Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2016, 2

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadusega

Vastu võetud 14.11.2016 nr 32

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 115 lõike 7 ning § 15 lõigete 6 ja 7 ning välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 2 punktide 6–8 alusel.

§ 1.  Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruse nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” muutmine

Siseministri 30. novembri 2015. aasta määruses nr 56 „Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 115 lõike 7 ja § 15 lõike 6 ning välismaalaste seaduse § 224 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 250 lõike 2 punktide 6–8 alusel.”;

2) paragrahvi 1 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Taotlejalt ei pea sõrmejälgi võtma, kui tema viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui viis aastat ja tema biomeetrilised andmed ei ole muutunud.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Alla kuueaastast isikut ei daktüloskopeerita kolmanda riigi kodaniku elamisloa või elamisõiguse taotlemisel ja elamisloakaardi taotlemisel ning tema suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega dokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet.

(6) Alla 12-aastast isikut ei daktüloskopeerita reisidokumendi taotlemisel ja tema suhtes ei kohaldata biomeetriliste andmetega reisidokumendi taotlemisel isikliku ilmumise nõuet.”.

§ 2.  Siseministri 1. detsembri 2015. aasta määruse nr 62 „Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded” muutmine

Siseministri 1. detsembri 2015. aasta määruses nr 62 „Isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 5–9 järgmises sõnastuses:

„(5) Politsei- ja Piirivalveamet võib erandina käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatust vastu võtta ka foto, mis on tehtud kuni 12 kuud enne taotluse esitamist, kui esitatud foto võimaldab Politsei- ja Piirivalveameti hinnangul taotleja üheselt tuvastamist.

(6) Alla üheaastase lapse foto või näokujutise vastavuses võib olla minimaalne vältimatu kõrvalekalle käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–3 ja §-s 6 kehtestatud nõuetest.

(7) Kui isiku terviseseisund ei võimalda käesolevas määruses kehtestatud nõuetele vastava foto tegemist või näokujutise võtmist, võib:
1) tema dokumenti kantav foto olla tehtud varem kui kuus kuud enne taotluse esitamist, kui foto võimaldab dokumendi kasutaja isikusamasust üheselt kontrollida;
2) foto või näokujutise vastavuses olla minimaalseid vältimatuid kõrvalekaldeid käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–3 ja §-s 6 kehtestatud nõuetest, kuid fotol või näokujutisel ei tohi olla teisi isikuid.

(8) Terviseseisundit, mille tõttu ei ole isikul võimalik nõuetekohast fotot teha või näokujutist anda, peab isik või tema seaduslik esindaja tõendama.

(9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 7 sätestatud juhtudel otsustab Politsei- ja Piirivalveamet, kas nõuetele mittevastava foto või näokujutise esitamine on põhjendatud, ning hindab, kas nõuetele mittevastavalt fotolt või näokujutiselt on võimalik isikusamasust üheselt kontrollida ning kas foto võimaldab näokujutise kandmist isikut tõendavasse dokumenti ja näokujutise töötlemist.”;

2) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Foto ei või olla tehtud liialt lühikese fookuskaugusega objektiiviga, mis põhjustab näokujutises radiaalseid moonutusi.”;

3) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Fotol või näokujutisel peab isiku nägu alalõuast kuni otsmiku alumise osani ning paremast kõrvast kuni vasaku kõrvani olema selgelt nähtav ning minimaalsete varjudega.”;

4) paragrahvi 7 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „silmaava” sõnaga „, silmalaud”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud Siseministeeriumi kirjalikku hinnangut ei pea esitama e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotleja, kui taotleja märgib taotluses selle usulise ühenduse nime, millesse ta kuulub.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul võib Politsei- ja Piirivalveamet küsida Siseministeeriumi kirjalikku hinnangut taotleja vajaduse kohta kanda fotol religioossete tõekspidamiste tõttu peakatet.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json