduki kasutamise.

  (2) Digitaalarhiivi kantud andmed võib volitatud töötleja kanda tagasi digitaalregistrisse, kui:
  1) andmete kustutamine on tühine;
  2) veesõiduk, mille andmed kustutati, on muutunud uuesti registriobjektiks;
  3) andmed on kustutatud ekslikult.

  (3) Kustutatud andmeid säilitatakse kümme aastat nende digitaalarhiivi kandmisest arvates. Kustutatud andmetele tagab volitatud töötleja juurdepääsu ühe aasta jooksul nende kustutamisest arvates.

5. peatükk Juurdepääs registri andmetele 

§ 17.  Juurdepääsuõigus digitaalregistri ja -arhiivi andmetele

  (1) Registrisse kantud või sealt kustutatud andmetele on juurdepääs asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

  (2) Registri andmeid, mis kogumina või üksikult moodustavad riigisaladuse, salastatakse, kasutatakse ning kaitstakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega ning selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Juurdepääs digitaalregistri ja -arhiivi registriandmetele võimaldatakse autentimise teel või väljavõttena digitaalregistrist või -arhiivist.

§ 18.  Juurdepääsu andmine

  (1) Digitaalregistri ja -arhiivi andmetele tagatakse juurdepääs autentimise teel vastutava ja volitatud töötleja ametnikule või töötajale, kellele vastav õigus on antud ametijuhendi või haldusakti alusel.

  (2) Digitaalregistrist ja -arhiivist väljastatakse andmeid valitsusasutusele ning kohaliku omavalitsuse asutusele, kui seda on vaja õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Lõikes 2 nimetatud valitsusasutus ja kohaliku omavalitsuse asutus peab esitama volitatud töötlejale kirjaliku taotluse, milles tuleb välja tuua vähemalt järgmised andmed:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) taotluse esitaja postiaadress ja e-posti aadress;
  3) taotluse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  4) juurdepääsuõiguse vajaduse põhjendus ning viide andmete saamise aluseks olevale õigusaktile ja sättele;
  5) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning ameti- või töökoht, kellele juurdepääsuõigust taotletakse;
  6) kirjeldus või loetelu andmetest, millele juurdepääsuõigust taotletakse;
  7) soovitav andmete saamise viis.

  (4) Salastatud veesõidukite registri andmetele juurdepääsuks tuleb lisaks lõikes 3 sätestatule lisada taotlusesse teave isiku riigisaladusele juurdepääsu loa ja selle taseme kohta, kui riigisaladusele juurdepääsu õigus ei tulene seadusest.

  (5) Registrist väljastatakse andmeid kirjaliku teatisena viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist, sõiduõnnetuse või -intsidendi uurimise korral viivitamata.

  (6) Juurdepääsuõiguse taotlus registreeritakse volitatud töötleja dokumendihaldussüsteemis ja neid säilitatakse kolm aastat taotluse esitamisest arvates.

§ 19.  Juurdepääsuga isiku tehtud päringute kohta teabe kogumine ja säilitamine

  (1) Digitaalregistrile ja -arhiivile autentimise teel juurdepääsuga isiku tehtud päringu kohta kogutakse vähemalt järgmisi andmeid:
  1) päringu tegija isikukood;
  2) vaadatud andmed;
  3) päringu kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmeid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates. Andmeid säilitatakse elektrooniliselt. Elektroonilise säilitamise võimaluse puudumisel peetakse arvestust viisil, mis võimaldab lõikes 1 nimetatud andmete kirjalikku taasesitamist.

6. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja õigused ning kohustused 

§ 20.  Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.

§ 21.  Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  3) vastutab registrist andmete väljastamise nõuetekohasuse eest;
  4) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

7. peatükk Järelevalve, finantseerimine ja likvideerimine 

§ 22.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides määratud asutused oma pädevuse piires.

  (2) Kaitseväe valduses olevate mehitamata veesõidukite registri üle järelevalvet tegeval isikul peab olema vähemalt salajase taseme riigisaladusele juurdepääsu õigus.

§ 23.  Registri pidamise kulu

  Registri pidamise kulu kaetakse volitatud töötleja eelarvest.

§ 24.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Register likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduse, avaliku teabe seaduse ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse nõuetega.

Hanno Pevkur
Minister

Kusti Salm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json