Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ettevõtlusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2016, 1

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus” muutmine

Vastu võetud 15.11.2016 nr 67

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruses nr 20 „Starditoetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) kasvupotentsiaal on müügitulu kasv projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemise aastale järgneval kahel majandusaastal vähemalt 20 protsenti iga majandusaasta kohta, jõudes teise majandusaasta lõpuks müügituluni 80 000 eurot, ning võimekus maksta vähemalt kahele töötajale töötasu, mis on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 70 protsenti;
2) jätkusuutlik ettevõtja on ettevõtja, kes maksab vähemalt kahele töötajale töötasu, mis on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 70 protsenti, projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust vähemalt kahe aasta jooksul ning mille äritegevus on suunatud kasumlikkusele ja rahvusvahelistumisele ning seda ei subsideerita osaluse omajate isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt;”;

2) paragrahvi 4 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast lähtutakse kogu projekti elluviimise perioodi kestel.”;

3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Maakondlik Arenduskeskus ja Tallinna Ettevõtlusamet

(1) Maakondlik arenduskeskus (edaspidi MAK) on igas maakonnas paiknev arendusorganisatsioon, mis pakub riigi, Euroopa Liidu ning kohalike partnerite toetusel infot, nõustamist ja arendustegevusi ettevõtjale, mittetulundusühingule ja kohaliku omavalitsuse üksusele. Samu teenuseid pakub tallinlastele ka Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi TEA).

(2) MAK ja TEA pakuvad rakendusüksusega sõlmitava kokkuleppe alusel ja korras potentsiaalsele taotlejale eelnõustamist ja toetuse saajale arengunõustamist.”;

4) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse sõna „ühendmääruse” tekstiosaga „Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus)”;

5) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus)” sõnaga „ühendmääruse”;

6) paragrahvi 8 lõike 9 punkt 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„19) tulumaksuseaduse § 8 lõikes 1 sätestatud seotud isikute vahel tehtud tehingute alusel tekkinud kulud, välja arvatud käesoleva määruse § 8 lõike 3 punktis 7 nimetatud personalikulu.”;

7) paragrahvi 19 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) toetuse taotleja meeskonna suutlikkus projekti ellu viia (25% koondhindest), mille raames hinnatakse, kas toetuse taotlejal meeskonnal on olemas vajaminevad teadmised, oskused ja kogemus projekti elluviimiseks kavandatud viisil.”;

8) paragrahvi 24 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetust võib maksta ettemaksena vastavalt ühendmääruse §-le 19. Riigiabi ettemaksete tõendamata summa võib moodustada kuni 40 protsenti taotluse rahuldamise otsusega määratud toetuse summast.”;

9) paragrahvi 25 lõiget 5 täiendatakse pärast tekstiosa „MAK-i” sõnadega „või TEA”;

10) paragrahvi 29 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) hiljemalt projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgnevast kuust on toetuse saajal kahe järjestikuse aasta jooksul vähemalt kaks töötajat, kelle töötasu on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 1. juuliks (kaasa arvatud) Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 70%;”;

11) paragrahvi 29 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast lähtutakse kogu projekti elluviimise perioodi kestel.”;

12) paragrahvi 31 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) 2016. aasta novembris jõustunud käesoleva määruse § 5, § 8 lõike 9 punkti 19 ja § 25 lõike 5 muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt 2015. aasta 13. märtsist.”.

Liisa Oviir
Ettevõtlusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json