Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2014, 1

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 13.11.2014 nr 41

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 27 lõike 1, § 32 lõike 6 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 muutmine

Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruses nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) lisa 1 „Vorm KMD” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

2) lisa 2 „Vorm KMD INF” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 39 muutmine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuseks loetakse 50%, arvestades käibemaksuseaduse § 29 lõikes 4 ja § 30 lõikes 4 sätestatud erisusi.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on „Käibemaksuseaduse” § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis korrigeerimise perioodi viienda kalendriaasta lõpus või selle sõiduauto võõrandamise kuul, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul, korrigeeritakse sõiduauto sisendkäibemaksu arvestades kogu korrigeerimise perioodi lähtudes sõiduauto maksustatava käibe tarbeks kasutamise tegelikust osatähtsusest. Kui sõiduauto sisendkäibemaksu on „Käibemaksuseaduse” § 30 lõike 7 alusel korrigeeritud, siis sellisel juhul ei pea maksukohustuslane sõiduauto sisendkäibemaksu korrigeerima igal kalendriaastal enne korrigeerimise perioodi lõppu või selle sõiduauto võõrandamise kuud.”.

§ 3.  Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 muutmine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 40 „Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord” § 3 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) „Käibemaksuseaduse” § 30 lõike 4 punktides 3–5 sätestatud tingimustele vastava ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks;
9) „Käibemaksuseaduse” § 30 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastava osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2014. aasta 1. detsembril.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm KMD

Lisa 2 Vorm KMD INF

/otsingu_soovitused.json