Teksti suurus:

Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määruse nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 18.11.2016, 3

Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määruse nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 15.11.2016 nr 49

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 24. mai 2007. a määruses nr 36 „Kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud könt-tanuka Huitbergi püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused könt-tanuka Huitbergi püsielupaiga kaitse alt väljaarvamise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 22. veebruari 2016. a käskkirjaga nr 184 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json