Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2011, 3

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 11.11.2011 nr 85

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määrust nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 16.06.2011, 3) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetust võib taotleda füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühte kalendriaastat, kuid on omandanud oma vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ning kui vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtja on tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ja kui ta eelnev majandustegevus vastas toetuse taotlejale esitatud nõuetele.

(4) Toetust võib taotleda äriühingust taotleja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt ühte kalendriaastat, kuid kes on omandanud oma füüsilisest isikust osaniku, aktsionäri või liikme vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ning kui vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtja on tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kaks majandusaastat ja kui ta eelnev majandustegevus vastas toetuse taotlejale esitatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud taotleja esitab ärakirja enda või oma vanema sünnitunnistusest ja lõikes 4 nimetatud taotleja esitab ärakirja füüsilisest isikust osaniku, aktsionäri või liikme või tema vanema sünnitunnistusest.”;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Paragrahvi 3 lõikes 3 ja 4 nimetatud taotleja esitab lõikes 3 nimetatud dokumendid omandatud põllumajandusettevõtte kohta.”;

4) lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json