Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ja tolliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2010, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2010 otsus nr 756

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ja tolliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 27.10.2010

§ 1.   Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„28) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktides 1–3 nimetatud biokütus, mis vastab välisõhu kaitse seaduse § 58 lõike 2 alusel kehtestatud biokütuse säästlikkuse kriteeriumidele, kuni 2011. aasta 27. juulini;”;

2) paragrahvi 56 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 38,35 eurot ja proportsionaalne määr 33 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast. Alates 2012. aasta 1. jaanuarist on fikseeritud määr 42,18 eurot ja proportsionaalne määr 33 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.

(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 73 eurot 1000 sigareti kohta ning alates 2012. aasta 1. jaanuarist mitte vähem kui 80 eurot 1000 sigareti kohta.”

§ 2. Tubakaseaduse (RT I 2005, 29, 210; 2010, 44, 262) § 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käitlemiseks mittelubatud tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma.”

§ 3. Tolliseaduse (RT I 2004, 28, 188; 2010, 22, 108) § 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 168 punktis a nimetatud noteeritud kurss on Euroopa Keskpanga poolt määratud euro vahetuskurss.”

§ 4. Euro kasutusele võtmise seaduse (RT I 2010, 22, 108; 2010, 44, 262) § 9 punktid 12 ja 13 ning § 191 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Välisõhu kaitse seaduse (RT I 2004, 43, 298; 2010, 44, 261) § 58 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saasteainete heitkoguste piiramise eesmärgil kehtestab keskkonnaminister määrusega vedelkütustele esitatavad keskkonnanõuded ning biokütuste säästlikkuse kriteeriumid ja nende tõendamise korra.”

§ 6. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 ja § 5 jõustuvad 2010. aasta 5. detsembril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json