Teksti suurus:

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2011, 6

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muutmine

Vastu võetud 14.11.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Tuleohutuse seaduse” § 32 lõigete 4 ja 5 alusel.

Siseministri 30. augusti 2010. a määruses nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” (RT I, 29.12.2010, 163) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Suurköök on toitlustusettevõttes või asutuses toiduvalmistamiseks ettenähtud ruum, kus toiduvalmistamiseks kasutatavate kuumutusseadmete soojuslik võimsus on üle 25 KW.”;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) majutus-, õppe-, ravi- ja hooldeasutuses, spordi-, büroo- ja kogunemishoones, tootmis- ja laohoones ning -ruumis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m2 kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Korrusel võib olla üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti juhul, kui selle korruse pindala on alla 50 m2;”;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) garaažis – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 25 autokoha kohta;”;

4) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) statsionaarses tanklas – üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga tankuri kohta;”;

5) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse objektil üldjuhul hajutatult. Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud ehitistes tulekustutite paigaldamisel erinevatele korrustele arvestatakse ka ehitise iga korruse pindalaga.”;

6) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Tulekustuti korrashoiu tagamine

(1) Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

(2) Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest. Tulekustuti kontrolli teostav isik peab tagama käesoleva määruse § 10 lõikes 3 või 4 sätestatud toimingute järgimise. Tulekustuti hooldust teostav isik peab tagama käesoleva määruse § 11 lõikes 4 sätestatud toimingute järgimise.”;

7) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tulekustutit kontrollinud ettevõtja korral selle nimi ja aadress;”;

8) paragrahv 13 sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Andmete säilitamine

Isik, kes hooldab tulekustutit, fikseerib tulemused kirjalikult ja säilitab andmeid hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast hoolduse teostamist.”.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json